LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 820

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 93-3280; 2002, Nr. 80-3453; 2003, Nr. 40-1853):

1. Išbraukti 2.2 punkto trečiojoje pastraipoje žodžius „vyresniajam specialiajam kurjeriui“, o ketvirtojoje pastraipoje žodžius „specialiajam kurjeriui“.

2. Papildyti 2.2 punktą šiomis penktąja ir šeštąja pastraipomis:

„vyresniajam specialiajam kurjeriui                – 600;

specialiajam kurjeriui                                      – 500“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________