LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ĮSTATYMO 1, 4, 6, 9, 15, 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. liepos 7 d. Nr. X-332

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromi su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis susitarimai nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Jų rengimo bei sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Informacija apie šiuos susitarimus turi būti pateikta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kur ji turi būti kaupiama ir tvarkoma.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Sprendimai dėl Europos Bendrijų ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautinių sutarčių (toliau – tarptautinės mišriosios sutartys) sudarymo tikslingumo priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų teisės aktų ir dokumentų projektų rengimą ir derinimą.“

2. Buvusią 4 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis.       Įgaliojimų sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis suteikimo tvarka

1. Įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, išskyrus tarptautines mišriąsias sutartis, sudarymu, suteikia Lietuvos Respublikos Prezidentas Vyriausybės teikimu.

2. Įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su tarptautinių mišriųjų sutarčių sudarymu, suteikia Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas pritarus Lietuvos Respublikos Prezidentui, ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu bei Užsienio reikalų ministerijos pritarimu.

3. Įgaliojimus atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kurioms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati tarptautinė sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, tačiau kurių sudarymą pagal šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytą tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, suteikia Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Užsienio reikalų ministerijai.

4. Įgaliojimus sudaryti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kurios įsigalioja nuo pasirašymo dienos, suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, kuri pagal kompetenciją rengia sutartį, teikimu, pritarus Užsienio reikalų ministerijai.

5. Sudaryti tarptautines sutartis, kurios įsigalioja nuo pasikeitimo diplomatinėmis notomis dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavedama Užsienio reikalų ministerijai.

6. Suteikus šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytus įgaliojimus, įgaliojamuosius raštus išduoda Užsienio reikalų ministerija.

7. Informacija apie įgaliojamuosius raštus kaupiama ir tvarkoma Užsienio reikalų ministerijoje.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kurioms Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis įstatymas arba pati sutartis nenumato ratifikavimo procedūros, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šis reikalavimas netaikomas šio įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytoms Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Informacijos apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis tvarkymas

Informacija apie visas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis yra kaupiama ir tvarkoma Užsienio reikalų ministerijoje.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 16 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių skelbimas

1. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys Užsienio reikalų ministerijos teikimu skelbiamos „Valstybės žiniose“.

2. „Valstybės žiniose“ skelbiami tik tarptautinių mišriųjų sutarčių ratifikavimo įstatymai. Tarptautinės mišriosios sutartys, kurios skelbiamos lietuvių kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žiniose“ papildomai neskelbiamos.“

 

7 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2005 m. lapkričio 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS