LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-218 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.12.01:2008 „MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-969

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 46-1738), ir išdėstau 8 punktą taip:

8. Melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atlieka valstybės įmonė Valstybės žemės fondas“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius