LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS ĮSTATYMO
5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 5 d. Nr. XI-2042

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 81-3322)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 4 punkto pakeitimas

5 straipsnio 4 punkte išbraukti žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) Valstybės tarnybos departamentui perduoda informaciją apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose bei užsienio valstybių institucijose;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ