LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 16 d. Nr. 920

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 10 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 4 dalimi ir siekdama užtikrinti darnų teritorijų planavimą nacionaliniu, regiono, rajono bei vietovės lygmenimis, įvertinti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – šios Tvarkos aprašas) tikslas – reglamentuoti teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimą, kad derinančios ir tvirtinančios teritorijų planavimo dokumentų sprendinius institucijos galėtų atsižvelgti į galimas jų įgyvendinimo pasekmes ir tai užtikrintų gerą priimamų sprendimų kokybę.

2. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu įvertinamas nustatytais aspektais rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis.

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas atliekamas užbaigus teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą, parengus dokumento sprendinius, prieš juos pateikiant derinti derinančioms institucijoms. Derinančių institucijų sąrašas, kompetencija ir derinimo tvarka nurodomi atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų taisyklėse.

4. Šios Tvarkos aprašas privalomas planavimo organizatoriams, planų rengėjams ir kitiems teritorijų planavimo proceso dalyviams.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šios Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertintojai (toliau vadinama – sprendinių vertintojai) – juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, rengiantys teritorijų planavimo dokumentus (planų rengėjai), taip pat pasitelkti ekspertai ir (ar) mokslo institucijos.

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (toliau vadinama – ataskaita) – planų rengėjų parengiama rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio analizė, kurioje numatytos galimą neigiamą poveikį pašalinančios ar mažinančios priemonės.

Kitos šios Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).

 

III. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

PRINCIPAI IR ASPEKTAI

 

6. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo principai yra šie:

6.1. proporcingumas – teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio (toliau vadinama – sprendinių poveikis) analizės detalumas turi atitikti sprendinių konkretizavimo lygį ir prognozuojamo poveikio mastą;

6.2. profesionalumas – galimą sprendinių poveikį vertina Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 36 straipsnyje nurodyti planų rengėjai, kurie gali pasitelkti ekspertus ir (ar) mokslo institucijas, kai profesionaliam įvertinimui atlikti reikia specifinio ar kitokio pasirengimo, žinių bei įgūdžių;

6.3. bendradarbiavimas – siekdami kvalifikuotai, išsamiai ir tiksliai įvertinti galimą sprendinių poveikį, planų rengėjai išnagrinėja kompetentingų suinteresuotų organizacijų ir visuomenės pasiūlymus.

7. Sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais:

7.1. poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai;

7.2. poveikis ekonominei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams);

7.3. poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairiems socialiniams procesams ir socialinėms grupėms);

7.4. poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas poveikis gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

8. Sprendinių poveikio vertinimo aspektai priklauso nuo planavimo tikslų ir uždavinių, taip pat nuo parengtų sprendinių pobūdžio:

8.1. teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams įvertinti gali būti taikomi papildomi planavimo sąlygose nurodyti aspektai, taip pat planų rengėjų pasiūlyti aspektai, atsižvelgiant į parengtus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

8.2. tais atvejais, kai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neturi įtakos kuriam nors šios Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytam aspektui ar keletui aspektų, planų rengėjai sprendinių poveikio tuo aspektu (aspektais) nevertina.

 

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

PROCESAS

 

9. Atliekant bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių poveikio vertinimą, kaip pradinis dokumentas naudojama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (kai strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimu) ataskaitos medžiaga. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092) turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir toks vertinimas nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas specialiojo ir detaliojo plano rengimo metu. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Sprendinių vertintojas toliau atlieka sprendinių poveikio vertinimą, jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla leistina.

10. Sprendinių poveikio vertinimo procesas apima:

10.1. status quo situacijos vertinimą;

10.2. sprendinių (jų alternatyvų) vertinimą;

10.3. ataskaitos parengimą.

11. Status quo situacijos vertinimas atliekamas taip: sprendinių vertintojai, prieš vertindami galimą sprendinių poveikį, pirmiausia išnagrinėja situaciją status quo (kas atsitiktų, jeigu nebūtų įgyvendinami sprendiniai, nebūtų sprendžiama iškilusi problema).

12. Sprendinių (jų alternatyvų) vertinimo metu sprendinių vertintojai, panaudoję tyrimų duomenis, gautus atlikus esamos būklės analizę teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpiu, vertina sprendinių poveikį šios Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytais aspektais ir (ar) kitais (papildomais) aspektais pagal 8 punkte nurodytas sąlygas.

13. Ataskaita rengiama taip: bendriesiems planams – atskirai, o specialiesiems ir detaliesiems planams – aiškinamajame rašte arba atskirai. Ataskaitoje turi būti aprašyta numatoma veikla, įvertinta sprendinių atitiktis numatomiems planavimo tikslams įgyvendinti, institucijų išduotoms planavimo sąlygoms, nurodytas dokumento ryšys su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) patvirtintais ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais, įvertinta status quo situacija, numatomas sprendinių teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis poveikis pagal šios Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus aspektus ir (ar) kitais aspektais pagal 8 punkte nurodytas sąlygas, numatytos neigiamą sprendinių poveikį pašalinančios ar mažinančios priemonės.

14. Sprendinių vertintojams, atliekantiems sprendinių poveikio vertinimą, rekomenduojama vadovautis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo klausimynu (šios Tvarkos aprašo 1 priedas).

15. Ataskaitoje pateikiamos numatytos taikyti priemonės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenai (monitoringui) atlikti.

16. Ataskaitoje pateikiama teritorijų planavimo dokumento sprendinių (jų alternatyvų) įvertinimo išvadinė santrauka – teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė (šios Tvarkos aprašo 2 priedas).

17. Atlikus sprendinių poveikio vertinimą, planavimo organizatorius sprendinius kartu su ataskaita pateikia svarstyti visuomenei. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarime Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189) ir atskirų rūšių (bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų) planų rengimo taisyklėse.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Asmenys, pažeidę šios Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčus dėl žalos atlyginimo sprendžia teismas.

______________

 


Teritorijų planavimo dokumentų

sprendinių poveikio vertinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

KLAUSIMYNAS

 

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI

VEIKLOS SRIČIAI

 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius?

2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra?

3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?

4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?

5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)?

6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)?

 

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

 

7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus?

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą?

9. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui?

10. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas?

11. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius?

12. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą?

13. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose?

14. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)?

 

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

 

15. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę?

16. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą?

17. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą?

18. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą?

19. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis, jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?

20. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą?

 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

 

21. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę?

22. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybę?

23. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas?

24. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę?

25. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?

26. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką?

27. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą?

28. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę?

29. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus?

______________


Teritorijų planavimo dokumentų

sprendinių poveikio vertinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

LENTELĖ

 

1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

6.

Status quo situacija

7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

9.

Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Sprendinio poveikis:

teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

 

 

ekonominei aplinkai

 

 

socialinei aplinkai

 

 

gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

 

 

10.

Siūlomos alternatyvos poveikis:

teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

 

 

ekonominei aplinkai

 

 

socialinei aplinkai

 

 

gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

 

 

______________