LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. balandžio 23 d. Nr. XII-248

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 123-5581; 2004, Nr. 44-1439, Nr. 170-6236; 2010, Nr. 71-3548)

 

1 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies papildymas 17 punktu

Papildyti 47 straipsnio 1 dalį 17 punktu:

17) profesinės karo tarnybos kariams, turintiems ne žemesnį kaip pulkininko leitenanto arba komandoro laipsnį, paskirtiems atlikti karo tarnybą užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, kai dėl diplomatinio paso išdavimo yra pateiktas krašto apsaugos ministro prašymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________