LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖl LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2009 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. 3-193 „DĖL NACIONALINĖS

CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 29 d. Nr. 3-271

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 56-2218):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Pavedu Civilinės aviacijos administracijai parengti ir patvirtinti:

3.1. Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašą;

3.2. Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos vertinimo tvarkos aprašą;

3.3. Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašą.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą programą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad:

3.1. iki 2010 m. balandžio 29 d. Civilinės aviacijos administracijos išduoti aviacijos saugumo darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai galioja iki pažymėjime nurodytos datos. Europos Sąjungos valstybėse narėse atitinkamų institucijų išduoti pažymėjimai, patvirtinantys asmenų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, kvalifikaciją, prilyginami Civilinės aviacijos administracijos išduotiems kvalifikacijos pažymėjimams;

3.2. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2010 m. balandžio 29 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-271

 

NACIONALINĖ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo mokymo programa (toliau – programa) nustato Lietuvos Respublikos oro uostų valdytojų, oro vežėjų ir subjektų (toliau – įmonės) aviacijos saugumo mokymo programų struktūrą, jų darbuotojų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, įdarbinimo, šių darbuotojų ir asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zonas, mokymo organizavimo reikalavimus, taip pat šių darbuotojų ir aviacijos saugumo mokymą vykdančių instruktorių atestavimo tvarką.

2. Ši programa parengta vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedu, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 8973 dokumentu, Europos civilinės aviacijos konferencijos 30 dokumentu, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2010 L55, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010), nuostatomis.

3. Šioje programoje vartojamos sąvokos atitinka 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (su vėlesniais pakeitimais) vartojamas sąvokas.

4. Ši programa taikoma:

4.1. įmonėms ir jų darbuotojams, atsakingiems už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekantiems aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę;

4.2. asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo vietas arba į oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją teritoriją;

4.3. aviacijos saugumo mokymus vykdantiems instruktoriams;

4.4. nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

5. Aviacijos saugumo mokymo tikslas yra tinkamai parengti įmonių darbuotojus, atsakingus už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančius aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, kad jie mokėtų taikyti standartines prevencines aviacijos saugumo priemones įprastomis darbo sąlygomis ir operatyviai gebėtų taikyti griežtesnes priemones padidėjus grėsmei, taip pat supažindinti asmenis, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zonas, su aviacijos saugumo uždaviniais ir reikalavimais bei užtikrinti, kad nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantys auditoriai suprastų ir gebėtų vertinti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, išmanytų standartines Nacionalinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos įgyvendinimo priemones, įgytų žinių apie informacijos rinkimo procedūras ir technologiją, stebėjimą, dokumentų tikrinimą bei ataskaitų rengimą.

6. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei jos nuostatų laikymosi kontrolę vykdo Civilinės aviacijos administracija.

 

II. Asmenų įdarbinimas

 

7. Prieš įdarbindamas šios programos 4.1 punkte išvardytus fizinius asmenis, darbdavys turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šių procedūrų:

7.1. asmuo turi užpildyti atitinkamos formos darbdavio patvirtintą anketą, kurioje nurodoma ši su asmeniu susijusi informacija:

7.1.1. asmens duomenys ir nuotrauka;

7.1.2. išsilavinimas;

7.1.3. asmens baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu (jeigu tokie buvo);

7.1.4. gyvenimo aprašymas, kuriame būtų paminėtos visos ankstesnės darbovietės ir ilgesni nei 6 mėnesių laikotarpiai, kai asmuo buvo užsienyje;

7.1.5. asmens nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys faktai bei duomenys;

7.2. asmuo parašu patvirtina, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli, sutinka, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš ankstesnių darbdavių, švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų asmens nurodytų asmenų, bei patvirtina, kad yra informuotas apie atsakomybę, kuri jam kiltų, jeigu paaiškėtų, kad jo pateikta informacija buvo klaidinga ar ne visa;

7.3. pokalbio su asmeniu metu įvertinami asmens pirminiai gebėjimai ir gabumai vykdyti būsimas pareigas. Pokalbį, skirtą pirminiam gebėjimų ir gabumų įvertinimui, turi vesti asmuo, turintis patirties personalo atrankos srityje. Pokalbio metu, be kitų svarbių dalykų, būtina išsiaiškinti priežastis, dėl kurių buvo nutraukti darbo santykiai su ankstesniais darbdaviais;

7.4. darbdavys atlieka asmens reputacijos patikrinimą, kurio metu privaloma:

7.4.1. nustatyti asmens tapatybę remiantis pateiktais dokumentais;

7.4.2. atlikti asmens pastarųjų penkerių metų nepriekaištingos reputacijos patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme nustatytus kriterijus visose valstybėse, kuriose asmuo gyveno;

7.4.3. patikrinti bent pastarųjų penkerių metų duomenis apie asmens darbo santykius, išsilavinimą, baigtus mokymus;

7.5. darbdavys įvertina asmens fizinę ir sveikatos būklę. Įvertinimo metu būtina įsitikinti, kad asmuo:

7.5.1. gerai girdėtų ir matytų nepriklausomai nuo to, ar tam reikalingi kontaktiniai lęšiai, akiniai, klausos aparatai ar kitos panašios priemonės;

7.5.2. gebėtų skirti spalvas;

7.5.3. užuostų kvapus;

7.5.4. gebėtų atpažinti objektus, išryškintus rentgeno spindulių įrenginiuose;

7.5.5. turėtų gerus rašymo ir kalbėjimo įgūdžius be kalbos sutrikimų;

7.5.6. būtų pakankamai stiprus fiziškai ir judrus, kad prireikus galėtų visada kelti ir nešti bagažą, taip pat susilenkti, pritūpti ar be pertraukos stovėti ilgą laiką.

8. Pagal šios programos 7.4 punktą vykdomas asmens patikrinimas turi būti atliktas prieš asmeniui pradedant dalyvauti aviacijos saugumo mokymo kursuose, kuriuose pateikiama viešai neprieinama informacija. Aviacijos saugumo mokymuose gali dalyvauti tik tie asmenys, kurių nepriekaištinga reputacija yra patvirtinta šios programos 7.4.2 punkte nustatyta tvarka.

9. Įmonės skiria asmenį, atsakingą už įmonės aviacijos saugumo programos bei planų įgyvendinimą (toliau – aviacijos saugumo vadovą). Kol įmonėje nustatyta tvarka nepaskirtas aviacijos saugumo vadovas, už aviacijos saugumo programos įgyvendinimą atsako įmonės vadovas.

10. CAA nustato įmonių aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarką.

11. Įmonės, skirdamos asmenis dirbti aviacijos saugumo vadovais, be šios programos 7 punkte nustatytų procedūrų, papildomai turi įsitikinti, kad jie:

11.1. turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

11.2. išmano tarptautinius, regioninius ir nacionalinius civilinės aviacijos saugumą reguliuojančius teisės aktus, turi žinių apie saugumo sistemas ir patekimo kontrolę, orlaivio saugumo ant žemės ir ore užtikrinimo priemones, terorizmą, draudžiamus vežti orlaiviais daiktus, moka anglų kalbą ne mažesniu nei B1 lygiu;

11.3. turi ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį aviacijos saugumo srityje ar ne mažesnę nei dvejų metų vadovaujamo darbo patirtį tiesiogiai teisėsaugos funkcijas vykdančiose valstybės institucijose;

11.4. yra sėkmingai baigę aviacijos saugumo mokymus pagal šios programos 1 priede šiems asmenims skirtas temas;

12. 11 punkte minimi asmenys gali pradėti eiti aviacijos saugumo vadovo pareigas tik atitinkamoms įmonėms informavus apie tai CAA ir gavus raštišką CAA patvirtinimą, kad paskyrimas atitinka šios programos reikalavimus.

13. Visų 14.1 punkte minimų asmenų įdarbinimo dokumentai, įskaitant visus vertinimo rezultatus, saugomi bent visą jų darbo sutarties laikotarpį.

 

IIi. AVIACIJOS SAUGUMO MoKYMai IR JŲ ORGANIZAVIMAS

 

14. Aviacijos saugumo mokymo kursai organizuojami šiems asmenims:

14.1. šios programos 4.1 punkte išvardytiems darbuotojams:

14.1.1. asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinantiems asmenims;

14.1.2. krovinius ir paštą tikrinantiems asmenims;

14.1.3. oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims;

14.1.4. transporto priemones tikrinantiems asmenims;

14.1.5. patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims;

14.1.6. orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantiems asmenims;

14.1.7. orlaivio apsaugą užtikrinantiems asmenims;

14.1.8. už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingiems asmenims;

14.1.9. asmenims, vykdantiems krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, arba kurie gali patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto;

14.1.10. asmenims, vykdantiems oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą;

14.1.11. asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims (viduriniosios grandies vadovams);

14.1.12. aviacijos saugumo vadovams;

14.1.13. oro eismo paslaugas teikiančios įmonės skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į oro eismo paslaugų įmonės kontroliuojamą teritoriją;

14.1.14. oro vežėjo orlaivio įgulos nariams;

14.2. asmenims, išskyrus keleivius, kuriems reikia nelydimiems patekti į riboto patekimo zonas;

14.3. aviacijos saugumo mokymus vykdantiems instruktoriams;

14.4. nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

15. Įmonės, atsižvelgdamos į CAA patvirtintus aviacijos saugumo mokymo programų rengimo metodinius nurodymus, rengia įmonės aviacijos saugumo mokymo programą.

16. Visi šios programos 14 punkte nurodyti asmenys, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas, mokomi pagal šios programos 1 priede pateiktus modulius ir laikantis šios programos 2 priede nustatytų reikalavimų atitinkamų kategorijų darbuotojams. Įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojai nuolat sektų naujoves tose aviacijos saugumo srityse, kuriose jie buvo apmokyti, pasikeitus atitinkamų teisės aktų reikalavimams nedelsiant atnaujinti žinias papildomuose aviacijos saugumo mokymuose.

17. Šios programos 14.4 punkte nurodyti asmenys mokomi ICAO arba IATA pripažintose mokymo įstaigose, arba Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) rengiamuose mokymuose.

18. Kiekvienas oro uosto valdytojas pagal šią programą ir savo patvirtintą tvarką, suderintą su CAA, organizuoja šios programos 14.2 punkte nurodytų asmenų mokymą, o oro eismo paslaugas teikiančios įmonės pagal šią programą ir savo patvirtintą tvarką, suderintą su CAA, organizuoja šios programos 14.1.13 punkte nurodytų asmenų mokymą pagal šios programos 1 priede pateiktas atitinkamas temas. Oro uosto ir oro eismo paslaugas teikiančios įmonės leidimai, suteikiantys teisę nelydimiems patekti į oro uosto riboto patekimo vietą arba oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją teritoriją, išduodami tik tiems asmenims, kurie sėkmingai baigia tokius mokymus. Šis punktas netaikomas asmenims, kurie buvo mokyti pagal šios programos 14.1, 14.3 ir 14.4 punktuose nurodytų kategorijų asmenims skirtas temas.

19. Prieš išduodant leidimą šios programos 14.1, 14.3 ir 14.4 punktuose nurodytiems asmenims oro uosto valdytojas ir oro eismo paslaugas teikianti įmonė pagal savo patvirtintą tvarką, suderintą su CAA, organizuoja šių asmenų mokymus, atitinkamai susijusius su konkretaus oro uosto arba oro eismo paslaugas teikiančios įmonės, kurių leidimas išduodamas, patekimo kontrole. Šiems asmenims oro uostų valdytojų organizuojami mokymai vykdomi pagal šios programos 1 priedo 5 b modulį, o oro eismo paslaugų įmonės šiems asmenims organizuojami mokymai vykdomi pagal šios programos 1 priedo 6 modulį.

20. Darbuotojai, išvardyti šios programos 14.1 punkte, turi būti mokomi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų priėmimo ar paskyrimo į atitinkamas pareigas dienos. Jeigu šie darbuotojai mokomi jau juos priėmus ar paskyrus į atitinkamas pareigas, šie asmenys negali savarankiškai vykdyti su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusių funkcijų tol, kol mokymai bus sėkmingai užbaigti, o asmenys, nurodyti šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose, gali savarankiškai vykdyti su aviacijos saugumo užtikrinimu susijusias funkcijas tik tuo atveju, jei yra atestuoti CAA.

21. Šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodyti asmenys, baigę aviacijos saugumo mokymą, raštu laiko instruktoriaus, vykdžiusio mokymus, parengtą egzaminą.

22. Mokymai laikomi sėkmingai užbaigtais, jei asmuo instruktoriaus vykdomo egzamino metu surenka bent 80 proc. visų galimų surinkti balų sumos.

23. Jeigu asmeniui egzamino metu nepavyksta surinkti reikiamos balų sumos, perlaikyti egzaminą jis gali po dviejų savaičių, bet ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Per nurodytą terminą neišlaikęs instruktoriaus rengiamo egzamino, asmuo atitinkamus mokymus turi išklausyti iš naujo.

24. Aviacijos saugumo instruktoriaus po jo mokymų vykdomų egzaminų bei CAA vykdomos šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų asmenų atestacijos metu rengiamų egzaminų ir aviacijos saugumo instruktoriaus rengiamų egzaminų tvarką nustato CAA.

25. Šios programos 4.1 punkte nurodytos įmonės, prieš organizuodamos aviacijos saugumo mokymus, turi įsitikinti, kad jų samdomi šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytų asmenų mokymą vykdantys aviacijos saugumo instruktoriai yra įtraukti į CAA internetiniame tinklalapyje skelbiamą Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo atestuotų instruktorių sąrašą ir jiems yra suteikta teisė mokyti atitinkamos kategorijos asmenis, arba instruktorius yra atestuotas Europos Sąjungos šalies narės atitinkamoje institucijoje ir turi dokumentus, patvirtinančius, kad jis gali mokyti atitinkamos kategorijos asmenis.

26. Jei instruktorius mokė atitinkamos kategorijos asmenis, neturėdamas teisės jų mokyti, šie asmenys turi būti mokomi iš naujo.

27. Įmonės, organizuojančios aviacijos saugumo mokymus asmenims, turi užtikrinti, kad mokymus vykdantys instruktoriai tinkamai pildytų įmonės kursų klausytojų lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitos žurnalus.

28. Kursų klausytojų lankomumo apskaitos žurnale nurodoma ši informacija:

28.1. mokymo temų pagal asmenų kategorijas pavadinimai;

28.2. mokymo modulių, pagal kuriuos mokoma, pavadinimai ir kiekvieno modulio mokymo trukmė ir jų dėstymo data;

28.3. asmenų, kurie išklausė kursus, lankomumas (data, asmenų vardai ir pavardės);

28.4. instruktoriaus vardas, pavardė ir parašas.

29. Egzaminų laikymo apskaitos žurnale nurodoma ši informacija:

29.1. mokymo temos pagal asmenų kategorijas pirminio apmokymo baigimo data;

29.2. mokymo modulio, pagal kurį asmuo buvo mokytas, kartotinio mokymo baigimo data;

29.3. egzamino, parengto pagal atitinkamą mokymo modulį, laikymo data;

29.4. egzamino įvertinimas procentais;

29.5. instruktoriaus vardas, pavardė ir parašas.

30. Kursų klausytojų lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitos žurnalai saugomi įmonėje visą asmens darbo įmonėje laikotarpį, o instruktorius savo vykdomų egzaminų egzaminavimo lapus su asmenų atsakymais saugo ne trumpiau kaip 5 metus.

 

iv. REIKALAVIMAI Instruktoriams, vykdantiems AVIACIJOS saugumo mokymus, IR JŲ TVIRTINIMAS

 

31. Teisę vesti aviacijos saugumo mokymus turi asmenys (toliau – instruktoriai), patvirtinti CAA arba kitų Europos Sąjungos šalių narių atitinkamų institucijų ir turintys jų patvirtintą mokymo kursų (asmenų kategorijų, kurias gali mokyti) sąrašą bei įtraukti į CAA arba Europos Sąjungos šalies narės atitinkamos institucijos patvirtintų instruktorių sąrašus.

32. Aviacijos saugumo mokymą vykdysiančių instruktorių mokymo medžiagos reikalavimus nustato CAA.

33. Asmuo, kuris nori būti patvirtintas kaip aviacijos saugumo instruktorius, CAA turi pateikti:

33.1. prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmenų, išvardytų šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose, grupes, kuriems ketina vykdyti aviacijos saugumo mokymus, bei šių mokymų apimtį;

33.2. užpildytą anketą, kurioje būtų šios programos 7.1 punkte nurodyta informacija;

33.3. galiojantį Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO), Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) ar Europos civilinės aviacijos konferencijos (toliau – ECAC) pripažinto mokymo centro išduotą aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo sėkmingai baigė aviacijos saugumo instruktorių kursus;

33.4. mokymo medžiagą, kurios pagrindu asmuo vykdys šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytų asmenų mokymus.

34. CAA, gavusi 33 punkte nurodytus dokumentus:

34.1. atlieka pateiktų dokumentų įvertinimą;

34.2. patikrina šios programos 7.4.1–7.4.3 punktuose nurodytą informaciją apie asmenį;

34.3. įvertina asmens, kuris nori būti atestuotas kaip aviacijos saugumo instruktorius, pateiktos mokymų medžiagos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams;

34.4. įvertina asmens baigtus aviacijos saugumo mokymus, šių mokymų atitiktį CAA patvirtintam tinkamų aviacijos saugumo mokymų sąrašui, įgytą kvalifikaciją bei jos atitiktį instruktoriams keliamiems reikalavimams.

35. Jeigu CAA nusprendžia, kad visi pateikti dokumentai bei duomenys atitinka jiems keliamus reikalavimus ir yra visos apimties, per 30 dienų nuo visų reikalaujamų dokumentų pateikimo datos priima sprendimą dėl asmens tvirtinimo aviacijos saugumo instruktoriumi.

36. Jei priimtas teigiamas sprendimas asmenį patvirtinti instruktoriumi, jis sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuotą rinkliavą ir gauna Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą (4 priedas). Minėtas asmuo nedelsiant įtraukiamas į Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo atestuotų instruktorių sąrašą, kuris viešai publikuojamas CAA internetiniame tinklalapyje.

37. Jeigu CAA nusprendžia, kad dokumentai bei duomenys pateikti netinkamai arba ne visi, CAA raštu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja asmenį apie nustatytus trūkumus bei nurodo terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jei per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas.

38. Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjime nurodoma: instruktoriaus vardas ir pavardė, išdavimo data, o asmenų, nurodytų šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose, kuriems jis gali dėstyti, kategorijos skelbiamos CAA internetiniame tinklalapyje Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo patvirtintų instruktorių sąraše prie instruktoriaus vardo ir pavardės.

39. CAA patvirtintas instruktorius gali vykdyti mokymus tik tų kategorijų asmenims ir tik pagal tas temas, kurioms jis yra patvirtintas.

40. Instruktorius, turintis CAA išduotą Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą, kurio galiojimas nėra panaikintas ar sustabdytas, ir siekiantis vykdyti papildomų šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytų kategorijų asmenų, neįtrauktų prie instruktoriaus vardo ir pavardės Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo patvirtintų instruktorių sąraše, mokymus, pateikia šios programos 33.1 punkte nurodytą prašymą būti patvirtintu instruktoriumi mokyti papildomų kategorijų asmenis. Prašyme būtina nurodyti papildomas kategorijas asmenų, kuriuos ketina mokyti ir, jei tam tikra informacija yra pasikeitusi, šios programos 7.1 punkte nurodytą anketą. Kartu su prašymu reikia pateikti ir atnaujintą mokymo medžiagą.

41. CAA, gavusi visus reikalingus dokumentus ir instruktoriaus prašymą būti patvirtintu instruktoriumi mokyti papildomų kategorijų asmenis, atlieka papildomą instruktoriaus vertinimą pagal šios programos 34 punktą.

42. Instruktoriaus, kuris yra patvirtintas vykdyti papildomų kategorijų asmenų, nurodytų šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose, mokymą, turimas Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimas lieka galioti, o CAA internetiniame tinklalapyje esančiame Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo patvirtintų instruktorių sąraše prie instruktoriaus vardo ir pavardės esančias asmenų kategorijas papildo naujomis.

43. Instruktorius privalo nuolat sekti naujoves tose aviacijos saugumo srityse, kuriose buvo patvirtintas teikti mokymo paslaugas, kasmet atnaujinti tų sričių žinias CAA pripažįstamuose mokymuose, kurie skelbiami ir atnaujinami CAA internetiniame puslapyje.

44. Pasibaigus kalendoriniams metams instruktorius iki sausio 15 d. CAA pateikia pažymėjimus ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad atitinkami kursai buvo išklausyti, taip pat naujovėmis papildytą jo mokymo medžiagą, naudojamą jo vykdomų mokymų metu, bei aviacijos saugumo mokymo kursų sąrašus, kuriuose nurodyta, kokius žinių atnaujinimo kursus instruktorius ketina baigti tais kalendoriniais metais.

45. CAA, siekdama užtikrinti, kad instruktoriai laikytųsi šios programos 43 punkto reikalavimo, kasmet iki vasario 1 d. derina instruktorių pateiktus aviacijos saugumo mokymo kursų sąrašus, kuriuose nurodyta, kokius žinių atnaujinimo kursus instruktorius ketina baigti tais kalendoriniais metais.

46. Instruktoriui, pažeidusiam šios programos 43, 44 arba 45 punktų reikalavimus, CAA panaikina Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo galiojimą ir pašalina instruktorių iš Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo patvirtintų instruktorių sąrašo.

47. Jei CAA, vykdydama 4.1 punkte nurodytų įmonių aviacijos saugumo kokybės kontrolę, patikrinimų metu bent dviejose skirtingose įmonėse nustato didelių aviacijos saugumo trūkumų, atsiradusių dėl to paties instruktoriaus netinkamo asmenų mokymo, arba vienoje įmonėje po pirminio tikrinimo metu nustatytų didelių aviacijos saugumo trūkumų, pakartotinio tos pačios įmonės tikrinimo metu nustato tuos pačius aviacijos saugumo trūkumus, atsiradusius dėl netinkamo asmenų mokymo, vykdyto to paties instruktoriaus jau po pirminio aviacijos saugumo tikrinimo, asmenų mokymą vykdžiusiam instruktoriui sustabdoma teisė mokyti tos kategorijos asmenis, dėl kurių netinkamo mokymo kilo aviacijos saugumo pažeidimas.

48. Jei šios programos 47 punkte nurodytais atvejais CAA sustabdo teisę instruktoriui mokyti visų kategorijų asmenis, sustabdomas šio instruktoriaus Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo galiojimas.

49. CAA, sustabdžiusi arba panaikinusi Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo galiojimą, arba sustabdžiusi instruktoriaus teisę mokyti tam tikros kategorijos asmenis, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja pažymėjimo savininką.

50. CAA sustabdžius Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo galiojimą arba sustabdžius instruktoriaus teisę mokyti tam tikros kategorijos asmenis, šio pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymas gali būti panaikinamas tik instruktoriui išlaikius CAA vykdomą egzaminą, kurio metu patikrinamas instruktoriaus gebėjimas mokyti tam tikros kategorijos asmenis, nurodytus šios programos 14.1 ir 14.2 punktuose, dėl kurių netinkamo mokymo buvo nustatyti dideli aviacijos saugumo trūkumai įmonėse.

51. Jei dėl šios programos 47 punkte nurodytų priežasčių CAA sustabdžius Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo galiojimą arba teisę mokyti tam tikros kategorijos asmenis šio pažymėjimo savininkas siekia, kad jo pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymas būtų panaikintas, jis per 15 dienų nuo pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymo dienos pateikia prašymą CAA panaikinti jo instruktoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymą arba teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymą.

52. CAA, gavusi instruktoriaus prašymą panaikinti jo pažymėjimo galiojimo sustabdymą arba teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymą, ne vėliau kaip per 30 dienų paskiria egzamino laiką ir vykdo instruktoriaus egzaminavimą.

53. CAA, per 15 dienų negavusi instruktoriaus prašymo panaikinti teisės mokyti tam tikros kategorijos asmenis sustabdymą, panaikina šio instruktoriaus teisę mokyti tam tikros kategorijos asmenis ir Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo atestuotų instruktorių sąraše prie instruktoriaus vardo ir pavardės pašalina atitinkamą asmenų kategoriją.

54. CAA, per 15 dienų negavusi instruktoriaus prašymo panaikinti jo pažymėjimo galiojimo sustabdymo, panaikina šio instruktoriaus pažymėjimo galiojimą ir pašalina instruktorių iš Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos saugumo atestuotų instruktorių sąrašo.

55. Pasikeitus atestuoto CAA instruktoriaus kontaktiniams duomenims, apie tai instruktorius nedelsdamas privalo informuoti CAA.

 

V. DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS

 

56. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimo tvarką nustato bei jų atestavimą vykdo CAA.

57. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimo tikslas – įvertinti jų teorines žinias ir praktinį gebėjimą atlikti pavestas pareigas. Šie darbuotojai, savarankiškai vykdydami savo pareigas, privalo turėti CAA išduotą galiojantį aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą (3 priedas), kuriame nurodoma: įstaiga, išdavusi pažymėjimą, pažymėjimo numeris, darbuotojo, kuriam išduotas pažymėjimas, vardas ir pavardė, išdavimo data, asmens, išdavusio pažymėjimą, pareigos, vardas, pavardė, parašas bei įstaigos spaudas; kitoje pažymėjimo pusėje nurodomos funkcijos, kurias gali vykdyti pažymėjimo turėtojas, bei terminas, iki kada darbuotojas gali vykdyti pažymėjime nurodytas funkcijas.

58. Įmonė, siunčianti darbuotojus, kurie bus atestuojami, turi pateikti CAA prašymą, atestuojamų darbuotojų sąrašą bei jų aviacijos saugumo mokymą patvirtinančių dokumentų kopijas.

59. Atestuojamų darbuotojų sąraše turi būti pateikta: darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos įmonėje, šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytos darbuotojų kategorijos, pagal kurias darbuotojas bus atestuojamas, bei informacija, ar darbuotojas dirbdamas naudojasi tam tikromis specialiomis jo darbui reikalingomis priemonėmis (pvz., rentgeno spindulių įrenginiais, metalo ieškikliais ir kt.).

60. Šios programos 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodytų darbuotojų atestavimas susideda iš šių dalių:

61.1. teorijos egzamino;

61.2. praktikos egzamino.

62. Šios programos 14.1.1–14.1.3 punktuose nurodyti darbuotojai, kurie dirba su rentgeno spindulių įrenginiais, išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus, laiko rentgeno spindulių įrangos vaizdų atpažinimo egzaminą.

63. Teorijos egzamino metu siekiama patikrinti atestuojamo darbuotojo teorines žinias, kurių jis turėjo įgyti aviacijos saugumo mokymo metu.

64. Praktikos egzamino metu tikrinamas darbuotojų praktinis gebėjimas taikyti aviacijos saugumo priemones, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas.

65. Rentgeno spindulių įrangos vaizdų atpažinimo egzamino metu naudojama rentgeno spindulių įrangos vaizdų imitavimo programa. Darbuotojai turi žinoti visus draudžiamus ir pavojingus daiktus, kurie yra išvardyti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 4C ir 5B priedėliuose, taip pat jie turi žinoti, kaip draudžiami ir pavojingi daiktai atrodo rentgeno spindulių įrangos monitoriuje.

66. Jeigu darbuotojo kvalifikacija atitinka einamoms pareigoms keliamus reikalavimus, CAA remdamasi teorinių žinių, praktinių gebėjimų tikrinimų ir, jei taikoma, rentgeno spindulių atpažinimo egzamino vertinimo rezultatais priima sprendimą išduoti kvalifikacijos pažymėjimą.

67. Jeigu darbuotojas neatestuojamas, pakartotinis atestavimas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 1 mėnesio.

68. Atestuotam ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliavą sumokėjusiam darbuotojui CAA per 5 darbo dienas išduoda aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą, kuris galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.

69. Pasibaigus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui, gali būti išduotas naujas kvalifikacijos pažymėjimas, jei įmonė ne vėliau kaip per 3 mėnesius CAA pateikia 58 punkte nurodytus dokumentus, ir darbuotojų, kurie ne mažiau kaip 1/3 laiko dirba su rentgeno spindulių įrenginiais, darbo rezultatus. Gavusi reikiamus dokumentus, CAA organizuoja darbuotojo atestavimą.

70. Jei pasibaigus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui įmonė per 3 mėnesius nepateikia 58 punkte nurodytų dokumentų, darbuotojas toliau negali vykdyti jam numatytų aviacijos saugumo funkcijų.

71. Darbuotojas, praradęs kvalifikacijos pažymėjimą, privalo nedelsdamas raštu informuoti CAA, kuri priima sprendimą dėl naujo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo.

72. CAA turi teisę panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, jeigu jo turėtojas:

72.1. kreipdamasis dėl kvalifikacijos pažymėjimo pateikė neteisingus duomenis ar dokumentus;

72.2. nesilaikė teisės aktais nustatytų aviacijos saugumo reikalavimų;

72.3. reguliariai nekelia savo kvalifikacijos šioje programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

73. Atliekant tyrimą dėl aplinkybių, nurodytų šios programos 72.2–72.3 punktuose, CAA turi teisę sustabdyti darbuotojo, dėl kurio atliekamas tyrimas, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą. Pabaigus tyrimą, CAA priima vieną iš šių sprendimų:

73.1. panaikinti pažymėjimo galiojimą;

73.2. atšaukti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

74. Sprendimą dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo ar galiojimo sustabdymo CAA turi priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šios programos 72.1–72.3 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Apie pažymėjimo galiojimo panaikinimą ar sustabdymą CAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja darbuotoją, kurio kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas, ir įmonės, kurioje šis darbuotojas dirba, vadovą.

75. Panaikinus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, darbuotojas privalo jį grąžinti CAA.

76. Darbuotojas, kurio kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, gali kreiptis į CAA dėl naujo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tik praėjus vieniems metams nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.

77. Kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, perregistravimo, galiojimo sustabdymo ir grąžinimo apskaitą tvarko CAA.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78. Atestavimo egzaminų testai ir protokolai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

79. CAA sprendimai, priimti šioje programoje nustatytais atvejais, gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos

saugumo mokymo programos

1 priedas

 

Aviacijos saugumo mokymo moduliai

 

Modulio numeris

Modulio pavadinimas ir temos

Minimali trukmė

1.

Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės

1.1. Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai.

1.2. Esamos grėsmės:

1.2.1. asmenų ir grupių tipai, galintys kelti grėsmę civilinei aviacijai;

1.2.2. civilinės aviacijos patrauklumo teroristinėms grupuotėms priežastys.

30 min.

2.

Civilinės aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai

2.1. Civilinės aviacijos saugumo tikslai.

2.2. Civilinės aviacijos saugumo uždaviniai.

10 min.

3.

Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas

3.1. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos, reguliuojančios aviacijos saugumą:

3.1.1. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

3.1.2. Europos Sąjungos institucijos;

3.1.3. Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAC).

3.2. Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą.

3.3. Aviacijos saugumo organizavimas Lietuvoje:

3.3.1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija;

3.3.2. Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracija;

3.3.3. saugumo kontrolę vykdančių asmenų pareigos ir atsakomybė.

30 min.

4.

Aviacijos saugumo organizavimas oro uostuose

4.1. Oro uosto saugumo komisija.

4.2. Aviacijos saugumą užtikrinančios tarnybos ir institucijos oro uoste, jų funkcijos.

4.3. Oro uosto ir oro vežėjų aviacijos saugumo programos.

20 min.

5.

Oro uosto patekimo kontrolė

5.1. Išimtys, taikomos patekimo kontrolei.

5.2. Patekimo kontrolę įmonėje užtikrinančių darbuotojų pareigos.

5.3. Leidimų tikrinimo tvarka.

5.4. Veiksmai, jei pastebimi asmenys be leidimų.

5.5. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais asmenimis.

5.6. Oro uosto stebėjimas, patruliavimas, jo tikslas, pagrindiniai veiksmingo patruliavimo elementai.

5.7. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

2 val.

6.

6.1. Patekimo kontrolės tikslas.

6.2. Teisės aktų reikalavimai, taikomi patekimo kontrolei.

6.3. Patekimo kontrolės procedūros.

6.4. Oro uosto patekimo kontrolės sistema.

6.5. Oro uosto leidimai.

6.6. Asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti.

6.7. Kontrolinės išdėstymas ir patikrinimo procesas.

6.8. Oro uosto planas.

6.9. Oro uosto zonos.

1 val.

7.

Įmonės, išskyrus oro uostą, patekimo kontrolė

7.1. Įmonės, kurioje dirbantiems asmenims vykdomi mokymai, patekimo kontrolė:

7.1.1. patekimo kontrolės tikslas;

7.1.2. įmonės naudojamos patekimo kontrolės procedūros (aprašytos įmonės saugumo programoje);

7.1.3. patekimo kontrolę įmonėje užtikrinančių darbuotojų pareigos;

7.1.4. įmonės leidimų sistema (nuolatiniai, laikini, svečio leidimai ir pan.);

7.1.5. leidimų tikrinimo tvarka;

7.1.6. veiksmai, jei pastebimi asmenys be leidimų.

2 val.

8.

Draudžiami daiktai

8.1. Draudžiamų daiktų sąrašas:

8.1.1. draudžiami daiktai, įsinešti į riboto patekimo vietas ir orlaivio saloną;

8.1.2. draudžiami daiktai gabenti orlaivio bagažo skyriuje.

8.2. Draudžiamų daiktų atpažinimas, skirtumas tarp draudžiamo ir įtartino daikto.

8.3. Šaunamieji ginklai, jų dalys ir šaudmenų tipai.

8.4. Sprogmenų charakteristikos ir padegamieji užtaisai.

8.5. Pagrindiniai savadarbių sprogstamųjų ir savadarbių padegamųjų įtaisų komponentai.

8.6. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai, draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

8.7. Požymiai, kad daiktas yra perdarytas jame draudžiamam daiktui slėpti.

8.8. Veiksmai aptikus draudžiamą daiktą.

1 val.

9.

Veiksmai kilus incidentams, pastebėjus įtartinus asmenis ar paliktus daiktus, gavus grasinimą susprogdinti

9.1. Pagrindiniai krizės valdymo principai:

9.1.1. derybos su įkaitų paėmėjais;

9.1.2. krizės valdymo struktūra;

9.1.3. incidento valdymas.

9.2. Krizės kontrolė:

9.2.1. skirtingi krizės etapai;

9.2.2. pagrindinės strategijos kiekvienu etapu:

9.2.2.1. sustabdymas;

9.2.2.2. izoliacija;

9.2.2.3. pasirengimas;

9.2.3. krizės valdymo ir kontrolės pratybų principai.

9.3. Krizės valdymo planas:

9.3.1. krizės valdymo plano pagrindiniai elementai;

9.3.2. krizės valdymo plano rengimas;

9.3.3. krizės valdymo plano priežiūra ir peržiūrėjimas.

9.4. Reikalaujami valdymo ir kontrolės centrai:

9.4.1. Nacionalinis koordinavimo ir kontrolės centras;

9.4.2. incidentų kontrolės centras;

9.4.3. perdavimo kontrolės taškas.

9.5. Oro uosto krizės valdymo pratybos:

9.5.1. pratybų tikslai ir uždaviniai;

9.5.2. pratybų planavimas;

9.5.3. pratybų instrukcijos;

9.5.4. organizavimas;

9.5.5. pratybų vykdymas;

9.5.6. vertinimas.

9.6. Veiksmai kilus incidentams:

9.6.1. lėktuvo užgrobimo atveju;

9.6.2. sabotažo lėktuve atveju.

6 val.

10.

10.1. Veiksmai kilus incidentams:

10.1.1. sabotažo oro uoste atveju;

10.1.2. terorizmo oro uoste arba aviacijos infrastruktūros objektuose atveju.

10.2. Veiksmai pastebėjus įtartiną asmenį ar paliktus daiktus.

10.3. Veiksmai gavus pranešimą apie padėtus sprogmenis.

1 val.

11.

Pranešimų tvarka

11.1. Naudojamos ryšio priemonės: ryšio priemonės, šaukiniai, ryšio palaikymo taisyklės.

11.2. Pranešimų ir ataskaitų formos.

11.3. Pranešimų ir ataskaitų turinys.

15 min.

12.

Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui

30 min.

13.

Krovinių ir pašto saugumas

13.1. Krovinių ir pašto gabenimo veiklos silpnosios vietos prieš išpuolius.

13.2. Reguliuojamojo subjekto atsakomybė ir pareigos.

13.3. Krovinių ir pašto tikrinimo metodika.

13.4. Tikrinimas rankomis.

13.5. Saugumo įrangos naudojimas:

13.5.1. rentgeno spindulių įrenginių naudojimas:

13.5.1.1. rentgeno spindulių įrenginio naudojimo tikslas;

13.5.1.2. darbo su rentgeno spindulių įrenginiais organizavimas;

13.5.1.3. darbui su rentgeno spindulių įrenginiais taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai;

13.5.1.4. rentgeno spindulių įrenginių veikimo principai;

13.5.1.5. testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas;

13.5.2. sprogmenų aptikimo sistemos ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemos:

13.5.2.1. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų naudojimo tikslas;

13.5.2.2. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų veikimo principai;

13.5.3. naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybės ir trūkumai;

13.5.4. saugumo įrangos projektuojamų vaizdų atpažinimas (draudžiamų daiktų, skirtingų medžiagų ir pan. atpažinimas).

13.6. Sprendimo leisti arba neleisti įnešti daiktą į riboto patekimo zoną, orlaivio saloną ar bagažo skyrių priėmimo pagrindas.

13.7. Krovinių, kuriuos galima gabenti tik krovininiais orlaiviais (paštą tikrinantys darbuotojai mokomi saugumo reikalavimų paštui, kurį galima gabenti tik pašto orlaiviais), saugumo reikalavimai.

13.8. Specialios saugumo procedūros ir išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (reguliuojamų subjektų, žinomų ir patikimų siuntėjų siuntų, tranzitinių siuntų tikrinimas, skubaus pašto saugumo priemonės ir kt.).

13.9. Siuntų dokumentų (saugumo sertifikatų ar pan.) užpildymo tikslas ir jų pildymas.

8 val.

14.

14.1. Teisės aktai, reglamentuojantys krovinių ir pašto saugumą.

14.2. Krovinių ir pašto apsaugos reikalavimai.

14.3. Krovinių ir pašto vežimo reikalavimai.

2 val.

15.

Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumas

15.1. Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų tikrinimo metodika:

15.1.1. tikrinimas rankomis;

15.1.2. saugumo įrangos naudojimas;

15.1.2.1. rentgeno spindulių įrenginių naudojimas:

15.1.2.1.1. rentgeno spindulių įrenginio naudojimo tikslas;

15.1.2.1.2. darbo su rentgeno spindulių įrenginiais organizavimas;

15.1.2.1.3 darbui su rentgeno spindulių įrenginiais taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai;

15.1.2.1.4. rentgeno spindulių įrenginių veikimo principai;

15.1.2.1.5. testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas;

15.1.2.2. sprogmenų aptikimo sistemos ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemos:

15.1.2.2.1. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų naudojimo tikslas;

15.1.2.2.2. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų veikimo principai;

15.1.2.3. saugumo įrangos projektuojamų vaizdų atpažinimas (draudžiamų daiktų, skirtingų medžiagų ir pan. atpažinimas);

15.1.3. naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai;

15.1.4. sprendimo leisti arba neleisti įnešti daiktą į riboto patekimo zoną, orlaivio saloną ar bagažo skyrių priėmimo pagrindas;

15.1.5. specialios saugumo procedūros ir išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (ginklų vežimas ir kt.).

8 val.

16.

16.1. Teisės aktai, reglamentuojantys oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumą.

16.2. Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų apsaugos reikalavimai.

16.3. Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų vežimo reikalavimai.

2 val.

17.

Transporto priemonių tikrinimas

17.1. Teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių tikrinimą.

17.2. Transporto priemonių tikrinimo metodika.

17.3. Specialios saugumo procedūros ir išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

17.4. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

2 val.

18.

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas

18.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą.

18.2. Orlaivio tipo konfigūracija.

18.3. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, tikrinimo tikslas, tikrinamos vietos.

18.4. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

2 val.

19.

Orlaivio apsaugos reikalavimai

19.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio apsaugą.

19.2. Orlaivio plombavimo procedūros.

19.3. Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas.

19.4. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

1 val.

20.

Bagažo priklausomybės nustatymas

20.1. Bagažo priklausomybės keleiviams nustatymo teisiniai reikalavimai ir būdai.

20.2. Oro vežėjo medžiagų, naudojant aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą, apsaugos reikalavimai.

20.3. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

2 val.

21.

Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius

21.1. Savigynos būdai.

21.2. Baimės kontrolė.

21.3. Nemirtinų saugumo priemonių, paskirtų įgulai, panaudojimas (pvz., antrankiai ar kitos panašios suvaržančios priemonės).

21.4. Procedūros skrydžių metu, įskaitant įgulos bendravimą ir koordinavimą per užrakintas pilotų kabinos duris.

2 val.

22.

Asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir bagažo skyriuje vežamo bagažo saugumas

22.1. Teisės aktai, reglamentuojantys rankinio bagažo, nešamų daiktų ir bagažo skyriuje vežamo bagažo tikrinimą.

22.2. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais keleiviais.

22.3. Asmenų tikrinimo metodika.

22.4. Bagažo tikinimo metodika:

22.4.1. rankinio bagažo tikrinimas;

22.4.2. bagažo skyriaus bagažo tikrinimas;

22.5. Tikrinimas rankomis:

22.5.1. tikrinimo rankomis tikslas;

22.5.2. tikrinimo rankomis privalumai;

22.5.3. procedūros, jei asmuo nesutinka būti tikrinamas arba nepateikia asmeninių daiktų arba bagažo tikrinti.

22.6. Atitinkamo skaičiaus asmenų ir bagažo sistemiškas parinkimas tikrinimui rankomis iš tam tikro jų skaičiaus.

22.7. Saugumo įrangos naudojimas:

22.7.1. rentgeno spindulių įrenginių naudojimas:

22.7.1.1. rentgeno spindulių įrenginio naudojimo tikslas;

22.7.1.2. darbo su rentgeno spindulių įrenginiais organizavimas;

22.7.1.3. darbui su rentgeno spindulių įrenginiais taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai;

22.7.1.4. rentgeno spindulių įrenginių veikimo principai;

22.7.1.5. testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas;

22.7.2. metalo aptikimo įranga:

22.7.2.1. stacionarios metalo aptikimo įrangos naudojimo tikslas;

22.7.2.2. stacionari metalo aptikimo įranga, naudojama konkrečioje darbo vietoje ir darbas su ja;

22.7.2.3. stacionarios metalo aptikimo įrangos testavimas prieš naudojimą;

22.7.2.4. veiksmai, jei stacionari metalo aptikimo įranga suveikia;

22.7.2.5. rankinio metalo ieškiklio naudojimo tikslas;

22.7.2.6. rankinio metalo ieškiklio parengimas darbui ir testavimas;

22.7.2.7. veiksmai, jei rankinis metalo ieškiklis suveikia;

22.7.3. sprogmenų aptikimo sistemos ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemos:

22.7.3.1. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų naudojimo tikslas;

22.7.3.2. sprogmenų aptikimo sistemų ir sprogstamųjų įtaisų aptikimo sistemų veikimo principai.

22.8. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų tikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

22.9. Saugumo įrangos projektuojamų vaizdų atpažinimas (draudžiamų daiktų, skirtingų medžiagų ir pan. atpažinimas).

22.10. Sprendimo leisti arba neleisti įnešti daiktą į riboto patekimo zoną, orlaivio saloną ar bagažo skyrių priėmimo pagrindas.

22.11. Bagažo skyriuje vežamo bagažo apsaugos reikalavimai.

22.12. Specialios saugumo procedūros ir išimtys bei atvejai, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (labai svarbių asmenų aptarnavimas, asmenų su specialiais poreikiais, nepaklusnių asmenų, diplomatų tikrinimas, ginklų vežimas ir kt.).

8 val.

23.

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos ir saugumo kontrolės programos kontrolės vykdymas

23.1. Standartinės Nacionalinės kokybės kontrolės programos įgyvendinimo priemonės.

23.2. Nacionalinės kokybės kontrolės programos sąvokos ir turinys.

23.3. Pasirengimas auditui / tikrinimui.

23.4. Auditų / tikrinimų metodika ir technika.

23.5. Auditorių / inspektorių pareigos.

23.6. Auditų / tikrinimų metu rastų trūkumų pristatymas.

23.7. Informacijos rinkimo procedūros ir technologija, stebėjimas, dokumentų tikrinimas ir ataskaitų rengimas.

16 val.

24.

Vadovavimas darbuotojams

24.1. Vadovavimo užduotys.

24.2. Vidaus kokybės kontrolė.

24.3. Darbuotojų mokymas darbo vietoje ir jų motyvavimas.

24.4. Konfliktų sprendimas.

2 val.

 

_________________

 


Nacionalinės civilinės aviacijos

saugumo mokymo programos

2 priedas

 

AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO REIKALAVIMAI ATITINKAMŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJAMS

 

Asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą tikrinantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 22.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 40 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 8 valandos, praktika darbo vietoje – 20 valandų.

Jei darbuotojas dirba su rentgeno spindulių įrenginiu, pasirinktinai mokoma: praktika darbo vietoje su rentgeno spindulių įrenginiu – ne mažiau kaip 1/3 darbuotojo darbo laiko dirbant su tokia įranga arba kompiuterinis mokymas klasėje, naudojant pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programą – 6 valandos kas 6 mėnesiai.

Asmenų, dirbančių su rentgeno spindulių įrenginiais, mokymui klasėje arba darbo vietoje turi būti naudojama pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programa, atitinkanti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, priedo 11.4.1 punkto nuostatas.

 

Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas krovinius ir paštą tikrinantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 40 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 8 valandos, praktika darbo vietoje – 20 valandų.

Jei darbuotojas dirba su rentgeno spindulių įrenginiu, pasirinktinai mokoma: praktika darbo vietoje su rentgeno spindulių įrenginiu – ne mažiau kaip 1/3 darbuotojo darbo laiko dirbant su tokia įranga arba kompiuterinis mokymas klasėje, naudojant pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programą – 6 valandos kas 6 mėnesiai.

Asmenų, dirbančių su rentgeno spindulių įrenginiais, mokymui klasėje arba darbo vietoje turi būti naudojama pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programa, atitinkanti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, priedo 11.4.1 punkto nuostatas.

 

Oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas oro vežėjo paštą ir medžiagas, orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 40 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 8 valandos, praktika darbo vietoje – 20 valandų.

Jei darbuotojas dirba su rentgeno spindulių įrenginiu, pasirinktinai mokoma: praktika darbo vietoje su rentgeno spindulių įrenginiu – ne mažiau kaip 1/3 darbuotojo darbo laiko dirbant su tokia įranga arba kompiuterinis mokymas klasėje, naudojant pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programą – 6 valandos kas 6 mėnesiai.

Asmenų, dirbančių su rentgeno spindulių įrenginiais, mokymui klasėje arba darbo vietoje turi būti naudojama pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programa, atitinkanti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, priedo  11.4.1 punkto nuostatas.

 

Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas transporto priemones tikrinantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 20 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 5 valandos, praktika darbo vietoje – 10 valandų.

 

Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 20 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 5 valandos, praktika darbo vietoje – 8 valandos.

 

Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 18.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 8 valandos.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos, praktika darbo vietoje – 8 valandos.

 

Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas orlaivio apsaugą užtikrinantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 6, 10, 19.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 8 valandos.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos, praktika darbo vietoje  – 8 valandos.

 

Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 20.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

Krovinių ir pašto saugumo kontrolę (išskyrus patikrinimą) vykdančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas krovinių ir pašto saugumo kontrolę (išskyrus patikrinimą) vykdantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 12 valandų.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos, praktika darbo vietoje – 6 valandos.

 

Oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas

 

Šis kursas skirtas oro vežėjo pašto ir medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16.

Praktikos trukmė darbo vietoje – 8 valandos.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, praktika darbo vietoje – 8 valandos.

 

Aviacijos saugumo vadovų mokymas

 

Šis kursas skirtas įmonių aviacijos saugumo vadovams.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 24. Pagal 7 modulį papildomai mokomi ne oro uostų aviacijos saugumo vadovai; pagal 9 modulį papildomai mokomi oro uostų, oro vežėjų ir oro eismo paslaugų įmonės aviacijos saugumo vadovai.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

Oro eismo paslaugas teikiančios įmonės skrydžių vadovų ir asmenų, kuriems reikia nelydimiems patekti į šios įmonės kontroliuojamą teritoriją, mokymas

 

Šis kursas skirtas oro eismo paslaugas teikiančioje įmonėje dirbantiems skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į šios įmonės kontroliuojamą teritoriją.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 7, 10, 11.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

Oro vežėjo orlaivio įgulos narių mokymas

 

Šis kursas skirtas oro vežėjo orlaivio įgulos nariams.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 8, 10, 21.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos, praktika darbo vietoje – 8 valandos.

 

Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į riboto patekimo zoną, mokymas

 

Šis kursas skirtas asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną.

Šio kurso metu dėstomi moduliai: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 bei praktinis supažindinimas su oro uoste taikomomis aviacijos saugumo priemonėmis ir procedūromis.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai, kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

Asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims (viduriniosios grandies vadovų), mokymas

 

Šis kursas skirtas asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims.

Šio kurso metu dėstomas 24 modulis ir tie moduliai, pagal kuriuos mokomi šiems asmenims tiesiogiai pavaldūs darbuotojai.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai.

 

Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdančių auditorių mokymas

 

Šis kursas skirtas nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

Šio kurso metu dėstomas 23 modulis.

Šis kursas kartojamas ne rečiau kaip kas dveji metai.

_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos

3 priedas

 

(Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo forma)

 

Kvalifikacijos pažymėjimo pirma pusė:

 

 

Kvalifikacijos pažymėjimo antra pusė:

 

 

 

_________________


Nacionalinės civilinės aviacijos

saugumo mokymo programos

4 priedas

 

(Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIAUS

PAŽYMĖJIMAS

 

________ Nr. _______

(data)

 

Vilnius

 

 

Pažymima, kad __________________________________________________________

(instruktoriaus vardas ir pavardė)

yra patvirtintas aviacijos saugumo instruktorius, galintis vykdyti aviacijos saugumo mokymus atitinkamų kategorijų asmenims, nurodytiems Civilinės aviacijos administracijos internetiniame tinklalapyje prie šio instruktoriaus pavardės.

 

 

 

Direktorius (A.V.)                           ____________                          _____________________

(parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

_________________