LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D.
ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. V-2282

Vilnius

 

P a k e i č i u Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5669):

1. Išbraukiu 20 punkte žodžius: „(apskrities viršininko administracijos metodinės tarybos)“.

2. Išbraukiu 31 punkte žodžius: „apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių (tarnybų)“.

3. Papildau šiuo 62.29 punktu:

62.29. lietuvių kalbos mokytojams mokantiems 5-ose klasėse lietuvių kalba Lietuvos istorijos skaitinių mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba.“

4. Išdėstau 95 punktą taip:

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos priežiūrą vykdo mokyklos savininkas, ministerija. Nevalstybinę Nuostatų laikymosi kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti profesinės sąjungos.“

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius