LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 13, 14, 15, 16, 17 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1216

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125; 2010, Nr. 1-33)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 4 dalies 13 punkto pakeitimas

3 straipsnio 4 dalies 13 punkte po žodžio „sankcijas“ įrašyti žodžius „šio Įstatymo ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) pagal savo kompetenciją tiria ir nagrinėja šio Įstatymo pažeidimus bei pažeidėjams taiko sankcijas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 13 straipsniu

Papildyti Įstatymą 13 straipsniu:

 

13 straipsnis. Šio Įstatymo pažeidimų nustatymo procedūra

1. Ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas nesilaiko pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų, netinkamai vykdo ar nevykdo vienos ar daugiau universaliųjų pašto paslaugų teikėjui šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatytų pareigų arba pareigų, nustatytų šio Įstatymo 7 straipsnyje, nesilaiko šio Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, raštu praneša pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui apie nustatytus pažeidimus ir nustato terminą pažeidimams pašalinti ir apie tai raštu informuoti Ryšių reguliavimo tarnybą per:

1) vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos arba

2) trumpesnį terminą, kuriam pritaria pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas, arba

3) Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą kitą, bet ne trumpesnį negu vieno mėnesio ir ne ilgesnį kaip 2 mėnesių, terminą nuo pranešimo gavimo dienos.

2. Jeigu pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą pažeidimų nepašalina, Ryšių reguliavimo tarnyba inicijuoja ekonominių sankcijų skyrimo procedūrą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 14 straipsniu

Papildyti Įstatymą 14 straipsniu:

 

14 straipsnis. Ekonominės sankcijos

1. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuris nesilaiko pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų arba nevykdo vienos ar daugiau universaliųjų pašto paslaugų teikėjui šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatytų pareigų arba pareigų, nustatytų šio Įstatymo 7 straipsnyje, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų, priimtų išsprendus ginčą, Ryšių reguliavimo tarnyba skiria baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o jeigu tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 300 000 litų.

2. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, per metus nuo ekonominės sankcijos paskyrimo padariusiam pakartotinį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, Ryšių reguliavimo tarnyba skiria baudą iki 5 procentų bendrųjų metinių pajamų iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos, o jeigu tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 500 000 litų.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi įrodymų apie šio Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimą, įvertinusi aplinkybes, nurodytas šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje ir nustačiusi šio Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimą, nesilaikydama šio Įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, priima motyvuotą sprendimą uždrausti pašto paslaugų teikėjui teikti pašto paslaugas iki vienų metų.

4. Pašto paslaugų teikėjui per vienus metus nuo ekonominės sankcijos paskyrimo padarius pakartotinį šio Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimą, Ryšių reguliavimo tarnyba, įvertinusi aplinkybes, nurodytas šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, priima motyvuotą sprendimą uždrausti pašto paslaugų teikėjui teikti pašto paslaugas iki 3 metų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 15 straipsniu

Papildyti Įstatymą 15 straipsniu:

 

15 straipsnis. Ekonominių sankcijų skyrimas

1. Ekonominę sankciją pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui skiria Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

2. Ekonominės sankcijos skyrimo procedūra inicijuojama Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įgalioto pareigūno teikimu. Teikime išdėstomos šio Įstatymo pažeidimo sudėtis, pažeidimo padarymo aplinkybės ir nurodoma siūloma ekonominė sankcija bei ją pagrindžiantys motyvai. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavę Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimą, surengia posėdį dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo. Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnas, inicijavęs ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo dienos praneša (kartu išsiųsdamas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimo dėl ekonominės sankcijos skyrimo kopiją) pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, ir kitiems suinteresuotiems asmenims, kurių teisėtiems interesams, teisėms ir (ar) pareigoms turėjo įtakos pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytas pažeidimas, apie:

1) posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo datą, laiką ir vietą;

2) reikalavimus atstovams turėti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus;

3) galimybę iki posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo pradžios pateikti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui rašytinius paaiškinimus ir visus pageidaujamus pateikti duomenis, turinčius reikšmės nagrinėjant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytą pažeidimą.

3. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytas pažeidimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ekonominės sankcijos skyrimo procedūros inicijavimo dienos.

4. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytas pažeidimas nagrinėjamas dalyvaujant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui ar jo atstovui. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytas pažeidimas gali būti išnagrinėtas nedalyvaujant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui ar jo atstovui tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad jam laiku buvo įteiktas pranešimas apie posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti posėdį. Tuo atveju, kai pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, nepavyksta įteikti pranešimo apie posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, pranešimas skelbiamas viešai spaudoje. Jeigu yra gautas pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo ar jo atstovo prašymas atidėti posėdį, pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padarytas pažeidimas gali būti išnagrinėtas nedalyvaujant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui ar jo atstovui, jeigu Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, pripažinęs neatvykimo į posėdį priežastis nesvarbiomis (atostogos, komandiruotė, pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo ir (ar) atstovo užimtumas ir kitos panašios priežastys), atmeta pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo ar jo atstovo prašymą.

5. Posėdyje dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo gali dalyvauti ir savo paaiškinimus pateikti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto asmens iniciatyva ar pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, prašymu kviečiami kiti asmenys (liudytojai, ekspertai, specialistai). Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę atsisakyti tenkinti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo prašymą kviesti kitus asmenis (liudytojus, ekspertus, specialistus) į posėdį dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo, jeigu toks prašymas yra nepagrįstas arba jo tenkinimas užvilkintų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui inicijuotos ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą.

6. Posėdis yra viešas, išskyrus atvejus, kai siekiama apsaugoti valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis arba užtikrinti asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę. Sprendimą dėl neviešo posėdžio priima Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

7. Posėdžiui pirmininkauja Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Posėdis pradedamas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno, inicijavusio ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą, pranešimu. Savo paaiškinimus turi teisę pateikti posėdyje dalyvaujantys pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai bei kiti suinteresuoti asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, taip pat jų atstovai. Kiekvienam asmeniui, pateikusiam paaiškinimą, kiti posėdžio dalyviai turi teisę užduoti klausimų. Posėdis vyksta valstybine kalba. Asmuo, nesuprantantis valstybinės kalbos ar ja nekalbantis ir pageidaujantis, kad posėdis būtų verčiamas į jam suprantamą kalbą ir (ar) iš jos, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios privalo raštu informuoti Ryšių reguliavimo tarnybos direktorių ar jo įgaliotą asmenį apie vertimo būtinybę, nurodydamas, kokios kalbos vertėjas bus reikalingas. Tokiu atveju Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo kviečia į posėdį vertėją. Asmuo, šioje dalyje nustatyta tvarka neinformavęs Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens apie vertėjo būtinybę, vertėją kviečia savo iniciatyva ir už vertėjo suteiktas paslaugas sumoka iš savo lėšų.

8. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo posėdžio metu turi teisę atidėti posėdį, kai negalima nagrinėti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo tame posėdyje dėl to, kad neatvyko liudytojas, ekspertas, specialistas ar vertėjas, arba būtina išreikalauti naujus įrodymus, esant pagrįstam pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo ar jo atstovo prašymui, arba dėl kitų svarbių priežasčių, paskirdamas kito posėdžio datą, laiką ir vietą. Apie tai pranešama posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, ir (arba) kiti kviesti į posėdį (arba kuriuos nuspręsta kviesti į kitą posėdį) suinteresuoti asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, arba jų atstovai nedalyvauja, jiems išsiunčiamas pranešimas apie kito posėdžio datą, laiką ir vietą.

9. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę sustabdyti ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą, kai nusprendžia, kad būtina gauti reikalingus duomenis (dokumentus).

10. Ekonominės sankcijos skyrimo procedūra atnaujinama Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gavus reikalingus duomenis (dokumentus), dėl kurių ekonominės sankcijos skyrimo procedūra buvo sustabdyta, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens iniciatyva ar posėdžio dalyvių prašymu.

11. Posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo metu rašomas protokolas. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir posėdžio sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo pasirašo posėdžio protokolą. Posėdžio sekretorius posėdžio protokolą per vieną darbo dieną nuo posėdžio protokolo pasirašymo dienos išsiunčia pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, o šis turi teisę per 5 darbo dienas nuo posėdžio protokolo gavimo dienos pareikšti pastabas raštu ir prašyti patikslinti protokolą.

12. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas, kuriam inicijuota ekonominės sankcijos skyrimo procedūra ar yra paskirta ekonominė sankcija, ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, arba jų atstovai turi teisę susipažinti su ekonominės sankcijos skyrimo medžiaga (Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimu, posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo protokolu, kita medžiaga, turinčia reikšmės pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimui), išskyrus medžiagą, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė kitų suinteresuotų asmenų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, paslaptis arba kurią atskleidus būtų pažeista fizinio asmens teisė į privataus gyvenimo neliečiamybę.

13. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo protokolo pasirašymo dienos pateikia ekonominės sankcijos skyrimo klausimą apsvarstyti Ryšių reguliavimo tarnybos tarybai. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybai pateikiamas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimas, posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo protokolas bei kita medžiaga, turinti reikšmės ekonominės sankcijos skyrimui. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos išvada dėl ekonominės sankcijos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui yra patariamojo pobūdžio ir neprivaloma. Tuo atveju, kai Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens galutinis sprendimas dėl ekonominės sankcijos prieštarauja Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos išvadai, šiame sprendime turi būti nurodyti motyvai, kodėl neatsižvelgta į Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos išvadą.

14. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, gavęs Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos išvadą dėl ekonominės sankcijos, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo nagrinėjimo protokolo pasirašymo dienos, išnagrinėjęs visą medžiagą dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo padaryto pažeidimo, per 5 darbo dienas priima galutinį sprendimą skirti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui ekonominę sankciją arba atsisakyti skirti ekonominę sankciją. Sprendime skirti pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui ekonominę sankciją turi būti nurodyti ekonominę sankciją pagrindžiantys motyvai.

15. Ekonominė sankcija turi būti paskirta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo pažeidimo padarymo dienos.

16. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą atsisakyti skirti ekonominę sankciją, jeigu:

1) nėra pažeidimo sudėties;

2) panaikinamas atsakomybę nustatantis teisės aktas;

3) miršta arba pasibaigia pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas.

17. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas skirti ekonominę sankciją skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Skundo dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo padavimas teismui sustabdo šio sprendimo galiojimą iki skundo išnagrinėjimo.

18. Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnas per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl ekonominės sankcijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui, kuriam paskirta ekonominė sankcija arba atsisakyta ją skirti, ir yra atsakingas už ekonominės sankcijos įvykdymo kontrolę.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 16 straipsniu

Papildyti Įstatymą 16 straipsniu:

 

16 straipsnis. Ekonominių sankcijų nustatymas

1. Skiriant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjams ekonomines sankcijas, atsižvelgiama į:

1) kaltę;

2) pažeidimo pobūdį;

3) pažeidimu pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjams, naudotojams ir (ar) kitiems asmenims padarytos žalos dydį;

4) pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes;

5) pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį;

6) kiekvieno pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai.

2. Konkretus ekonominės sankcijos dydis nustatomas pagal šio Įstatymo 14 straipsnio 1–4 dalyse nustatytus ekonominės sankcijos dydžius, įvertinus aplinkybes, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, ekonominės sankcijos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ekonominės sankcijos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ekonominės sankcijos dydis nustatomas atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

3. Bendrosios metinės pajamos, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatomos pagal pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo, kuriam skiriama ekonominė sankcija, bendrąsias metines pajamas, gautas per praėjusius ataskaitinius metus iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės apskaičiuoti bendrųjų metinių pajamų, gautų praėjusiais ataskaitiniais metais (pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas neteikė pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų praėjusiais ataskaitiniais metais ir panašiai), skaičiuojamos einamaisiais metais iš pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo veiklos gautos pajamos.

4. Nustatant pažeidimu pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjams, naudotojams ir (ar) kitiems asmenims padarytos žalos dydį, atsižvelgiama į pažeidimo sukeltas pasekmes (kai tai įmanoma nustatyti), turto netekimą arba sugadinimą, patirtas išlaidas (tiesioginius nuostolius), taip pat negautas pajamas, kurios būtų gautos, jeigu nebūtų buvę pažeidimo, ir išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar žalai sumažinti.

5. Įvertinant pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį, apskaičiuojama piniginė nauda, kurią pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas gavo dėl padaryto pažeidimo.

6. Įvertinant kiekvieno pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai, atsižvelgiama į tai, ar pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo užimamą rinkos dalį.

7. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalai atsirasti, padėjo Ryšių reguliavimo tarnybai pažeidimo tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą.

8. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjai kliudė vykdyti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimo pašalinti pažeidimą.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 17 straipsniu

Papildyti Įstatymą 17 straipsniu:

 

17 straipsnis. Ekonominių sankcijų vykdymas

1. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas privalo įvykdyti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtą ekonominę sankciją, sumokėdamas paskirtą baudą į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Kai yra motyvuotas pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo prašymas, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgęs į pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjo turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti iki 6 mėnesių.

3. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl ekonominės sankcijos skyrimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu jis neįvykdomas, jis pateikiamas antstoliams įvykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas turi būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo jo priėmimo dienos.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

8 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________