LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 m. LIEPOS 15 d. ĮSAKYMO Nr. D1-370 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-654

Vilnius

 

 

Pakeičiu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790):

1. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Apie 8.1 punkte nurodytą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV, Užsakovas, gavęs atrankos išvadą, nedelsdamas turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (1 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse, o atsakinga institucija priimtą atrankos išvadą paskelbti savo tinklalapyje.“

2. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.“

3. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Atsakinga institucija kartu su planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektais, Užsakovu, PAV dokumentų rengėju ir pasiūlymus pateikusiais suinteresuotos visuomenės atstovais, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų išnagrinėja pasiūlymus ir priima galutinę atrankos išvadą. Užsakovas apie galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (2 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.“

4. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Apie parengtą PAV programą, nurodytą 8.2 punkte, PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o atsakingai institucijai raštu (elektroniniu paštu) pateikdamas šią informaciją:

14.1. planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.2. planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas;

14.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas gatvė);

14.5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje;

14.6. kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų);

14.7. informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.“

5. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Užsakovas raštu informuoja atsakingą instituciją apie 9 ir 12 punktuose nurodytus pranešimus, paskelbtus 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu prideda laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.“

6. Išdėstau 181 punktą taip:

181. atsakinga institucija 14.1–14.7 punktuose nurodytą informaciją, gautą iš Užsakovo, turi paskelbti savo tinklalapyje.“

7. Išdėstau 21 punktą taip:

21. PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto susirinkimo, turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku) šią informaciją:

21.1. informaciją, nurodytą 14.1–14.5 punktuose;

21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;

21.3. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);

21.4. kam (nurodomas PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo susirinkimo teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.);

21.5. informacija apie tai, kad pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.“

8. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti PAV dokumentų kopijas, atlygina PAV dokumentų rengėjui kopijavimo išlaidas.“

9. Išdėstau 24 punktą taip:

24. Iki viešo susirinkimo pradžios ar jo metu PAV dokumentų rengėjas turi paskirti pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų PAV dokumentų rengėjas) bei užregistruoti dalyvius. Viešo susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.“

10. Išdėstau 25 punktą taip:

25. PAV dokumentų rengėjas viešo susirinkimo metu turi pristatyti Užsakovą, PAV dokumentų rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su PAV ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.“

11. Išdėstau 26.4 punktą taip:

26.4. PAV dokumentų rengėjo trumpas pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;“.

12. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti PAV dokumentų rengėjui pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo. PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti susipažinimo su PAV ataskaita sąlygas, nurodytas 22 punkte.“

13. Išdėstau 32 punktą taip:

32. PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, gautus iki visuomenės viešo susirinkimo pradžios, jo metu ir po jo, turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.“

14. Išdėstau 33 punktą taip:

33. PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą formą (4 priedas) turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.“

15. Išdėstau 34 punktą taip:

34. PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitą, kuri pataisyta atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektams.“

16. Išdėstau 35 punktą taip:

35. Jeigu PAV ataskaita po viešo supažindinimo, PAV subjektų ir atsakingos institucijos motyvuotų išvadų pateikimo turi būti iš esmės taisoma (pvz., siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, švelninančios priemonės ir kt.), tokiais atvejais atsakinga institucija turi teisę pareikalauti, kad PAV dokumentų rengėjas pakartotinai organizuotų šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta ar patikslinta PAV ataskaita.“

17. Išdėstau 40 punktą taip:

40. Visi poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai turi teisę pagal Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702 (Žin., 2010, Nr. 142-7286), nustatytą tvarką teikti dokumentus atsakingai institucijai ir gauti atsakymus iš jos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į atsakingą instituciją, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiais būdais pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.“

18. Papildau šiuo 41 punktu:

41. Ginčai dėl šio įstatymo taikymo, taip pat dėl sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jeigu mano, kad jos prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką.“

19. Papildau šiuo 42 punktu:

42. Suinteresuota visuomenė, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą.“

20. Išdėstau 1 priedo 6 punktą taip:

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).“

21. Išdėstau 2 priedo 4 punktą taip:

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas