LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL 2004 M. VASARIO 11 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 273/2004 DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ), 2004 M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 111/2005, NUSTATANČIO PREKYBOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) TARP BENDRIJOS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ STEBĖSENOS TAISYKLES, 2005 M. LIEPOS 27 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR. 1277/2005, NUSTATANČIO EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 273/2004 DĖL NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 111/2005, NUSTATANČIO PREKYBOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) TARP BENDRIJOS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ STEBĖSENOS TAISYKLES, ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2006 m. kovo 9 d. Nr. 221

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, nuostatų įgyvendinimo taisykles (pridedama).

2. Paskirti Narkotikų kontrolės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Narkotikų kontrolės departamentas) institucija, atsakinga už veiklos, susijusios su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nurodytomis į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kontrolės ir stebėsenos koordinavimą, taip pat nustatytos informacijos Europos Sąjungos institucijoms ir kitų valstybių įgaliotoms institucijoms teikimą.

3. Pavesti Narkotikų kontrolės departamentui per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo sudaryti Tarpinstitucinę narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijavimo ir registravimo komisiją.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Iki šio nutarimo įsigaliojimo vadovaujantis Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, registravimo ir leidimų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 509 (Žin., 2000, Nr. 38-1068), išduoti veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ir III kategorijos pirmtakais (prekursoriais), registracijos pažymėjimai (toliau vadinama – registracijos pažymėjimai) atitinka šiuo nutarimu patvirtintose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) nustatytus veiklos vietos registracijos pažymėjimus ir suteikia teisę vykdyti registracijos pažymėjime nurodytą veiklą nurodytais adresais, iki jie bus pakeisti ar jų galiojimas panaikintas šiame nutarime nustatyta tvarka ir terminais.

4.2. Registracijos pažymėjimai jų turėtojų prašymu neatlygintinai į naujos formos pažymėjimus keičiami 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo.

4.3. Registracijos pažymėjimai keičiami pateikus Narkotikų kontrolės departamentui Taisyklėse nustatytą paraišką gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą ir dokumentus, kurie nebuvo pateikti turimam registracijos pažymėjimui gauti.

5. Asmenys, kurie vykdo veiklą, susijusią su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nurodytomis į oficialų sąrašą įtrauktomis 1 ir 2 kategorijos medžiagomis, išskyrus 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 6 straipsnyje nustatytą išimtį, per 30 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo turi pateikti Narkotikų kontrolės departamentui atsakingo asmens, nurodyto Taisyklių 2 punkte, vardą, pavardę, pareigas, darbovietę, taip pat savo registracijos pažymėjimo numerį, išdavimo datą, telefono, fakso numerius ir elektroninio pašto adresą (jeigu yra).

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 509 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1068);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 509 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-999).

7. Šis nutarimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios įstatymo įsigaliojimo.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221

 

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, nuostatų įgyvendinimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato:

1.1. licencijų ir specialiųjų licencijų, suteikiančių subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 273/2004) I priede ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 111/2005), priede nurodytomis į oficialų sąrašą (toliau vadinama – Sąrašas) įtrauktomis 1 kategorijos medžiagomis, išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimą bei specialiųjų licencijų tikslinimą;

1.2. veiklos vietos registracijos pažymėjimų, suteikiančių subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 2 ir (arba) 3 kategorijos medžiagomis Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005 ir 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005) nustatytais atvejais, išdavimą, tikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimą;

1.3. pirkėjų deklaracijų naudojimą;

1.4. importo, eksporto leidimų išdavimą;

1.5. veiklos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nurodytomis Sąrašo medžiagomis, kontrolę.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsakingas asmuo – asmuo, atitinkantis atsakingo pareigūno sąvoką, nurodytą Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 1277/2005, atsakingas už veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, ir užtikrinantis, kad ši veikla atitiktų Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (EB) Nr. 1277/2005, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Licencija – Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Narkotikų kontrolės departamentas) išduotas dokumentas, suteikiantis teisę jį turinčiam subjektui vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 1 kategorijos medžiagomis.

Specialioji licencija – Narkotikų kontrolės departamento išduotas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės įstaigoms, oficialioms kompetentingų valstybės institucijų laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei dokumentas, suteikiantis teisę jį turintiems subjektams vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 1 kategorijos medžiagomis, ar atlikti valstybės nustatytas funkcijas, susijusias su šiomis medžiagomis.

Subjektas – operacijų vykdytojas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 111/2005, ir (arba) ūkio subjektas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 1277/2005.

Veiklos vieta – patalpos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 2 straipsnyje.

Veiklos vietos registracijos pažymėjimas (registracijos pažymėjimas) – Narkotikų kontrolės departamento išduotas dokumentas, suteikiantis teisę jį turinčiam subjektui vykdyti veiklą nurodytu adresu (-ais), susijusią su Sąrašo 2 ir (arba) 3 kategorijos medžiagomis Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005 ir Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 nustatytais atvejais.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005 ir Reglamente (EB) Nr. 1277/2005 apibrėžtas sąvokas.

 

II. VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU SĄRAŠO 1 KATEGORIJOS MEDŽIAGOMIS, LICENCIJAVIMAS

 

3. Subjektas turi teisę vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 1 kategorijos medžiagomis, tik turėdamas licenciją arba specialiąją licenciją.

4. Licencijas ir specialiąsias licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir galiojimą, registruoja ir tikslina specialiąsias licencijas Narkotikų kontrolės departamentas, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004, Reglamentu (EB) Nr. 111/2005, Reglamentu (EB) Nr. 1277/2005, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Paraišką ir dokumentus, skirtus licencijai ir (arba) specialiajai licencijai gauti, specialiajai licencijai tikslinti, taip pat licencijų ir (arba) specialiųjų licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo klausimus svarsto ir atitinkamus pasiūlymus Narkotikų kontrolės departamentui teikia Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijavimo ir registravimo komisija (toliau vadinama – Licencijavimo ir registravimo komisija, Komisija).

6. Licencijavimo ir registravimo komisijos sudėtį tvirtina Narkotikų kontrolės departamentas. Komisiją sudaro Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Muitinės kriminalinės tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Komisijos darbo reglamentą, suderinęs su Komisijos veikloje dalyvaujančių institucijų atstovais, tvirtina Narkotikų kontrolės departamentas.

7. Narkotikų kontrolės departamentas priima sprendimą šių Taisyklių 5 punkte nurodytais klausimais, atsižvelgdamas į Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymus.

8. Licencijoje nurodomi visi privalomi Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 I priede pateiktoje licencijos formoje nurodyti rekvizitai.

9. Licencija suteikia teisę vykdyti joje nurodytą veiklą ir operacijas su nurodyta (-omis) Sąrašo 1 kategorijos medžiaga (-omis) nurodytoje (-ose) vietoje (-ose).

10. Specialiojoje licencijoje nurodomi visi privalomi Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 I priede pateiktoje licencijos formoje nurodyti rekvizitai ir papildomai – medžiagų naudojimo tikslas (-ai). Specialioji licencija suteikia teisę vykdyti joje nurodytą veiklą ir operacijas su nurodyta (-omis) Sąrašo 1 kategorijos medžiaga (-omis) nurodytoje (-ose) vietoje (-ose) nurodytu (-ais) tikslu (-ais).

11. Licenciją ir (arba) specialiąją licenciją pasirašo Narkotikų kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ji tvirtinama Narkotikų kontrolės departamento antspaudu.

12. Licencijos ir specialiosios licencijos formas lietuvių ir anglų kalbomis tvirtina Narkotikų kontrolės departamentas.

13. Pareiškėjas, norėdamas gauti licenciją, Narkotikų kontrolės departamentui turi pateikti Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat papildomai pateikia:

13.1. fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių (toliau vadinama − EEE) gyventojo asmens tapatybės kortelės, asmens paso paskutinio puslapio arba teisės aktų nustatyta tvarka išduoto galiojančio dokumento, suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, patvirtintą kopiją;

13.2. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – juridinis asmuo):

13.2.1. juridinio asmens steigimo dokumento patvirtintą kopiją;

13.2.2. pažymas apie tai, kad juridinis asmuo neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, neturi neįvykdytų įsipareigojimų muitinei;

13.3. dokumento, įrodančio teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 1 kategorijos medžiagomis, patvirtintą kopiją;

13.4. licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu pareiškėjas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) patvirtintą kopiją.

14. Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 5 straipsnio 1 dalies k papunkčio reikalaujama informacija suprantama kaip nepriekaištinga reputacija. Ją patvirtina:

14.1. fiziniam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jis nėra teistas dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais (prekursoriais), taip pat nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis;

14.2. juridiniam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jam nėra iškelta bankroto byla ar jis nėra pasibaigęs ar pertvarkytas, taip pat dokumentas, patvirtinantis, kad jam nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

15. Pareiškėjas, norėdamas gauti specialiąją licenciją, Narkotikų kontrolės departamentui turi pateikti Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus šių Taisyklių 13 punkte, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 5 straipsnio 1 dalies k papunktyje reikalaujamą informaciją, taip pat paraiškoje papildomai nurodo Sąrašo 1 kategorijos medžiagų naudojimo tikslą (-us).

16. Paraiškos licencijai ir (arba) specialiajai licencijai gauti nagrinėjamos, kai pateikiami visi reikiami dokumentai.

17. Licencijavimo ir registravimo komisija turi išnagrinėti paraiškoje ir dokumentuose pateiktą informaciją ir parengti atitinkamą pasiūlymą.

18. Sprendimas išduoti licenciją ir (arba) specialiąją licenciją arba jos neišduoti priimamas Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 7 straipsnio 1 dalyje nustatytu laiku.

19. Narkotikų kontrolės departamentas Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymu raštu gali prašyti pareiškėją pateikti išsamesnę informaciją, kurios reikia licencijai ir (arba) specialiajai licencijai išduoti. Pareiškėjas turi pateikti informaciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Laikas, per kurį pateikiama prašoma informacija, į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaitomas.

20. Pareiškėjas, atsiimdamas licenciją ar specialiąją licenciją, Narkotikų kontrolės departamentui pateikia mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, patvirtintą kopiją.

21. Licencija ir (arba) specialioji licencija išduodamos neterminuotam laikui.

22. Specialioji licencija tikslinama (išduodama nauja specialioji licencija su patikslintais rekvizitais), jeigu ketinama:

22.1. vykdyti veiklą, susijusią su specialiojoje licencijoje nenurodyta Sąrašo 1 kategorijos medžiaga;

22.2. vykdyti naują veiklą ar operaciją, susijusią su Sąrašo 1 kategorijos medžiaga (-omis), nenurodytą specialiojoje licencijoje;

22.3. keisti šių medžiagų naudojimo tikslą ir (arba) veiklos vietos adresą.

23. Pareiškėjas, norėdamas patikslinti specialiąją licenciją, Narkotikų kontrolės departamentui turi pateikti:

23.1. Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką;

23.2. dokumento, įrodančio teisę naudotis naujomis veiklos, susijusios su Sąrašo 1 kategorijos medžiagomis, vietomis, patvirtintą kopiją, jeigu keičiasi veiklos vietos adresas (-ai).

24. Sprendimas dėl specialiosios licencijos tikslinimo priimamas per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.

25. Narkotikų kontrolės departamentas Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymu raštu gali prašyti pareiškėją pateikti išsamesnę informaciją, kurios reikia specialiajai licencijai tikslinti. Pareiškėjas turi pateikti informaciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Laikas, per kurį pateikiama prašoma informacija, į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaitomas.

26. Subjektas, praradęs licencijos ar specialiosios licencijos originalą, apie tai privalo paskelbti bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje. Skelbime apie prarastą licenciją ar specialiąją licenciją turi būti nurodyti šie duomenys: subjekto, praradusio licenciją ar specialiąją licenciją, rekvizitai, licencijos ar specialiosios licencijos pavadinimas ir numeris.

27. Subjektas, pateikdamas Narkotikų kontrolės departamentui prašymą išduoti prarastos licencijos ar specialiosios licencijos dublikatą, kartu su prašymu privalo pateikti:

27.1. motyvuotą priežasčių, dėl kurių prarasta licencija ar specialioji licencija, paaiškinimą;

27.2. skelbimo bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje apie prarastą licenciją ar specialiąją licenciją patvirtintą kopiją.

28. Narkotikų kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos dublikatą ir šių Taisyklių 27.1 ir 27.2 punktuose nustatytų dokumentų gavimo išduoda licencijos ir (arba) specialiosios licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

29. Licencijos ar specialiosios licencijos dublikatas gali būti išduodamas subjektui ir tuo atveju, kai licencija ar specialioji licencija sugadinama. Šiuo atveju sugadinta licencija ar specialioji licencija turi būti grąžinta Narkotikų kontrolės departamentui.

30. Subjektas, atsiimdamas licencijos ar specialiosios licencijos dublikatą, Narkotikų kontrolės departamentui pateikia mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, patvirtintą kopiją.

31. Už licencijos ir specialiosios licencijos ar jų dublikatų išdavimą, specialiosios licencijos tikslinimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989) nustatyta tvarka.

32. Licencija ir (arba) specialioji licencija neišduodama bei specialioji licencija netikslinama Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 8 straipsnyje nustatytais atvejais. Narkotikų kontrolės departamentas pareiškėją apie tokį sprendimą ir jo priežastis informuoja raštu.

33. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Narkotikų kontrolės departamento sprendimą neišduoti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos arba netikslinti specialiosios licencijos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 11 straipsnyje numatytais atvejais ir tada, jeigu nevykdomas šių Taisyklių 44.2 punkto reikalavimas.

35. Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimą Narkotikų kontrolės departamentas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša subjektui ir nurodo licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimo sustabdymo priežastis. Atsižvelgdamas į priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimą, pobūdį, Narkotikų kontrolės departamentas turi teisę nustatyti terminą (ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai) šioms priežastims pašalinti.

36. Pašalinus priežastis, dėl kurių sustabdytas licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimas, licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.

37. Jeigu per nustatytą terminą priežastys, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimą, nepašalinamos, licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimas panaikinamas.

38. Narkotikų kontrolės departamentas priima sprendimą dėl licencijos ir (arba) specialiosios licencijos panaikinimo, atsižvelgdamas į licencijos turėtojo pateiktą Sąrašo 1 kategorijos medžiagų likučių inventorizavimo aktą, ir nustato jos galiojimo pabaigos datą. Licenciją išdavusios institucijos reikalavimu likučių inventorizavimo aktas jai turi būti pateiktas per 5 darbo dienas.

39. Narkotikų kontrolės departamentas apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša subjektui ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

40. Subjektas, kurio licencijos ar specialiosios licencijos galiojimas panaikinamas, privalo grąžinti šią licenciją ar specialiąją licenciją Narkotikų kontrolės departamentui per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą panaikinti licencijos ir (arba) specialiosios licencijos galiojimą gavimo.

41. Licencijos ir specialiosios licencijos registruojamos licencijų registravimo žurnale, kurį tvarko Narkotikų kontrolės departamentas. Žurnalas gali būti pildomas, tvarkomas ir saugomas taip pat elektroninėje laikmenoje. Žurnale nurodoma:

41.1. licencijos (specialiosios licencijos) numeris;

41.2. licencijos (specialiosios licencijos) išdavimo data;

41.3. ataskaitos ir informacijos, nurodytų šių Taisyklių 44.2 punkte, gavimo data;

41.4. specialiosios licencijos tikslinimo data;

41.5. licencijos (specialiosios licencijos) galiojimo sustabdymo data;

41.6. licencijos (specialiosios licencijos) galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

41.7. licencijos (specialiosios licencijos) galiojimo panaikinimo data;

41.8. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, namų adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

41.9. Sąrašo 1 kategorijos medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), Sąrašo 1 kategorijos medžiagos (-ų), turinčios (-ių) mišinio (-ių) ir natūralaus (-ių) produkto (-ų), pavadinimas (-ai);

41.10. Sąrašo 1 kategorijos medžiagos (-ų) kodas (-ai) pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

41.11. veiklos vietos adresas (-ai);

41.12. Sąrašo 1 kategorijos medžiagų naudojimo tikslas (nurodoma registruojant tik specialiąsias licencijas).

42. Narkotikų kontrolės departamentas, išdavęs juridiniam asmeniui licenciją ir (arba) specialiąją licenciją, sustabdęs jos galiojimą, panaikinęs galiojimo sustabdymą arba galiojimą, patikslinęs juridinio asmens specialiąją licenciją, per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo praneša apie tai Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

43. Informacija apie licencijos ir (arba) specialiosios licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, specialiosios licencijos tikslinimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo skelbiama oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime nurodomi šie duomenys:

43.1. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

43.2. licencijos ir (arba) specialiosios licencijos numeris;

43.3. licencijos ir (arba) specialiosios licencijos išdavimo (jeigu išduota), galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo (jeigu galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas ar galiojimas panaikintas), specialiosios licencijos tikslinimo (jeigu tikslinta) data.

 

III. SUBJEKTO, KURIAM IŠDUOTA LICENCIJA (SPECIALIOJI LICENCIJA), PAREIGOS

 

44. Subjektas, vykdantis licencijuojamą veiklą, privalo:

44.1. vykdyti licencijuojamą veiklą, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004, Reglamentu (EB) Nr. 111/2005, Reglamentu (EB) Nr. 1277/2005, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis;

44.2. ne rečiau kaip kas 3 metus pateikti Narkotikų kontrolės departamentui:

44.2.1. Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos ataskaitą;

44.2.2. Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 5 straipsnio 1 dalies k papunktyje reikalaujamą informaciją;

44.3. pasikeitus dokumentuose pateiktai informacijai, kurios pagrindu išduota licencija ir (arba) specialioji licencija, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 10 straipsnio 2 dalyje ir šių Taisyklių 22 punkte nustatytus atvejus, per 10 darbo dienų nuo dokumentuose pateiktos informacijos pasikeitimo pateikti informaciją apie tai Narkotikų kontrolės departamentui;

44.4. tvarkyti ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ne trumpiau kaip 3 metus saugoti Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005 ir šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus, o prireikus pateikti juos kontroliuojančioms valstybės institucijoms;

44.5. paskelbti apie prarastą (dingusią) licenciją ar specialiąją licenciją per 10 darbo dienų nuo licencijos ir (arba) specialiosios licencijos praradimo (dingimo) nustatymo bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje ir raštu apie tai pranešti Narkotikų kontrolės departamentui;

44.6. suteikti atsakingam asmeniui įgaliojimus atlikti jam pavestas pareigas.

 

IV. VEIKLOS VIETOS REGISTRAVIMAS

 

45. Subjektas turi teisę vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo 2 ir (arba) 3 kategorijos medžiagomis, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005 ir Reglamento Nr. 1277/2005 nustatytais atvejais tik įregistravęs šių Taisyklių nustatyta tvarka veiklos vietą. Veiklos vietos registraciją patvirtina registracijos pažymėjimas.

46. Registracijos pažymėjimus išduoda ir tikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina galiojimą Narkotikų kontrolės departamentas, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004, Reglamentu (EB) Nr. 111/2005, Reglamentu (EB) Nr. 1277/2005, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

47. Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką ir dokumentus registracijos pažymėjimui gauti nagrinėja, registracijos pažymėjimų tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo klausimus svarsto ir atitinkamus pasiūlymus Narkotikų kontrolės departamentui teikia Licencijavimo ir registravimo komisija.

48. Narkotikų kontrolės departamentas priima sprendimą šių Taisyklių 47 punkte nurodytais klausimais, atsižvelgdamas į Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymus.

49. Narkotikų kontrolės departamento patvirtintos formos registracijos pažymėjime nurodoma:

49.1. registracijos pažymėjimo numeris;

49.2. registracijos pažymėjimo išdavimo data;

49.3. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, namų adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

49.4. registracijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas;

49.5. registruojamos veiklos vietos (-ų) adresas (-ai);

49.6. veiklos, kuri vykdoma registruojamose veiklos vietose, rūšis.

50. Jeigu subjektas vykdo veiklą keliose veiklos vietose, registruotose skirtingais adresais, išduodamas vienas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, kuriame nurodomi visi veiklos vietos adresai.

51. Registracijos pažymėjimą pasirašo Narkotikų kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo, jis tvirtinamas Narkotikų kontrolės departamento antspaudu.

52. Pareiškėjas, norėdamas gauti registracijos pažymėjimą, Narkotikų kontrolės departamentui turi pateikti šiuos dokumentus:

52.1. Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

52.1.1. pareiškėjo rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, namų adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

52.1.2. Sąrašo medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai) pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

52.1.3. registruojamos veiklos vietos (-ų) adresas (-ai);

52.1.4. registruojamos veiklos vietos (-ų) aprašymas, nurodžius priemones, užtikrinančias Sąrašo medžiagų saugų laikymą ir teisėtą naudojimą;

52.1.5. veiklos, susijusios su Sąrašo medžiagomis, rūšis;

52.1.6. subjektų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 3 straipsnyje, – atsakingo asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu turi);

52.2. fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos ar EEE gyventojo asmens tapatybės kortelės, asmens paso paskutinio puslapio ar teisės aktų nustatyta tvarka išduoto galiojančio dokumento, suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, patvirtintą kopiją;

52.3. juridinis asmuo:

52.3.1. registracijos pažymėjimo patvirtintą kopiją;

52.3.2. steigimo dokumento patvirtintą kopiją;

52.4. dokumento, įrodančio teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, patvirtintą kopiją;

52.5. licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu pareiškėjas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) patvirtintą kopiją.

53. Paraiškos registruoti veiklos vietą (-as) nagrinėjamos, kai pateikiami visi reikiami dokumentai.

54. Licencijavimo ir registravimo komisija turi išnagrinėti paraiškoje ir dokumentuose pateiktą informaciją ir parengti atitinkamą pasiūlymą.

55. Sprendimas išduoti registracijos pažymėjimą arba jo neišduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.

56. Narkotikų kontrolės departamentas Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymu raštu gali prašyti pareiškėją pateikti išsamesnę informaciją, kurios reikia registracijos pažymėjimui išduoti. Pareiškėjas turi pateikti informaciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Laikas, per kurį pateikiama prašoma informacija, į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaitomas.

57. Pareiškėjas, atsiimdamas registracijos pažymėjimą, Narkotikų kontrolės departamentui pateikia mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, patvirtintą kopiją.

58. Registracijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

59. Registracijos pažymėjimas tikslinamas (išduodamas naujas registracijos pažymėjimas su patikslintais rekvizitais), jeigu keičiasi veiklos vietos (-ų), kuriai išduotas registracijos pažymėjimas, adresas (-ai) ir (arba) veiklos, kuri vykdoma registruotoje veiklos vietoje, rūšis.

60. Pareiškėjas, norėdamas patikslinti registracijos pažymėjimą, Narkotikų kontrolės departamentui turi pateikti:

60.1. Narkotikų kontrolės departamento nustatytos formos paraišką, kurioje nurodomas naujas (-i) veiklos vietos adresas (-ai) ir (arba) kita veiklos rūšis;

60.2. dokumento, įrodančio teisę naudotis naujomis veiklos, susijusios su Sąrašo medžiagomis, vietomis, patvirtintą kopiją, jeigu keičiasi veiklos vietos adresai.

61. Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo tikslinimo priimamas per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.

62. Narkotikų kontrolės departamentas Licencijavimo ir registravimo komisijos pasiūlymu raštu gali prašyti pareiškėją pateikti išsamesnę informaciją, kurios reikia registracijos pažymėjimui tikslinti. Pareiškėjas turi pateikti informaciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Laikas, per kurį pateikiama prašoma informacija, į paraiškos nagrinėjimo laiką neįskaitomas.

63. Subjektas, praradęs registracijos pažymėjimo originalą, apie tai privalo paskelbti bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje. Skelbime apie prarastą registracijos pažymėjimą turi būti nurodyti: subjekto, praradusio registracijos pažymėjimą, rekvizitai, registracijos pažymėjimo pavadinimas ir numeris.

64. Subjektas, pateikdamas prašymą išduoti prarasto pažymėjimo dublikatą, kartu su prašymu Narkotikų kontrolės departamentui privalo pateikti:

64.1. motyvuotą priežasčių, dėl kurių prarastas registracijos pažymėjimas, paaiškinimą;

64.2. skelbimo bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje apie prarastą registracijos pažymėjimą patvirtintą kopiją.

65. Narkotikų kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti registracijos pažymėjimo dublikatą ir šių Taisyklių 64.1 ir 64.2 punktuose nustatytų dokumentų gavimo išduoda registracijos pažymėjimo dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

66. Registracijos pažymėjimo dublikatas gali būti išduodamas subjektui ir tuo atveju, kai registracijos pažymėjimas sugadinamas. Sugadintas registracijos pažymėjimas turi būti grąžintas Narkotikų kontrolės departamentui.

67. Subjektas, atsiimdamas registracijos pažymėjimo dublikatą, Narkotikų kontrolės departamentui pateikia mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, patvirtintą kopiją.

68. Už registracijos pažymėjimo ar jo dublikato išdavimą ir tikslinimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 nustatyta tvarka.

69. Registracijos pažymėjimas neišduodamas ar netikslinamas, jeigu:

69.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie neatitinka nustatytųjų reikalavimų;

69.2. kontroliuojančios valstybės institucijos yra nustačiusios, kad pareiškėjas pažeidė Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (EB) Nr. 1277/2005, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, reikalavimus.

70. Narkotikų kontrolės departamentas pareiškėją apie sprendimą neišduoti ir (arba) netikslinti registracijos pažymėjimo ir jo priežastis informuoja raštu.

71. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Narkotikų kontrolės departamento sprendimą neišduoti ar netikslinti registracijos pažymėjimo teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Narkotikų kontrolės departamentas registracijos pažymėjimo galiojimą gali sustabdyti ne ilgiau kaip 6 mėnesiams arba jo galiojimą panaikinti, jeigu:

72.1. subjektas nesilaiko Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (EB) Nr. 1277/2005, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, reikalavimų;

72.2. paaiškėja, kad veiklos vietai registruoti pateikta klaidinga informacija;

72.3. subjektas pateikia prašymą sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą;

72.4. juridinis asmuo – įgijo likviduojamo, reorganizuojamo, restruktūrizuojamo ar bankrutavusio juridinio asmens teisinį statusą. Apie įgytą likviduojamo, reorganizuojamo, restruktūrizuojamo ar bankrutuojančio asmens teisinį statusą juridinis asmuo privalo nedelsdamas informuoti Licencijavimo ir registravimo komisiją;

72.5. fizinis asmuo – miršta.

73. Apie priimtą sprendimą sustabdyti registracijos pažymėjimo galiojimą Narkotikų kontrolės departamentas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša subjektui ir nurodo registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastis. Atsižvelgdamas į priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti registracijos pažymėjimo galiojimą, pobūdį, Narkotikų kontrolės departamentas turi teisę nustatyti terminą (ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai) šioms priežastims pašalinti.

74. Pašalinus priežastis, dėl kurių sustabdytas registracijos pažymėjimo galiojimas, subjektui išduoto registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

75. Jeigu per nustatytą terminą priežastys, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti registracijos pažymėjimo galiojimą, nepašalinamos, registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

76. Narkotikų kontrolės departamentas priima sprendimą dėl registracijos pažymėjimo panaikinimo, atsižvelgdamas į registracijos pažymėjimo turėtojo pateiktą Sąrašo 2 ir (arba) 3 kategorijos medžiagų likučių inventorizavimo aktą, ir nustato jo galiojimo pabaigos datą. Registracijos pažymėjimą išdavusios institucijos reikalavimu likučių inventorizavimo aktas jai turi būti pateiktas per 5 darbo dienas.

77. Narkotikų kontrolės departamentas apie priimtą sprendimą panaikinti registravimo pažymėjimo galiojimą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo raštu praneša subjektui ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

78. Subjektas, kurio registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, privalo grąžinti šį registracijos pažymėjimą Narkotikų kontrolės departamentui per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo.

79. Registracijos pažymėjimai registruojami registracijos pažymėjimų registravimo žurnale, kurį tvarko Narkotikų kontrolės departamentas. Žurnalas gali būti pildomas, tvarkomas ir saugomas taip pat elektroninėje laikmenoje. Registravimo žurnale nurodoma:

79.1. registracijos pažymėjimo numeris;

79.2. registracijos pažymėjimo išdavimo data;

79.3. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, namų adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

79.4. registruojamos veiklos vietos adresas (-ai);

79.5. veiklos, kuri vykdoma registruojamoje veiklos vietoje, rūšis;

79.6. registracijos pažymėjimo tikslinimo data;

79.7. registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data;

79.8. registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

79.9. registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data.

80. Informacija apie registracijos pažymėjimo išdavimą, tikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo skelbiama oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime nurodomi šie duomenys:

80.1. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas);

80.2. registracijos pažymėjimo numeris;

80.3. registracijos pažymėjimo išdavimo (jeigu išduotas), tikslinimo (jeigu tikslintas), registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo datos (jeigu galiojimas sustabdytas ir galiojimo sustabdymas panaikintas), registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data (skelbiama panaikinus registracijos pažymėjimo galiojimą).

 

V. SUBJEKTO, KURIAM IŠDUOTAS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS, PAREIGOS

 

81. Subjektas, kuriam išduotas registracijos pažymėjimas, privalo:

81.1. vykdyti veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 273/2004, Reglamentu (EB) Nr. 111/2005, Reglamentu (EB) Nr. 1277/2005, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis;

81.2. pasikeitus dokumentuose pateiktai informacijai, kurios pagrindu išduotas registracijos pažymėjimas, išskyrus šių Taisyklių 59 punkte nustatytus atvejus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentuose pateiktos informacijos pasikeitimo pranešti apie tai Narkotikų kontrolės departamentui;

81.3. tvarkyti ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ne trumpiau kaip 3 metus saugoti Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005, Reglamente (EB) Nr. 1277/2005 ir šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus, o prireikus pateikti juos kontroliuojančioms valstybės institucijoms;

81.4. paskelbti apie prarastą (dingusį) registracijos pažymėjimą per 10 dienų nuo registracijos pažymėjimo praradimo (dingimo) nustatymo bet kuriame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje ir raštu apie tai pranešti Narkotikų kontrolės departamentui;

81.5. suteikti atsakingam asmeniui įgaliojimus atlikti jam pavestas pareigas, jeigu subjektas privalo jį paskirti.

 

VI. PIRKĖJO DEKLARACIJA

 

82. Reglamento (EB) Nr. 273/2004 4 straipsnyje nustatytais atvejais bet kuris Europos Bendrijoje įsisteigęs subjektas, tiekiantis Sąrašo 1 ir (arba) 2 kategorijos medžiagas, turi gauti iš pirkėjo kiekvienos Sąrašo 1 ir (arba) 2 kategorijos medžiagos sandorio pirkėjo deklaraciją apie specialų (-ius) 1 arba 2 kategorijos medžiagos naudojimo būdą (-us) (vienkartiniai sandoriai) (toliau vadinama – vienkartinio sandorio pirkėjo deklaracija). Reglamento (EB) Nr. 273/2004 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais subjektas, tiekiantis Sąrašo 2 kategorijos medžiagas, gali priimti pirkėjo deklaraciją apie specialų (-ius) 2 kategorijos medžiagos naudojimo būdą (-us) (daugkartiniai sandoriai) (toliau vadinama – daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracija).

83. Vienkartinio ir (arba) daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracijos pildomos pagal Narkotikų kontrolės departamento patvirtintas formas.

84. Vienkartinio sandorio pirkėjo deklaracija turi būti priimama kartu su Sąrašo 1 arba 2 kategorijos medžiagų užsakymu. Daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracija turi būti priimama kartu su Sąrašo 2 kategorijos medžiagų pirmuoju užsakymu.

85. Elektronine forma priimtos vienkartinio ir (arba) daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracijos turi būti patvirtintos pirkėjo saugiu elektroniniu parašu.


VII. IMPORTO, EKSPORTO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

86. Narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (Reglamentas (EB) Nr. 111/2005) importo, narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (Reglamentas (EB) Nr. 111/2005) eksporto leidimus (toliau vadinama – leidimai) išduoda, jų galiojimą sustabdo ar galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą pratęsia ir panaikina Narkotikų kontrolės departamentas. Leidimus pasirašo Narkotikų kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo, patvirtindamas Narkotikų kontrolės departamento antspaudu.

87. Leidimų formas lietuvių ir anglų kalbomis, paraiškų išduoti ar pratęsti leidimą formas tvirtina Narkotikų kontrolės departamentas.

88. Narkotikų kontrolės departamentas, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 111/2005 18 ir 25 straipsniais, gali ne ilgiau kaip dar 30 dienų pratęsti leidimo galiojimą, jeigu subjektas raštu pateikia motyvuotą prašymą pratęsti jam išduotą leidimą. Pratęsimas įrašomas anksčiau išduotame leidime, patvirtinamas Narkotikų kontrolės departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu ir Narkotikų kontrolės departamento anspaudu.

89. Nepanaudoti leidimai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimų galiojimo pabaigos turi būti grąžinti Narkotikų kontrolės departamentui kartu su rašytiniais paaiškinimais, kodėl jie nepanaudoti.

90. Už leidimų išdavimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458.

91. Kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki kito mėnesio 10 dienos) teritorinėse muitinėse gauti leidimai grąžinami (registruotu laišku) šiuos leidimus išdavusiai institucijai.

 

VIII. ĮGALIOTŲ KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

92. Veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, kontroliuoja ir informaciją apie šią veiklą pagal kompetenciją renka, apdoroja, analizuoja, vertina ir teikia Narkotikų kontrolės departamentui šios institucijos: muitinės įstaigos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitos institucijos.

93. Narkotikų kontrolės departamento, muitinės ir policijos įstaigų, kitų institucijų darbuotojai, pagal kompetenciją atliekantys kontrolės veiksmus, teisės aktų nustatyta tvarka gali patikrinti, ar subjekto veikla atitinka Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005, Reglamente (EB) Nr. 1277/2005, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, nustatytus reikalavimus.

94. Muitinės įstaigos atlieka:

94.1. Sąrašo medžiagų importo kontrolę Reglamento (EB) Nr. 111/2005 20 straipsnyje nustatytais atvejais pagal Narkotikų kontrolės departamento išduotus importo leidimus ir kitus dokumentus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 111/2005 3 straipsnyje;

94.2. Sąrašo medžiagų eksporto Reglamento (EB) Nr. 111/2005 12 straipsnyje nustatytais atvejais kontrolę pagal Narkotikų kontrolės departamento išduotus eksporto ir kitus dokumentus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 111/2005 3 straipsnyje;

94.3. Reglamento (EB) Nr. 111/2005 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų veiksmų, susijusių su įvežtomis į Bendrijos muitų teritoriją Sąrašo medžiagomis, kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 III priede nurodytą ūkio subjekto deklaraciją ir kitus dokumentus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 16 straipsnyje.

95. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka sustabdomas Sąrašo medžiagų įvežimas ar išvežimas arba jos sulaikomos, apie tai muitinės įstaigos turi nedelsdamos informuoti Narkotikų kontrolės departamentą.

96. Veiklos, susijusios su Sąrašo medžiagomis, pažeidimus tiria ir nuobaudas skiria kontroliuojančios institucijos pagal kompetenciją.

97. Narkotikų kontrolės departamentas kiekvieną ketvirtį teikia Europos Komisijai informaciją apie Sąrašo medžiagas, kurios sulaikytos, kurių įvežimas į Europos Bendriją ar išvežimas iš jos sustabdytas.

98. Narkotikų kontrolės departamentas užtikrina, kad rekomendacijos ir neįtrauktų į Sąrašą medžiagų sąrašas, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 273/2004 9 straipsnio 1 dalyje, taip pat gairės, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 111/2005 10 straipsnio 3 dalyje, būtų platinami subjektams, kurie vykdo veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, ir kitiems chemijos pramonės subjektams, atsižvelgdamas į rekomendacijose ir gairėse nustatytus tikslus.

99. Narkotikų kontrolės departamentas turi teisę gauti iš valstybės institucijų ar kitų asmenų duomenis apie subjektą, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) ir kitų teisės aktų.

100. Narkotikų kontrolės departamentas tvirtina ataskaitų formas informacijai, nurodytai Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 17 ir 18 straipsniuose, pateikti.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

101. Subjektai, kurie vykdo veiklą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede nurodytomis medžiagomis, privalo informuoti Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos apie visus siūlomus sudaryti, sudaromus ar sudarytus įtartinus sandorius, jeigu įtariama, kad šios medžiagos naudojamos ar gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

102. Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su Sąrašo 3 kategorijos medžiagomis, pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, turi pateikti Narkotikų kontrolės departamentui informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 17 straipsnyje.

103. Subjektai, pažeidę Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (EB) Nr. 1277/2005, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su Sąrašo medžiagomis, reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________