LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 16 d. Nr. XI-1445

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 9 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos funkcijos“.

2. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) rūpinasi šioje valstybėje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva palaikymu ir stiprinimu.“

3. Papildyti 9 straipsnį 3 dalimi:

3. Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos gali atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas, jeigu jų nedraudžia priimančiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai arba dėl kurių neprieštarauja priimančioji valstybė, arba kurios numatytos galiojančiose Lietuvos Respublikos ir priimančiosios valstybės tarptautinėse sutartyse.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________