LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 184 „DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1-545

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 95-4051) ir išdėstau jį taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725), 6.3.4 punktu:

1. T v i r t i n u Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams.

3. P a v e d u Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai tvirtinti Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą ir jo pakeitimus.

4. N u s t a t a u, kad apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios įmonės, į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą įrašytos iki 2009 m. rugsėjo 1 d., Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai iki 2009 m. lapkričio 1 d. pateikia šiuo įsakymu patvirtinto Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytų dokumentų kopijas. Jei šie dokumentai atitinka 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006, L 190, p. 1) ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įmonės įrašomos į Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu tvirtinamą Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą.

5. N u s t a t a u, kad, įsigaliojus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintam Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašui, netenka galios:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 42-368);

5.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 365 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 54-511);

5.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 62-608);

5.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 436 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 70-665);

5.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 451 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 71-676);

5.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 492 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 78-756);

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 499 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 80-760);

5.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 549 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 87-806);

5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 641 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 97-890);

5.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-13 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 5-66);

5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-65 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 14-175);

5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-112 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 22-243);

5.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. D1-195 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 31-324);

5.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-272 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 39-428);

5.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 337 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 49-506);

5.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-407 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 56-550);

5.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. D1-425 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 62-582);

5.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. D1-485 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 72-639);

5.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-531 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 80-692);

5.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-585 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 89-781);

5.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-648 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 100-925);

5.22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-32 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 7-75);

5.23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. D1-55 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 13-125);

5.24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-153 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 25-255);

5.25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 32-307);

5.26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. D1-292 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 50-468);

5.27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-400 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 67-654);

5.28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 79-801);

5.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 81-828);

5.30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-547 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 91-925);

5.31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-590 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 98-995);

5.32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. D1-73 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 14-164);

5.33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-185 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 29-329);

5.34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-227 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 39-427);

5.35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. D1-342 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 52-569);

5.36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. D1-384 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 64-669);

5.37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. D1-391 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 64-670);

5.38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. D1-471 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 80-791);

5.39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 89-882);

5.40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-593 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 97-966);

5.41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-40 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 6-74);

5.42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-249 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 37-550);

5.43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. D1-321 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 47-708);

5.44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. D1-438 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 67-995);

5.45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-513 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 80-1092);

5.46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. D1-612 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 91-1251);

5.47. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. D1-659 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 96-1324);

5.48. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-40 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 7-64);

5.49. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 10-129);

5.50. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-170 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 26-376);

5.51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-257 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 39-557);

5.52. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. D1-422 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 63-869);

5.53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. D1-512 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 77-1003);

5.54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. D1-613 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 89-1150, Nr. 90-1165, Nr. 91);

5.55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. D1-691 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 3-25);

5.56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-158 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 30-410);

5.57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-232 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 36-494);

5.58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-347 „Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 51-651).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas