LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 5 d. Nr. 284

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 112-4982) 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pavadinimą į pavadinimą „Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos“.

2. Patvirtinti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                                  JUOZAS BERNATONIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. kovo 5 d. nutarimu

Nr. 284

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) yra vadovybės apsaugą užtikrinanti valstybės įstaiga.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento adresas – Pamėnkalnio g. 21/4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga.

 

II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

5.1. užtikrinti saugomų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą;

5.2. užtikrinti saugomų objektų apsaugą.

6. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja ir vykdo saugomų asmenų apsaugą, koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir kitų institucijų, padedančių užtikrinti saugomų asmenų bei objektų saugumą, veiksmus ir pagal savo kompetenciją atsako už saugomų asmenų bei objektų saugumą;

6.2. už Lietuvos Respublikos ribų užtikrina tik fizinę vadovybės apsaugą. Vadovybės apsaugos už Lietuvos Respublikos ribų užtikrinimo pagrindus nustato tarptautinės teisės aktai;

6.3. įstatymų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu mastu vykdo operatyvinę veiklą, kad užtikrintų jam pavestų uždavinių įgyvendinimą;

6.4. nustato ir užtikrina specialų režimą saugomuose objektuose;

6.5. kontroliuodamas asmenų, teisėtai turinčių su savimi ginklų, šaunamųjų ginklų dalių ar šaudmenų, patekimą į saugomus objektus, sudaro sąlygas ginklus, šaunamųjų ginklų dalis ar šaudmenis Departamento direktoriaus nustatyta tvarka palikti laikinai saugoti buvimo saugomame objekte laikotarpiui;

6.6. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su jo uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

6.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

7. Departamentas savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, operatyvinės veiklos subjektais, kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis ir įstaigomis bei užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis.

 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 

8. Departamentas, įgyvendindamas uždavinius ir atlikdamas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

8.1. naudotis valstybės registru, kadastru, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų kaupiamais ir tvarkomais duomenimis. Kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų turimais duomenimis Departamentas naudojasi pagal sutartis;

8.2. gauti iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat iš kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

9. Departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Departamentui vadovauja direktorius, kurį 5 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

11. Departamento direktorius:

11.1. atsako už Departamento uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą bei darbo organizavimą;

11.2. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Departamento ir jo struktūrinių padalinių veiklą;

11.3. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

11.4. teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą;

11.5. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

11.6. skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

11.7. skatina Departamento pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas;

11.8. vidaus reikalų ministro pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauja Vidaus reikalų ministerijai Departamento klausimais;

11.9. įstatymų nustatyta tvarka rengia ir teikia Vidaus reikalų ministerijai bei Finansų ministerijai Departamento paraiškas dėl biudžeto asignavimų;

11.10. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

11.11. paskyrus apsaugą saugomiems asmenims, užtikrina jų supažindinimą su įgyjamomis teisėmis ir pareigomis;

11.12. nustato saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumo užtikrinimo lygius;

11.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

12. Departamento direktorius turi pavaduotojų, kuriuos jo teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Laikinai nesant Departamento direktoriaus, jo pareigas eina vidaus reikalų ministro paskirtas vienas iš Departamento direktoriaus pavaduotojų.

14. Departamentą sudaro skyriai, poskyriai ir kiti struktūriniai padaliniai.

 

V. DEPARTAMENTO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

15. Departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, turi atskirą išlaidų sąmatą. Departamento direktorius yra Departamentui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

16. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

17. Departamento veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją kontroliuoja vidaus reikalų ministras, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos.

18. Departamento vidaus darbo ir kontrolės tvarką nustato Departamento direktorius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________