LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS SRITYJE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybė, toliau – Susitariančiosios Šalys,

– pripažindamos būtinybę tvirtinti ir stiprinti tarpusavio pagarbą;

– suprasdamos, kad svarbu palaikyti draugiškus abiejų šalių santykius ir tarpusavyje bendradarbiauti;

– įsitikinusios, kad abiejų šalių bendradarbiavimas kultūros srityje skatina ir tvirtina draugiškus santykius bei prisideda prie savitarpio supratimo stiprinimo,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, remdamosi lygybės ir abipusiškumo principais ir laikydamosi jų šalių teisės aktų ir tarptautinės teisės normų, skatina ir remia abiejų šalių atitinkamų institucijų bendradarbiavimą kultūros srityje.

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys keičiasi informacija apie kultūrinį gyvenimą savo šalyse, taip pat informacija apie tarptautinius renginius, organizuojamus abiejose šalyse, ir skatina savo šalių atstovus dalyvauti šiuose renginiuose.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių nacionalinių bibliotekų ir muziejų bendradarbiavimą, taip pat keitimąsi leidiniais ir specialistų mainus srityse, kurios yra svarbios abiem šalims.

 

4 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina bendradarbiavimą archeologijos, kultūros paveldo apsaugos, jo išsaugojimo, tyrimo ir restauravimo srityse bei skatina atitinkamų sričių leidinių ir specialistų mainus.

 

5 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatina bendradarbiavimo plėtrą operos ir baleto, muzikos ir teatro srityse, taip pat remia abipusius menininkų ir meninių renginių mainus.

 

6 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys plėtoja įvairiapusį bendradarbiavimą per knygų, periodinių leidinių ir kitų kultūros ir meno leidinių mainus bei skatina abiejų šalių atitinkamų institucijų dalyvavimą tarptautinėse knygų mugėse, organizuojamose jų šalių teritorijose vadovaujantis šių šalių teisės aktais.

 

7 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys aptaria galimybes keistis dailės ir fotomeno parodomis, tai pat tradicinio meno parodomis.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys remia bendradarbiavimą kinematografijos srityje ir skatina filmų, delegacijų mainus kino festivaliuose, vykstančiuose abiejose šalyse.

 

9 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys plėtoja bendradarbiavimą, kurį remia UNESCO ir kitos tarptautinės organizacijos, kultūros srityje.

 

10 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys pritaria, kad turi būti parengtos veiksmų programos šiam Susitarimui įgyvendinti, o kultūrinių mainų išlaidos turi būti nustatomos Susitariančiosioms Šalims konsultuojantis tarpusavyje.

Susitariančiosios Šalys nutaria, kad vadovaujantis šiuo Susitarimu, Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali rengti atskiras programas ir sutartis su kitos Susitariančiosios Šalies atitinkamomis institucijomis su jų darbu susijusiose srityse.

 

11 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai abi Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais raštiškai praneša apie atliktas pagal jų įstatymus teisines procedūras, būtinas šiam Susitarimui įsigalioti. Susitarimo pakeitimai įsigalioja tokia pačia tvarka kaip Susitarimas.

 

12 straipsnis

 

Šis Susitarimas galioja penkerius metus ir yra automatiškai pratęsiamas kitiems penkerių metų laikotarpiams, jei diplomatiniais kanalais viena Susitariančioji Šalis kitai Susitariančiajai Šaliai nepateikia rašytinio pranešimo apie Susitarimo galiojimo nutraukimą prieš šešis mėnesius iki jo galiojimo pabaigos.

 

Pasirašytas Niujorke 2004 m. rugsėjo 23 d. dviem egzemplioriais lietuvių, arabų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos Egipto

Arabų Respublikos

Vyriausybės vardu

Vyriausybės vardu

______________