LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 27 d. Nr. V-556/A1-221

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2010, Nr. 89-4740; 2012, Nr. 154-7943):

1.1. Išdėstome 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau vadinama – elektroniniai pažymėjimai), išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau vadinama – EPTS), ir medicininės pažymos (forma Nr. 094/a; toliau vadinama – medicininė pažyma), jei jos išduotos žvalgybos pareigūnams, išskyrus profesinės karo tarnybos karius (toliau vadinama – žvalgybos pareigūnai), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.“

1.2. Išdėstome 7 punktą taip:

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams bei Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau vadinama – teritorinė darbo birža) įsiregistravusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteiktas bedarbio statusas (toliau vadinama – bedarbis). Žvalgybos pareigūnams išduodamos medicininės pažymos.“

1.3. Išdėstome 8 punktą taip:

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei). Jei elektroniniai pažymėjimai išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ar medicininės pažymos – žvalgybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti šios įstaigos jų nustatyta tvarka.“

1.4. Išdėstome 37 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Žvalgybos pareigūnų sveikatos būklės bei darbingumo klausimai GKK posėdyje sprendžiami nedalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei).“

1.5. Išdėstome 54 punktą taip:

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Jei elektroniniai pažymėjimai išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ar medicininės pažymos – žvalgybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.6. Papildome 89.2 punktu:

89.2. tarnybinio pažymėjimo numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.“

1.7. Išdėstome 98 punktą taip:

98. Vidaus reikalų įstaiga, apmokėjusi vidaus tarnybos sistemos pareigūno laikinąjį nedarbingumą elektroninio pažymėjimo pagrindu, informaciją apie tai, kuri būtina draudimui panaikinti elektroninį pažymėjimą, perduoda į EPTS.“

1.8. Išdėstome 109 punktą taip:

109. Medicininė pažyma dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo bei nėštumo ir gimdymo taip pat išduodama studentams, moksleiviams, kariams, žvalgybos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams.“

1.9. Išdėstome 114 punktą taip:

114. Ligos ir motinystės pašalpų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles elektroninius pažymėjimus ar medicinines pažymas, jei jos išduotos žvalgybos pareigūnams, Fondo valdybos teritoriniai skyriai teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ     ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ