Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1344

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2012, Nr. 69-3523) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                    ARTŪRAS MELIANAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344

 

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pakaitinio valstybės tarnautojo, priimamo į laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba po konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pareigos) paskelbimo, iki į jas priimamas karjeros valstybės tarnautojas, atrankos organizavimo tvarką (toliau – atranka).

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Bendrosios kompetencijos – žinių, gebėjimų, įgūdžių, patirties, elgesio, požiūrių ir asmeninių savybių derinys, būtinas pareigybės funkcijoms atlikti, ir sugebėjimas juos pritaikyti darbe.

Ekspertas – asmuo, turintis ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį arba ne žemesnį kaip daktaro mokslo laipsnį srityje, kurios žinios tikrinamos per atranką.

Praktinė užduotis – užduotis, kuria siekiama nustatyti pretendento bendrąsias kompetencijas.

Užsienio kalbos ekspertas – asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą (baigęs užsienio kalbos studijų programą) arba mokantis užsienio kalbą, kurios žinios tikrinamos per atranką, aukštesniu lygiu, nei nustatyta pareigybės, į kurią vyksta atranka, aprašyme. Užsienio kalbos mokėjimo lygmenys nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6). Užsienio kalbos eksperto funkcijas gali atlikti už atranką atsakingas asmuo arba atrankos komisijos narys (-iai).

3. Pakaitiniu valstybės tarnautoju priimama iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą, ir buvusių karjeros valstybės tarnautojų ar įstaigų vadovų, atleistų iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ar sudarius šalių susitarimą dėl atleidimo (kai mokama kompensacija Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu) (toliau – buvę valstybės tarnautojai).

Nepriėmus pakaitinio valstybės tarnautojo iš šių asmenų, pakaitiniu valstybės tarnautoju priimamas kitas asmuo (toliau – kiti asmenys).

Pakaitiniu valstybės tarnautoju priimamas asmuo, atitinkantis Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, po to, kai patikrinami jo gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

4. Atrankos procedūra apima:

4.1. atrankos paskelbimą;

4.2. dokumentų priėmimą;

4.3. atsakingo už atranką asmens paskyrimą arba atrankos komisijos (toliau – komisija) sudarymą;

4.4. pokalbį ir (ar) praktinės užduoties atlikimą (toliau – pokalbis);

4.5. valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) sprendimo (toliau – įsakymas) dėl priėmimo į pareigas priėmimą.

5. Kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendimą dėl Aprašo 4.1, 4.3 ir 4.4 punktuose nustatytų atrankos procedūrų vykdymo priima Ministras Pirmininkas, o Aprašo 4.2 punkte nustatyta procedūra vykdoma per Ministro Pirmininko tarnybą. Kai valstybės tarnautoją į pareigas priima savivaldybės taryba, sprendimą dėl Aprašo 4.1, 4.3 ir 4.4 punktuose nustatytų atrankos procedūrų vykdymo priima savivaldybės meras, o Aprašo 4.2 punkte nustatyta procedūra vykdoma per savivaldybės administraciją.

6. Asmuo laikomas priimtu į pareigas nuo Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodyto asmens įsakyme dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas nustatytos dienos.

 

II. PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKA IŠ BUVUSIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ

 

7. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) pateikia arba įgalioja kitą asmenį pateikti prašymą paskelbti atranką, užpildydamas elektroninę prašymo formą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Jeigu užpildytoje formoje yra netikslumų, apie tai Valstybės tarnybos departamentas praneša atranką organizuojančiai įstaigai. Šiuo atveju elektroninė prašymo forma užpildoma iš naujo. Valstybės tarnybos departamentas per 3 darbo dienas nuo užpildytos elektroninės prašymo paskelbti atranką formos gavimo buvusiems valstybės tarnautojams skelbia apie šią atranką Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

8. Pretendentas, siekiantis būti pakaitiniu valstybės tarnautoju (toliau – pretendentas), atranką organizuojančiai įstaigai asmeniškai arba skelbime nurodytu elektroniniu paštu privalo pateikti:

8.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

8.2. gyvenimo aprašymą pagal „Europass CV“ reikalavimus (toliau – gyvenimo aprašymas).

9. Atranką organizuojanti įstaiga Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje patikrina, ar pretendentas prašymo leisti dalyvauti atrankoje pateikimo dieną turi Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ar 5 dalyje arba 43 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytų asmenų statusą.

10. Pretendentų dokumentai atranką organizuojančioje įstaigoje priimami 5 darbo dienas nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, įskaitant paskelbimo dieną.

11. Pretendentas, pagal gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją neatitinkantis specialiųjų reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu informuojamas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti pokalbyje (pretendentų pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos).

Pretendentas, pagal gyvenimo aprašyme nurodytą informaciją atitinkantis šiuos reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pokalbio pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu informuojamas apie atrankos datą, laiką, vietą. Kilus abejonių dėl gyvenimo aprašyme pretendento pateiktos informacijos tikrumo, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų pateikimo iš pretendento gali būti reikalaujama papildomai pateikti dokumentą (-us) ir jo (-ų) kopiją (-as), nurodytą (-us) Aprašo 27 punkte, kurį (-iuos) pretendentai pateikia iki pokalbio pradžios per atranką organizuojančios įstaigos nustatytą laiką.

12. Atranką vykdo įstaigos vadovas, jo įgaliotas už atranką atsakingas asmuo (toliau – už atranką atsakingas asmuo) arba komisija.

13. Už atranką atsakingas asmuo paskiriamas ar komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodytų asmenų įsakymu.

14. Valstybės politikas negali būti komisijos nariu, išskyrus tuos atvejus, kai organizuojama pakaitinio įstaigos vadovo pavaduotojo, pakaitinio ministerijos kanclerio, pakaitinio departamento (valdybos) direktoriaus ir jo pavaduotojo atranka.

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimu pokalbyje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas.

Stebėtojo teisėmis pokalbyje dalyvaujantis Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas turi teisę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su atrankos organizavimu, taip pat reikšti rekomendacines pastabas dėl Aprašo nuostatų laikymosi. Šis valstybės tarnautojas ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo pokalbio pabaigos atranką organizavusiai įstaigai pateikia rašytinę išvadą apie tai, kaip Aprašo nuostatų laikytasi per atranką. Nurodyta išvada pridedama prie pakaitinio valstybės tarnautojo pokalbio protokolo, nurodyto Aprašo 1 priede (toliau – protokolas), ir yra sudedamoji šio protokolo dalis.

15. Įsakyme dėl atsakingo už atranką asmens paskyrimo nurodomi Aprašo 17 punkte nurodyti ekspertai, jeigu jie kviečiami į pokalbį.

Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai, Aprašo 17 punkte nurodyti ekspertai, jeigu jie kviečiami į pokalbį.

16. Už atranką atsakingu asmeniu ar komisijos nariais negali būti skiriami pretendentų sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti atrankos rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

17. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu komisijos posėdyje patariamojo balso teise turi dalyvauti užsienio kalbos (-ų) ekspertas (-ai) arba užsienio kalbos eksperto funkcijos pavedamos komisijos nariui (-iams), jeigu organizuojamos atrankos pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos reikalavimas. Jeigu komisija nesudaroma, užsienio kalbos eksperto funkcijos gali būti pavedamos asmeniui, atsakingam už atranką. Pokalbyje patariamojo balso teise gali dalyvauti srities (-čių), susijusios (-ių) su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ekspertas (-ai).

Eksperto (-ų), užsienio kalbos eksperto (-ų) paslaugos gali būti perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

18. Jeigu sudaroma komisija, jos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos pirmininkas, šią komisiją sudaręs asmuo raštu paveda kitam komisijos nariui atlikti komisijos pirmininko funkcijas.

19. Pokalbis pradedamas nuo užsienio kalbų, privalomų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti, mokėjimo patikrinimo. Jeigu tikrinant nustatoma, kad pretendentas neatitinka pareigybės aprašyme nustatyto užsienio kalbos reikalavimo, jam neleidžiama toliau dalyvauti pokalbyje ir apie tai pažymima protokole.

Per pokalbį visiems pretendentams tą pačią dieną pateikiami vienodi klausimai, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas. Pretendentams gali būti pateikiami ir jų atsakymus patikslinantys klausimai. Pretendentų gebėjimai atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta atranka, aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant.

Pretendentų gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas – 1 balas, geriausias – 10 balų. Jeigu sudaroma komisija, įvertinus kiekvieno pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pildoma pakaitinio valstybės tarnautojo pokalbio individualaus vertinimo lentelė, nurodyta Aprašo 2 priede.

20. Pretendentai, atvykę į pokalbį, privalo turėti asmens tapatybės kortelę, pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Pretendentams, nepateikusiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neleidžiama dalyvauti pokalbyje ir apie tai pažymima protokole.

21. Pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie protokolo ir saugomas atranką organizavusioje įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Jeigu sudaroma komisija, kiekvienam pretendentui per pokalbį skirti balai sumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Gautas balų vidurkis įrašomas protokolo pokalbio vertinimo lentelėje.

Pretendentai supažindinami su pokalbio rezultatais.

23. Atranką laimi pretendentas, surinkęs daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus.

24. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, atrankos laimėtojas nustatomas atsakingo už atranką asmens arba komisijos pirmininko motyvuotu sprendimu.

25. Laimėjęs atranką pretendentas pasirašo protokole, kad sutinka eiti laimėtas pareigas.

26. Protokolą pasirašo atsakingas už atranką asmuo, o jeigu sudaroma komisija – visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai.

27. Atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo dėl jo priėmimo pakaitiniu valstybės tarnautoju priėmimo atranką organizuojančiai įstaigai papildomai (jeigu nebuvo pateikęs Aprašo 11 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka) pateikia:

27.1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

27.2. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija), nurodytą Aprašo 3 priede;

27.3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai užimti organizuota atranka, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas;

27.4. kitus atranką organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitikčiai pareigybės, kuriai užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;

27.5. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą, patvirtinantį įgytą atitinkamo lygio valstybės tarnautojo pareigoms taikomą valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), kai iš pateiktų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų negalima nustatyti valstybinės kalbos mokėjimo lygio.

28. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį pakaitiniu valstybės tarnautoju priėmimo atsisako eiti pareigas arba nepateikia Aprašo 27 punkte nurodytų dokumentų, į pareigas priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas, jam atsisakius – kitas, ir taip toliau.

29. Sprendimo dėl buvusio valstybės tarnautojo priėmimo pakaitiniu valstybės tarnautoju kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po buvusio valstybės tarnautojo priėmimo elektroniniu paštu išsiunčiama Valstybės tarnybos departamentui.

 

III. PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKA IŠ KITŲ ASMENŲ

 

30. Nepriėmus pakaitinio valstybės tarnautojo iš buvusių valstybės tarnautojų, į pareigas priimantis asmuo gali organizuoti pakaitinio valstybės tarnautojo atranką iš toje įstaigoje pareigas einančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Atranka organizuojama šio skyriaus nustatyta tvarka, apie ją skelbiama pakaitinį valstybės tarnautoją priimančioje įstaigoje.

31. Nepriėmus pakaitinio valstybės tarnautojo iš toje įstaigoje pareigas einančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, apie pakaitinio valstybės tarnautojo atranką skelbiama viešai atranką organizuojančios įstaigos ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapiuose. Apie atranką gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

32. Pretendentas atranką organizuojančiai įstaigai jos nurodytu būdu ir per jos nurodytą laiką privalo pateikti:

32.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

32.2. gyvenimo aprašymą;

32.3. užpildytą deklaraciją, nurodytą Aprašo 3 priede.

33. Kilus abejonių dėl gyvenimo aprašyme pretendento pateiktos informacijos tikrumo, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu iš pretendento gali būti reikalaujama papildomai pateikti dokumentą (-us) ir jo (-ų) kopiją (-as), nurodytą (-us) Aprašo 27 punkte, kurį (-iuos) pretendentai pateikia iki pokalbio pradžios atranką organizuojančios įstaigos nustatytu laiku.

34. Apie pokalbio datą, laiką ir vietą Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus pagal gyvenimo aprašyme ir deklaracijoje nurodytą informaciją atitinkantys pretendentai informuojami atranką organizuojančios įstaigos nurodytu būdu.

35. Atsakingas už atranką asmuo skiriamas ar komisija sudaroma Aprašo 12–18 punktuose nustatyta tvarka.

36. Pokalbis vyksta Aprašo 19–26 punktuose nustatyta tvarka.

37. Atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo dėl jo priėmimo pakaitiniu valstybės tarnautoju priėmimo atranką organizuojančiai įstaigai papildomai pateikia Aprašo 27 punkte nurodytus dokumentus, jeigu nebuvo jų pateikęs Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka.

38. Jeigu atranką laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį pakaitiniu valstybės tarnautoju priėmimo atsisako eiti pareigas arba nepateikia Aprašo 27 punkte nurodytų dokumentų, į šias pareigas priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas, jam atsisakius – kitas, ir taip toliau.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Duomenys apie pretendentus neskelbiami, išskyrus Apraše nurodytus atvejus.

40. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus asmens patikimumo pažymėjimui arba leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 6 darbo dienas po atrankos pabaigos pradeda teisės aktuose nustatytą asmens tikrinimo procedūrą, būtiną asmens patikimumo pažymėjimui arba leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti, ir kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl išvados, ar atranką laimėjusiam asmeniui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

41. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka priėmęs sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, į šią instituciją kreipiasi ne vėliau kaip per 6 darbo dienas po atrankos pabaigos.

42. Aprašo 40 punkte nurodytu atveju gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atranką laimėjusiam asmeniui negali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, taip pat atranką laimėjusiam asmeniui atsisakius eiti pareigas, į pareigas priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas. Šis pretendentas į pareigas priimamas gavus kompetentingos institucijos išvadą, kad jam gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui negali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, taip pat jam atsisakius eiti pareigas, šiame punkte nustatyta tvarka į pareigas priimamas kitas iš eilės pagal atrankos rezultatus pretendentas, ir taip toliau. Antrojo ar kito iš eilės pagal atrankos rezultatus pretendento tikrinimo procedūra pradedama, jeigu šis pretendentas sutinka eiti pareigas, dėl kurių buvo organizuojama atranka.

Aprašo 41 punkte nurodytais atvejais gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, ir šios informacijos pagrindu valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į pareigas arba atranką laimėjusiam asmeniui atsisakius eiti pareigas, į pareigas priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui Aprašo 41 punkte nurodytais atvejais priėmus sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie antrąjį pagal atrankos rezultatus pretendentą ir gavus iš šios institucijos apie jį tokią informaciją, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui priėmus sprendimą nepriimti jo į pareigas, taip pat jam atsisakius eiti pareigas, šiame punkte nustatyta tvarka į pareigas priimamas kitas iš eilės pagal atrankos rezultatus pretendentas, ir taip toliau. Dėl informacijos apie antrąjį ar kitą iš eilės pagal atrankos rezultatus pretendentą gavimo į kompetentingą valstybės instituciją kreipiamasi, jeigu šis pretendentas sutinka eiti valstybės tarnautojo pareigas, dėl kurių buvo organizuojama atranka.

43. Atranką laimėjęs asmuo priimamas į pareigas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 14 darbo dienų po atrankos pabaigos, išskyrus Aprašo 44 punkte nurodytą atvejį. Atranką laimėjusio asmens ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu šis terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas.

44. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus asmens patikimumo pažymėjimui arba leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti, atranką laimėjęs asmuo priimamas į pareigas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po to, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gauna kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Atranką laimėjęs asmuo, kuris Aprašo 41 punkte nurodytais atvejais buvo tikrinamas kompetentingos institucijos, priimamas į pareigas arba priimamas sprendimas nepriimti jo į pareigas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po to, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

Atranką laimėjusio asmens ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu šiame punkte nustatytas priėmimo į pareigas terminas gali būti pratęstas.

45. Atrankos rezultatai įforminami protokolu. Pretendentas po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su protokolu ir savo pokalbio skaitmeniniu garso įrašu.

46. Viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas ar veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo

1 priedas

 

(Pakaitinio valstybės tarnautojo pokalbio protokolo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

 

pakaitinio valstybės tarnautojo POKALBIO protokolas

 

______________________ Nr.______

(data)

________________________________

(sudarymo vieta)

 

Už pakaitinio valstybės tarnautojo atranką atsakingas asmuo arba komisija: __________

___________________________________________________________________________

(atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė arba įsakymo, potvarkio ar sprendimo, kuriuo sudaryta komisija,

___________________________________________________________________________

data, numeris, komisijos nariai)

___________________________________________________________________________

Pakviesti ekspertai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią organizuojama atranka, pavadinimas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pretendentai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti pokalbyje, nes nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pretendentų, kuriems dėl neatitikties pareigybės aprašyme nustatytam užsienio kalbos reikalavimui neleista dalyvauti pokalbyje, lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Užsienio kalbos eksperto žyma apie pretendento neatitiktį užsienio kalbos reikalavimui

Užsienio kalbos eksperto parašas

Pretendento parašas*

 

 

 

 

 

 

*Pretendentui atsisakius pasirašyti, apie tai pažymima protokole.

 

Pokalbio vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Žyma apie pretendento atitiktį užsienio kalbos reikalavimui (atitinka arba neatitinka)

Komisijos nariai arba atsakingas už atranką asmuo

Balų vidurkis

Atrankoje užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už atranką atsakingo asmens arba komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Už atranką atsakingas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai

(jeigu sudaroma komisija)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Sutinku eiti atrankoje laimėtas pareigas

(Atrankos laimėtojo parašas)

(Atrankos laimėtojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

_________________


Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo

2 priedas

 

Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos

__________ pokalbio protokolo Nr.

(data)

priedas

 

Pakaitinio valstybės tarnautojo pokalbio individualaus vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos aprašo

3 priedas

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

1. Vardas ir pavardė

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama deklaracija

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Pareigybė, į kurią pretenduojama

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nuo baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo treji metai? Jeigu taip – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1–4 ir 7, 8, 9 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai? Jeigu taip – kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir teisės aktuose nustatytų etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Parašas ______________________

 

Data _________________

 

_________________