LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369, 6.370 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. XI-1619

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 1.1 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 1.1 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis.“

 

2 straipsnis. 6.350 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 6.350 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pardavėjui draudžiama vykdyti pirkėjui nesąžiningą komercinę veiklą. Nesąžiningos komercinės veiklos rūšis ir atvejus nustato įstatymai.“

 

3 straipsnis. 6.366 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.366 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

6.366 straipsnis. Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones

1. Daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) sutartis dėl daiktų pardavimo, sudaroma naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias). Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir vartojimo paslaugų bei kitoms vartojimo sutartims.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles.

3. Šio straipsnio ir šio kodekso 6.367 straipsnio nuostatos netaikomos sutartims, kurios sudaromos:

1) dėl finansinių paslaugų teikimo;

2) aukciono būdu;

3) naudojant pardavimo automatus (šio kodekso 6.358 straipsnis);

4) viešaisiais mokamais telefonais su telefoninio ryšio paslaugų teikėjais dėl tokių mokamų telefonų naudojimo;

5) dėl nekilnojamojo daikto statybos, pirkimo–pardavimo arba daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą.

4. Šio straipsnio 5, 6, 8, 9 ir 10 dalys ir šio kodekso 6.367 straipsnis netaikomi sutartims, kurios sudaromos:

1) dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų nuolatinio tiekimo į pirkėjo namus, jo gyvenamąją ar darbo vietą;

2) dėl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti šias paslaugas tam tikru laiku arba per tam tikrą laikotarpį.

5. Pardavėjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryšio priemonėmis pateikti pirkėjui tinkamą informaciją, kurioje privalo būti nurodyta:

1) duomenys apie pardavėją;

2) daikto pagrindinės savybės;

3) pardavimo kaina;

4) daikto pristatymo kaina;

5) mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;

6) pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.367 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarka;

7) naudojimosi ryšio priemonėmis įkainiai, kai jie skaičiuojami kitaip negu įprasta;

8) laikotarpis, kurį pasiūlymas ir kaina galioja;

9) mažiausia sutarties trukmė, kai yra sudaroma sutartis dėl nuolatinio daiktų tiekimo.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos komercinis pobūdis turi būti aiškiai ir suprantamai išreikštas ir atitikti naudojamas ryšio priemones. Jeigu kalbama telefonu, pardavėjas privalo aiškiai išdėstyti komercinį pokalbio tikslą.

7. Be pirkėjo išankstinio sutikimo pardavėjas negali naudoti automatinių telefoninio ryšio priemonių, kuriomis naudojantis nebūtinas asmens dalyvavimas, telefakso. Ryšio priemonės, suteikiančios galimybę bendrauti asmeniškai, gali būti naudojamos tik tuo atveju, jeigu pirkėjas tam neprieštarauja.

8. Iki sutarties sudarymo, o kai daiktai tiekiami, – iki daiktų pateikimo (jeigu juos pateikia ne pardavėjo įgaliotas trečiasis asmuo) pirkėjas turi gauti informaciją raštu (nebent tokia informacija raštu jau buvo pateikta pirkėjui prieš sutarties sudarymą) apie:

1) siūlomą daiktą (pavadinimas, pagrindinės savybės);

2) pardavėją; nurodoma, kur ir kam pirkėjas gali adresuoti bet kokį skundą;

3) pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.367 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarką;

4) mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos;

5) sutarties atsisakymo sąlygas, jeigu sutartis neterminuota arba ilgesnė negu vieniems metams.

9. Pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 8 dalyje nustatyta informacija raštu buvo įteikta pirkėjui, tenka pardavėjui.

10. Pardavėjas turi pateikti daiktus per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu sutartis nenumato ko kita.

11. Jeigu pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kadangi negali gauti pirkėjo užsakytų daiktų, jis nedelsdamas apie tai informuoja pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti, kad negali gauti pirkėjo užsakytų daiktų, grąžina pirkėjui įmokėtas sumas.“

 

4 straipsnis. 6.367 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 6.367 straipsnio 1 dalyje po žodžių „turi teisę“ įrašyti žodžius „nenurodydamas priežasties“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo:

1) daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas;

2) sutarties sudarymo dienos, – kai teikiamos paslaugos.“

2. Pakeisti 6.367 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu šio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija pirkėjui nebuvo įteikta raštu, jis turi teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos. Jeigu šio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija suteikiama pirkėjui per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos, jis turi teisę atsisakyti sutarties per septynias darbo dienas nuo minėtos informacijos pateikimo dienos.“

3. Pakeisti 6.367 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu sutarties šalys nėra susitarusios kitaip, pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl:

1) garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

2) laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

3) dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;

4) paslaugų teikimo, kai pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam septynių darbo dienų terminui;

5) prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.“

 

5 straipsnis. 6.369 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.369 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

6.369 straipsnis. Pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutartys

1. Pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių šalys yra pardavėjas – asmuo, veikiantis su verslu ar profesija susijusiais tikslais, ar bet kuris asmuo, veikiantis pardavėjo vardu ar jo naudai, ir pirkėjas – fizinis asmuo, kuris veikia su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.

2. Pakaitinio naudojimosi patalpomis sutartis – ilgesniam kaip vienų metų terminui sudaryta sutartis, pagal kurią pirkėjas už atlygį įgyja teisę naudotis nakvynei skirtomis gyvenamosiomis patalpomis tam tikru laiku daugiau negu vieną apsilankymą.

3. Ilgalaikio atostogų produkto sutartis – ilgesniam kaip vienų metų terminui sudaryta sutartis, pagal kurią pirkėjas už atlygį įgyja teisę gauti nuolaidų ar turėti kitų palankių su gyvenamosiomis patalpomis susijusių sąlygų atskirai ar kartu su kelione arba kitomis paslaugomis. Mokėjimai pagal ilgalaikio atostogų produkto sutartis gali būti atliekami tik pagal mokėjimų tvarkaraštį vienodos vertės kasmetėmis įmokomis. Ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki kiekvienos įmokos sumokėjimo dienos pardavėjas, naudodamas pirkėjui prieinamą patvariąją laikmeną, praneša apie pirkėjo pareigą sumokėti kasmetę įmoką.

4. Perpardavimo sutartimi pardavėjas už atlygį padeda pirkėjui parduoti arba nusipirkti pakaitinio naudojimosi patalpomis teisę arba ilgalaikį atostogų produktą.

5. Sudaręs keitimosi sutartį, pirkėjas už atlygį prisijungia prie keitimosi sistemos, pagal kurią įgyja galimybę naudotis nakvynei skirtomis gyvenamosiomis patalpomis ar kitomis paslaugomis ir mainais pats suteikia laikiną galimybę kitiems asmenims naudotis pakaitinio naudojimosi patalpomis sutartyje nustatytomis teisėmis.

6. Nustatant pakaitinio naudojimosi patalpomis arba ilgalaikio atostogų produkto sutarties galiojimo terminą, atsižvelgiama ir į numanomas sutarties sąlygas dėl jos galiojimo termino atnaujinimo ar pratęsimo.

7. Pakaitinio naudojimosi patalpomis teisė arba ilgalaikis atostogų produktas negali būti siūlomi ar parduodami kaip investicinės paslaugos.

8. Pardavėjas per protingą terminą iki pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių sudarymo privalo pirkėjui nemokamai įteikti pirkėjui prieinamoje patvariojoje laikmenoje pateiktą aiškią ir tikslią Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą informaciją apie sutarčių sąlygas. Pirkėjui pateikiamos informacijos formas tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

9. Pirkėjui pateikiama šio straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija yra sudedamoji sutarties dalis ir negali būti keičiama, nebent šalys aiškiai susitartų kitaip. Pardavėjas vienašališkai pakeisti šio straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją turi teisę tik tuo atveju, kai pakeitimai daromi dėl nuo pardavėjo valios nepriklausančių aplinkybių, kurių pardavėjas negalėjo numatyti ir kurių pasekmių nebuvo galima išvengti net ir imantis visų rūpestingumo priemonių. Be šio straipsnio 8 dalyje nurodytos informacijos, sutartyje taip pat nurodoma kiekvienos šalies tapatybė, gyvenamoji vieta (buveinė), sutarties sudarymo data ir vieta ir sutartis šalių turi būti pasirašyta. Visais atvejais iki sutarties sudarymo sutarties sąlygos ir šioje dalyje nurodyti galimi jų pakeitimai pirkėjui turi būti pateikiami jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje ir apie sutarties pakeitimus aiškiai nurodoma sutartyje. Pardavėjas privalo sutarties sudarymo metu perduoti pirkėjui vieną sutarties egzempliorių.

10. Iki sutarties sudarymo pardavėjas privalo aiškiai informuoti pirkėją apie teisę atsisakyti sutarties, šio kodekso 6.370 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus atsisakymo terminus ir šio kodekso 6.370 straipsnio 8 dalyje nustatytą draudimą atlikti išankstinius mokėjimus. Dėl šių sutarties sąlygų pirkėjas šio straipsnio 8 dalyje nurodytoje formoje pasirašo atskirai.

11. Kartu su sutartimi pirkėjui turi būti pateikiama teisės aktų nustatyta sutarties atsisakymo forma, kurią tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

12. Pirkėjui pateikiama šio straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija ir sutartis parengiama pirkėjo pasirinkimu valstybės narės, kurioje pirkėjas gyvena, arba valstybės narės, kurios pilietybę turi pirkėjas, valstybine kalba arba viena iš kelių valstybinių kalbų, jei ji yra ir Europos Sąjungos oficiali kalba. Jeigu pardavėjas savo veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje, sutartis parengiama ir lietuvių kalba. Šioje dalyje vartojama sąvoka „valstybė narė“ reiškia Europos Sąjungos valstybę narę ar kitą Europos ekonominės erdvės valstybę.

13. Bet kokioje reklamoje, kurioje siūloma įsigyti pakaitinio naudojimosi patalpomis teisę arba ilgalaikį atostogų produktą, sudaryti keitimosi arba perpardavimo sutartį, turi būti nurodyta, kur ir kaip pirkėjas gali gauti šio straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją apie sutarties sąlygas. Taip pat bet kokiame pasiūlyme atvykti į renginį, kuriame bus siūloma sudaryti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutartis, turi būti aiškiai nurodytas komercinis renginio tikslas ir pobūdis. Tokio renginio metu pirkėjui turi būti sudarytos galimybės bet kada gauti šio straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją apie sutarčių sąlygas.

14. Jeigu pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių dalykas yra nekilnojamasis daiktas, esantis Lietuvos Respublikoje, arba sutartis tiesiogiai nesusijusi su nekilnojamuoju daiktu, tačiau pardavėjas savo veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje arba bet kokiomis priemonėmis nukreipia šią veiklą į Lietuvos Respubliką, šis straipsnis ir šio kodekso 6.370 straipsnis taikomi nepaisant to, kad sutarčiai taikytina užsienio valstybės teisė.

15. Pirkėjo atsisakymas teisių, kurios jam suteiktos pagal šį straipsnį ir pagal šio kodekso 6.370 straipsnį, negalioja.“

 

6 straipsnis. 6.370 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.370 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

6.370 straipsnis. Pirkėjo teisė atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių

1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių, jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje apie tai pranešdamas pardavėjui per keturiolika dienų nuo atitinkamos sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo tokios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė. Atsisakydamas sutarties, pirkėjas turi teisę pasinaudoti šio kodekso 6.369 straipsnio 11 dalyje nurodyta forma. Kai keitimosi sutartis pirkėjui siūloma kartu su pakaitinio naudojimosi patalpomis sutartimi, abiem sutartims taikomas vienodas keturiolikos dienų sutarties atsisakymo terminas, skaičiuojamas nuo pakaitinio naudojimosi patalpomis sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba šios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

2. Jeigu pirkėjui nebuvo pateikta šio kodekso 6.369 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija apie sutarties sąlygas arba pateiktoje informacijoje nebuvo visų privalomų duomenų, pirkėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti sutarties per tris mėnesius ir keturiolika dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo tokios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu informacija apie sutarties sąlygas, kurioje yra visi privalomi duomenys, įteikiama per tris mėnesius nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo tokios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė, tai pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, per keturiolika dienų nuo informacijos apie sutarties sąlygas įteikimo dienos.

3. Jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjui nebuvo pateikiama teisės aktų nustatyta sutarties atsisakymo forma, pirkėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti sutarties per vienus metus ir keturiolika dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo tokios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu sutarties atsisakymo forma, kurioje yra visi privalomi duomenys, įteikiama per vienus metus nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo tokios sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė, tai pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per keturiolika dienų nuo sutarties atsisakymo formos įteikimo dienos.

4. Jeigu pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių, kai už suteikiamas teises visiškai ar iš dalies sumokama vartojimo kreditu, kurį pirkėjui suteikia pardavėjas arba trečiasis asmuo pagal pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, tai pirkėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį nepatirdamas jokių išlaidų.

5. Pasinaudojus teise atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis arba ilgalaikio atostogų produkto sutarties, pasibaigia ir visos papildomos keitimosi ar kitos sutartys, pagal kurias pirkėjas gauna paslaugas, susijusias su pakaitinio naudojimosi patalpomis ar ilgalaikio atostogų produkto sutartimi, kurias teikia pardavėjas arba tretieji asmenys pagal susitarimą su pardavėju. Pirkėjas negali būti įpareigotas padengti išlaidas dėl šioje dalyje nurodytų papildomų sutarčių pasibaigimo.

6. Pirkėjui pasinaudojus šiame straipsnyje nustatyta teise atsisakyti sutarties, šalių pareigos vykdyti sutartį pasibaigia ir pirkėjas neturi patirti jokių išlaidų ar sumokėti už paslaugas, kurios buvo suteiktos iki sutarties atsisakymo dienos.

7. Draudžiama šiame straipsnyje nustatytą pirkėjo teisę atsisakyti sutarties suvaržyti papildomais įsipareigojimais ar įmokomis arba bet kokiu kitu būdu apriboti ar panaikinti.

8. Iki laikotarpio, per kurį pirkėjas turi teisę atsisakyti pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, keitimosi sutarčių, pabaigos arba iki perpardavimo sutarties įvykdymo arba jos pasibaigimo kitu būdu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

9. Jeigu sudaryta ilgalaikio atostogų produkto sutartis, pirkėjas po antros ar vėlesnės įmokos sumokėjimo ir vėliau turi teisę nutraukti sutartį, apie tai pranešdamas pardavėjui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie įmokos sumokėjimą gavimo dienos, nemokėdamas baudos ir nepatirdamas kitų papildomų išlaidų.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas priedu

Papildyti Kodeksą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais (OL 2009 L 33, p. 10).“

 

8 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina jam įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos dėl sutarčių pabaigos, nepaisant jų sudarymo momento, taikomos sutartims, kurios galioja ir pasibaigia įsigaliojus šiam įstatymui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________