LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-1454

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 107-2688; 1999, Nr. 66-2120)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto pakeitimas

7 straipsnio 3 dalies 1 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „palūkanoms už gyventojų santaupoms atkurti pasiskolintas lėšas mokėti“ įrašyti žodžius „su tuo susijusioms išlaidoms padengti, taip pat Vyriausybės sprendimu rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti (ne mažiau kaip 2/3 iš privatizavimo gautų lėšų)“, papildyti punktą antruoju sakiniu ir šį punktą išdėstyti taip:

1) gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, taip pat Vyriausybės sprendimu rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti (ne mažiau kaip 2/3 iš privatizavimo gautų lėšų). Lėšos gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti Vyriausybės sprendimu laikinai, 1999–2001 metais, gali būti naudojamos su Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo įgyvendinimu atsirandantiems valstybės turtiniams įsipareigojimams vykdyti;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS