LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 7 straipsniu:

1. Tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šių Taisyklių II skyrius galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

2.2. šių Taisyklių III ir IV skyriai galioja iki 2012 m. vasario 10 d.;

2.3. šių Taisyklių V ir VI skyriai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.4. šių Taisyklių VII skyrius įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.5. šių Taisyklių 1 priedas galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

2.6. šių Taisyklių 2 ir 3 priedai galioja iki 2012 m. vasario 10 d.;

2.7. šių Taisyklių 4 ir 5 priedai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.8. šių Taisyklių 6 ir 7 priedai įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.9. šių Taisyklių 8 ir 9 priedai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.10. šių Taisyklių 10 ir 11 priedai įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.11. pirmą kartą atliekų susidarymo ir tvarkymo ataskaitos Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka turi būti pateiktos 2013 metais, jose nurodant 2012 metų duomenis.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.1. iki 2013 m. sausio 1 d. atnaujinti atliekų apskaitai vykdyti reikalingą programinę įrangą;

3.2. iki 2012 m. sausio 1 d. parengti Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809), pakeitimo projektą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atliekų darytojas – asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekų (pirminis atliekų darytojas), arba asmuo, kuris atlieka pradinį atliekų apdirbimą, maišymą ar kitus veiksmus, dėl kurių pakinta tų atliekų pobūdis arba sudėtis.

Atliekų sąrašas – pagal susidarymo šaltinį arba pagal atliekų tipą sugrupuotų atliekų sąrašas pateiktas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede.

Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas atliekų naudojimo, šalinimo ir kitų atliekų tvarkymo veiklų sąrašas, pateiktas Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

Atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šios veiklos ir šalinimo vietų vėlesnį prižiūrėjimą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys minėtą veiklą.

Įmonė – Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, ūkininkai, kurių ūkiai vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) įregistruoti Ūkininkų ūkio registre.

Prekiautojas atliekomis – įmonė, atsakinga už atliekų pirkimą ir pardavimą, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai.

Tarpininkas – įmonė, kitų vardu organizuojanti atliekų naudojimą ar šalinimą, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016).

3. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

 

II. PIRMINĖ ATLIEKŲ APSKAITA

 

4. Pirminės atliekų apskaitos žurnalus pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą turi pildyti:

4.1. įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą (įskaitant įmones, kurioms vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2011, Nr. 4-135), netaikomas reikalavimas turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – Leidimas) dalį dėl atliekų tvarkymo);

4.2. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

4.3. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

4.4. atliekų darytojai:

4.4.1. privalantys gauti Leidimą;

4.4.2. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 100 tonų ar daugiau nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

4.4.3. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 200 kg ar daugiau pavojingųjų atliekų, kuriose yra arseno, gyvsidabrio ar kadmio;

4.4.4. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 1 tona ar daugiau pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos Taisyklių 4.4.3 punkte nurodytos atliekos);

4.4.5. atliekantys variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;

4.4.6. dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;

4.5. pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), įpareigotos įmonės.

5. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo (Taisyklių 1 priedas) pildymo tvarka įmonėje (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, jo saugojimo (pildymo) vieta, žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos žurnale.

6. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

7. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

8. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami bei patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

9. Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidaręs ar sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę.

10. Jei atliekos susidaro arba sutvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, atliekų susidaręs ar sutvarkytas kiekis registruojamas iš karto po susidarymo ar sutvarkymo.

11. Atliekų surinkėjai, vežėjai, pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai atliekų apskaitą turi vykdyti pagal apskaitos, vežimo ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų (pvz., pirkimo–pardavimo dokumentų, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo dokumentų, transportavimo dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių atliekų turėjimą ir judėjimą) duomenis.

12. Taisyklių 11 punkte nurodyti atliekų tvarkytojai nepildo pirminės atliekų apskaitos žurnalo, pateikto Taisyklių 1 priede. Šių atliekų tvarkytojų vedamos atliekų apskaitos forma, konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos apskaitoje, ir už apskaitos vedimą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys turi būti patvirtinti įmonės vadovo įsakymu.

13. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi vesti atskirą 11 punkte nurodytą apskaitą.

14. Apskaitos, nurodytos 11 punkte, dokumentai turi būti saugomi įmonės buveinėje ar įmonės padalinyje ir pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

 

III. PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

15. Įmonės, nurodytos Taisyklių 4.4 ir 4.5 punktuose, ir kurios, vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, nerengia atliekų apskaitos metinės ataskaitos, pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu turi teikti pirminės atliekų apskaitos 2011 m. ataskaitą (ataskaitos forma pateikta Taisyklių 2 priede).

16. Pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita teikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitą teikiančios įmonės, jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

17. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi teikti atskiras pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas.

18. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną pirminės atliekų apskaitos metinę ataskaitą.

19. 2011 metų pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita pateikiama vienu iš šių būdų:

19.1. raštu iki 2012 m. sausio 25 d.;

19.2. elektroniniu būdu (internetu) iki 2012 m. vasario 10 d.

20. Pirminės atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarką reglamentuoja Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809).

 

IV. ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

21. Pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu atliekų apskaitos 2011 m. ataskaitą pagal formą, pateiktą Taisyklių 3 priede, turi rengti:

21.1. įmonės, vykdančios atliekų surinkimą, vežimą ir (ar) apdorojimą;

21.2. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

21.3. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai;

21.4. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką.

22. Atliekų apskaitos metinė ataskaita teikiama tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitą teikiančios įmonės ar jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

23. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi parengti atskiras atliekų apskaitos metines ataskaitas.

24. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną atliekų apskaitos metinę ataskaitą.

25. Parengtos 2011 metų atliekų apskaitos ataskaitos pateikiamos vienu iš šių būdų:

25.1. raštu iki 2012 m. sausio 25 d.;

25.2. elektroniniu būdu (internetu) iki 2012 m. vasario 10 d.

26. Atliekų apskaitos metinės ataskaitos teikimo tvarką reglamentuoja Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809).

 

V. ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

27. Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės (atliekų darytojai), atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

27.1. privalančios gauti Leidimą;

27.2. dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01, ir Taisyklių 30 punkte nurodytos atliekos);

27.3. atliekančios variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;

27.4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklas, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

27.5. dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;

27.6. vesti atliekų apskaitą Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), įpareigotos įmonės.

28. Atliekų susidarymo apskaitą privalančios vykdyti įmonės, nurodytos Taisyklių 27 punkte, turi pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 4 ir 5 prieduose.

29. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 27 punkte nurodytų įmonių veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 30 punkte.

30. Į atliekų susidarymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu, ir atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje (šių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių VI skyriaus nuostatos).

31. Įmonės į apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose padaliniuose (filialuose, atstovybėse ar atskiruose įrenginiuose) susidariusias atliekas, išskyrus Taisyklių 32 punkte nurodytą atvejį.

32. Įmonių padaliniai ar atskiri įrenginiai, atskirai atitinkantys bent vieną Taisyklių 27 punkte nurodytą kriterijų, turi vykdyti atskirą atliekų susidarymo apskaitą (Taisyklių 4 priedas).

33. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingus asmenis, žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir konkrečius padalinius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos.

34. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

35. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro.

36. Tvarkant atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenis kompiuteriu, kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir atsakingų asmenų parašais patvirtinama Atliekų susidarymo suvestinė (Taisyklių 4 priedo 7 dalis). Visas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

37. Įmonės, nurodytos Taisyklių 27 punkte, atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 6 ir 7 prieduose.

 


VI. ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA

 

38. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

38.1. įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą;

38.2. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

38.3. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

38.4. įmonės, surenkančios ir (ar) vežančios atliekas;

38.5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

39. Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiamos:

39.1. visos Taisyklių 38 punkte nurodytų įmonių tvarkomos atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 40 punkte;

39.2. atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu;

39.3. atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje.

40. Į atliekų tvarkymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, susidariusios atliekų tvarkytojo veikloje, bet ne atliekų apdorojimo metu. Šių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių V skyriaus nuostatos.

41. Šių Taisyklių 38.1–38.4 punktuose nurodyti atliekų tvarkytojai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti pildydami atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 8 ir 9 prieduose.

42. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingus asmenis, žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir konkrečius padalinius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos.

43. Įmonės ir jų padaliniai turi pildyti atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus (Taisyklių 8 priedas).

44. Jei įmonės ir jų padaliniai turi ne vieną atliekų tvarkymo įrenginį, turintį buveinę kitu adresu nei įmonės ar jos padalinio buveinė, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas pildomas kiekvienam atliekų tvarkymo įrenginiui atskirai.

45. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

46. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Jei atliekos sutvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas iš karto po sutvarkymo.

47. Tvarkant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis kompiuteriu, kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir atsakingų asmenų parašais patvirtinama atliekų tvarkymo suvestinė (Taisyklių 8 priedo 7 dalis). Visas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

48. Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas kasdien. Jei atliekos priimamos rečiau, priimtas atliekų kiekis registruojamas iš karto po priėmimo.

49. Pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti pagal apskaitos, vežimo ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų (pvz., pirkimo–pardavimo dokumentų, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo dokumentų, transportavimo dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių atliekų turėjimą ir judėjimą) duomenis.

50. Taisyklių 49 punkte nurodyti pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai nepildo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo, pateikto Taisyklių 8 priede. Šių atliekų tvarkytojų vedamos atliekų tvarkymo apskaitos forma, konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos apskaitoje, ir už apskaitos vedimą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys turi būti patvirtinti įmonės vadovo įsakymu.

51. Įmonės ir jų padaliniai turi vesti atskirą atliekų tvarkymo apskaitą, kaip nurodyta 50 punkte.

52. Apskaitos, nurodytos 50 punkte, dokumentai turi būti saugomi įmonės buveinėje ar įmonės padalinyje ir pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

53. Atliekų tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 39 punkte, kiekvienais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 10 ir 11 prieduose.

 

VII. ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

54. Atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengiamos atitinkamai atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos duomenų pagrindu ir jose pateikti duomenys turi atitikti atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis.

55. Atliekų susidarymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos teikiamos tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitas teikiančios įmonės, jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

56. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos vienu iš šių būdų:

56.1. raštu iki einamųjų kalendorinių metų sausio 25 d. (nuo 2014 metų įmonės, turinčios 10 ir daugiau darbuotojų, ataskaitas turi teikti tik Taisyklių 56.2 punkte nustatytu būdu);

56.2. elektroniniu būdu (internetu) iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.

57. Įmonė, nutraukusi veiklą, atliekų apskaitos metinę ataskaitą pateikia raštu arba elektroniniu būdu (internetu) per 14 dienų nuo veiklos nutraukimo dienos.

58. Įmonės struktūriniai padaliniai, privalantys vykdyti atskirą susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą, turi teikti atskiras atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas. Kiekvieno atskiro įrenginio, turinčio buveinę kitu adresu nei įmonė ar jos padalinio buveinė, vardu ataskaitą (-as) teikia atitinkamą įrenginį administruojanti įmonė ar jos padalinys.

 

VIII. ATLIEKŲ SUSIDARYMO STATISTINIS TYRIMAS

 

59. Atliekų susidarymo statistinio tyrimo (toliau – Statistinis tyrimas) tikslas – įvertinti atliekų kiekį, susidarantį visose ekonominės veiklos srityse (A–U sekcijose pagal EVRK), kaip to reikalauja 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 393, p. 1).

60. Į Statistinį tyrimą įtraukiamos įmonės, kurios nevykdo atliekų susidarymo apskaitos pagal šių Taisyklių reikalavimus.

61. Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Statistinio tyrimo pradžios raštu informuoja į Statistinį tyrimą įtrauktas įmones apie jų dalyvavimą Statistiniame tyrime.

62. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka vienerius kalendorinius metus privalo pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (Taisyklių 4 priedas) ir žurnalo duomenų pagrindu parengti ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą (Taisyklių 6 priedas).

63. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vienu iš šių būdų:

63.1. raštu iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. (nuo 2015 metų įmonės, turinčios 10 ir daugiau darbuotojų, ataskaitas turi teikti tik Taisyklių 63.2 punkte nustatytu būdu);

63.2. elektroniniu būdu (internetu) iki einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d.

64. Statistinis tyrimas vykdomas kartą per dvejus metus, lyginiais kalendoriniais metais.

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

65. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Įmonė:

Pavadinimas, kodas _________________________________________________

Adresas ___________________________________________________________

Telefonas _________ Faksas ________ El. paštas _________________________

Įmonės registracijos kodas Atliekas tvarkančių įmonių registre ________________

2. Asmuo, atsakingas už pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymą:

Vardas, pavardė ____________ Pareigos ________________________________

Telefonas _________ Faksas __________ El. paštas _______________________

 

3. Žurnalo pildymo pradžios data: ______ m. _______ d.

4. Padaliniai ar atskiri atliekų tvarkymo įrenginiai, kurių atliekos apskaitomos šiame žurnale:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

 

5. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos

Sąrašo kodas

Pavadinimas

Kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atliekų susidarymas ir tvarkymas

Data

Periodas

Šaltinis

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymo kodas

Gavėjas

Parašas

geogr. kodas

kilmės kodas

pavadinimas, kodas

sąrašo kodas

pavadinimas

gautas (susidar.)

sutvarkytas

perduotas

liko

dokumentas

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenų pildymas

 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo 6 dalyje „Atliekų susidarymas ir tvarkymas“ registruojamos įmonėje susidariusios, gautos iš kitur (įvežtos į Lietuvos Respubliką (importuotos)), atiduotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos (eksportuotos)), panaudotos ir pašalintos bei likusios saugoti atliekos.

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Data

Įrašoma pirminės atliekų apskaitos žurnale data (metai, mėnuo, diena).

2

Periodas

Periodas, kurio metu susidarė, gautos, atiduotos, panaudotos ar pašalintos atliekos (ne ilgesnis kaip savaitė). Jei atliekos susidaro arba tvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, susidaręs ar sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas iš karto po susidarymo ar tvarkymo.

Šaltinis

Atliekų darytojas (įmonė, kurioje atliekos susidarė), teritorija (kurioje atliekos surinktos, pvz., atliekos iš gyventojų arba komunalinės atliekos), atliekų tiekėjas (atliekos, gautos iš kitur).

3

geogr. kodas

Atliekų geografinės kilmės kodas (Taisyklių 12 priedas).

4

kilmės kodas

Atliekų kilmės kodas pagal ekonominės veiklos rūšis (Taisyklių 13 priedas), nurodomas konkrečiai gamybai, kurios metu susidarė atliekos.

5

pavadinimas, kodas

Atliekų darytojo arba tiekėjo pavadinimas, jo kodas Juridinių asmenų registre. Apskaitant atliekas iš gyventojų arba komunalines ir panašias atliekas, kurios susidarė tvarkant įvairias visuomeninės paskirties teritorijas (gatvės, parkai, miškai), ši skiltis nepildoma.

Atliekos

Atliekų kodas ir pavadinimas.

6

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas) šešių skaitmenų atliekų kodas.

7

pavadinimas

Atliekų pavadinimas įrašomas iš atliekų sąrašo. Jeigu atliekų pavadinimas nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas, tuomet skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

Kiekis, t

Atliekų kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

8

gautas (susidar.)

Gautas (įvežtas į Lietuvos Respubliką (importuotas)), susidaręs atliekų kiekis.

9

sutvarkytas

Sutvarkytas (panaudotas, pašalintas ar išvežtas iš Lietuvos Respublikos (eksportuotas)) atliekų kiekis.

10

perduotas

Perduotas atliekų tvarkytojui toliau tvarkyti atliekų kiekis.

11

liko

Periodo pabaigoje likęs netvarkytas atliekų kiekis.

12

Tvarkymo kodas

Sutvarkytas (panaudotas, pašalintas ar išvežtas iš Lietuvos Respublikos (eksportuotas)) atliekų tvarkymo veiklos kodas pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) (pildomas 9 skilties atliekų tvarkymo atveju).

Gavėjas

Perduotų atliekų gavėjas.

13

dokumentas

Pavojingosioms atliekoms būtina įrašyti sąskaitos faktūros Nr., datą. Kitoms atliekoms gali būti nurodomas kitas dokumentas (pavadinimas, Nr., data) atliekų priėmimo/perdavimo faktui patvirtinti.

14

kodas

Gavėjo kodas Juridinių asmenų registre (asmens kodas). Išvežimo iš Lietuvos Respublikos (eksporto) atveju – šalies kodas pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L 354, 19) (toliau – Reglamentas Nr. 1833/2006).

15

pavadinimas

Gavėjo pavadinimas (v., pavardė), adresas. Išvežimo iš Lietuvos (eksporto) atveju – šalies pavadinimas pagal Reglamentą Nr. 1833/2006.

16

Parašas

Duomenis surašiusio atsakingo asmens parašas.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

2 priedas

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

 

 

Aplinkos ministerijos ______________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Pirminės atliekų apskaitos 2011 m. ataskaita
METINĖ

 

____________ Nr. ___________

(užpildymo data)

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre

 

Įmonės adresas

 

 

 

Padalinio (atliekų tvarkymo įrenginio) adresas

 

Eil. Nr.

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymo kodas

Gavėjas

sąrašo kodas

pavadinimas

metų pradžioje

susidarė

sutvarkytas

perduotas

metų pabaigoje

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________________________

(ataskaitą užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

 

Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos užpildymo tvarka

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Eil. Nr.

Atliekos eilės numeris, eilės tvarka.

Atliekos

Atliekų kodas ir pavadinimas.

2

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas).

3

pavadinimas

Atliekų pavadinimas įrašomas iš atliekų sąrašo. Jeigu atliekų pavadinimas nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas, tuomet skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos“.

Kiekis, t

Atliekų kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

4

metų pradžioje

Ataskaitinių metų pradžioje įmonėje sukauptas atliekų kiekis.

5

susidarė

Per ataskaitinius metus susidaręs atliekų kiekis.

6

sutvarkytas

Per ataskaitinius metus panaudotas, pašalintas arba išvežtas iš Lietuvos Respublikos (eksportuotas) atliekų kiekis.

7

perduotas

Per ataskaitinius metus perduotas gavėjui atliekų kiekis.

8

metų pabaigoje

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonėje sukauptas atliekų kiekis (nesutvarkytas arba saugomas atliekų kiekis).

9

Tvarkymo kodas

Tvarkymo veiklos kodas pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas), nurodomas 6 skiltyje tvarkytoms atliekoms.

Gavėjas

Perduotų atliekų gavėjas.

10

kodas

Gavėjo kodas Juridinių asmenų registre (asmens kodas). Išvežimo iš Lietuvos Respublikos (eksporto) atveju – šalies kodas pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L 354, 19) (toliau – Reglamentas Nr. 1833/2006).

11

pavadinimas

Gavėjo pavadinimas (v., pavardė), adresas. Išvežimo iš Lietuvos Respublikos (eksporto) atveju – šalies pavadinimas pagal Reglamentą Nr. 1833/2006.

 

_________________

 

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

3 priedas

 

ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

 

 

Aplinkos ministerijos ______________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

atliekų apskaitos 2011 m. ataskaita
METINĖ

 

____________ Nr. ___________

(užpildymo data)

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre

 

Įmonės adresas

 

 

 

Padalinio (atliekų tvarkymo įrenginio) adresas

 

 

 

Eil Nr.

Šaltinis

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymas/gavėjas

geogr. kodas

kilmės kodas

kodas

pavadinimas

sąrašo kodas

pavadinimas

metų pradžioje

gautas

sutvarkytas

perduotas

metų pabaigoje

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(ataskaitą užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

 

 

atliekų apskaitos METINĖS ataskaitos užpildymo tvarka

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Eil. Nr.

Atliekos eilės numeris eilės tvarka.

Šaltinis

Atliekų susidarymo (gavimo) šaltinis.

2

geogr. kodas

Atliekų geografinės kilmės kodas (Taisyklių 12 priedas).

3

kilmės kodas

Atliekų kilmės kodas (Taisyklių 13 priedas) nurodomas konkrečiai gamybai, kurios metu susidarė atliekos.

4

kodas

Įmonės, kurioje susidarė (iš kurios priimta tvarkyti) atliekos, kodas. Jeigu priimtas nepavojingųjų atliekų kiekis yra daugiau nei 12 tonos/metus, o pavojingųjų atliekų - 0,6 tonos/metus, turi būti nurodomas įmonės kodas Juridinių asmenų registre. Jeigu atliekos surinktos iš gyventojų ar smulkių įmonių (atliekų kiekis yra mažesnis, nei aukščiau nurodytas), nurodomas savivaldybės kodas (Taisyklių 12 priedas), kurioje jos buvo surinktos. Įvežimo į Lietuvos Respubliką (importo) atveju – užsienio šalies kodas pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L 354, 19) (toliau – Reglamentas Nr. 1833/2006).

5

pavadinimas

Įmonės, kurioje susidarė (iš kurios priimta tvarkyti) atliekos, pavadinimas. Jeigu priimtas nepavojingųjų atliekų kiekis yra daugiau nei 12 tonų/metus, o pavojingųjų atliekų – 0,6 tonos/metus), turi būti nurodomas įmonės pavadinimas, adresas. Jeigu atliekos surinktos iš gyventojų ar smulkių įmonių (atliekų kiekis yra mažesnis, nei aukščiau nurodytas), nurodomas savivaldybės pavadinimas (Taisyklių 12 priedas), kurioje jos buvo surinktos. Įvežimo į Lietuvos Respubliką (importo) atveju – užsienio šalies pavadinimas pagal Reglamentą Nr. 1833/2006.

Atliekos

Tvarkomų atliekų kodai ir pavadinimai.

6

sąrašo kodas

Atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas).

7

pavadinimas

Atliekų pavadinimas įrašomas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas). Jeigu atliekų pavadinimas nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas, tuomet skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų, kaip „kitaip neapibūdintos atliekos”.

Kiekis, t

Atliekų kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

8

metų pradžioje

Ataskaitinių metų pradžioje įmonėje sukauptas atliekų kiekis.

9

gautas

Per ataskaitinius metus priimtas (į Lietuvos Respubliką įvežtas (importuotas)) tvarkyti atliekų kiekis, taip pat susidaręs atliekų kiekis.

10

sutvarkytas

Per ataskaitinius metus panaudotas, pašalintas arba išvežtas iš Lietuvos Respublikos (eksportuotas) atliekų kiekis.

11

perduotas

Per ataskaitinius metus perduotas gavėjui atliekų kiekis.

12

metų pabaigoje

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonėje sukauptas atliekų kiekis (nesutvarkytas arba saugomas atliekų kiekis). 8 skiltis+9 sk.-10 sk.-11 sk.=12 sk.

 

Tvarkymas/

gavėjas

Tvarkymo veikla pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) (perduotų atliekų gavėjas).

13

kodas

Tvarkymo veiklos kodas (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) nurodomas sutvarkytam atliekų kiekiui (10 skiltis). Išvežimo iš Lietuvos Respublikos (eksporto) atveju – šalies kodas pagal Reglamentą Nr. 1833/2006.

Gavėjo kodas Juridinių asmenų registre (asmens kodas) nurodomas perduotam atliekų kiekiui (11 skiltis).

14

pavadinimas

Tvarkymo veiklos pavadinimas (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) nurodomas sutvarkytam atliekų kiekiui (10 skiltis). Išvežimo iš Lietuvos Respublikos (eksporto) atveju – šalies pavadinimas pagal Reglamentą Nr. 1833/2006.

Gavėjo pavadinimas (v., pavardė), adresas nurodomas perduotam atliekų kiekiui (11 skiltis).

Pastaba. Ataskaitoje atskira eilute būtina išskirti kiekvieną atliekų grupės susidarymo šaltinį, atliekų kiekį ir tvarkymo veiklą.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

4 priedas

 

(Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo forma)

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Juridinio arba fizinio asmens rekvizitai:

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

 

 

 

fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą

 

 

 

 

(tinkamą langelį pažymėti)

 

1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. identifikacinis kodas

 

 

 

1.4. e-ASTA kodas

 

 

 

1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

Gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ryšio informacija

telefono nr.

fakso nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

 

vardas

pavardė

2. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo

 

 

 

pareigos

 

 

 

 

 

metai

mėnuo

diena

 

3. Žurnalo pildymo pradžios data

 

 

 

 

 

 

4. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

patikslintas apibūdinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

patikslintas apibūdinimas

pastabos

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6. Duomenys apie atliekų susidarymą

Laikotarpis

Atliekos

data (nuo)

data (iki)

eil. nr.

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

Data

Atliekos kiekis, t

 

likutis (pradžioje)

susidarė

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

Susidariusios atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos perduotos atliekų tvarkytojui

Atliekų gavėjas

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

dokumento pavad., data, Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos perduotos ne atliekų tvarkytojui

Atliekų gavėjas

veiklos kodas

tvarkymo kodas

atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

____________________________

(atsakingo asmens pareigos)

___________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

7. Atliekų susidarymo suvestinė

Laikotarpis

 

data (nuo)

data (iki)

 

 

 

Atliekų

Atliekų kiekis, t

kodas

pavadinimas

likutis (pradžioje)

susidarė

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie atliktas techninės priežiūros ar remonto veiklos operacijas ir aptarnautų automobilių skaičių

operacijos kodas

operacijos pavadinimas

automobilių skaičius

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo asmens pareigos)

_____________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

_________________

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

5 priedas

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. „1. Juridinio arba fizinio asmens rekvizitai“. Šiame punkte pateikiama bendra informacija apie Atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas) pildantį asmenį, dėl kurio veiklos susidaro atliekos:

1.1. „1.1. teisinis statusas“. Pažymimas langelis, atitinkantis Žurnalą pildančio asmens teisinį statusą;

1.2. „1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“. Jei Žurnalą pildo įmonė ar jos padalinys (atstovybė), nurodomas įmonės ar jos padalinio (atstovybės) pavadinimas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

1.3. „1.3. identifikacinis kodas“. Jei Žurnalą pildo įmonė ar jos padalinys (atstovybė), nurodomas įmonės ar jos padalinio (atstovybės) JAR kodas, jei fizinis asmuo – asmens kodas. Jei įmonės struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) neturi atskiro JAR kodo, nurodomas įmonės JAR kodas;

1.4. „1.4. e-ASTA kodas“. Žurnalą pildančios įmonės unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas bet koks su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita susijęs dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei asmens šiame sąraše nėra, skiltis užpildoma tada, kai pirmą kartą pateikus Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą (Taisyklių 6 priedas), asmeniui bus suteiktas e-ASTA kodas;

1.5. „1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“. Nurodomas įmonės ar jos padalinio (atstovybės) buveinės adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.6. „1.6. ryšio informacija“. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. „2. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo“. Šio punkto skiltyse nurodomi už Žurnalo pildymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

3. „3. Žurnalo pildymo pradžios data“. Šio punkto skiltyse nurodoma data, kada Žurnalas pradėtas pildyti pirmą kartą.

4. Duomenys apie atliekų susidarymą pateikiami Žurnalo 4-7 punktų lentelėse, kurias pildant turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

4.1. lentelėse eilučių skaičių būtina papildyti iki reikiamo, kad būtų pateikti visi reikalaujami duomenys;

4.2. visi duomenys apie atliekų kiekį nurodomi tonomis, 3 ženklų po kablelio tikslumu;

4.3. dešimtainės dalies atskyrimui nuo sveikosios rašomas simbolis taškas;

4.4. nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis.

5. „4. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos“. Šio punkto lentelėje nurodomi šie duomenys apie iki Žurnalo pildymo pradžios sukauptas atliekas:

5.1. skiltyje „kodas“ – atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas);

5.2. skiltyje „pavadinimas“ – atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

5.3. skiltyje „patikslintas apibūdinimas“ – atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų kilmę ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų kaip „kitaip neapibūdintos atliekos”. Skiltis pildoma, jei atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas;

5.4. skiltyje „kiekis, t“ – atliekų kiekis tonomis.

6. „5. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas“. Šio punkto lentelėje nurodomos visos susidariusios atliekos, apie kurias Žurnalo 6 punkto lentelėse pildomi duomenys:

6.1. skiltyje „Eil. Nr. „ – atliekų rūšiai priskirtas eilės numeris, nekintantis visą Žurnalo pildymo laikotarpį ir atitinkantis 6 punkto lentelės dalyje „Atliekos“ skiltyje „eil. Nr. „ nurodytą šios rūšies atliekų eilės numerį;

6.2. skiltyje „kodas“ – atliekų sąrašo šešių skaitmenų atliekų kodas (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

6.3. skiltyje „pavadinimas“ – atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

6.4. skiltyje „patikslintas apibūdinimas“ – atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų kilmę ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų kaip „kitaip neapibūdintos atliekos”. Skiltis pildoma, jei atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas;

6.5. skiltyje „pastabos“ – nurodoma atliekos išbraukimo iš Žurnale registruojamų atliekų sąrašo priežastis ir data, kita svarbi informacija;

6.6. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas kiekvienų metų pradžioje turi būti sudaromas iš naujo.

7. „6. Duomenys apie atliekų susidarymą“ pildymas:

7.1. Šio punkto lentelėse nurodomi duomenys apie pas asmenį susidariusias, perduotas ir saugomas atliekas. Pildant šį punktą turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

7.1.1. jei įmonė pildo duomenis apie atliekas, susidariusias jos padaliniuose (atstovybėse), kurie Taisyklių nustatyta tvarka neprivalo vykdyti atskiros atliekų susidarymo apskaitos, nurodomas bendras įmonėje ir (ar) šiuose jos padaliniuose (atstovybėse) susidaręs, perduotas ir saugomas atliekų kiekis, t.y. į atliekų kiekį neįtraukiamos įmonės struktūriniuose padaliniuose, pagal Taisyklių reikalavimus vykdančiuose atskirą atliekų susidarymo apskaitą, susidariusios, perduotos ir saugomos atliekos;

7.1.2. kiekvienai atliekos rūšiai Žurnale pildoma atskira lentelė;

7.1.3. vienoje lentelėje nurodomi 1 kalendorinio mėnesio duomenys. Prasidėjus naujam mėnesiui, pildoma nauja lentelė;

7.1.4. pilka spalva pažymėtos lentelės dalys nepildomos;

7.1.5. jei per kalendorinį mėnesį jokie veiksmai su viena iš atliekų rūšių, nurodytų 5 punkto lentelėje (Žurnale registruojamų atliekų sąrašas) nevykdyti, šiam laikotarpiui skirtoje lentelėje pildomos tik dvi eilutės – „likutis (pradžioje)“ ir „Iš viso:“;

7.1.6. jei atlieka per metus išbraukiama iš 5 punkto lentelėje nurodytų atliekų sąrašo, šiai atliekai skirtos 6 punkto lentelės nebepildomos;

7.2. lentelės dalyje „Laikotarpis“ nurodoma:

7.2.1. skiltyje „data (nuo)“ – laikotarpio pradžios data, atitinkanti kalendorinio mėnesio pradžią (pvz., 2011-01-01);

7.2.2. skiltyje „data (iki)“ – laikotarpio pabaigos data, atitinkanti kalendorinio mėnesio pabaigą (pvz., 2011-01-31). Jei nutraukus ar sustabdžius veiklą Žurnalas baigtas pildyti ne mėnesio pabaigoje – paskutiniojo įrašo Žurnale data;

7.3. lentelės dalyje „Atliekos“ nurodoma:

7.3.1. skiltyje „Eil. Nr. „ – numeris, atitinkantis atliekai priskirtą eilės numerį 5 punkto lentelės skiltyje „Eil. Nr. „;

7.3.2. skiltyje „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

7.3.3. skiltyje „Data“ – eilutės pildymo data;

7.4. lentelės dalyje „Atliekos kiekis, t“ nurodoma:

7.4.1. skiltyje „likutis (pradžioje)“ – atliekų kiekis tonomis, laikotarpio pradžioje;

7.4.2. skiltyje „susidarė“ – nurodytu laikotarpiu susidaręs atliekų kiekis tonomis. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingosios atliekos susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingosios – rečiau nei kartą per mėnesį, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto po susidarymo;

7.4.3. skiltyje „perduota“ – nurodytu laikotarpiu atliekų gavėjui perduotas atliekų kiekis tonomis. Įrašai turi būti padaryti ne vėliau kaip kitą dieną po atliekų perdavimo, o mišrių komunalinių atliekų (kodas atliekų sąraše – 20 03 01) atveju – per 3 darbo dienas pasibaigus nurodytam laikotarpiui;

7.4.4. skiltyje „likutis (pabaigoje)“ – atliekų kiekis tonomis, laikotarpio pabaigoje, kuris skaičiuojamas taip:

kiekis likutis pb. = kiekis likutis pr. + kiekis susidarė – kiekis perduotas, kur

kiekis likutis pr., kiekis likutis pb. – atliekų kiekis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje,

kiekis – lentelės dalyje „Iš viso:“ atitinkamose skiltyse nurodytų kiekių suma per laikotarpį;

7.5. lentelės dalyje „Atliekų gavėjas“ (kai atliekos perduotos atliekų tvarkytojui):

7.5.1. skiltyje „kodas“ – įmonės kodas, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (atstovybei), asmens kodas, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą;

7.5.2. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – įmonės pavadinimas, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (atstovybei), vardas ir pavardė, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą;

7.5.3. skiltyje „adresas“ – įmonės buveinės adresas. Jei atliekos buvo perduotos įmonės padaliniui, esančiam kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas;

7.5.4. skiltyje „dokumento pavad., data, Nr. „ – nurodomi šie dokumentai:

7.5.4.1. pavojingųjų atliekų lydraštis ir važtaraštis, jei perduotos pavojingosios atliekos;

7.5.4.2. sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis, jei perduotos nepavojingosios atliekos;

7.6. lentelės dalis „Atliekų gavėjas“ (kai atliekos perduotos ne atliekų tvarkytojui) pildoma, jei nepavojingoji atlieka buvo perduota naudoti savo reikmėms asmeniui, kuris nėra atliekų tvarkytojas, t. y. neužregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre – (registro duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/). Kitais atvejais lentelės dalis nepildoma ir gali būti pašalinta iš lentelės. Pildant šią dalį nurodoma:

7.6.1. skiltyje „veiklos kodas“ – atliekų gavėjo ūkinės veiklos kodas: NU – namų ūkis (gyventojai), ZU – žemės ūkis, EI – energijos gamyba, PI – pramonė, KT – kita veikla;

7.6.2. skiltyje „tvarkymo kodas“ – viena iš šių atliekų naudojimo veiklos rūšių pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas): R1 – jei atliekos perduotos deginti, R10 – jei atliekos (pvz., nuotekų dumblas) perduotos laukams tręšti ar aplinkos būklei gerinti, R3 – jei naudojimui, išskyrus minėtus būdus R1 ir R10, perduotos organinės kilmės atliekos, R5 – jei naudojimui perduotos neorganinės kilmės atliekos;

7.6.3. skiltyje „atliekų panaudojimo patikslintas apibūdinimas“ – tikslesnis nei Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede pateiktas atliekų panaudojimo veiklos apibūdinimas, iš kurio būtų aišku, kokiam tikslui panaudotos atliekos;

8. „7. Atliekų susidarymo suvestinė“ pildymas:

8.1. šio punkto lentelėje nurodomi suminiai duomenys apie visų Žurnale registruojamų atliekų susidarymą per laikotarpį (kalendorinį mėnesį):

8.1.1. skiltyje „Laikotarpis“ – laikotarpio pradžios ir pabaigos datos. Laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo;

8.1.2. lentelės dalyje „Atliekų“ nurodoma:

8.1.2.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – šešių skaitmenų atliekų kodas ir pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

8.1.3. lentelės dalyje „Atliekų kiekis, t“ nurodoma:

8.1.3.1. skiltyje „likutis (pradžioje)“ – atliekų kiekis tonomis laikotarpio pradžioje. Įrašomas kiekis turi sutapti su praėjusio laikotarpio pabaigos kiekiu;

8.1.3.2. skiltyje „susidarė“ – per laikotarpį susidaręs atliekų kiekis tonomis;

8.1.3.3. skiltyje „perduota“ – per laikotarpį atliekų gavėjams perduotas atliekų kiekis tonomis;

8.1.3.4. skiltyje „likutis (pabaigoje)“ – atliekų kiekis tonomis laikotarpio pabaigoje;

8.1.4. lentelės dalis „Duomenys apie atliktas techninės priežiūros ar remonto veiklos operacijas ir aptarnautų automobilių skaičių“ pildoma, jei asmens veiklai taikomi Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 (Žin., 2007, Nr. 85-3430), nustatyti reikalavimai. Asmenys, kuriems šie reikalavimai netaikomi, šios lentelės dalies nepildo ir iš lentelės gali ją pašalinti. Pildant šią dalį atitinkamose skiltyse nurodomi šie duomenys:

8.1.4.1. skiltyse „operacijos kodas“ ir „operacijos pavadinimas“ – transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto veiklos kodas ir pavadinimas pagal pateiktą lentelę:

 

Kodas

Veiklos pavadinimas

1

Variklių techninė priežiūra (TP) ir remontas (R)

11

Variklių R ir diagnostika

12

Tepalų keitimas

13

Duslintuvų R

14

Radiatorių R

15

Aušinimo skysčių keitimas

16

Kondicionavimo, šaldymo įrangos TP ir R

17

Dujinės įrangos montavimas, TP ir R

18

Kiti TP ir R darbai

2

Važiuoklės ir pavaros TP ir R

21

Sankabos, kardaninės ir pagrindinės pavaros TP ir R

22

Pavarų dėžės TP ir R

23

Vairavimo sistemos TP ir R

24

Stabdžių TP ir R

25

Amortizatorių keitimas

26

Ratų geometrijos nustatymas ir suvedimas

27

Kiti TP ir R darbai

3

Kėbulo TP ir R

31

Suvirinimas

32

Lyginimas

33

Geometrijos atstatymas

34

Stiklų keitimas, remontas, tonavimas

35

Paruošimas dažymui ir dažymas

36

Stoglangių ir spynų remontas

37

Bamperių remontas

38

Sėdynių R

39

Kiti TP ir R darbai

4

Ratų R

41

Padangų montavimas, ratų balansavimas

42

Padangų vulkanizavimas

43

Padangų dygliavimas

44

Padangų restauravimas

45

Ratlankių lyginimas

5

Elektros įrangos TP ir R

51

Elektros instaliacijos ir elektronikos R

52

Starterių, generatorių, kuro siurblių R

53

Kiti TP ir R darbai

6

Plovimas ir valymas

61

Autoplovykla

62

Savitarnos plovykla

63

Salonų valymas

64

Variklių plovimas

65

Antikorozinis dengimas

66

Kiti TP ir R darbai

7

Kiti transporto priemonių TP ir R darbai

71

Techninė apžiūra

72

Kiti TP ir R darbai

8.1.4.2. skiltyje „automobilių skaičius“ – per nurodytą laikotarpį pagal atitinkamą techninės priežiūros ar remonto veiklos operaciją aptarnautų transporto priemonių skaičius;

8.2. pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, per 5 darbo dienas Atliekų susidarymo suvestinė turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais.

9. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo elektroninė ir spausdintinė formos, jų pildymo pavyzdys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

6 priedas

 

(Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitos forma)

 

_____________ regiono aplinkos apsaugos departamentui arba

Aplinkos apsaugos agentūrai1

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO 201_ m. apskaitos ataskaita

_______________________

(pildymo data)

 

1. Ataskaitą teikiančio juridinio arba fizinio asmens rekvizitai:

 

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

 

 

 

fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą

 

 

 

 

(tinkamą langelyje pažymėti X)

 

1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. identifikacinis kodas

 

 

 

 

1.4. e-ASTA kodas

 

 

 

1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ryšio informacija

 

telefono nr.

fakso nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Ataskaitos lapų skaičius

 

 

 

3. Žyma apie dalyvavimą statistiniame tyrime

 

(pažymėti langelį, jei įmonė dalyvauja statistiniame tyrime)

 

1 Aplinkos apsaugos agentūrai ataskaitas teikia tik atliekų susidarymo statistiniame tyrime dalyvaujančios įmonės

 

 

4. Duomenys apie įmonės struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes)

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas

Adresas

 

 

 

 

 

 

>10

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

darbuotojų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Duomenys apie susidariusias atliekas

Įrašo Nr.

Atliekos

5.1. kodas

5.2. pavadinimas

5.3. patikslintas apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

5.4. metų pradžioje

5.5. susidarė

5.6. perduotas

5.7. metų pabaigoje

 

Atliekų kiekis, t:

 

 

 

 

 

Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos atliekų tvarkytojui

 

5.8. e-ASTA kodas

5.9. kodas

5.10. pavadinimas/vardas, pavardė

5.11. adresas

5.12. atliekų kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos ne atliekų tvarkytojui

 

5.13. gavėjo veiklos kodas

5.14. atliekų tvarkymo kodas

5.15. atliekų naudojimo patikslintas apibūdinimas

5.16. atliekų kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

__________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_________________________________

(ataskaitos rengėjo pareigos)

__________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_________________________________

(ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)

__________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

 

_________________

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

7 priedas

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITOS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. „1. Ataskaitą teikiančio juridinio arba fizinio asmens rekvizitai“ pildymas:

1.1. šiame punkte pateikiama bendra informacija apie Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) teikiantį asmenį, dėl kurio veiklos susidaro atliekos:

1.1.1. „1.1. teisinis statusas“. Pažymimas langelis, atitinkantis Ataskaitą teikiančio asmens teisinį statusą;

1.1.2. „1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“. Jei Ataskaitą teikia įmonė ar jos padalinys (atstovybė), nurodomas įmonės ar jos padalinio (atstovybės) pavadinimas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

1.1.3. „1.3. identifikacinis kodas“. Jei Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodomas juridinio asmens ar jo padalinio JAR kodas, jei fizinis asmuo – asmens kodas. Jei juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) neturi atskiro JAR kodo, nurodomas juridinio asmens JAR kodas;

1.1.4. „1.4. e-ASTA kodas“. Ataskaitą teikiančio juridinio ar fizinio asmens unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas bet koks su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita susijęs dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei asmens šiame sąraše nėra, skiltis užpildoma tada, kai pirmą kartą pateikus Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą (Taisyklių 6 priedas), asmeniui bus suteiktas e-ASTA kodas;

1.1.5. „1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“. Įmonės ar jos padalinio buveinės adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.1.6. „1.6. ryšio informacija“. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi Ataskaitą teikiančio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. „2. Ataskaitos lapų skaičius“ pildymas:

2.1. šis punktas pildomas, jei Ataskaita teikiama raštu. Visi Ataskaitos puslapiai turi būti sunumeruoti, o langelyje įrašytas bendras lapų skaičius.

3. „3. Žyma apie dalyvavimą statistiniame tyrime“. Pildo, pažymėdamos langelį, tik Taisyklių VIII skyriuje nurodytame atliekų susidarymo statistiniame tyrime dalyvaujančios įmonės.

4. „4. Duomenys apie įmonės struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes)“. Šioje lentelėje juridiniai asmenys, turintys struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes), nurodo šiuos duomenis apie struktūrinius padalinius:

4.1. skiltyse „Kodas“ ir „Pavadinimas“ – JAR kodas ir pavadinimas. Šios skiltys pildomos tik tuo atveju, jei juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) turi atskirą nei juridinis asmuo JAR kodą ir (ar) pavadinimą;

4.2. lentelės dalies „Adresas“ atitinkamose skiltyse – struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) buveinės adresas: savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

4.3. lentelės dalyje „>10 darbuotojų“ pažymimi langeliai tose eilutėse, kuriose nurodomi duomenys apie juridinio asmens struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes), kuriuose dirba 10 ir daugiau darbuotojų.

5. „5. Duomenys apie susidariusias atliekas“ pildymas:

5.1. šio punkto lentelėje nurodomi duomenys apie atliekas, susidariusias dėl asmens veiklos. Pildant lentelę laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

5.1.1. duomenys apie vienos rūšies atlieką įrašomi viename įraše, kurį sudaro 5.1-5.16 skiltys;

5.1.2. visi duomenys apie atliekų kiekį nurodomi tonomis, 3 ženklų po kablelio tikslumu;

5.1.3. dešimtainės dalies atskyrimui nuo sveikosios rašomas simbolis taškas;

5.1.4. nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis;

5.1.5. lentelės dalyse „Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos atliekų tvarkytojui“ ir „Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos ne atliekų tvarkytojui“ eilučių skaičių galima padidinti iki reikiamo, kad būtų pateikti visi duomenys;

5.2. lentelės įrašo dalyje „Atliekos“ nurodoma:

5.2.1. skiltyse „5.1. kodas“ ir „5.2. pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedą;

5.2.2. skiltyje „5.3. patikslintas apibūdinimas“ – atliekų pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų kilmę ir sudėtį. Negalima vartoti tokių pavadinimų kaip „kitaip neapibūdintos atliekos”. Skiltis pildoma, jei atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo nepakankamai gerai charakterizuoja atliekas;

5.3. lentelės įrašo dalyje „Atliekų kiekis, t“ nurodoma:

5.3.1. skiltyje „5.4. metų pradžioje“ – ataskaitinių metų pradžioje likęs atliekų kiekis;

5.3.2. skiltyje „5.5. susidarė“ – per ataskaitinius metus susidaręs atliekų kiekis;

5.3.3. skiltyje „5.6. perduotas“ – per ataskaitinius metus perduotas visiems gavėjams atliekų kiekis. Šis kiekis turi būti lygus 5.12 ir 5.16 skiltyse nurodytų visų kiekių sumai;

5.3.4. skiltyje „5.7. metų pabaigoje“ – ataskaitinių metų pabaigoje sukauptas atliekų kiekis (5.7 skiltis = 5.4 skiltis + 5.5 skiltis – 5.6 skiltis);

5.4. lentelės įrašo dalyje „Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos atliekų tvarkytojui“ nurodoma:

5.4.1. skiltyje „5.8. e-ASTA kodas“ – atliekų gavėjo unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas bet koks su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita susijęs dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/;

5.4.2. skiltyje „5.9. kodas“ – juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, asmens kodas, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą;

5.4.3. skiltyje „5.10. pavadinimas/vardas, pavardė“ – juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, vardas ir pavardė, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą;

5.4.4. skiltyje „5.11. adresas“ – įmonės buveinės adresas. Jei atliekos buvo perduotos įmonės padaliniui, esančiam kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas;

5.4.5. skiltyje „5.12. atliekų kiekis, t“ – atliekų gavėjui perduotas atliekų kiekis tonomis;

5.5. lentelės įrašo dalyje „Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos ne atliekų tvarkytojui“ nurodoma:

5.5.1. skiltyje „5.13. gavėjo veiklos kodas“ – atliekų gavėjo ūkinės veiklos kodas: NU – namų ūkis (gyventojai), ZU – žemės ūkis, EI – energijos gamyba, PI – pramonė, KT – kita veikla;

5.5.2. skiltyje „5.14. atliekų tvarkymo kodas“ – viena iš šių atliekų naudojimo veiklos rūšių pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas): R1 – jei atliekos perduotos deginti, R10 – jei atliekos (pvz., nuotekų dumblas) perduotos laukams tręšti ar aplinkos būklei gerinti, R3 – jei naudojimui, išskyrus minėtus būdus R1 ir R10, perduotos organinės kilmės atliekos, R5 – jei naudojimui perduotos neorganinės kilmės atliekos, P – jei atliekos perduotos pakartotiniam naudojimui;

5.5.3. skiltyje „5.15. atliekų naudojimo patikslintas apibūdinimas“ – tikslesnis, nei Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede pateiktas atliekų panaudojimo veiklos apibūdinimas, iš kurio būtų aišku, kokiu būdu buvo panaudotos atliekos;

5.5.4. skiltyje „5.16. atliekų kiekis, t“ – atliekų gavėjui perduotas atliekų kiekis tonomis;

5.6. jei atliekos perduotos naudojimui ne vienoje ūkinėje veikloje arba jų naudojimui buvo pritaikyta ne viena veiklos rūšis, 5.12-5.16 skilčių skaičius turi būti papildomas iki reikiamo, kad būtų pateikti duomenys apie visose ūkinėse veiklos rūšyse visas atliekų panaudojimo veiklos rūšis.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

8 priedas

 

(Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo forma)

 

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Juridinio arba fizinio asmens rekvizitai:

 

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

 

 

 

fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą

 

 

 

 

(tinkamą langelį pažymėti)

 

1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. identifikacinis kodas

 

 

 

 

1.4. e-ASTA kodas

 

 

 

1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. atliekų tvarkymo įrenginio vieta

 

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ryšio informacija

 

telefono nr.

fakso nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo

 

 

 

pareigos

 

 

 

 

 

metai

mėnuo

diena

 

3. Žurnalo pildymo pradžios data

 

 

 

 

 

 

4. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos

Eil. Nr.

Atliekos

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas

Eil. Nr.

Atliekos

kodas

pavadinimas

pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Duomenys apie atliekų tvarkymą

Laikotarpis

Atliekos

data (nuo)

data (iki)

eil. nr.

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

Data

Atliekos kiekis, t

 

likutis (pradžioje)

gauta

susidarė

sutvarkyta

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautos atliekos

Atliekų siuntėjas (šaltinis)

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

geogr. kodas

kilmė

dokumento pavad., Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidariusios atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutvarkytos atliekos

Atliekų tvarkymo veiklos

 

kodas

pavadinimas

S5 subkodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduotos atliekos

Atliekų gavėjas

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

geogr.kodas

dokumento pavad., Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(atsakingo asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

7. Atliekų tvarkymo suvestinė

Laikotarpis

 

data (nuo)

data (iki)

 

 

 

Atliekų

Atliekų kiekis, t

kodas

pavadinimas

likutis (pradžioje)

gautas

susidarė

sutvarkytas

perduotas

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso atliekų:

 

 

 

 

 

 

Medžiagos, daiktai

Medžiagų, daiktų kiekis, t

kodas

pavadinimas

likutis (pradžioje)

panaudotas

susidarė

 

perduotas

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso medžiagų, daiktų:

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

(atsakingo asmens pareigos)

_____________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

9 priedas

 

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. „1. Juridinio arba fizinio asmens rekvizitai“ pildymas:

1.1. šiame punkte pateikiama bendra informacija apie Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas) pildantį atliekas tvarkantį asmenį:

1.1.1. „1.1. teisinis statusas“. Pažymimas langelis, atitinkantis Žurnalą pildančio asmens teisinį statusą;

1.1.2. „1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“. Jei Žurnalą pildo juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodomas juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

1.1.3. „1.3. identifikacinis kodas“. Jei Žurnalą pildo juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodomas juridinio asmens ar jo padalinio JAR kodas, jei fizinis asmuo – asmens kodas. Jei juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) neturi atskiro JAR kodo, nurodomas juridinio asmens JAR kodas;

1.1.4. „1.4. e-ASTA kodas“. Žurnalą pildančio juridinio ar fizinio asmens unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas bet koks su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita susijęs dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei asmens šiame sąraše nėra, skiltis užpildoma tada, kai pirmą kartą pateikus Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą (Taisyklių 10 priedas), asmeniui bus suteiktas e-ASTA kodas;

1.1.5. „1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“. Nurodomas įmonės ar jos padalinio buveinės adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.1.6. „1.6. atliekų tvarkymo įrenginio vieta“. Pildoma, jei atliekų tvarkymo įrenginio vieta nesutampa su 1.5 punkte nurodytu juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresu. Atitinkamuose laukeliuose nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.1.7. „1.7. ryšio informacija“. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi Žurnalą pildančio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. „2. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo“. Šio punkto skiltyse nurodomi už Žurnalo pildymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

3. „3. Žurnalo pildymo pradžios data“. Šio punkto skiltyse nurodoma data, kada Žurnalas pradėtas pildyti pirmą kartą.

4. Duomenys apie atliekų tvarkymą pateikiami Žurnalo 4-7 punktų lentelėse, kurias pildant turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

4.1. lentelėse eilučių skaičių būtina papildyti iki reikiamo, kad būtų pateikti visi reikalaujami duomenys;

4.2. visi duomenys apie atliekų kiekį nurodomi tonomis, 3 ženklų po kablelio tikslumu;

4.3. dešimtainės dalies atskyrimui nuo sveikosios rašomas simbolis taškas;

4.4. nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis.

5. „4. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos“ pildymas:

5.1. šio punkto lentelė pildoma vieną kartą, pradėjus pildyti Žurnalą, ir joje nurodomi šie duomenys:

5.1.1. skiltyje „kodas“ – šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas);

5.1.2. skiltyje „pavadinimas“ – atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

5.1.3. skiltyje „patikslintas apibūdinimas“ – patikslintas atliekos pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Skiltis būtinai pildoma, jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“ (atliekos pavadinimas atliekų sąraše „kitaip neapibrėžtos atliekos“). Patikslintas apibūdinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti atliekų sąraše pateiktą atliekų pavadinimą (pvz., atliekų sąraše pateiktą pavadinimą „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) patikslinti nurodant apibūdinimą „oro filtrai“ ar pan.);

5.1.4. skiltyje „kiekis, t“ – atliekų kiekis tonomis.

6. „5. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas“ pildymas:

6.1. šio punkto lentelėje nurodomos visos pas atliekų tvarkytoją tvarkomos atliekos, apie kurias Žurnalo 6 punkto lentelėse pildomi duomenys. Lentelėje nurodoma:

6.1.1. skiltyje „Eil. Nr. „ – atliekų rūšiai priskirtas eilės numeris, nekintantis visą žurnalo pildymo laikotarpį ir atitinkantis 6 lentelės dalyje „Atliekos“, skiltyje „eil. Nr. „ nurodytą šios rūšies atliekų eilės numerį;

6.1.2. skiltyje „kodas“ – šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

6.1.3. skiltyje „pavadinimas“ – atliekų pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

6.1.4. skiltyje „patikslintas apibūdinimas“ – patikslintas atliekos pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Skiltis būtinai pildoma, jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“ (atliekos pavadinimas atliekų sąraše „kitaip neapibrėžtos atliekos“). Patikslintas apibūdinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti atliekų sąraše pateiktą atliekų pavadinimą (pvz., atliekų sąraše pateiktą pavadinimą „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) patikslinti nurodant apibūdinimą „oro filtrai“ ar pan.);

6.1.5. skiltyje „pastabos“ – nurodoma atliekos išbraukimo iš Žurnale registruojamų atliekų sąrašo priežastis ir data, atlieka ar atliekos, kurias tvarkant susidaro aprašoma atlieka, kita svarbi informacija;

6.2. žurnale registruojamų atliekų sąrašas kiekvienų metų pradžioje turi būti sudaromas iš naujo.

7. „6. Duomenys apie atliekų tvarkymą“ pildymas:

7.1. šio punkto lentelėse nurodomi duomenys apie gautas, atliekų tvarkymo metu susidariusias, sutvarkytas ir perduotas bei laikotarpio pradžioje ir pabaigoje esančias atliekas. Pildant šį punktą turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

7.1.1. kiekvienai atliekos rūšiai Žurnale pildoma atskira lentelė;

7.1.2. vienoje lentelėje nurodomi 1 kalendorinio mėnesio duomenys. Prasidėjus naujam mėnesiui, pildoma nauja lentelė;

7.1.3. pilka spalva pažymėtos lentelės dalys nepildomos;

7.1.4. jei atliekos tvarkymas neapima vieno ar keleto iš šių veiksmų – atliekos saugojimo, gavimo, susidarymo, tvarkymo ar perdavimo, atitinkamos lentelės dalys („Gautos atliekos“, „Susidariusios atliekos“, „Sutvarkytos atliekos“ ar „Perduotos atliekos“) bei jų pildymui skirtos dalys gali būti pašalintos iš lentelės, (pvz., jei vykdomas tik atliekos surinkimas ir perdavimas, lentelėje gali būti paliktos tik šios dalys: „Gautos atliekos“, „Perduotos atliekos“ ir „Iš viso:“);

7.1.5. jei per kalendorinį mėnesį jokie veiksmai su viena iš atliekų rūšių, nurodytų 5 punkto lentelėje (Žurnale registruojamų atliekų sąrašas), nevykdyti, šiam laikotarpiui skirtoje lentelėje pildomos tik dvi eilutės – „likutis (pradžioje)“ ir „Iš viso:“;

7.1.6. jei atlieka per metus yra išbraukiama iš 5 punkto lentelėje nurodytų atliekų sąrašo, šiai atliekai skirtos 6 punkto lentelės nepildomos;

7.2. lentelės dalyje „Laikotarpis“ nurodoma:

7.2.1. skiltyje „data (nuo)“ – laikotarpio pradžios data, atitinkanti kalendorinio mėnesio pradžią (pvz., 2011-01-01);

7.2.2. skiltyje „data (iki)“ – laikotarpio pabaigos data, atitinkanti kalendorinio mėnesio pabaigą (pvz., 2011-01-31). Jei nutraukus ar sustabdžius atliekų tvarkytojo veiklą Žurnalas baigtas pildyti ne mėnesio pabaigoje, – paskutiniojo įrašo Žurnale data.

7.3. lentelės dalyje „Atliekos“ nurodoma:

7.3.1. skiltyje „Eil. Nr. „ – numeris, atitinkantis atliekai priskirtą eilės numerį Žurnalo 5 lentelės skiltyje „Eil. Nr. „;

7.3.2. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

7.3.3. skiltyje „patikslintas apibūdinimas“ – patikslintas atliekos pavadinimas, kuo tiksliau apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Skiltis būtinai pildoma, jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“ (atliekos pavadinimas atliekų sąraše „kitaip neapibrėžtos atliekos“). Patikslintas apibūdinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti atliekų sąraše pateiktą atliekų pavadinimą (pvz., atliekų sąraše pateiktą pavadinimą „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) patikslinti nurodant apibūdinimą „oro filtrai“ ar pan.);

7.3.4. skiltyje „Data“ – data, atitinkanti eilutės pildymo datą;

7.4. lentelės dalyje „Atliekos kiekis, t“ nurodoma:

7.4.1. skiltyje „likutis (pradžioje)“ – atliekų kiekis laikotarpio pradžioje;

7.4.2. skiltyje „gauta“ – iš atliekų siuntėjo gautas atliekų kiekis:

7.4.2.1. jei atliekos gaunamos iš paties atliekų turėtojo, fiksuojama kiekviena gauta atliekų partija (siunta) atskiru įrašu. Įrašai turi būti padaryti ne vėliau kaip kitą dieną po atliekų gavimo. Kai iš gyventojo gauto nepavojingųjų netauriųjų metalo laužo ir atliekų kiekis neviršija 100 kg ir šių atliekų apskaita vykdoma pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 (Žin., 2010, Nr. 106-5491), nustatytą tvarką, fiksuoti kiekvieną gautą atliekų partiją (siuntą) atskiru įrašu neprivaloma. Tokiu atveju gautas atliekų kiekis gali būti sumuojamas pagal gavimo datą, geografinės kilmės kodą ir kilmės kodą;

7.4.2.2. jei atliekos iš atliekų turėtojo gaunamos netiesiogiai (per konteinerinę atliekų surinkimo sistemą, iš atliekų surinkimo aikštelių ir pan.) arba surenkamos apvažiavimo būdu iš gyventojų, per laikotarpį gautas pavojingųjų atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingosios atliekos gaunamos rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingosios atliekos – rečiau nei kartą per mėnesį, gautas atliekų kiekis registruojamas iš karto po gavimo. Tokiu atveju gautas atliekų kiekis sumuojamas pagal geografinės kilmės kodą ir kilmės kodą;

7.4.3. skiltyje „susidarė“ – atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis. Jis fiksuojamas kiekvieną dieną. Jei atliekos susidaro rečiau, atliekų kiekis fiksuojamas tą pačią dieną, kai jos susidarė;

7.4.4. skiltyje „sutvarkyta“ – sutvarkytas atliekų kiekis. Jis fiksuojamas kiekvieną dieną. Jei atliekos tvarkomos rečiau, atliekų kiekis fiksuojamas tą pačią dieną, kai jos buvo sutvarkytos;

7.4.5. skiltyje „perduota“ – kitam atliekų tvarkytojui ar naudotojui perduotas atliekų kiekis. Įrašai turi būti padaryti ne vėliau kaip kitą dieną po atliekų perdavimo;

7.4.6. skiltyje „likutis (pabaigoje)“ – atliekų kiekis laikotarpio pabaigoje, kuris skaičiuojamas taip:

kiekis likutis pb. = kiekis likutis pr. + kiekis gauta + kiekis susidarė – kiekis sutvarkyta – kiekis perduota,

čia: kiekis likutis pr., kiekis likutis pb. – atliekų kiekis laikotarpio pradžioje ir pabaigoje,

kiekis – lentelės dalyje „Iš viso:“ atitinkamose skiltyse nurodytų kiekių suma per laikotarpį.

Pastaba: jei atliekų tvarkymo metu buvo naudojamos papildomos medžiagos arba susidarė medžiagos ir daiktai, nurodytoje balanso formulėje nebūtinai turi būti išlaikytas apskaitos balanso (lygybės) principas;

7.5. lentelės dalyje „Atliekų siuntėjas (šaltinis)“ nurodoma:

7.5.1. skiltyje „kodas“ – atliekų siuntėjo kodas: juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, asmens kodas, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų;

7.5.2. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – atliekų siuntėjo pavadinimas/vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, vardas ir pavardė, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų;

7.5.3. skiltyje „adresas“ – atliekų siuntėjo adresas: įmonės buveinės adresas. Jei atliekos gautos iš įmonės padalinio, esančio kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų;

7.5.4. skiltyje „geogr. kodas“ – nurodomas savivaldybės kodas (pagal Taisyklių 12 priedą), o į Lietuvos Respubliką įvežimo (importo) atveju – šalies, iš kurios įvežtos (importuotas) atliekos, kodas (pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L 354, 19) (toliau – Reglamentas Nr. 1833/2006), jei atliekos gautos iš laivo – kodas šalies, kurioje laivas registruotas;

7.5.5. skiltyje „kilmė“ – atliekų kilmės kodas (Taisyklių 13 priedas); skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš kitos šalies;

7.5.6. skiltyje „dokumento pavad., Nr. „ – nurodomi šie dokumentai:

7.5.6.1. pavojingųjų atliekų lydraštis ir važtaraštis, jei pavojingosios atliekos gautos iš atliekų šaltinio šalyje;

7.5.6.2. sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis, jei nepavojingosios atliekos gautos iš atliekų šaltinio šalies viduje;

7.5.6.3. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas, jei atliekos gautos iš kitos šalies (atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio prašymo ir leidimo procedūra pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 3008/2009 (OL 2009 L 97, p. 8) (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006);

7.6. lentelės dalyje „Atliekų tvarkymo veiklos“ nurodoma:

7.6.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos tvarkymo veiklos kodas ir pavadinimas pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas);

7.6.2. skiltyje „S5 subkodas“ – S5 veiklą patikslinantis kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą, nurodantis, koks iš išankstinio apdirbimo būdų S501-S511 buvo panaudotas, paruošiant atliekas naudoti ir (ar) šalinti. Ši skiltis pildoma, jei skiltyje „kodas“ nurodyta S5 veikla;

7.7. lentelės dalyje „Atliekų gavėjas“ nurodoma:

7.7.1. skiltyje „kodas“ – atliekų gavėjo kodas: juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padalinio asmens kodas, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą; skiltis nepildoma, jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį;

7.7.2. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – atliekų gavėjo pavadinimas/vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos perduotos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, vardas ir pavardė, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą;

7.7.3. skiltyje „adresas“ – atliekų gavėjo adresas: įmonės buveinės adresas. Jei atliekos buvo perduotos įmonės padaliniui, esančiam kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas;

7.7.4. skiltyje „geogr. kodas“ (geografinis kodas) – nurodomas savivaldybės kodas (pagal Taisyklių 12 priedą), o išvežimo (eksporto) atveju – kodas šalies, į kurią buvo išvežtos (eksportuotos) atliekos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1833/2006;

7.7.5. skiltyje „dokumento pavad., Nr. „ – nurodomi šie dokumentai:

7.7.5.1. pavojingųjų atliekų lydraštis ir važtaraštis, jei pavojingosios atliekos perduotos atliekų gavėjui šalyje;

7.7.5.2. sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis, jei nepavojingosios atliekos perduotos atliekų gavėjui šalies viduje;

7.7.5.3. tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas, jei atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį (atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio prašymo ir leidimo procedūra pagal Reglamentą Nr. 1013/2006).

8. „7. Atliekų tvarkymo suvestinė“ pildymas:

8.1. lentelėje nurodomi suminiai duomenys apie visų Žurnale registruojamų atliekų tvarkymą per laikotarpį (kalendorinį mėnesį):

skiltyje „Laikotarpis“ – laikotarpio pradžios ir pabaigos datos. Laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo;

8.2. lentelės dalyje „Atliekų“ nurodoma:

skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – šešių skaitmenų atliekų kodas ir pavadinimas iš atliekų sąrašo (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

8.3. lentelės dalyje „Atliekų kiekis, t“ nurodoma:

8.3.1. skiltyje „likutis (pradžioje)“ – atliekų kiekis tonomis laikotarpio pradžioje. Įrašomas kiekis turi sutapti su praėjusio laikotarpio pabaigos kiekiu;

8.3.2. skiltyje „gautas“ – per laikotarpį gautas atliekų kiekis tonomis;

8.3.3. skiltyje „susidarė“ – per laikotarpį susidaręs atliekų kiekis tonomis;

8.3.4. skiltyje „sutvarkytas“ – per laikotarpį sutvarkytas atliekų kiekis tonomis;

8.3.5. skiltyje „sutvarkytas“ – per laikotarpį atliekų tvarkytojams perduotas atliekų kiekis tonomis;

8.3.6. skiltyje „likutis (pabaigoje)“ – atliekos kiekis tonomis laikotarpio pabaigoje;

8.4. lentelės dalyje „Iš viso atliekų:“ atitinkamose skiltyse nurodomos lentelės dalies „Atliekų kiekis, t“ stulpeliuose „likutis (pradžioje)“, „gautas“, „susidarė“, „sutvarkytas“, „sutvarkytas“ ir „likutis (pabaigoje)“ nurodytų atliekų kiekio suma;

8.5. lentelės dalys, kuriose nurodomi duomenys apie medžiagas ir daiktus, pildomos, jei:

8.5.1. atliekų tvarkymo technologinio proceso metu buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai ir pan.), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios tenkina šiuos kriterijus:

8.5.1.1. medžiagos po jų panaudojimo tapo atliekomis ir (ar) medžiagomis ar daiktais, kurie tenkina šio priedo 8.5.2 punkte nurodytus kriterijus (tuomet atliekos ir medžiagos ar daiktai turi būti nurodyti ir atitinkamose lentelės skiltyse apie susidariusias atliekas ar medžiagas, daiktus),

8.5.1.2. medžiagos po atliekų tvarkymo tapo atliekų ir (ar) medžiagų ar daiktų sudėtine dalimi;

8.5.2. atliekų tvarkymo procese atliekos ar jų dalis tampa medžiagomis ar daiktais, kurie tenkina bent vieną iš šių kriterijų:

8.5.2.1. medžiagos ar daiktai yra pakartotinai naudojami tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurti (pvz., tinkamos naudoti automobilio sudedamosios dalys, naudojamos automobilių remontui);

8.5.2.2. medžiagos ar daiktai be jokio tolesnio apdirbimo yra kitų asmenų visuotinai naudojami konkretiems tikslams (pvz., medžio briketai, pagaminti iš medinių pakuočių atliekų, naudojami kurui, kompostas, pagamintas iš biologiškai skaidžių atliekų, naudojamas dirvožemio savybių gerinimui ir pan.);

8.5.2.3. medžiagas ar daiktus pagaminęs asmuo juos be jokio tolesnio apdirbimo tiesiogiai naudoja gaminant produktus, kurių gamybą apima asmens vykdoma ekonominė veikla. Tai apima tarpinius produktus, pagamintus iš atliekų, kurie naudojami galutinių produktų gamybai antrinių žaliavų perdirbimo įmonėse (pvz., plastiko granuliatas, pagamintas iš plastiko atliekų, naudojamas plastikinių gaminių gamybai);

8.5.2.4. medžiagos ar daiktai yra kitų aplinkos apsaugos sričių kontrolės objektai: nuotekos, dirvožemis ir t.t. Išimtimi yra po atliekų deginimo susidariusios į aplinkos orą išmetamos dujos – jų šioje lentelėje nurodyti nereikia;

8.5.3. jei medžiagos ar daiktai netenkina šio priedo 8.5.2 punkte nurodytų kriterijų, jie turi būti laikomi atliekomis, klasifikuojami pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas) ir nurodomi lentelės dalyje, kurioje nurodomi duomenys apie susidariusias atliekas;

8.5.4. jei atliekų tvarkymo procese nėra naudojamos šio priedo 8.5.1 punkte nurodytos medžiagos ir (ar) nesusidaro šio priedo 8.5.2 punkte nurodytos medžiagos ar daiktai, lentelės dalys, kuriose reikalaujama nurodyti duomenis apie medžiagas ir daiktus, iš Atliekų tvarkymo suvestinės gali būti pašalintos;

8.6. lentelės dalyje „Medžiagų, daiktų“ nurodoma:

8.6.1. skiltyje „kodas“ – Kombinuotosios nomenklatūros (KN) prekės kodas – 8 ženklų, jei naudojama 1 medžiaga ar susidaro 1 medžiaga ar daiktas, 2-4 ženklų, jei naudojama ar susidaro daug medžiagų ar daiktų, kuriuos galima apjungti į bendrą grupę (pvz., plastiko gaminiai). KN galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/;

8.6.2. skiltyje „pavadinimas“ – medžiagos, daikto pavadinimas iš KN;

8.7. lentelės dalyje „Medžiagų, daiktų kiekis, t“ nurodoma:

8.7.1. skiltyje „likutis (pradžioje)“ – medžiagų ar daiktų kiekis tonomis laikotarpio pradžioje. Įrašomas kiekis turi sutapti su praėjusio laikotarpio pabaigos kiekiu;

8.7.2. skiltyje „panaudota“ – per laikotarpį atliekų tvarkymo procese panaudotų medžiagų kiekis tonomis;

8.7.3. skiltyje „susidarė“ – per laikotarpį susidaręs medžiagų ar daiktų kiekis tonomis;

8.7.4. skiltyje „perduotas“ – per laikotarpį perduotas (parduotas) medžiagų ar daiktų kiekis tonomis;

8.7.5. skiltyje „likutis (pabaigoje)“ – medžiagų ar daiktų kiekis tonomis laikotarpio pabaigoje;

8.8. lentelės dalyje „Iš viso medžiagų, daiktų:“ atitinkamose skiltyse nurodomos lentelės dalies „Medžiagų, daiktų kiekis, t“ stulpeliuose „likutis (pradžioje)“, „panaudotas“, „susidarė“ ir „likutis (pabaigoje)“ nurodytų medžiagų ar daiktų kiekio suma;

8.9. lentelės dalyje „Iš viso:“ atitinkamose skiltyse nurodomos lentelės dalyse „Iš viso atliekų:“ ir „Iš viso medžiagų, daiktų:“ atitinkamuose stulpeliuose nurodytų atliekų ir medžiagų ar daiktų kiekio suma. Bendras laikotarpio pabaigoje likusių atliekų ir medžiagų ar daiktų kiekis M(amd) skaičiuojamas taip:

 

M(amd)likutis pb. =

M(a)likutis pr. + M(a)gauta + M(a)susidarė – M(a)sutvarkyta – M(a)perduota +

 

M(md)likutis pr. + M(md)panaudota + M(md)susidarė – M(md)perduota

čia:

M – suminis kiekis per laikotarpį,

 

a – atliekų kiekis,

 

md – medžiagų ar daiktų kiekis,

 

amd – atliekų, medžiagų ir daiktų kiekis,

 

likutis pr. – likutis laikotarpio pradžioje,

 

likutis pb. – likutis laikotarpio pabaigoje.

 

Pastaba: nurodytoje balanso formulėje turi būti išlaikytas apskaitos balanso (lygybės) principas, išskyrus atliekų deginimo atvejį, kai yra neįskaičiuojamas susidariusių dujų kiekis.

9. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, per 5 darbo dienas Atliekų tvarkymo suvestinė turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais.

Atliekų tvarkymo apskaitos Žurnalo elektroninė ir spausdintinė formos, Žurnalo pildymo pavyzdys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

10 priedas

 

(Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitos forma)

 

_________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

ATLIEKŲ TVARKYMO 201_ m. apskaitos ataskaita

 

_______________________

(pildymo data)

 

1. Ataskaitą teikiančio atliekų tvarkytojo rekvizitai:

 

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

 

 

 

fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą

 

 

 

 

(tinkamą langelyje pažymėti X)

 

1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. identifikacinis kodas

 

 

 

 

1.4. e-ASTA kodas

 

 

 

1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. atliekų tvarkymo įrenginio vieta

 

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo nr.

korpusas

buto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ryšio informacija

 

telefono nr.

fakso nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. ataskaitos lapų skaičius

 

 

 

 

3. Duomenys apie atliekų tvarkymą

3.1. Atliekų likučiai metų pradžioje

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

kodas

pavadinimas

*

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelius, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.2. Gautos atliekos

Įrašo Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

*

 

 

 

 

 

1) atliekos, priimtos iš fizinio/juridinio asmens

 

 

 

 

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas /vardas, pavardė

adresas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) atliekos, priimtos iš fizinių/juridinių asmenų grupės arba gyventojų

3) atliekos, priimtos iš kitos šalies

 

geografinis kodas

 

kilmės kodas

kiekis, t

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinka atliekos pavadinimo atliekų sąraše

 

3.2.1. Priimtos tvarkymui eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

Priimtas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04, 16 01 06) skaičius, vnt.

 

Teigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt.

 

Neigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt.

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimų skaičius, vnt.

 

 

3.3. Atliekų tvarkymas

Įrašo Nr.

Atliekų tvarkymo veiklos

S5 subkodas

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

Atliekos (-ų)

 

 

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagos (-ų)

 

 

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Atliekos, medžiagos ir daiktai, susidarę atliekų tvarkymo metu

3.4.1. Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

Įrašo Nr.

Atliekos

 

kodas

pavadinimas

*

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

Atliekų, iš kurių susidarė atlieka, kodai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.4.2. Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos ir daiktai*

Įrašo Nr.

Medžiagos, daikto

 

KN kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

Medžiagos, daikto naudojimo apibūdinimas

Atliekos, iš kurių susidarė medžiagos, daiktai

 

pakartotinis naudojimas

 

atliekų kodai:

 

 

 

 

 

 

 

perdirbimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vartojimas

 

 

 

kita (būtina apibūdinti žodžiu)

 

trumpas apibūdinimas:

 

*Tam tikros konkrečios atliekos tampa nebe atliekomis jas panaudojus, įskaitant kai jos perdirbamos, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

3.5. Perduotos atliekos

Įrašo Nr.

Atliekos

 

 

kodas

pavadinimas

*

 

 

 

 

 

Atliekų gavėjas, kai atliekos perduotos šalies viduje

 

 

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas /vardas, pavardė

adresas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų gavėjas, kai atliekos išvežtos (eksportuotos) į kitą šalį

 

 

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.6. Atliekų likučiai metų pabaigoje

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

*

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelius, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.7. Tarpininkavimas organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą

3.7.1. Duomenys apie iš atliekų darytojų gautas ir išvežtas (eksportuotas) atliekas

Įrašo Nr.

Atliekos

 

kodas

pavadinimas

*

 

 

 

 

 

Iš atliekų darytojų gautos atliekos

 

 

 

 

1) atliekos, gautos iš fizinio/juridinio asmens

 

 

 

 

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas /vardas, pavardė

adresas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

2) atliekos, gautos iš fizinių/juridinių asmenų grupės arba gyventojų

3) atliekos, gautos iš kitos šalies

 

geografinis kodas

 

kilmės kodas

kiekis, t

kodas

pavadinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvežtos (eksportuotos) atliekos

 

 

šalies kodas

šalies pavadinimas

atliekų kiekis, t

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.7.2. Duomenys apie atliekų tvarkytojų sutvarkytas atliekas

Įrašo Nr.

Atliekos

 

 

Atliekų kiekis, t

kodas

pavadinimas

*

 

 

 

 

Importas

Iš viso importuota:

 

Importą vykdančio asmens

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinkimas

Iš viso surinkta:

 

Surinkimą vykdančio asmens

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojimas ar šalinimas

Iš viso sutvarkyta:

 

Atliekas naudojančio ar šalinančio asmens

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksportas

Iš viso eksportuota:

 

Eksportą vykdančio asmens

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinkantis atliekos pavadinimą atliekų sąraše

 

3.8. Prekyba atliekomis

Įrašo Nr.

Atliekos

 

Neparduotų atliekų kiekis, t

Atliekų kiekis, t

kodas

pavadinimas

*

metų pradžioje

metų pabaigoje

 

 

*

 

 

 

 

Pirkimas

Iš viso pirkta:

 

 

Šalies viduje

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio šalyje

šalies kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimas

Iš viso parduota:

 

 

Šalies viduje

e-ASTA kodas

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio šalyje

šalies kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pažymėti langelį, jei skiltyje „pavadinimas“ pateiktas patikslintas atliekos apibūdinimas, neatitinka atliekos pavadinimo atliekų sąraše

 

_____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

__________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(ataskaitos rengėjo pareigos)

__________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)

__________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

_________________

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

11 priedas

 

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. „1. Ataskaitą teikiančio atliekų tvarkytojo rekvizitai“ pildymas:

1.1. šiame punkte pateikiama bendra informacija apie Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) teikiantį atliekas tvarkantį asmenį:

1.1.1. „1.1. teisinis statusas“. Pažymimas langelis, atitinkantis Ataskaitą teikiančio asmens teisinį statusą;

1.1.2. „1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“. Jei Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodomas juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimas, jei fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė;

1.1.3. „1.3. identifikacinis kodas“. Jei Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodomas juridinio asmens ar jo padalinio JAR kodas, jei fizinis asmuo – asmens kodas. Jei juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) neturi atskiro JAR kodo, nurodomas juridinio asmens JAR kodas;

1.1.4. „1.4. e-ASTA kodas“. Ataskaitą teikiančio juridinio ar fizinio asmens unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas bet koks su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita susijęs dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei asmens sąraše nėra, skiltis užpildoma tada, kai pirmą kartą pateikus Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą (Taisyklių 10 priedas), asmeniui bus suteiktas e-ASTA kodas;

1.1.5. „1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“. Nurodomas įmonės buveinės adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.1.6. „1.6. atliekų tvarkymo įrenginio vieta“. Pildoma, jei atliekų tvarkymo įrenginio vieta nesutampa su juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresu. Atitinkamuose laukeliuose nurodomi savivaldybės, vietovės (miesto, kaimo), gatvės pavadinimai, gatvės tipas (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo, korpuso (jei toks yra) ir buto (jei toks yra) numeriai;

1.1.7. „1.7. ryšio informacija“. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi Ataskaitą teikiančio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

2. „2. ataskaitos lapų skaičius“ pildymas:

2.1. šis punktas pildomas, jei Ataskaita teikiama raštu. Visi Ataskaitos puslapiai turi būti sunumeruoti, o langelyje įrašytas bendras lapų skaičius.

3. „3. Duomenys apie atliekų tvarkymą“ pildymas:

3.1. šį punktą sudaro lentelės, kuriose pateikiami duomenys apie atliekų tvarkymą:

3.1.1. „3.1. Atliekų likučiai metų pradžioje“;

3.1.2. „3.2. Gautos atliekos“;

3.1.3. „3.2.1. Priimtos tvarkymui eksploatuoti netinkamos transporto priemonės“;

3.1.4. „3.3. Atliekų tvarkymas“;

3.1.5. „3.4. Atliekos, medžiagos ir daiktai, susidarę atliekų tvarkymo metu“;

3.1.6. „3.4.1. Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos“;

3.1.7. „3.4.2. Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos ir daiktai“;

3.1.8. „3.5. Perduotos atliekos“;

3.1.9. „3.6. Atliekų likučiai metų pabaigoje“;

3.1.10. „3.7. Tarpininkavimas organizuojant atliekų naudojimą ir šalinimą“;

3.1.11. „3.7.1. Duomenys apie iš atliekų darytojų gautas ir išvežtas (eksportuotas) atliekas“;

3.1.12. „3.7.2. Duomenys apie atliekų tvarkytojų sutvarkytas atliekas“;

3.2. pildant lenteles turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

3.2.1. pildomos tik tos lentelės, kurios parodo su atliekomis atliktus veiksmus (pvz., jei atliekos buvo tik surenkamos ir perduodamos, pildyti reikia tik 3.2 ir 3.5.1 punktų lenteles);

3.2.2. visi duomenys apie atliekų kiekį nurodomi tonomis, 3 ženklų po kablelio tikslumu;

3.2.3. dešimtainės dalies atskyrimui nuo sveikosios rašomas simbolis taškas;

3.2.4. nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis;

3.2.5. lentelėse eilučių skaičius turi būti papildomas iki reikiamo, kad būtų pateikti duomenys apie visus atliekų siuntėjus, gavėjus, atliekų tvarkymo metu susidariusias atliekas, medžiagas ir daiktus, jų gavėjus ir t. t.

4. „3.1. Atliekų likučiai metų pradžioje“ pildymas:

4.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priedas). Jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“, atliekos pavadinimą iš atliekų sąrašo „kitaip neapibrėžtos atliekos“ būtina pakeisti patikslintu pavadinimu, kuris kuo tiksliau apibūdina atliekų prigimtį ir sudėtį. Patikslintas pavadinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti pavadinimą, pateiktą atliekų sąraše (pvz., vietoj atliekų sąraše pateikto pavadinimo „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) gali būti nurodomas pavadinimas „oro filtrai“ ir pan.). Pateikus patikslintą pavadinimą, būtina pažymėti šalia atliekos pavadinimo žymai skirtą langelį;

4.2. skiltyje „kiekis, t“ – atliekų kiekis tonomis.

5. „3.2. Gautos atliekos“ pildymas:

5.1. šio punkto lentelėje, kurią turi pildyti visi asmenys, pateikiami duomenys apie atliekas, gautas iš atliekų siuntėjo (atliekų darytojo, surinkėjo, vežėjo ar tvarkytojo, iš kitų šalių (įvežimas, importas));

5.2. visi duomenys apie gautas vienos rūšies atliekas pildomi vienu įrašu;

5.3. lentelės dalyje „Atliekos“ nurodoma:

5.3.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas). Jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“, atliekos pavadinimą iš atliekų sąrašo „kitaip neapibrėžtos atliekos“ būtina pakeisti patikslintu pavadinimu, kuris kuo tiksliau apibūdina atliekų prigimtį ir sudėtį. Patikslintas pavadinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti pavadinimą, pateiktą atliekų sąraše (pvz., vietoj atliekų sąraše pateikto pavadinimo „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) gali būti nurodomas pavadinimas „oro filtrai“ ir pan.). Pateikus patikslintą pavadinimą, būtina pažymėti šalia atliekos pavadinimo žymai skirtą langelį;

5.4. lentelės dalis „1) atliekos priimtos iš fizinio/juridinio asmens“ pildoma, kai iš juridinio asmens ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens priimtas nepavojingųjų atliekų kiekis yra didesnis nei 12 tonų/metus ir (ar) pavojingųjų atliekų – 0,6 tonos/metus. Šioje dalyje nurodoma:

5.4.1. skiltyje „e-ASTA kodas“ – atliekų siuntėjo e-ASTA kodas. Laukelis pildomas, jei ataskaita teikiama elektroniniu būdu. e-ASTA kodas pildomas ataskaitos įvedimo į duomenų bazę metu – pasirenkant e-ASTA kodą iš e-ASTA programinio modulio pateikto e-ASTA kodų sąrašo, o jei atliekų siuntėjo pateiktame sąraše nėra, naudojant e-ASTA programinį modulį sukuriamas naujas;

5.4.2. skiltyje „kodas“ – juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, asmens kodas, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą;

5.4.3. skiltyje „pavadinimas/vardas, pavardė“ – juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, vardas ir pavardė, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą;

5.4.4. skiltyje „adresas“ – buveinės adresas. Jei atliekos buvo gautos iš įmonės padalinio, esančio kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas;

5.4.5. skiltyje „kiekis, t“ – iš atliekų siuntėjo gautas atliekų kiekis tonomis;

5.5. lentelės dalis „2) atliekos priimtos iš fizinių/juridinių asmenų grupės arba gyventojų“ pildoma, kai atliekos priimtos iš juridinių asmenų ar individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų, iš kurių kiekvieno priimtas nepavojingųjų atliekų kiekis yra mažesnis nei 12 tonų/metus ir (ar) pavojingųjų atliekų – 0,6 tonos/metus, arba iš gyventojų. Duomenys sujungiami į vieną eilutę pagal atliekų kilmės kodą ir savivaldybę (geografinį kodą). Šioje dalyje nurodoma:

5.5.1. skiltyje „geografinis kodas“ – savivaldybės (-ių), iš kurios (-ių) gautos atliekos, kodas (-ai) (Taisyklių 12 priedas). Daugiau nei viena savivaldybė nurodoma tuo atveju, jei vienoje siuntoje gautos atliekos iš kelių savivaldybių, tačiau nėra žinoma, kiek atliekų gauta iš kiekvienos savivaldybės atskirai;

5.5.2. skiltyje „kilmės kodas“ – atliekų kilmės kodas (Taisyklių 13 priedas);

5.5.3. skiltyje „kiekis, t“ – nurodytoje savivaldybėje iš gyventojų arba fizinių/juridinių asmenų grupės (pagal kilmės kodą) priimtas atliekų kiekis tonomis;

5.6. lentelės dalis „3) atliekos priimtos iš kitos šalies“ pildoma, jei atliekos įvežtos (importuotos) iš kitos šalies. Šioje dalyje nurodoma:

5.6.1. skiltyje „kodas“ – užsienio šalies, iš kurios buvo priimtos atliekos, 2 ženklų raidinis kodas pagal 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L 354, 19) (toliau – Reglamentas 1833/2006);

5.6.2. skiltyje „pavadinimas“ – užsienio šalies, iš kurios buvo priimtos atliekos, pavadinimas;

5.6.3. skiltyje „kiekis, t“ – iš užsienio šalies priimtas atliekų kiekis tonomis.

6. „3.2.1. Priimtos tvarkymui eksploatuoti netinkamos transporto priemonės“ pildymas:

6.1. šio punkto lentelę turi pildyti tik eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimą vykdantys asmenys, kuriems privalomos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (Žin., 2004, Nr. 50-1676);

6.2. lentelėje nurodomi šie duomenys:

6.2.1. skiltyje „Priimtas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04, 16 01 06) skaičius, vnt.“ – ataskaitiniais metais priimtų eksploatuoti netinkamų eksploatuoti transporto priemonių skaičius vienetais;

6.2.2. skiltyje „Teigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt.“ – ataskaitiniais metais priimtų teigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų eksploatuoti transporto priemonių skaičius vienetais;

6.2.3. skiltyje „Neigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt.“ – ataskaitiniais metais priimtų neigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų eksploatuoti transporto priemonių skaičius vienetais;

6.2.4. skiltyje „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimų skaičius, vnt.“ – ataskaitiniais metais išduotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimų skaičius vienetais.

7. „3.3. Atliekų tvarkymas“ pildymas:

7.1. šio punkto lentelė pildoma, jei atliekos sutvarkytos, vykdant D1-D14 ir (ar) R1-R12 ir (ar) S5 veiklas (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas);

7.2. D15, R13, S1-S4 ir S6-S8 tvarkymo veiklos (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) atveju duomenys pateikiami:

7.2.1. D15 ir R13 (atliekų saugojimas iki apdorojimo) bei S8 (laikinasis saugojimas iki surinkimo) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.1 ir 3.6 punkto lentelėse, kuriose nurodomi duomenys apie atliekų likučius metų pradžioje ir pabaigoje;

7.2.2. S1 (surinkimas) ir S2 (vežimas) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.2 ir 3.5 punktų lentelėse, kuriose nurodomi duomenys apie gautas ir perduotas atliekas;

7.2.3. S3 (importas) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.2 punkto lentelėje, kurioje nurodomi duomenys apie gautas atliekas;

7.2.4. S4 (eksportas) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.5 punkto lentelėje, kurioje nurodomi duomenys apie perduotas atliekas;

7.2.5. S6 (prekyba) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.8 punkto lentelėje, kurioje nurodomi duomenys apie prekybą pavojingosiomis atliekomis;

7.2.6. S7 (tarpininkavimas) (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas) – 3.7 punkto lentelėje, kurioje nurodomi duomenys apie tarpininkavimą organizuojant pavojingųjų atliekų naudojimą ir šalinimą;

7.3. pildant lentelę turi būti laikomasi šių bendrųjų reikalavimų:

7.3.1. duomenys apie atliekas, sutvarkytas vykdant tos pačios rūšies apdorojimo veiklą, pateikiami vienu įrašu;

7.3.2. jei po pirminės atliekos1 apdorojimo susidaro tarpinės atliekos2, kurias apdorojus gaunamos galutinės atliekos3 ir (ar) medžiagos ar daiktai (pvz., iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) (pirminė atlieka) atskiriamos pavojingos medžiagos ar sudedamosios dalys (S5 veikla), po to ENTP be pavojingų medžiagų ir sudėtinių dalių (tarpinė atlieka) išardoma (S5 veikla) ir galiausiai ardomos ENTP sudėtinės dalys (tarpinės atliekos, jei jas toliau apdoroja pats ENTP atliekų tvarkytojas, arba galutinės atliekos, jei jos perduodamos tolimesniam apdorojimui kitam atliekų tvarkytojui) (S5 veikla), iš kurių atskiriamos tarpinės atliekos ir (ar) galutinės atliekos, ir (ar) medžiagos ar daiktai), lentelėje nurodomos:

_______________

1 Pirminės atliekos – atliekos, kurias atliekų apdorotojas gavo iš atliekų darytojo, surinkėjo ar vežėjo.

2 Tarpinės atliekos – atliekos, gautos apdorojus pirmines ir (ar) tarpines atliekas, po kurių apdorojimo susidaro galutinės ir (ar) tarpinės atliekos, ir (ar) medžiagos ar daiktai.

3 Galutinės atliekos – po pirminių ir (ar) tarpinių atliekų apdorojimo gautos atliekos, kurių atliekų apdorotojas pats netvarko, o perduoda naudoti ir (ar) šalinti kitam atliekų tvarkytojui.

 

7.3.2.1. pirminės atliekos apdorojimo veikla ir tos tarpinių atliekų apdorojimo veiklos rūšys, po kurių susidariusios atliekos ataskaitiniais metais daugiau negrįžo į tvarkymo ciklą, t.y. tapo medžiagomis ar daiktais, buvo perduotos kitam atliekų tvarkytojui arba liko įmonės balanse iki ataskaitinių metų pabaigos (nagrinėjamo pavyzdžio atveju lentelėje nurodoma S5 veikla);

7.3.2.2. atliekos, sutvarkytos vykdant 7.3.2.1 punkte nurodytas atliekų tvarkymo veiklos rūšis (nagrinėjamo pavyzdžio atveju lentelėje nurodomos: 1) ENTP iki pavojingų medžiagų ir sudėtinių dalių atskyrimo; 2) ENTP, iš kurių pašalintos pavojingos medžiagos ir sudėtinės dalys, jei po šių ENTP išardymo gautos galutinės atliekos ir (ar) medžiagos ar daiktai; 3) tos ENTP sudėtinės dalys, po kurių apdorojimo susidaro galutinės atliekos ir (ar) medžiagos ar daiktai);

7.4. lentelės dalyje „Atliekų tvarkymo veiklos“ nurodoma:

7.4.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos tvarkymo veiklos kodas ir pavadinimas pagal atliekų tvarkymo veiklos rūšių sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas);

7.4.2. skiltyje „S5 subkodas“ – S5 veiklą patikslinantis subkodas pagal Taisyklių 4 priedą, nurodantis, kuri iš išankstinio apdirbimo veiklos rūšių S501-S511 buvo vykdyta, paruošiant atliekas naudoti ir (ar) šalinti. Jei tos pačios rūšies atliekos paruošimui naudoti ir (ar) šalinti buvo naudojamos kelios apdirbimo veiklos rūšys, galima per kablelį įrašyti kelis kodus. Ši skiltis pildoma, jei skiltyje „kodas“ nurodytas atliekų tvarkymo veiklos kodas S5;

7.5. lentelės dalyje „Atliekos“ nurodoma:

7.5.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas); Jei kodas baigiasi skaitmenimis „99“, atliekos pavadinimą iš atliekų sąrašo „kitaip neapibrėžtos atliekos“ būtina pakeisti patikslintu pavadinimu, kuris kuo tiksliau apibūdina atliekų prigimtį ir sudėtį. Patikslintas pavadinimas gali būti nurodomas ir tais atvejais, kai norima patikslinti pavadinimą, pateiktą atliekų sąraše (pvz., vietoj atliekų sąraše pateikto pavadinimo „kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys“ (kodas 16 01 22) gali būti nurodomas pavadinimas „oro filtrai“ ir pan.). Pateikus patikslintą pavadinimą, būtina pažymėti šalia atliekos pavadinimo žymai skirtą langelį;

7.5.2. skiltyje „kiekis, t“ – atliekų kiekis tonomis. Šioje skiltyje nurodoma sutvarkytų tuo pačiu būdu tos pačios rūšies atliekų kiekio suma;

7.6. lentelės dalies „Medžiagos“ pildymas:

7.6.1. ši lentelės dalis pildoma, jei atliekų tvarkymo technologinio proceso metu buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai ir pan.), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios tenkina šiuos kriterijus:

7.6.1.1. medžiagos po jų panaudojimo tapo atliekomis ir (ar) medžiagomis ar daiktais, kurie tenkina šio priedo 10.1 punkte nurodytus kriterijus (tuomet atliekos ir medžiagos ar daiktai turi būti nurodyti ir atitinkamose ataskaitos lentelėse „3.4.1. Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos“ ar „3.4.2. Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos ir daiktai“);

7.6.1.2. medžiagos po atliekų tvarkymo tapo atliekų ir (ar) medžiagų ar daiktų sudėtine dalimi;

7.7. dalyje „Medžiagos“ nurodoma:

7.7.1. skiltyje „kodas“ – Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 8 ženklų prekės kodas. KN galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/;

7.7.2. skiltyje „pavadinimas“ – prekės pavadinimas pagal KN;

7.7.3. skiltyje „kiekis, t“ – atliekų tvarkymo metu panaudotų medžiagų kiekis tonomis.

8. „3.4. Atliekos, medžiagos ir daiktai, susidarę atliekų tvarkymo metu“ pildymas:

8.1. šio punkto lentelės pildomos, jei atliekos sutvarkytos D8, D9, D10, D13, D14, R1-R9, R11, R12, S5 būdais, po kurių atliekos tampa kitomis atliekomis arba medžiagomis ir (ar) daiktais. Duomenys apie susidariusias atliekas, medžiagas ir (ar) daiktus pildomi šių punktų lentelėse:

8.1.1. „3.4.1. Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos“;

8.1.2. „3.4.2. Atliekų tvarkymo metu susidariusios medžiagos ir daiktai“;

9. „3.4.1. Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos“ pildymas:

9.1. lentelėje turi būti nurodytos tik tos atliekų tvarkymo proceso metu susidariusios atliekos, kurios per ataskaitinius metus buvo perduotos kitam atliekų tvarkytojui (šios atliekos turi būti nurodytos ir lentelėje „3.5. Perduotos atliekos“) arba liko įmonėje metų pabaigoje (šios atliekos turi būti nurodytos ir lentelėje „3.6. Atliekų likučiai metų pabaigoje“). Duomenys apie susidariusias atliekas pateikiami vienoje eilutėje (susumuojant atliekų kiekius) pagal atliekos kodą. Duomenys apie atliekas, susidariusias ne atliekų tvarkymo proceso metu, jei asmuo privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą pagal kriterijus, nustatytus Taisyklių V skyriuje, pateikiami Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitoje (Taisyklių 6 priedas);

9.2. lentelės dalyje „Atliekos“ nurodoma:

9.2.1. skiltyse „kodas“ ir „pavadinimas“ – atliekos kodas ir pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas); Jei kodas baigiasi skaitmenimis „