Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1558

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931; 2006, Nr. 77-3011; 2007, Nr. 118-4825; 2008, Nr. 130-4987):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybė) paskirtiems diplomatams, priimtiems dirbti ar perkeltiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, į atstovybes paskirtiems ar perkeltiems kitiems valstybės tarnautojams ir žvalgybos pareigūnams (toliau vadinama – atstovybės darbuotojai), taip pat paskirtiems į atstovybes specialiesiems atašė ir specialiųjų atašė pavaduotojams, kurie nėra valstybės tarnautojai, tiek, kiek jiems socialinių garantijų ir kompensacijų nenustato kiti teisės aktai.“

1.3. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

„2.1. Diplomatams, kitiems valstybės tarnautojams ir žvalgybos pareigūnams (toliau kiti valstybės tarnautojai ir žvalgybos pareigūnai (išskyrus profesinės karo tarnybos karius) vadinama – kiti valstybės tarnautojai) darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,  Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS OLEKAS

 

_________________