LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 44-1606) 4 punktu bei įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/105/EB (OL 2006 L 363, p. 368):

1. Tvirtinu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (pridedama)*.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. D1-302 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 105-3908, Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. D1-518 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-302 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4709).

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS