LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2399

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 94-2918)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas

3 straipsnį papildyti 5 dalimi:

5. Šis įstatymas netaikomas bemotoriams orlaiviams, kurių minimalus greitis ne mažesnis kaip 45 kilometrai per valandą, maksimali pakilimo masė neviršija 170 kilogramų, kai šie orlaiviai naudojami vaikų aviaciniam švietimui ir mokymui.“

 

2 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo nustato orlaivių, nurodytų Aviacijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, naudojimo tvarką.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS