VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS patvirtinimo“ redakcinių klaidų ištaisymo

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. O3-339

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 1 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nutaria:

Ištaisyti redakcines klaidas Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175 (Žin., 2011, Nr. 89-4304 ), 11.4, 11.5 ir 11.6 punktuose ir išdėstyti juos taip:

11.4. informaciją apie elektros energijos kiekius, 6.4 papunktyje nurodytu atveju, pagal dienos kiekius;

11.5. informaciją apie elektros energijos kiekius, 6.5 papunktyje nurodytu atveju, pagal dienos kiekius;

11.6. informaciją apie elektros energijos kiekius, 6.6 papunktyje nurodytu atveju, pagal kiekvieną tiesioginę dvišalę sutartį.“

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė