LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL JONIZUOJANČIĄJA SPINDULIUOTE APDOROTO MAISTO

 

2002 m. gegužės 17 d. Nr. 213

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893) 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 25-910) priemonę 3.1.6-T3:

1. Nustatau, kad:

1.1. į rinką leidžiama tiekti tik šį jonizuojančiąja spinduliuote apdorotą maistą: džiovintas aromatines žoles, prieskonius (kodai pagal KPN ex 07.12, ex 09.04–09.10) ir augalinius pagardus (kodas pagal KPN ex 21.03);

1.2. apšvitinto maisto bendroji vidutinė sugertoji dozė neturi būti didesnė kaip 10 kGy;

1.3. ant kiekvienos apšvitinto maisto pakuotės šalia maisto produkto pavadinimo turi būti užrašas Apšvitinta arba Apdorota jonizuojančiąja spinduliuote arba minėtas užrašas ir tarptautinis maisto apšvitinimo ženklas:

1.4. jei apšvitintas maistas naudojamas kaip ingredientas, tie patys žodžiai turi būti užrašyti šalia ingrediento pavadinimo, neatsižvelgiant į jo kiekį maiste.

2. Šio įsakymo 1.1–1.4 punktuose pateikti reikalavimai netaikomi maistui, apšvitintam matavimo arba kontrolės prietaisų jonizuojančiąja spinduliuote, jei sugertoji dozė, gauta iš kontrolės prietaisų, kuriuose naudojami neutronai, yra ne didesnė kaip 0,01 Gy, kitais atvejais – 0,5 Gy, esant didžiausiai rentgeno spinduliuotės energijai 10 MeV, neutronų energijai – 14 MeV ir kitoms spinduliuotės rūšims – 5 MeV; taip pat medikų priežiūroje esančių ligonių, kuriems reikalinga sterili dieta, maistui švitinti.

3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo gydytojo higienisto 1994 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 47 „Dėl uždraudimo įvežti jonizuojančiąja spinduliuote apdorotus maisto produktus ir maisto žaliavas“.

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

______________