LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1876

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888; 2011, Nr. 52-2515, Nr. 146-6331)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Elektroniniai pinigai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Elektroninių pinigų įstaiga – Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme apibrėžta elektroninių pinigų įstaiga, kitos valstybės narės elektroninių pinigų įstaiga, jų filialai ir užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje.“

3. Buvusias 2 straipsnio 5–35 dalis laikyti atitinkamai 6–36 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 8 dalies 7 punkto pakeitimas

3 straipsnio 8 dalies 7 punkte išbraukti žodžius „kaip jas apibrėžusi Pasaulinė pašto sąjunga“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) mokėjimo operacijoms, vykdomoms pagal bet kurį iš šių mokėjimo paslaugų teikėją įpareigojančių popierinių dokumentų siekiant perduoti lėšas gavėjui: čekius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos čekių įstatymas arba valstybių narių, kurios nėra 1931 m. Ženevos konvencijos dėl Vieningo čekių įstatymo šalys, teisės aktai; vekselius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas arba valstybių narių, kurios nėra 1930 m. birželio 7 d. Ženevos konvencijos dėl Vieningo įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo šalys, teisės aktai; pagrindimo dokumentus; kelionių čekius; pašto perlaidas;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 2 punktu:

2) elektroninių pinigų įstaigos;“.

2. Buvusius 6 straipsnio 2–5 punktus laikyti atitinkamai 3–6 punktais.

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 6 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose nurodyti mokėjimo paslaugų teikėjai turi teisę teikti mokėjimo paslaugas be licencijos, suteikiančios teisę teikti mokėjimo paslaugas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ