LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMĄ

 

2004 m. vasario 23 d. Nr. 200

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 6 dalimi, 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi ir 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos:

1.1. prižiūrėti tabako gaminių sudėties, kokybės rodiklių ir ženklinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams;

1.2. parengti ir suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Valstybine tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtinti tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarką ir reikalavimus.

2. Įgalioti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prižiūrėti tabako gaminių ženklinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams.

3. Įgalioti Ūkio ministeriją parengti ir suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtinti įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai turinį, šiems užrašams, taip pat dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio nuorodoms ant tabako gaminių pakuočių privalomą skirti plotą, vietą, kitus šių užrašų bei nuorodų ir kitų rekvizitų pateikimo ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius taisykles.

4. Įgalioti Sveikatos apsaugos ministeriją:

4.1. vadovaujantis moksliniais tyrimais pagrįstais įrodymais, priimti sprendimus dėl tabako gaminių sudedamųjų dalių, pasižyminčių įprantamąsias tabako gaminių savybes didinančiu poveikiu, naudojimo uždraudimo;

4.2. parengti ir suderinus su Aplinkos ministerija iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtinti rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat restoranų, kavinių, barų ir kitų žmonėms aptarnauti skirtų patalpų, kuriose neuždrausta rūkyti, patalpų (vietų) rūkantiems asmenims įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus.

5. Nustatyti, kad bendradarbiaudamos su Europos Sąjungos institucijomis ir vykdydamos Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme nustatytus Lietuvos Respublikos įsipareigojimus arba Europos Komisijos prašymu visą reikiamą informaciją pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija ir Žemės ūkio ministerija.

6. Šio nutarimo 1.1, 2 ir 4.1 punktai įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA