LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 97:2000 „PESTICIDAI IR JŲ KONCENTRACIJŲ LEIDŽIAMOS VERTĖS APLINKOJE“ TVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. 556

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti žmonių ir aplinkos saugą nuo pesticidų keliamo pavojaus,

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos higienos normą HN 97:2000 „Pesticidai ir jų koncentracijų leidžiamos vertės aplinkoje“ (pridedama).

1.2. Lietuvos higienos normos HN 97:2000 „Pesticidai ir jų koncentracijų leidžiamos vertės aplinkoje“ įgyvendinimo priemonių planą.

2. Nustatau Lietuvos higienos normos HN 97:2000 „Pesticidai ir jų koncentracijų leidžiamos vertės aplinkoje“ įsigaliojimo datą – 2001 m. sausio 1 d.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Kriauzai.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 556

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA

HN 97: 2000

PESTICIDAI IR JŲ KONCENTRACIJŲ LEIDŽIAMOS VERTĖS APLINKOJE

I. TAIKYMO SRITIS

 

1.1. Ši higienos norma taikoma gyvenamųjų vietovių, poilsio, sveikatos ugdymo zonų bei žemės ūkio naudmenų dirvožemiams, vandens objektams, kurių vanduo naudojamas ar numatomas naudoti gyventojų buities, poilsio bei sporto reikmėms, įskaitant atvirus vandens telkinius, gyvenamosios aplinkos ir visų nuosavybės formų ir pavaldumo įmonių žmogaus darbo aplinkos orui.

1.2. Ši higienos norma netaikoma maistinėms žaliavoms bei maisto produktams, vandeniui, tiekiamam vartotojams iš vandentiekio skirstomojo tinklo, ir pramoninių teritorijų bei atliekų sąvartynų dirvožemiams.

1.3. Ši higienos norma nustato pesticidų klasifikacijos pagal toksiškumą kriterijus ir principus bei jų veikliųjų medžiagų (tik cheminių) koncentracijų leidžiamas vertes aplinkoje.

1.4. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su pesticidų naudojimu bei gamyba. Šia higienos norma privalo naudotis kontroliuojančios institucijos.

 

II. NUORODOS

 

2. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75).

2.2. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013).

2.3. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas (Žin., 1993, Nr. 55-1064).

2.4. Profesionalaus naudojimo augalų apsaugos priemonių sąrašas, patvirtintas Valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos 2000 05 31 nutarimu Nr. 4 (Informaciniai pranešimai, 2000, Nr. 25-382).

2.5. Augalų apsaugos priemonių registracijos nuostatai ir Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės, patvirtinti žemės ūkio, aplinkos, sveikatos apsaugos ministrų 1999 05 07 įsakymu Nr. 196/134/225 (Žin., 1999, Nr. 45-1454).

2.6. Lietuvos higienos norma HN 48-1994. Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame vandenyje (Žin., 1995, Nr. 104-2343).

2.7. Lietuvos higienos norma HN 23-1993. Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore (Žin., 1995, Nr. 104-2343).

2.8. Lietuvos higienos norma HN 35-1998. Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (Žin., 1999, Nr. 3-70).

2.9. Lietuvos higienos norma HN 54-1998. Maisto žaliavos ir maisto produktai. Didžiausios leidžiamos cheminių teršalų koncentracijos ir didžiausi leidžiami užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygiai (Žin., 1995, Nr. 104-2343).

 

III. TERMINAI, JŲ APIBRĖŽIMAI IR SUTRUMPINIMAI

 

3. Šioje higienos normoje pavartoti terminai, jų apibrėžimai ir sutrumpinimai [B.3, B.4, 2.5, 2.1, 2.8, 2.3, B.11, B.14, B.15, 2.6, 2.7, B.10, B.8]:

3.1. pesticidai

Preparatai, skirti:

- naikinti organizmus, kurie kenkia augalams ar augaliniams produktams, arba apsaugoti augalus bei augalinius produktus nuo tokių organizmų;

- reguliuoti arba gerinti augalų augimą (išskyrus trąšas ir preparatus, gerinančius žemės kokybę);

- išsaugoti augalinius produktus, tarp jų ir miško gėrybes tol, kol nėra atskirų jų saugojimo taisyklių, išskyrus tuos produktus, kuriuose nėra konservuojančių medžiagų, patenkančių į augalinį produktą;

- naikinti nepageidaujamus augalus;

- naikinti augalų dalis arba stabdyti nepageidaujamą augimą;

- nukenksminti arba sunaikinti nepageidaujamus organizmus, kurie nepuola augalų.

3.2. preparatai

Mišiniai ar tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų.

3.3. veikliosios medžiagos

Medžiagos, pasižyminčios bendru arba specifiniu poveikiu kenksmingiems organizmams, augalams, jų dalims arba augaliniams produktams.

3.4. aplinka

Gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir neorganinės medžiagos, antropogeniniai komponentai) bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos.

3.5. gyvenamoji aplinka

Žmogaus aplinka, kurioje jį veikia išoriniai (cheminiai, fizikiniai, biologiniai) veiksniai, išskyrus darbo aplinką.

3.6. darbo aplinka

Darbuotoją tiesiogiai supanti erdvės dalis, kurioje jį gali veikti kenksmingi ir pavojingi (fiziniai, cheminiai, psichofiziniai, biologiniai) veiksniai.

3.7. toksiškumas

Cheminės medžiagos gebėjimas kenkti gyviems organizmams.

3.8. ūmus toksiškumas

Cheminės medžiagos poveikis bandyminiams gyvūnams, kuris pasireiškia mažiau nei per 24 h po vidutinės mirtinos dozės įvedimo per virškinamąjį traktą arba kvėpavimo takus.

3.9. vidutinė mirtina dozė (LD 50)

Vienkartė medžiagos dozė (mg/kg kūno masės), kurią įvedant per virškinamąjį traktą arba odą žūsta 50% bandyminių gyvūnų.

3.10. vidutinė mirtina koncentracija (LC 50)

Ore esančios medžiagos koncentracija, patenkanti per kvėpavimo takus, dėl jos poveikio per 2-4 valandas žūsta 50% bandyminių gyvūnų.

3.11. didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)

Cheminės medžiagos didžiausia koncentracija aplinkoje, kuri nekenkia žmogaus sveikatai, veikdama jį neribotą laiką arba net visą gyvenimą, ir neturi įtakos ateinančių kartų paveldimumui.

3.12. paros DLK

Medžiagos didžiausia leidžiama koncentracija, nustatyta iš paros vidutinio atmosferos oro mėginio.

3.13. vienkartinė DLK

Medžiagos didžiausia leidžiama koncentracija, nustatyta iš atmosferos oro mėginio, paimto per (20-30) min.

3.14. orientacinis nepavojingas lygis (ONL)

Laikinai leidžiama medžiagos koncentracijos aplinkoje higieninė norminė vertė, apskaičiuota pagal fizikines bei chemines savybes ir pagreitintų eksperimentinių toksiškumo tyrimų rezultatus.

3.15. herbicidai

Preparatai piktžolėms naikinti.

3.16. insekticidai

Preparatai žalingiems vabzdžiams naikinti.

3.17. fungicidai

Preparatai augalų ligas sukeliantiems grybams naikinti.

3.18. augalų augimo reguliatoriai

Preparatai augalų augimui ir vystymuisi reguliuoti.

3.19. defoliantai

Preparatai augalų lapams pašalinti.

3.20. beicai

Preparatai augalų sėklai ir sodiniams apsaugoti (beicuoti) nuo sėkloje ir dirvoje esančių ligų sukėlėjų.

3.21. labai toksiški (T+)

Preparatai, kurie, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus.

3.22. toksiški (T)

Preparatai, kurie, mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus.

3.23. kenksmingi (Xn)

Preparatai, kurie, patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus arba prasiskverbę per odą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus.

3.24. EEB – Europos ekonominė bendrija (dabar ES – Europos Sąjunga) = EEC – European Economic Community (EU – European Union).

3.25. CAS Nr. – cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris = Chemical Abstracts Service Registry Number.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

4.1. Siekiant užtikrinti žmogaus ir aplinkos apsaugos reikalavimus, pesticidų gamybos, įvežimo, prekybos, saugojimo, pervežimo, naudojimo ir nukenksminimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas bei Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės ir registracijos nuostatai [2.2, 2.5].

4.2. Pesticidų registraciją, kurios metu įteisinamas jų naudojimas ir nustatomas naudojimo reglamentas, vykdo Valstybinė augalų apsaugos priemonių registracijos komisija nustatyta tvarka [2.5].

4.3. Užtikrinant žmonių sveikatos saugą, naudojami pesticidai turi būti tinkamai įpakuoti ir paženklinti, nurodant rizikos bei saugos frazes ir pavojaus ženklą [2.5, B.3, B.4, B.5].

4.4. Pesticidų, kurių veikliųjų medžiagų leidžiamų koncentracijų norminės vertės nurodytos 2 lentelėje, sąrašas pateiktas remiantis profesionalaus naudojimo augalų apsaugos priemonių sąrašu, patvirtintu Valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos 2000 05 31 nutarimu Nr. 4 [2.4].

4.5. Pesticidų didžiausias leidžiamas likučių koncentracijas bei jų nustatomąsias veikliąsias medžiagas maisto žaliavose ir maisto produktuose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 54-1998 [2.9].

4.6. Pesticidų veikliųjų medžiagų koncentracijos nustatomos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įteisintais arba Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) nustatytais analitiniais metodais, kurių analitės vertės aptikimo riba sudaro ne daugiau kaip 20% nuo didžiausios leidžiamos pesticido veikliosios medžiagos koncentracijos tiriamajame objekte.

 

V. PESTICIDŲ KLASIFIKACIJA PAGAL ŪMŲ TOKSIŠKUMĄ

 

5.1. Atsižvelgiant į pesticidų toksiškumą, kaip pagrindinį pavojingumo kriterijų žmogaus sveikatai ir aplinkai, pesticidai klasifikuojami pagal nustatytą preparato ūmų toksiškumą bandomiesiems gyvūnams, išreikštą LD50 dydžiais per virškinamąjį traktą ir odą, o LC50 dydžiais – per kvėpavimo takus į labai toksiškus, toksiškus ir kenksmingus (1 lentelė) [B.1, B.2, A priedas].

 

1 lentelė. Pesticidų klasifikacija pagal ūmų toksiškumą

 

Preparato pavojingumo klasė

LD50 per virškinamąjį traktą, mg/kg kūno masės

LD50 per odą, mg/kg kūno masės

LC50 per kvėpavimo takus, mg/m3 per 4 h

kietas preparatas (išskyrus preparatus tabletėmis)

skystas preparatas (tarp jų preparatai tabletėmis)

kietas preparatas (išskyrus preparatus tabletėmis)

skystas preparatas (tarp jų preparatai tabletėmis)

preparatas – aerozolis, milteliai

preparatas – dujos, garai

I. Labai toksiškas (T+)

ne daugiau kaip 5

ne daugiau kaip 25

ne daugiau kaip 10

ne daugiau kaip 50

ne daugiau kaip 250

ne daugiau kaip 500

II. Toksiškas (T)

5–50

25–200

10–100

50–400

250–1000

500–2000

III. Kenksmingas (Xn)

50–500

200–2000

100–1000

400–2000

1000–5000

2000–20000

 

5.2. Pesticidai pagal toksikologines savybes dar skirstomi į ardančius ir dirginančius, kurie yra pavojingi žmogaus sveikatai [B.2].

5.3. Pesticidai pagal fizines bei chemines savybes skirstomi į sprogstamuosius, oksiduojančius, ypatingai degius, labai degius ir degius, kurie laikomi pavojingais aplinkai ir žmogaus sveikatai [B.1, B.2, B.3, B.4]:

5.3.1. sprogstamieji pesticidai – tai kieti, skysti, pastos ar drebučių pavidalo preparatai, galintys ir be atmosferinio deguonies egzotermiškai reaguoti, greitai išskirdami dujas, ir nustatytomis bandymo salygomis detonuoti, greitai užsiliepsnoti ar iš dalies ribotoje erdvėje pakaitinti sprogti;

5.3.2. oksiduojantys pesticidai – preparatai, kurie dėl sąveikos su kitomis medžiagomis, ypač su degiomis, sukelia labai egzotermišką reakciją;

5.3.3. ypač degūs pesticidai – tai skysti preparatai, turintys nepaprastai žemą, žemesnę negu 0°C pliūpsnio temperatūrą, ir žemesnę arba lygią 35°C virimo temperatūrą, bei dujiniai preparatai, kurie normaliomis sąlygomis užsidega nuo sąlyčio su oru;

5.3.4. labai degūs pesticidai – tai:

preparatai, kurie, nenaudojant jokios energijos, aplinkos temperatūroje gali įkaisti ir galiausiai užsidegti nuo sąlyčio su oru;

kieti preparatai, kurie gali greitai užsidegti po trumpo sąlyčio su uždegimo šaltiniu ir, uždegimo šaltinį pašalinus, toliau dega ar sudega;

skysti preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė negu 21°C;

preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu oru išskiria pavojingus degių dujų kiekius;

5.3.5. degūs pesticidai – skysti preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi arba aukštesnė negu 21°C ir lygi arba žemesnė negu 55°C.

 

VI. PESTICIDŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJŲ LEIDŽIAMOS VERTĖS APLINKOJE

 

6. 2 lentelėje pateiktos pesticidų veikliųjų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) bei orientaciniai nepavojingi lygiai (ONL) dirvožemyje, vandenyje, gyvenamosios ir darbo aplinkos ore [2.6, 2.7, 2.8, 2.9, B.12, B.15].

 

2 lentelė. Pesticidų veikliųjų medžiagų didžiausių leidžiamų koncentracijų ir orientacinių nepavojingų lygių vertės aplinkoje

 

Pesticidų veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS Nr.

Pesticidų veikliosios medžiagos cheminis pavadinimas

DLK/ONL dirvožemyje (mg/m3)

DLK/ONL vandenyje (mg/kg)

DLK/ONL gyvenamosios aplinkos ore (mg/dm3)

DLK/ONL darbo aplinkos ore (mg/m3)

Pesticidų (preparatų), į kurių sudėtį įeina veiklioji medžiaga, pavadinimai ir jų paskirtis

 

1. Acetochloras 34256-82-1

2-chlor-N-etoksime-til-6'-etilacet-o-toluididas

0,5/

0,003/

/0,0005

/0,5

Harnes, herbicidas

 

2. Alachloras 15972-60-8

2-chlor-2',6'-dietil-N-metoksimetilacetanilidas

neturi būti

0,002/

/0,0001

/0,5

Lasso, herbicidas

 

3. Amidosulfuronas 120923-37-7

1-(4,6-dimetoksipi-rimidin-2-il)-3-metansulfonil(metil)-sulfamilkarbamidas

/0,25

/0,003

/0,001

/1,0

Grodilas, herbicidas Arelonas Super (55), herbicidas

 

4. Amitrazė 33089-61-1

N-metilbis(2,4-ksililiminmetil)aminas

0,2/

0,05/

0,1/ (vienkartinė) 0,01/ (paros)

0,5/

Mitakas, insekticidas

 

5. Benomilas 17804-35-2

metilo 1-(butilkarbamil)benzimidazol-2-ilkarbamatas

/0,1

0,5/

0,01/ (vienkartinė)

0,1/

Benlatas, fungicidas Fundazolas, fungicidas

 

6. Bentazonas 25057-89-0

3-izopropil-1H-2,1,3-benztiadiazin-4(3H)-ono 2,2-dioksidas

/0,15

0,01/

/0,01

5,0/

Bazagranas, herbicidas Bazagranas M (62), herbicidas

 

7. Bromoksinilas 1689-84-5

3,5-dibrom-4-hidroksibenznitrilas

/0,1

0,001/

/0,001

/0,3

Aktrilas S (21, 56, 62), herbicidas

 

8. Chloridazonas 1698-60-8

5-amin-4-chlor-2-fenilpiridazin-3 (2H)-onas

/0,7

0,01/ (vienkartinė) 0,001/

0,5/

0,5/

Piraminas Turbo, herbicidas (paros)Regio (17, 34), herbicidas

 

9. Chlormekvatchloridas 999-81-5

2-chloretiltrimetilamonis

/0,1

0,002/

/0,02

0,3/

Cykocelis, augalų augimo reguliatorius Kemira CCC, augalų augimo reguliatorius Stabilanas, augalų augimo reguliatorius

 

10. Chlorotalonilas 1897-45-6

tetrachlorizoftalnitrilas

/0,2

/0,05

/0,1

/2,0

Bravo, fungicidas Dakonilas, fungicidas

 

11. Chlorsul-furonas 64902-72-3

1-(2-chlorfenilsulfo-nil)-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)karbamidas

neturi būti

0,01/

/0,04

/0,3

Glinas, herbicidas

 

12. Lambdacihalotrinas 91465-08-6

(S)-α-ciano-3-=fe-noksibenzilo (Z)- -(1R,3R)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-= dimetilciklopropankarboksilatas ir (R)-α-cia-no-3-fenoksibenzilo (Z)-(1S,3S)-3-(2-= chlor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

/0,05

0,001/

/0,003

/0,1

Karate, insekticidas

 

13. Cipermetrinas 52315-07-8

(RS)-α-cian-3-fenoksibenzilo (1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-=2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

0,02/

0,006/

0,04/ (vienkartinė) 0,01/ (paros)

0,5/

Arivo, insekticidas Ciperkilas, insekticidas Šerpa, insekticidas

 

14. Alfa-cipermetrinas 67375-30-8

(S)-α-cian-3-fenoksibenzilo (1R,3R)-3-(2,2-=dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas ir (R)-α-cian-3-fenoksibenzilo (1S,3S)-3-(2,2-=dichlorvinil)-2,2-di-metilciklopropankarboksilatas

neturi būti

0,002/

/0,002

/0,1

Fastakas, insekticidas

 

15. Ciprokonazolas 94361-06-5

(2RS,3RS; 2RS,3SR)-2-(4-chlorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-=1-il) butan-2-olis

/0,2

0,001/

/0,001

/0,7

Alto, fungicidas Atemi (81), fungicidas

 

16. Deltametrinas 52918-63-5

(S)- α -cian-3-fen-oksibenzilo (1R, 3R)-3- (2,2-dibromvinil)-2,2-=dimetilciklopropankarboksilatas

0,01/

0,006/

/0,03

/0,1

Decis, insekticidas

 

17. Desmedifamas 13684-56-5

etilo 3-fenilkarbamiloksifenilkarbamatas

0,25/

0,05/

/0,01

1,0/

Betanalas AM, herbicidas Kemifamas S (34), herbicidas Betanalas Progres AM (32, 34), herbicidas Betanalas Progres OF (32, 34), herbicidas Kemifamas Pro FL (32, 34), herbicidas Regio (8, 34), herbicidas

 

18. Desmetrinas 1014-69-3

N2-izopropil-N4-metil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

0,1/

0,01/

/0,002

2,0/

Semeronas, herbicidas

 

19. 2,4-dichlorfenoksi-acto rūgštis 94-75-7

2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis

0,1/

0,002/

/0,0002

1,0/

Aminopielikas, herbicidas 2,4-D amino druska, herbicidas BASF 2,4-D amino druska, herbicidas RP 2,4-D amino druska, herbicidas DMA 6 2,4-D „Retro“, herbicidas Dialenas (27), herbicidas

 

20. Dichlofluanidas 1085-98-9

N-dichlorfluormetiltio-N’, N’-dimetil-N-fenilsulfamidas

/0,2

0,025/

1,0/ (vienkartinė)

1,0/

Euparenas, fungicidas

 

21. Dichlorpropas 120-36-5

(RS)-2-(2,4-dichlorfenoksi)propiono rūgštis

/0,1

0,02/

nenustatyta

1,0/

Aktrilas S (7, 56, 62), herbicidas

 

22. Dichlorpropas-P 15165-67-0

(R)-2-(2,4-dichlorfenoksi) propiono rūgštis

/0,1

0,02/

nenustatyta

1,0/

Duplozanas Super (62, 63), herbicidas

 

23. Difenikonazolas 119446-68-3

cis, trans-3-chlor-4-[4-metil-2-(1H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksa-lan-2-il]fenilo 4-chlorfenilo eteris

/0,1

0,001/

/0,01

/1,0

Skoras, fungicidas

 

24. Difentiuronas 80060-09-9

1-tert-butil-3-(2,6-diizopropil-4-fen-oksifenil)tiokarbamidas

/0,2

0,001/

/0,0003

/0,5

Pegasas, insekticidas

 

25. Diflubenzuronas 35367-38-5

1-(4-chlorfenil)-3-(2,6-difluorbenzil) karbamidas

nenustatyta

nenustatyta

nenustatyta

3,0/

Dimilinas, insekticidas

 

26. Diflufenikanas 83164-33-4

2’,4’-difluor-2-(α, α, α-trifluor-m- toliloksi)nikotinanilidas

/0,05

/0,15

/0,001

/0,6

Kugaras (55), herbicidas

 

27. Dikamba 1918-00-9

3,6-dichlor-o-anyžių rūgštis

0,25/

0,02/

0,01/ (paros)

1,0/

Banvelas 4S, herbicidas Dialenas (19), herbicidas Linturas (90), herbicidas

 

28. Dikvatas 2764-72-9

9,10-dihidro-8a,10a-diazoniafenantrenas

/0,2

0,02/

nenustatyta

0,05/

Reglonas, defoliantas Reglonas Super, defoliantas

 

29. Dimetomorfas 110488-70-5

(E, Z)-4-[3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil] morfolinas

0,04/

0,1/

/0,3

0,1/

Akrobatas MC (61), fungicidas Akrobatas WG (61), fungicidas

 

30. Ditianonas 3347-22-6

5,10-dihidro-5,10-dioksanafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbnitrilas

/0,02

0,007/

nenustatyta

/0,5

Efektorius, fungicidas

 

31. Etefonas 16672-87-0

2-chloretilfosfono rūgštis

/0,5

0,04 /

0,008 /

1,0

Cerone, augalų augimo reguliatorius Kampozanas M-ekstra, augalų augimo reguliatorius Terpalas*, augalų augimo reguliatorius

 

32. Etofumezatas 26225-79-6

(±)-2-etoksi-2,3--dihidro-3,3-dimetilbenzfuran-5-ilo metansulfonatas

/0,2

0,5/

nenustatyta

/0,1

Nortronas, herbicidas Kemironas Plius FL, herbicidas Betanalas Progres AM (17, 34), herbicidas Betanalas Progres OF (17, 34), herbicidas Kemifamas Pro FL (17, 34), herbicidas

 

33. Fenarimolas 60168-88-9

(±)-2,4'-dichlor- α -(pirimidin-5-il) benzhidrilo alkoholis

0,002/

0,00002/

/0,004

/1,0

Rubiganas, fungicidas

 

34. Fenmedifamas 13684-63-4

metilo 3-(3-metilkarbanililoksi) karbanilitas

0,25/

0,05/

/0,001

0,5/

Betasana, herbicidas Kemifamas S (17), herbicidas Kemifamas Pro FL (17, 32), herbicidas Betanalas Progres AM (17, 32), herbicidas Betanalas Progres OF (17, 32), herbicidas Regio (8, 17), herbicidas

 

35. Fenoksa-prop-P-etilas 71283-80-2

(R)-2-[4-(6-chlor-1,3-bezoksazol-2- iloksi)fenoksi]propiono rūgštis

/0,04

0,0003/

/0,002

/0,06

Puma Universal, herbicidas

 

36. Fenpropi-morfas 67564-91-4

(±)-cis-4-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metil-propil]-2,6-dimetilmorfolinas

/0,5

/0,1

/0,03

/1,0

Korbelas, fungicidas Arčeris (79), fungicidas Tango Super*, fungicidas

 

37. Flamprop-M-izopropilas 63782-90-1

izopropilo N-benzil-N-(3-chlor-4-fluorfenil)-D-alaninas

nenustatyta

1,0/

/0,002

/0,5

Sufiksas, herbicidas

 

38. Tau-fliu- valinatas 102851-06-9

(RS)-α-cian-3-fenoksibenzilo N-(2- chlor-α, α, α-tri-fluor-p-tolil)-DL-valinatas

/0,01

0,002/

/0,001

/0,1

Mavrikas SF, insekticidas

 

39. Fludijoksonilas 131341-86-1

4-(2,2-difluor-1,3-benzdioksol-4-il) pirol-3-karbonitrilas

/0,2

0,1/

/0,01

/1,0

Maksimas, beicas Maksimas Star*, beicas Rapkolas FDL (47, 64), beicas

 

40. Fluorogli-kofenas 77501-60-1

O-[5-(2-chlor-,,-trifluor-p-toliloksi)-2-nitrobenzil]glikolio rūgštis

0,03/

0,002/

/0,004

0,5/

Satis (90), herbicidas

 

41. Flurochloridonas 61213-25-0

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-chlor-4-chlormetil-1-(α α α-trifluor-m-tolil)-2-=pirolidinonas

/0,03

0,04/

/0,001

/1,2

Reiseris, herbicidas

 

42. Fluroksipiras 69377-81-7

4-amin-3,5-dichlor-6-fluor-2-piridiloksiacto rūgštis

/0,2

0,01/

/0,06

/1,0

Starane, herbicidas Ariane BPE (59, 62), herbicidas

 

43. Flutriafolas 76674-21-0

(RS)-2,4'-difluor- α -(1H-1,2,4-triazol-1- ilmetil)benzhidrilo alkoholis

0,1/

0,006/

/0,005

/0,5

Impaktas, fungicidas

 

44. Fluziafopbutilas 69806-50-4

(RS)-2-[4-(5-trifluormetil-2-piri-diloksi)fenoksi] propiono rūgštis

/0,3

0,001/

/0,08

/0,5

Fiuziladas Super, herbicidas

 

45. Formotionas 2540-82-1

S-[formil(metil)karbamilmetil] O, O- dimetilo fosforditioatas

/0,2

0,004/

0,01/ (vienkartinė)

0,5/

Antio, insekticidas

 

46. Fozalonas 2310-17-0

S-6-chlor-2,3-dihidro-2-oksobenzoksa-zol-3-ilmetilo O, O-dietilo fosforditioatas

0,5/

0,001/

0,01/ (vienkartinė)

0,5/

Zolonas, insekticidas

 

47. Furatiokarbas 65907-30-4

butilo 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzfuran-7-il N, N’-dimetil-N, N’-= tiodikarbamatas

/0,01

0,0006/

/0,0001

/0,05

Rapkolas FDL (39, 64), beicas Rapkolas TZ (64, 84), beicas

 

48. Glifosatas 1071-83-6

N-(fosfonmetil)glicinas

0,5/

0,02/

/0,04

1,0/

Glifoganas, herbicidas Glifosas, herbicidas Raundapas, herbicidas

 

49. Glifosatas trimezium 81591-81-3

N-(fosfonmetil)glicinas

/0,8

0,004/

/0,02

/0,5

Uraganas, herbicidas

 

50. Guazatinocetatas tilen) 115044-19-4

oktametilendiamino, imindi(oktamediamino, oktametilenbis (imin-=oktametilen)diamino ir karbamnitrilo mišinys

/0,1

0,001/

/0,002

/0,2

Panoktinas, beicas

 

51. Haloksifo-petoksietilas 87237-48-7

(RS)-2-[4-(3-chlor-5-trifluormetil-2-piridiloksi)fenoksi]propiono rūgštis

/0,15

0,001/

/0,0001

1,0/

Zelekas, herbicidas

52. Haloksi-fop-R-metilo esteris 72619-32-0

(RS)-2-[4-(3-chlor-5-trifluormetil-2-piridiloksi)fenok-si]propiono rūgšties esteris

/0,15

0,001/

/0,0001

1,0/

Zelekas Super, herbicidas

53. Imaza-pyras 81334-34-1

2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il) nikotino rūgštis

/0,5

0,1/

/0,05

/0,1

Arsenalas, herbicidas

54. Iprodionas 36734-19-7

3-(3,5-dichlorfenil)-N-izopropil-2,4- dioksoimidpirolidin-1-karboksiamidas

/0,15

0,01/

nenormuojama

/1,0

Rovralis FLO, fungicidas

55. Izoproturonas 34123-59-6

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas

/0,05

/0,09

nenustatyta

nenustatyta

Arelonas, herbicidas Arelonas Super (3), herbicidas Kugaras (26), herbicidas

56. Joksinilas 1689-83-4

4-hidroksi-3,5-dijodbenznitrilas

/0,2

0,01/

/0,001

/0,1

Aktrilas S (7, 23, 62), herbicidas

57. Karboksinas 5234-68-4

5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksati-in-3-karboksanilidas

/0,05

0,02/

/0,015

1,0/

Vitavaksas 200FF (87), beicas Kemikaras*, beicas

58. Klofentizinas 74115-24-5

3,6-bis(2-chlorfe-nil)-1,2,4,5-tetrazinas

/0,07

0,01/

/2,0

1,0/

Apolo, insekticidas

59. Klopiralidas 1702-17-6

3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

/0,1

0,04/

/0,01

2,0/

Lontrelas, herbicidas Ariane BPE (42, 62), herbicidas

60. Lenacilas 2164-08-1

3-cikloheksil-1,5,6,7-tetrahidro-ciklopentapirimi-din-2,4(3H)-dionas

/1,0

0,01/

/0,01

0,5/

Heksilūras, herbicidas Venzaras, herbicidas

61. Mankocebas 8018-01-7

[[1,2-etandiilbis [karbamditioat]] (2-)]mangano ir [[1,2-etandiilbis[karbamditioat]] (2-)] cinko mišinys

/0,1

/0,015

/0,001

0,5/

Ditanas DG, fungicidas Ditanas M-45, fungicidas Penkocebas, fungicidas Akrobatas MC (29), fungicidas Akrobatas WG (29), fungicidas Ridomilas Gold MC*, fungicidas Ridomilas MC (64), fungicidas Sandofanas M8 (69), fungicidas Tatu (78), fungicidas

62. MCPA 94-74-6

(4-chlor-2-metil-fenoksi)acto rūgštis

/0,04

0,003/

/0,001

1,0/

Agroksonas, herbicidas BASF MCPA, herbicidas Chvastoksas, herbicidas Kemira MCPA, herbicidas RP MCPA, herbicidas RP MCPA Super, herbicidas Bazagranas M (6), herbicidas Aktrilas S (7, 21, 56), herbicidas Ariane BPE (41, 59), herbicidas Duplozanas Super (21, 63), herbicidas

63. Mekopropas-P 16484-77-8

(R)-2-(4-chlor-o-to-liloksi) propiono rūgštis

0,4/

0,06/

/0,015

1,0/

Duplozanas Super (21, 62), herbicidas

64. Metalaksilas 57837-19-1

metilo N-(2-met-oksiacetil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alaninatas

0,05/

0,1/

/0,02

0,5/

Ridomilas MC (61), fungicidas Rapkolas FDL (39, 47), beicas Rapkolas TZ (47, 84), beicas

65. Metamitronas 41394-05-2

4-amin-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-onas

/0,4

0,3/

/0,03

0,5/

Goltiksas, herbicidas

66. Metazachloras 67129-08-2

2-chlor-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2',6'- ksilididas

/0,1

0,002/

nenormuojama

1,0/

Butizanas, herbicidas

67. Metribuzinas 21087-64-9

4-amin-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4 -triazin-5-onas

0,2/

0,1/

/0,003

nenustatyta

Zenkoras, herbicidas

68. Miklobutanilas 88671-89-0

2-p-chlorfenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksannitrilas

nenustatyta

0,05/

/0,003

/0,7

Sistanas, fungicidas

69. Oksadiksilas 77732-09-3

2-metoksi-N-(2-okso-1,3-oksazolidin-3-il) acet-2',6'-ksilididas

/0,4

0,01/

/0,05

5,0/

Sandofanas, fungicidas Aviksilas (74), fungicidas Oksichomas (93), fungicidas Sandofanas M8 (61), fungicidas

70. Pendimetalinas 40487-42-1

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro 3,4-ksilidinas

/0,15

0,05/

nenustatyta

0,5/

Stompas, herbicidas Buletas*, herbicidas

71. Penkonazolas 66246-88-6

1-(2,4-dichlor-ß--propilfenetil)-1H- 1,2,4-triazolas

0,1/

0,003/

/0,01

/0,8

Topazas, fungicidas

72. Pirimifosmetilas 29232-93-7

O-2-dietilamino-6--metilpirimidin-4-il O, O-dimetilo fosfortioatas

0,5/; prie pH-5,5,

0,01/

0,03/  (vienkartinė), 0,1/ 0,01/ (paros)

2,0/

Aktelikas, insekticidas

73. Pirimikarbas 23103-98-2

2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimi-din-4-il dimetilkarbamatas

/0,3

neturi būti

0,2/ (vienkartinė)

/0,05

Pirimoras, insekticidas

74. Polikarbacinas

cinko polietilentiuramdisulfidas

0,6/

2,0/

/0,001

0,1/

Aviksilas (69), fungicidas

75. Prochlorazė 67747-09-5 1

N-propil-N-[2-(2,4,6-trichlorfen-oksi)etil] imidazol-1-karboksamidas;-{N-propil-N-[2-(2,4,6-trichlorfen-oksi)etil]}karbamilimidazolas

/0,3

0,05/

nenustatyta

/0,1

Sportakas, fungicidas

76. Prometrinas 7287-19-6

N2, N4-di-izopropil-6-metiltio-1,3,5- triazin-2,4-diaminas

0,5/

0,002/

/5,0

5,0/

Gezagardas, herbicidas

77. Propakvizafopas 111479-05-1

2-izopropilideno-amin-oksietilo (R)-2-[4-(6-chlorchin-oksalin-2-iloksi)=fenoksi]propionatas

/0,15

0,001/

/0,0003

/1,0

Agilas, herbicidas

78. Propamokarbo hidrochloridas 25606-41-1

propilo 3-(dimetil-amino)propilkarbamatas

nenustatyta

nenustatyta

nenustatyta

nenustatyta

Previkuras, fungicidas Tatu (61), fungicidas

79. Propikonazolas 60207-90-1

(±)-1-[2-(2,4-di-chlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-=triazolas

/0,2

0,15/

/0,01

0,5/

Bamperis, fungicidas Tiltas, fungicidas Tiltas Premium, fungicidas Arčeris (36), fungicidas

80. Rimsulfuronmetilas 122931-48-0

1-(4,6-dimetoksipi-ridin-2-il)-3-(3-etil-sulfonil-2-piridilsulfonil)karbamidas

/0,03

0,002/

/0,1

/1,5

Titus, herbicidas

81. Siera 7704-34-9

siera

160,0/

nenormuojama

/0,07

6,0/

Tiovitas, fungicidas Atemi S (15), fungicidas

 

82. Tebukonazolas 107534-96-3

(RS)-1-p-chlorfenil-4,4-dimetil-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-il-metil)=pentan-3-olis

/1,0

0,025/

/0,02

/0,4

Folikuras, fungicidas Raksilas, beicas Folikuras BT (88), fungicidas

 

83. Terbutrinas 886-50-0

N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

/0,3

0,01/

/0,01

/0,5

Logranas Ekstra (90), herbicidas

 

84. Tiabendazolas 148-79-8

2-(triazol-4-il)benz-imidazolas

/1,0

/0,05

/0,08

/1,0

Rapkolas TZ (47, 64), beicas

 

85. Tifensulfuronmetilas 79277-27-3

3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2- ilkarbamilsulfa-mil)tiofen-=2-karboksirūgštis

nenustatyta

0,01/

nenustatyta

/0,1

Harmony, herbicidas Harmony Ekstra (91), herbicidas

 

86. Tiociklamas 31895-21-3

N, N-dimetil-1,2,3--tritian-5-ilaminas

0,07/

0,01/

nenustatyta

/0,2

Evisektas S, insekticidas

 

87. Tiramas 137-26-8

tetrametiltiuramdisulfidas

/0,06

0,01/

0,05/ (vienkartinė) 0,02/ (paros)

0,5/

Vitavaksas 200 FF (57), beicas

 

88. Triadimefonas 43121-43-3

1-(4-chlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-il)-butan-2-onas

0,03/

0,02/

0,05/  (vienkartinė) 0,02/ (paros)

0,5/

Folikuras BT(82), fungicidas

 

89. Triadimenolas 55219-65-3

(1RS,2RS; 1RS,2SR)-1-(4-chlorfen-oksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol =1-il)butan-2-olis

0,02/

/0,05

0,07/ (vienkartinė) 0,01/ (paros)

0,5/

Baitanas Universalas*, beicas

 

90. Triasulfuronas 82097-50-5

1-[2-(2-chloretoksi) fenilsulfonil]-3-(4- metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-=2-il) karbamidas

/0,1

0,004/

/0,02

/2,0

Linturas (27), herbicidas Logranas Ekstra (83), herbicidas Satis (40), herbicidas

 

91. Tribenuronmetilas 101200-48-0

2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil) karbamilsulfamil]=benzenkarboksirūgštis

neturi būti

0,06/

/0,003

/1,0

Granstaras, herbicidas Harmony Ekstra (85), herbicidas

 

92. Trifluralinas 1582-09-8

α, α, α -trifluor-2,6--dinitro-N, N-dipro-pil-p-toluidinas

/0,1

0,02/

/0,01

3,0/

Treflanas, herbicidas Treflanas Super, herbicidas

 

93. Vario oksichloridas 1332-40-7

vario oksichloridas

nenustatyta

3,0/

/0,0008

0,5/

Oksichomas (69), fungicidas

 

94. Vinklozolinas 50471-44-8

(RS)-3-(3,5-dichlorfenil)-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dionas

nenustatyta

nenustatyta

nenormuojama

/1,0

Ronilanas DF, fungicidas

 

 

PASTABOS:

1. Jeigu preparatą sudaro kelios veikliosios medžiagos, tai lentelės 7 skiltyje skliaustuose nurodomi kitų sudedamųjų veikliųjų medžiagų, pateiktų lentelės 1 skiltyje, eilės numeriai.

2. Į lentelę neįtraukti preparatai, kurių veikliųjų medžiagų DLK ir ONL vertės nenustatytos.

3. Lentelės 7 skiltyje ženklas „*“ reiškia, kad šiame preparate iš kelių veikliųjų medžiagų DLK ir ONL vertės nustatytos tik vienai lentelės 1 skiltyje nurodytai veikliajai medžiagai.

______________

 


A priedas (informacinis)

 

PESTICIDŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ LD50 IR LC50 VERTĖS

 

A.1 lentelė. Pesticidų veikliųjų medžiagų LD50 ir LC50 vertės

 

Pesticidų veikliosios medžiagos pavadinimas

LD50 per virškinamąjį traktą, mg/kg kūno masės

LD50 per odą, mg/kg kūno masės

LC50 per kvėpavimo takus, mg/m3 per 4 h

1. Acetochloras

2148

4166

ne daugiau kaip 3990

2. Alachloras

930-1200

13300

1040

3. Amidosulfuronas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 5000

1800

4. Amitrazė

600-800

ne daugiau kaip 1600

65000

5. Benomilas

ne daugiau kaip 10000

ne daugiau kaip 10000

ne daugiau kaip 2000

6. Bentazonas

ne daugiau kaip 1000

ne daugiau kaip 2500

ne daugiau kaip 5100

7. Bromoksinilas

190

ne daugiau kaip 2000

-

8. Chloridazonas

2140-3830

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 30800

9. Chlormekvatchloridas

807-966

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 5200

10. Chlorotalonilas

ne daugiau kaip 10000

ne daugiau kaip 10,000

600

11. Chlorsulfuronas

5545-6293

ne daugiau kaip 3400

ne daugiau kaip 5900

12. Lambda-cihalotrinas

56-79

1293-1507

60

13. Cipermetrinas

250-4150

ne daugiau kaip 4920

2500

14. Alfa-cipermetrinas

79-400

ne daugiau kaip 2000

320

15. Ciprokonazolas

1020-1333

ne daugiau kaip 2000

5650

16. Deltametrinas

135

ne daugiau kaip 2000

2200

17. Desmedifamas

ne daugiau kaip 1025

ne daugiau kaip 4000

7400

18. Desmetrinas

1390

ne daugiau kaip 1000

1563*

19. 2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis

375

-

-

20. Dichlofluanidas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 5000

1200

21. Dichlorpropas

825-1470

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 650

22. Difenokonazolas

1453

ne daugiau kaip 2010

3300

23. Difentiuronas

2068

ne daugiau kaip 2000

558

24. Diflubenzuronas

ne daugiau kaip 4640

ne daugiau kaip 2000

-

25. Diflufenikanas

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 2340

26. Dikamba

1707

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 9600

27. Dikvatas

231

-

-

28. Dimetomorfas

3900

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 4200

29. Ditianonas

638

ne daugiau kaip 2000

2100

30. Etefonas

3030

1560

-

31. Etofumezatas

ne daugiau kaip 6400

ne daugiau kaip 1440

ne daugiau kaip 5000

32. Fenarimolas

2500 ne daugiau kaip 2000

2040*

 

33. Fenmedifamas

ne daugiau kaip 8000

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip7000

34. Fenpropimorfas

ne daugiau kaip 1400

ne daugiau kaip4000

2900

35. Fenoksaprop-P-etilas

2090-3040

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 604

36. Flamprop-M-izopropilas

ne daugiau kaip 3000

-

-

37. Tau-fliuvalinatas

ne daugiau kaip 3000

-

-

38. Fludijoksonilas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 2,6

39. Fluoroglikofenas

1500

ne daugiau kaip 5000

7500

40. Flurochloridonas

3650-4000

ne daugiau kaip 5000

10300

41. Fluroksipiras

2405

ne daugiau kaip 5000

296

42. Flutriafolas

1140-1480

ne daugiau kaip 1000

1650

43. Fluziafopbutilas

2451-3680

ne daugiau kaip 2076

5240

44. Formotionas

365-500

ne daugiau kaip 1000

3200

45. Fozalonas

120-175

1500

-

46. Furatiokarbas

53

ne daugiau kaip 2000

2140

47. Glifosatas

5600

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 12200

48. Glifosatas trimezium

748-755

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 810

49. Guazatino acetatas

227-300

ne daugiau kaip 1000

-

50. Haloksifopetoksietilas

518-531

ne daugiau kaip 2000

-

51. Haloksifop-R-metilo-esteris

300-623

ne daugiau kaip 2000

-

52. Imazapyras ne daugiau kaip

5000

ne daugiau kaip 2000

1300

53. Iprodionas ne daugiau kaip

2000

ne daugiau kaip 2500

ne daugiau kaip 5160

54. Izoproturonas

1826-5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 1950

55. Joksinilas

110

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 3000

56. Karboksinas

3820

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 20000*

57. Klofentizinas

ne daugiau kaip 5200

ne daugiau kaip 2100

ne daugiau kaip 9000

58. Klopiralidas

ne daugiau kaip 4300

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 200

59. Lenacilas

ne daugiau kaip 11000

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 5200

60. Mankocebas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 10000

-

61. MCPA

900-1160

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 6360

62. Mekopropas-P

1050

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 5600

63. Metalaksilas

633

ne daugiau kaip 3100

ne daugiau kaip 3600

64. Metamitronas

2000

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 330

65. Metazachloras

2150

ne daugiau kaip 6810

ne daugiau kaip 34500

66. Metribuzinas

2000

ne daugiau kaip 20000

ne daugiau kaip 650

67. Miklobutanilas

1600-2290

ne daugiau kaip 5000

-

68. Oksadiksilas

1860-3480

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 5600

69. Pendimetalinas

1050-1250

ne daugiau kaip 5000

-

70. Penkonazolas

2125

ne daugiau kaip 3000

ne daugiau kaip 4000

71. Pirimifosmetilas

2050

ne daugiau kaip 4592

ne daugiau kaip 5040

72. Pirimikarbas

147

ne daugiau kaip 500

300

73. Polikarbacinas

6100

-

-

74. Prochlorazė

1600

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2160

75. Prometrinas

5235

ne daugiau kaip 3100

ne daugiau kaip 5170

76. Propakvizafopas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

2500

77. Propamokarbo hidrochloridas

2000-8550

ne daugiau kaip 3920

ne daugiau kaip 5,7

78. Propikonazolas

1517

ne daugiau kaip 4000

ne daugiau kaip 5800

79. Rimsulfuronmetilas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 5400

80. Siera

ne daugiau kaip 3000

-

-

81. Tebukonazolas

4000

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 800

82. Terbutrinas

2500

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 8000

83. Tiabendazolas

3100

-

-

84. Tifensulfuronmetilas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 7900

85. Tiokciklamas

370-399

880-1000

ne daugiau kaip 4500*

86. Tiramas

1800

ne daugiau kaip 1000

4400

87. Triadimefonas

700

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 900

88. Triadimenolas

900

ne daugiau kaip 1000

-

89. Triasulfuronas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 5180

90. Tribenuronmetilas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 2000

ne daugiau kaip 5000

91. Trifluralinas

ne daugiau kaip 5000

ne daugiau kaip 5000

4830*

92. Vario oksichloridas 1

440

-

-

93. Vinklozolinas

ne daugiau kaip 10000

ne daugiau kaip 2500

ne daugiau kaip 29100

 

PASTABA. Ženklas „*“ reiškia, kad LC50 vertė nustatyta vienos valandos poveikyje.

______________


B priedas (informacinis)

 

LITERATŪRA

 

B.1. 1967 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyvos 67/548/EEB, kurioje apibendrinami įstatymai, taisyklės ir administraciniai nutarimai dėl pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo (OJ 196/1, 1967 08 16) = Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (OJ 196/1, 16 08 1967).

B.2. 1993 m. balandžio 27 d. Komisijos Direktyvos 93/21/EEB 18 kartą derinant su technikos pažanga Tarybos Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu, derinimo (OJ L 110 A, 1993 05 04) = Commission Directive 93/21/EEC of 27 April 1993 adapting to technical progress for the 18th time Council Directive 67/548/EEC on approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (OJ L 110 A, 04 05 1993).

B.3. 1978 m. birželio 26 d. Tarybos Direktyva 78/631/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų preparatų (pesticidų) klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu (OJ 1206, 28 07 1978) = Council Directive 78/631/EEC of 26 June 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (pesticides) (OJ 1206, 29 07 1978).

B.4. 1991 m. liepos 15 d. Tarybos Direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos gaminių realizavimo rinkos (OJ L 230, 1991 08 19) = Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market (OJ L 230, 19 08 1991).

B.5. 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 99/45/EC dėl valstybių-narių pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo įstatymų, reglamentų ir administracinių taisyklių suderinimo (OJ L 200, 1999 07 30) = Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (OJ L 200, 30 07 1999).

B.6. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų žymėjimas, Vilnius, 1995.

B.7. HN 3-1992. Bendrieji sudarymo, išdėstymo ir įforminimo reikalavimai.

B.8. Tarptautinis tvarkos palaikymo kodeksas dėl pesticidų paplitimo ir vartojimo, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, Roma, 1990 m.= International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1990.

B.9. Jungtinių Tautų aplinkos programos Tarptautinio potencialiai toksiškų cheminių medžiagų registro kompiuterinė duomenų bazė = Computer database of International Register of Patentially Toxic chemicals of United Nations Environment Programme.

B.10. PSO rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojingumą ir rekomendacijos klasifikacijai 1998-1999, PSO/PCS/98.21 = The WHO recommended classification of pesticides by hazard and Guidelines to classification 1998-1999, WHO/PCS/98.21.

B.11. S. M. Brooks, M. Gochfeld, J. Herzstein, R. J. Jackson, M. B. Schenker. Aplinkos medicina, Mosly, 1995 = S. M. Brooks, M. Gochfeld, J. Herzstein, R. J. Jackson, M. B. Schenker. Environmental Medicine, Mosly, 1995.

B.12. Pesticidų kiekio higieniniai normatyvai aplinkos objektuose, Maskva, 1997 (rusų k.).

B.13. Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius, 1997.

B.14. Casarett ir Doull’s, Toksikologija. Bazinis mokslas apie nuodus, 5 leidimas = Casarett and Doull’s. Toxicology. The basic science of poisons. Fifth edition, 1996.

B.15. Pesticidų vadovas, 10 leidimas, 1995 = The Pesticide Manual. Tenth Editions, 1995.

______________