Lietuvos Respublikos VyriausybėS

N U T A R I M A S

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1216

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimą Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 88-4609, Nr. 150-7692):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Nustatyti, kad iki to laiko, kol bus patvirtintas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 10.1 punkte nurodytas aprašas, remtinos elektros energijos gamybos apimtis apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklėmis, patvirtintomis energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219.“

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas):

2.1. Išdėstyti III skyriaus pavadinimą taip:

III. VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES NUSTATYMAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA“.

2.2. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtis nustatoma šia tvarka:

10.1. gamintojai, pageidaujantys teikti Aprašo 7.2 punkte nurodytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 15 d. privalo Vyriausybės patvirtinto Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti informaciją, reikalingą remtinos elektros energijos gamybos apimčiai nustatyti;

10.2. elektros energijos gamintojai, galintys teikti Aprašo 7.3 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, pagal perdavimo sistemos operatoriaus rašytinį paklausimą, atsižvelgdami į Aprašo 10.3 punkte minimus veiksnius, apskaičiuoja Aprašo 7.3 punkte nustatytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros gamybos apimtį ir per 15 darbo dienų nuo paklausimo pateikimo pateikia perdavimo sistemos operatoriui su ja susijusią informaciją, būtiną perdavimo sistemos operatoriui įvertinant gamintojo galimybes teikti atitinkamą paslaugą;

10.3. perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdamas į tai, kiek elektros energijos būtina gaminti siekiant užtikrinti aktyvios galios rezervus energetikos sistemoje, sistemos statinį ir dinaminį stabilumą, taip pat į kitus energetikos sistemos saugumui ir stabilumui užtikrinti svarbius veiksnius, kurie viešai skelbiami perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje, ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 15 d. privalo pateikti Energetikos ministerijai informaciją apie ateinančiais kalendoriniais metais Aprašo 7.3 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą galinčius teikti elektros energijos gamintojus, prioriteto tvarka išdėstytus pagal prognozuojamą gamybos apimtį, elektros energijos kiekį (gamybos apimtį) ir preliminarią paslaugos suteikimo kainą.“

2.3. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Vyriausybė Energetikos ministerijos teikimu patvirtina Aprašo 7.2–7.6 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančius asmenis, Aprašo 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytus projektus ir Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims remtinos elektros energijos gamybos apimtį ateinantiems kalendoriniams metams.“

2.4. Papildyti 111 punktu:

111. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, nustatytos Aprašo 7.2 punkte, teikiamos šia tvarka:

111.1. visuomeninis tiekėjas, atsižvelgdamas į vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos elektros energijos kainos, prognozuojamą elektros energijos poreikį ateinančiais kalendoriniais metais ir Vyriausybės ateinantiems kalendoriniams metams atitinkamam gamintojui nustatytą remtinos elektros energijos gamybos apimtį, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 d. elektros energijos gamintojams, teikiantiems Aprašo 7.2 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, pasiūlo ateinančių kalendorinių metų remtinos elektros energijos supirkimo mėnesinius kiekius kiekvienam šildymo sezono mėnesiui, kuriuos šie elektros energijos gamintojai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo suderina su visuomeniniu tiekėju, įvertindami numatomą šilumos poreikį ateinančiais kalendoriniais metais ir reikalavimą elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu išlaikyti efektyvią. Remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys tarp elektros energijos gamintojų ir visuomeninio tiekėjo, kuriose nustatomi numatomi pirkti remtinos elektros energijos kiekiai kiekvienam šildymo sezono mėnesiui, turi būti sudarytos ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos;

111.2. perkamos remtinos elektros energijos mėnesiniai kiekiai, nurodyti visuomeninio tiekėjo ir atitinkamo elektros energijos gamintojo sudarytoje sutartyje, taip pat savaitės ir paros elektros energijos gamybos grafikai, atsižvelgiant į pokyčius elektros ir šilumos rinkose, gali būti operatyviai keičiami elektros energijos gamintojams ir visuomeniniam tiekėjui susitarus Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.“

2.5. Išdėstyti 121 punktą taip:

121. Teikiant Aprašo 7.1–7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas pagaminta elektros energija naudojama šia tvarka:

121.1. Elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.1 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, kurių elektros energijos gamyba gali būti planuojama, ir Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, visais atvejais parduodami remtinos elektros energijos gamybos apimčiai priskiriamą pagamintą elektros energiją, pirmiausia tenkina visuomeninio tiekėjo vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, poreikius.

121.2. Jei visuomeninis tiekėjas, sudarydamas remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su elektros energijos gamintojais, teikiančiais Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, numato supirkti ne visą konkrečiam elektros energijos gamintojui Vyriausybės nustatytą elektros energijos gamybos apimties kiekį, tai šis elektros energijos gamintojas nenumatomą supirkti remtinos elektros energijos dalį gali parduoti savo nuožiūra Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais ir tvarka. Visuomeninio tiekėjo atsisakyta nupirkti elektros energijos dalis bus laikoma remtina elektros energijos gamybos apimtimi, jei gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių privalėjo gaminti, o gamintojų, teikiančių Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, pagaminta elektros energija taip pat atitiko didelio efektyvumo reikalavimus.

121.3. Jei visuomeninis tiekėjas tam tikru laikotarpiu dėl objektyvių priežasčių (vartotojų, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, poreikis mažesnis nei gamintojo elektros pasiūla ir (ar) kitais atvejais) atsisako nupirkti sutartą remtinos elektros energijos gamybos apimčiai priskiriamą elektros kiekį, gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių privalo gaminti (gamintojų, teikiančių Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, pagaminta elektros energija taip pat privalo atitikti didelio efektyvumo reikalavimus), tai toks elektros energijos kiekis gali būti parduodamas elektros biržoje.

121.4. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kiekvieną mėnesį tikrina, ar Aprašo 7.2 punkte nurodytų gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys, nurodytos Aprašo 121.2 ir 121.3 punktuose, buvo objektyvios, pagrįstos naudingosios šilumos paklausa ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį, taip pat ar gamybos režimas buvo būtinas įgyvendinti reikalavimui išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos taip pat kiekvieną mėnesį tikrina, ar Aprašo 7.3 punkte nurodytų gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys buvo pagrįstos Aprašo 10.3 punkte nurodytais reikalavimais ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį.

121.5. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pateikia informaciją apie patikrinimo rezultatus iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20 dienos lėšų administratoriui.“

2.6. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Jeigu kitų teisės aktų nustatyta tvarka Aprašo 7.1 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiantiems gamintojams netaikoma balansavimo atsakomybė, o jų elektros energijos gamybą balansuoja perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių turėtos Aprašo 7.1 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiančių gamintojų elektros energijos gamybos balansavimo sąnaudos priskiriamos Aprašo 7.1 punkte nustatytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimo sąnaudoms ir kompensuojamos pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas. Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių sąnaudos kompensuojamos kas mėnesį, įvertinus faktines ataskaitinio mėnesio balansavimo sąnaudas. Komisija, nustatydama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų poreikį ateinantiems kalendoriniams metams, įvertina faktinių balansavimo sąnaudų ir prognozuotų sąnaudų neatitikimą per praėjusius kalendorinius metus.“

2.7. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Gamintojams už Aprašo 7.3 punkte nurodytos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos teikimą kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis – už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją.“

2.8. Pripažinti netekusiu galios 17 punktą.

2.9. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Asmenims už Aprašo 7.4–7.9 punktuose nustatytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą kompensuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatytą tvarką ir sąlygas. Aprašo 7.4 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikiantiems gamintojams kompensuojamos sistemos rezervų (galios) užtikrinimo pastoviosios sąnaudos.“

2.10. Išdėstyti 20.3 punktą taip:

20.3. elektros energiją, būtiną elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos technologiniam procesui užtikrinti. Šios energijos metinis kiekis negali būti didesnis už tiems kalendoriniams metams Komisijos konkrečiam skirstomųjų tinklų operatoriui apskaičiuojant elektros energijos skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas naudotą procentinį dydį (normatyvinį arba faktinį, jei pastarasis mažesnis).“

2.11. Papildyti 211 punktu:

211. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nerenkamos iš investuotojų, kurie vykdo duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusią veiklą strateginiuose technologinės plėtros objektuose ir su kuriais Vyriausybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka yra sudariusi investicijų sutartis. Iš šių investuotojų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nerenkamos už tą dalį suvartotos elektros energijos, kuri tiesiogiai skirta vykdyti strateginiuose technologinės plėtros objektuose duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusias veiklas.“

3. Šio nutarimo 2.6 ir 2.9 punktai įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

4. Pavesti Energetikos ministerijai iki 2014 m. rugsėjo 30 d. parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarkos aprašą.

5. Nustatyti, kad 2014 metais siekiant tinkamai įgyvendinti šio nutarimo nuostatas visuomeninis tiekėjas ir elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.2 punkte nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, Aprašo 111 punkte nustatytas procedūras turi atlikti iki 2013 m. gruodžio 31 dienos. Jeigu iki 2013 m. gruodžio 31 d. nebus sudarytos remtinos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys tarp visuomeninio tiekėjo ir elektros energijos gamintojų, laikotarpiu iki šių sutarčių sudarymo gamintojų pagaminta elektros energija nebus priskiriama remtinos elektros energijos gamybos apimčiai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič