LIETUVOS Policijos generaliniO komisarO

ĮSAKYMAS

 

Dėl LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIo KOMISARo 2003 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. V-383 „DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. birželio 27 d. Nr. 5-V-584

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2011, Nr. 26-1293),

pakeičiu Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2996, Nr. 77-3560; 2008, Nr. 64-2442), ir išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. ugnies zona. Šioje zonoje neturi būti statinių (pastatų, stulpų, inžinerinių konstrukcijų), nepadengtų antirikošetine danga (išskyrus atvejus, kai šaudoma iš lygiavamzdžio šautuvo ne didesniais kaip 2,5 mm skersmens šratais), medžių, krūmų, taip pat turi būti užtikrinta, kad atsitiktiniai asmenys nepatektų į šią zoną šaudymo arba pasiruošimo šaudyti metu;“.

 

 

Policijos generalinis komisaras                                  Saulius Skvernelis