LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE PLANO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 30 d. Nr. 1V-675

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. 14-573; 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. 20-614), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis:

1. Tvirtinu Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planą (pridedama).

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

DIREKTORIUS                                                                              TOMAS BARAKAUSKAS

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybos direktoriaus

2008 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-675

 

RADIJO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planas (toliau – Planas) nustato radijo dažnių (kanalų) iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų skyrimo tvarką ir naudojimo sąlygas.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. 14-573; 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. 20-614), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis bei atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Europos radijo ryšių komiteto 1996 m. kovo 7 d. sprendimą ERC/DEC/(96)01 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninei sausumos judriajai sistemai diegti (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of the Digital Land Mobile System for the Emergency Services) ir 2001 m. kovo 12 d. sprendimą ERC/ DEC/(01)19 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninių sausumos judriųjų sistemų tiesioginiam darbo režimui (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode operation (DMO) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services) bei Europos elektroninių ryšių komiteto 2006 m. liepos 7 d. sprendimą ECC/DEC/(06)05 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninėms sausumos judriosioms sistemoms veikti oras-žemė-oras kryptimi (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services).

3. Plane vartojamos šios sąvokos:

Bazinė stotis – skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo stacionari radijo stotis, neskirta naudoti judėjimo metu.

Dvipusio radijo ryšio kanalas – 2 x 25 kHz pločio vienalaikio dvikrypčio perdavimo radijo ryšio kanalas iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų.

Tiesioginis darbo režimas (angl. Direct Mode operation (DMO)) dvipusio radijo ryšio kanalus naudojančių skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo radijo stočių veikimo režimas, kai radijo ryšys vykdomas nesinaudojant bazine stotimi.

Kitos Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. 90-3306), Radijo dažnių naudojimo plane ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382).

 

II. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ PASKIRTIS

 

4. Dvipusio radijo ryšio kanalų numeracija, užimamos radijo dažnių juostos ir centriniai radijo dažniai nurodyti Plano priede.

5. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 10 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu, iš kurių dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 6 gali būti naudojami skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu su kaimyninių šalių pagalbos tarnybomis.

6. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 11 iki 192 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam kamieniniam radijo ryšiui (angl. Trunked Mode Operation (TMO)) naudojant bazinę stotį arba tiesioginiu darbo režimu. Šie dvipusio radijo ryšio kanalai taip pat gali būti naudojami Plano 7 punkte nurodytai paskirčiai, atsižvelgiant į koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus.

7. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 193 iki 200 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui kryptimi „oras-žemė-oras“, t. y. radijo ryšiui tarp žemai (apie 300 m aukštyje virš žemės paviršiaus) skraidančių orlaivių ir antžeminių radijo stočių.

 

III. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ SKYRIMAS

 

8. Dvipusio radijo ryšio kanalai skiriami išduodant leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) šiais atvejais:

8.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), gavusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 174 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte ir 18 dvipusio radijo ryšio kanalų, nurodytų Plano 5 ir 7 punktuose, naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat 3 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestus.

8.2. Tarnyba, gavusi Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ar jo įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 5 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 3 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose iš nurodytų Plano 6 punkte.

 

IV. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ NAUDOJIMAS

 

9. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojai privalo laikytis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, nustatytų Plane, Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 (Žin., 2003, Nr. 30-1277), leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus), taip pat tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

10. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas radijo ryšio kanalo nešlio dažnį gali priartinti prie jam skirtos radijo dažnių juostos ribos tiek, kad nesukeltų radijo trukdžių gretimus radijo dažnius (kanalus) naudojančio naudotojo radijo ryšio įrenginiams. Tarnyba, atsižvelgdama į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijas ir sprendimus, gali nustatyti papildomas dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas, užtikrinančias radijo ryšio įrenginių elektromagnetinį suderinamumą.

11. Dvipusio radijo ryšio kanalai turi būti naudojami užtikrinant, kad radijo stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 18 dB?miuV/m (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):

11.1. ties linija, 50 km nutolusia į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 11–20, 41–60, 81–100, 121–140, 161–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.2. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 21–40, 61–80, 101–120, 141–160, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.3. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 41–60, 81–90, 121–140, 161–170 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.4. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–40, 61–80, 91–120, 141–160, 171–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.5. ties linija, 50 km nutolusia į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.6. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.7. ties linija, 50 km nutolusia į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 21–40, 61–70, 91–120, 131–140, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.8. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–20, 41–60, 71–90, 121–130, 141–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.9. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 111–120, 131–140, 151–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–110, 121–130, 141–150 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.11. ties linija, 50 km nutolusia į Rusijos Federacijos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.12. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus.

12. Atsižvelgdama į dvipusio radijo ryšio kanalų koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų įrenginių, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba gali pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas.

13. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti dvipusio radijo ryšio kanalus ar pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalus kitais tos pačios paskirties dvipusio radijo ryšio kanalais Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

14. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojų naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683), reikalavimus. Šių radijo ryšio įrenginių atitiktis esminiams reikalavimams, nustatytiems Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, gali būti įvertinta vadovaujantis darniaisiais Lietuvos standartais:

14.1. LST EN 303 035-1 V1.2.1:2003 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 1 dalis. Balsas plius duomenys (V+D)“;

14.2. LST EN 303 035-2 V1.2.2:2004 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 2 dalis. Tiesioginis darbo režimas (DMO)“.

15. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, Plano 8.1 punkte nurodytų dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga, prašymus privalo šioms institucijoms ir įstaigoms suteikti galimybę naudotis radijo ryšiu šiame punkte nurodytai veiklai analogiškomis sąlygomis, kokias turi Plano 8.1 punkte nurodytų dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas arba teikia savo padaliniams ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.

16. Leidimo, kuriuo suteikiama teisė naudoti dvipusio radijo ryšio kanalus, turėtojas neturi teisės perleisti jam skirtų dvipusio radijo ryšio kanalų kitiems asmenims, išskyrus Tarnybos nustatytais atvejais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 


Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir

390–395 MHz radijo dažnių juostose plano

priedas

 

380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS PASKIRSTYMAS Į DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALUS

 

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris

Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz

Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz

Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz

Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz

Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz

Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz

1

380,0125

380,000

380,025

390,0125

390,000

390,025

2

380,0375

380,025

380,050

390,0375

390,025

390,050

3

380,0625

380,050

380,075

390,0625

390,050

390,075

4

380,0875

380,075

380,100

390,0875

390,075

390,100

5

380,1125

380,100

380,125

390,1125

390,100

390,125

6

380,1375

380,125

380,150

390,1375

390,125

390,150

7

380,1625

380,150

380,175

390,1625

390,150

390,175

8

380,1875

380,175

380,200

390,1875

390,175

390,200

9

380,2125

380,200

380,225

390,2125

390,200

390,225

10

380,2375

380,225

380,250

390,2375

390,225

390,250

11

380,2625

380,250

380,275

390,2625

390,250

390,275

12

380,2875

380,275

380,300

390,2875

390,275

390,300

13

380,3125

380,300

380,325

390,3125

390,300

390,325

14

380,3375

380,325

380,350

390,3375

390,325

390,350

15

380,3625

380,350

380,375

390,3625

390,350

390,375

16

380,3875

380,375

380,400

390,3875

390,375

390,400

17

380,4125

380,400

380,425

390,4125

390,400

390,425

18

380,4375

380,425

380,450

390,4375

390,425

390,450

19

380,4625

380,450

380,475

390,4625

390,450

390,475

20

380,4875

380,475

380,500

390,4875

390,475

390,500

21

380,5125

380,500

380,525

390,5125

390,500

390,525

22

380,5375

380,525

380,550

390,5375

390,525

390,550

23

380,5625

380,550

380,575

390,5625

390,550

390,575

24

380,5875

380,575

380,600

390,5875

390,575

390,600

25

380,6125

380,600

380,625

390,6125

390,600

390,625

26

380,6375

380,625

380,650

390,6375

390,625

390,650

27

380,6625

380,650

380,675

390,6625

390,650

390,675

28

380,6875

380,675

380,700

390,6875

390,675

390,700

29

380,7125

380,700

380,725

390,7125

390,700

390,725

30

380,7375

380,725

380,750

390,7375

390,725

390,750

31

380,7625

380,750

380,775

390,7625

390,750

390,775

32

380,7875

380,775

380,800

390,7875

390,775

390,800

33

380,8125

380,800

380,825

390,8125

390,800

390,825

34

380,8375

380,825

380,850

390,8375

390,825

390,850

35

380,8625

380,850

380,875

390,8625

390,850

390,875

36

380,8875

380,875

380,900

390,8875

390,875

390,900

37

380,9125

380,900

380,925

390,9125

390,900

390,925

38

380,9375

380,925

380,950

390,9375

390,925

390,950

39

380,9625

380,950

380,975

390,9625

390,950

390,975

40

380,9875

380,975

381,000

390,9875

390,975

391,000

41

381,0125

381,000

381,025

391,0125

391,000

391,025

42

381,0375

381,025

381,050

391,0375

391,025

391,050

43

381,0625

381,050

381,075

391,0625

391,050

391,075

44

381,0875

381,075

381,100

391,0875

391,075

391,100

45

381,1125

381,100

381,125

391,1125

391,100

391,125

46

381,1375

381,125

381,150

391,1375

391,125

391,150

47

381,1625

381,150

381,175

391,1625

391,150

391,175

48

381,1875

381,175

381,200

391,1875

391,175

391,200

49

381,2125

381,200

381,225

391,2125

391,200

391,225

50

381,2375

381,225

381,250

391,2375

391,225

391,250

51

381,2625

381,250

381,275

391,2625

391,250

391,275

52

381,2875

381,275

381,300

391,2875

391,275

391,300

53

381,3125

381,300

381,325

391,3125

391,300

391,325

54

381,3375

381,325

381,350

391,3375

391,325

391,350

55

381,3625

381,350

381,375

391,3625

391,350

391,375

56

381,3875

381,375

381,400

391,3875

391,375

391,400

57

381,4125

381,400

381,425

391,4125

391,400

391,425

58

381,4375

381,425

381,450

391,4375

391,425

391,450

59

381,4625

381,450

381,475

391,4625

391,450

391,475

60

381,4875

381,475

381,500

391,4875

391,475

391,500

61

381,5125

381,500

381,525

391,5125

391,500

391,525

62

381,5375

381,525

381,550

391,5375

391,525

391,550

63

381,5625

381,550

381,575

391,5625

391,550

391,575

64

381,5875

381,575

381,600

391,5875

391,575

391,600

65

381,6125

381,600

381,625

391,6125

391,600

391,625

66

381,6375

381,625

381,650

391,6375

391,625

391,650

67

381,6625

381,650

381,675

391,6625

391,650

391,675

68

381,6875

381,675

381,700

391,6875

391,675

391,700

69

381,7125

381,700

381,725

391,7125

391,700

391,725

70

381,7375

381,725

381,750

391,7375

391,725

391,750

71

381,7625

381,750

381,775

391,7625

391,750

391,775

72

381,7875

381,775

381,800

391,7875

391,775

391,800

73

381,8125

381,800

381,825

391,8125

391,800

391,825

74

381,8375

381,825

381,850

391,8375

391,825

391,850

75

381,8625

381,850

381,875

391,8625

391,850

391,875

76

381,8875

381,875

381,900

391,8875

391,875

391,900

77

381,9125

381,900

381,925

391,9125

391,900

391,925

78

381,9375

381,925

381,950

391,9375

391,925

391,950

79

381,9625

381,950

381,975

391,9625

391,950

391,975

80

381,9875

381,975

382,000

391,9875

391,975

392,000

81

382,0125

382,000

382,025

392,0125

392,000

392,025

82

382,0375

382,025

382,050

392,0375

392,025

392,050

83

382,0625

382,050

382,075

392,0625

392,050

392,075

84

382,0875

382,075

382,100

392,0875

392,075

392,100

85

382,1125

382,100

382,125

392,1125

392,100

392,125

86

382,1375

382,125

382,150

392,1375

392,125

392,150

87

382,1625

382,150

382,175

392,1625

392,150

392,175

88

382,1875

382,175

382,200

392,1875

392,175

392,200

89

382,2125

382,200

382,225

392,2125

392,200

392,225

90

382,2375

382,225

382,250

392,2375

392,225

392,250

91

382,2625

382,250

382,275

392,2625

392,250

392,275

92

382,2875

382,275

382,300

392,2875

392,275

392,300

93

382,3125

382,300

382,325

392,3125

392,300

392,325

94

382,3375

382,325

382,350

392,3375

392,325

392,350

95

382,3625

382,350

382,375

392,3625

392,350

392,375

96

382,3875

382,375

382,400

392,3875

392,375

392,400

97

382,4125

382,400

382,425

392,4125

392,400

392,425

98

382,4375

382,425

382,450

392,4375

392,425

392,450

99

382,4625

382,450

382,475

392,4625

392,450

392,475

100

382,4875

382,475

382,500

392,4875

392,475

392,500

101

382,5125

382,500

382,525

392,5125

392,500

392,525

102

382,5375

382,525

382,550

392,5375

392,525

392,550

103

382,5625

382,550

382,575

392,5625

392,550

392,575

104

382,5875

382,575

382,600

392,5875

392,575

392,600

105

382,6125

382,600

382,625

392,6125

392,600

392,625

106

382,6375

382,625

382,650

392,6375

392,625

392,650

107

382,6625

382,650

382,675

392,6625

392,650

392,675

108

382,6875

382,675

382,700

392,6875

392,675

392,700

109

382,7125

382,700

382,725

392,7125

392,700

392,725

110

382,7375

382,725

382,750

392,7375

392,725

392,750

111

382,7625

382,750

382,775

392,7625

392,750

392,775

112

382,7875

382,775

382,800

392,7875

392,775

392,800

113

382,8125

382,800

382,825

392,8125

392,800

392,825

114

382,8375

382,825

382,850

392,8375

392,825

392,850

115

382,8625

382,850

382,875

392,8625

392,850

392,875

116

382,8875

382,875

382,900

392,8875

392,875

392,900

117

382,9125

382,900

382,925

392,9125

392,900

392,925

118

382,9375

382,925

382,950

392,9375

392,925

392,950

119

382,9625

382,950

382,975

392,9625

392,950

392,975

120

382,9875

382,975

383,000

392,9875

392,975

393,000

121

383,0125

383,000

383,025

393,0125

393,000

393,025

122

383,0375

383,025

383,050

393,0375

393,025

393,050

123

383,0625

383,050

383,075

393,0625

393,050

393,075

124

383,0875

383,075

383,100

393,0875

393,075

393,100

125

383,1125

383,100

383,125

393,1125

393,100

393,125

126

383,1375

383,125

383,150

393,1375

393,125

393,150

127

383,1625

383,150

383,175

393,1625

393,150

393,175

128

383,1875

383,175

383,200

393,1875

393,175

393,200

129

383,2125

383,200

383,225

393,2125

393,200

393,225

130

383,2375

383,225

383,250

393,2375

393,225

393,250

131

383,2625

383,250

383,275

393,2625

393,250

393,275

132

383,2875

383,275

383,300

393,2875

393,275

393,300

133

383,3125

383,300

383,325

393,3125

393,300

393,325

134

383,3375

383,325

383,350

393,3375

393,325

393,350

135

383,3625

383,350

383,375

393,3625

393,350

393,375

136

383,3875

383,375

383,400

393,3875

393,375

393,400

137

383,4125

383,400

383,425

393,4125

393,400

393,425

138

383,4375

383,425

383,450

393,4375

393,425

393,450

139

383,4625

383,450

383,475

393,4625

393,450

393,475

140

383,4875

383,475

383,500

393,4875

393,475

393,500

141

383,5125

383,500

383,525

393,5125

393,500

393,525

142

383,5375

383,525

383,550

393,5375

393,525

393,550

143

383,5625

383,550

383,575

393,5625

393,550

393,575

144

383,5875

383,575

383,600

393,5875

393,575

393,600

145

383,6125

383,600

383,625

393,6125

393,600

393,625

146

383,6375

383,625

383,650

393,6375

393,625

393,650

147

383,6625

383,650

383,675

393,6625

393,650

393,675

148

383,6875

383,675

383,700

393,6875

393,675

393,700

149

383,7125

383,700

383,725

393,7125

393,700

393,725

150

383,7375

383,725

383,750

393,7375

393,725

393,750

151

383,7625

383,750

383,775

393,7625

393,750

393,775

152

383,7875

383,775

383,800

393,7875

393,775

393,800

153

383,8125

383,800

383,825

393,8125

393,800

393,825

154

383,8375

383,825

383,850

393,8375

393,825

393,850

155

383,8625

383,850

383,875

393,8625

393,850

393,875

156

383,8875

383,875

383,900

393,8875

393,875

393,900

157

383,9125

383,900

383,925

393,9125

393,900

393,925

158

383,9375

383,925

383,950

393,9375

393,925

393,950

159

383,9625

383,950

383,975

393,9625

393,950

393,975

160

383,9875

383,975

384,000

393,9875

393,975

394,000

161

384,0125

384,000

384,025

394,0125

394,000

394,025

162

384,0375

384,025

384,050

394,0375

394,025

394,050

163

384,0625

384,050

384,075

394,0625

394,050

394,075

164

384,0875

384,075

384,100

394,0875

394,075

394,100

165

384,1125

384,100

384,125

394,1125

394,100

394,125

166

384,1375

384,125

384,150

394,1375

394,125

394,150

167

384,1625

384,150

384,175

394,1625

394,150

394,175

168

384,1875

384,175

384,200

394,1875

394,175

394,200

169

384,2125

384,200

384,225

394,2125

394,200

394,225

170

384,2375

384,225

384,250

394,2375

394,225

394,250

171

384,2625

384,250

384,275

394,2625

394,250

394,275

172

384,2875

384,275

384,300

394,2875

394,275

394,300

173

384,3125

384,300

384,325

394,3125

394,300

394,325

174

384,3375

384,325

384,350

394,3375

394,325

394,350

175

384,3625

384,350

384,375

394,3625

394,350

394,375

176

384,3875

384,375

384,400

394,3875

394,375

394,400

177

384,4125

384,400

384,425

394,4125

394,400

394,425

178

384,4375

384,425

384,450

394,4375

394,425

394,450

179

384,4625

384,450

384,475

394,4625

394,450

394,475

180

384,4875

384,475

384,500

394,4875

394,475

394,500

181

384,5125

384,500

384,525

394,5125

394,500

394,525

182

384,5375

384,525

384,550

394,5375

394,525

394,550

183

384,5625

384,550

384,575

394,5625

394,550

394,575

184

384,5875

384,575

384,600

394,5875

394,575

394,600

185

384,6125

384,600

384,625

394,6125

394,600

394,625

186

384,6375

384,625

384,650

394,6375

394,625

394,650

187

384,6625

384,650

384,675

394,6625

394,650

394,675

188

384,6875

384,675

384,700

394,6875

394,675

394,700

189

384,7125

384,700

384,725

394,7125

394,700

394,725

190

384,7375

384,725

384,750

394,7375

394,725

394,750

191

384,7625

384,750

384,775

394,7625

394,750

394,775

192

384,7875

384,775

384,800

394,7875

394,775

394,800

193

384,8125

384,800

384,825

394,8125

394,800

394,825

194

384,8375

384,825

384,850

394,8375

394,825

394,850

195

384,8625

384,850

384,875

394,8625

394,850

394,875

196

384,8875

384,875

384,900

394,8875

394,875

394,900

197

384,9125

384,900

384,925

394,9125

394,900

394,925

198

384,9375

384,925

384,950

394,9375

394,925

394,950

199

384,9625

384,950

384,975

394,9625

394,950

394,975

200

384,9875

384,975

385,000

394,9875

394,975

395,000

_________________