TEISĖJŲ TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL BYLŲ IR SU TEISMO PROCESU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS TVARKYMO VIEN ELEKTRONINE FORMA

 

2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 13P-145-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2011, Nr. 85-4128) 371 straipsnio 1 dalimi, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad vien elektronine forma tvarkomos:

1.1. civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo apylinkių teismuose, kuriose pareiškimas, kurio pagrindu teisme inicijuojama byla, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.2. civilinės bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.3. civilinės bylos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, administracinės bylos administraciniuose teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.4. bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nagrinėjančiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos pagal 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau teisme gautus skundus dėl sprendimų ar nutarčių priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos vien elektronine forma.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                           Gintaras Kryževičius

 

 

 

Sekretorė                                                                                       Laima Garnelienė