Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 26 D. NUTARIMO NR. 584 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 986

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 54-1961; 2010, Nr. 82-4335; 2011, Nr. 123-5834):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) 24 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Žemės gelmių registro nuostatuose:

1.2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Žemės gelmių registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Žemės gelmių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus, sudarymą, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų ir registro informacijos tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais, registro duomenų ir registro informacijos saugą, jų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.“

1.2.2. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Registro duomenys ir registro informacija kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.“

1.2.3. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.“

1.2.4. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiuose Nuostatuose, apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 91-4325), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Registrų duomenų naudojimo leidimų (licencijų) taikymo taisyklėse, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T-175 (Žin., 2007, Nr. 3-142), Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkoje LAND 4-99, patvirtintoje aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Žin., 1999, Nr. 112-3263).“

1.2.5. Išdėstyti II skyriaus pavadinimą taip:

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS“.

1.2.6. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos geologijos tarnyba).“

1.2.7. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro valdytojas, privalo:“.

1.2.8. Išdėstyti 13.3 punktą taip:

13.3. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais;“.

1.2.9. Papildyti 13.7 punktu:

13.7. atlikti kitus šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.“

1.2.10. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro valdytojas, turi teisę:“.

1.2.11. Išdėstyti 14.4 punktą taip:

14.4. atlikti kitus šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.“

1.2.12. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, atlieka šias funkcijas:“.

1.2.13. Išdėstyti 15.5 punktą taip:

15.5. atlieka kitas šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.“

1.2.14. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, privalo užtikrinti, kad:“.

1.2.15. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, turi teisę:“.

1.2.16. Išdėstyti III skyriaus pavadinimą taip:

III. REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA“.

1.2.17. Išdėstyti 20.1.2 punktą taip:

20.1.2. žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris;“.

1.2.18. Išdėstyti 20.21.6 punktą taip:

20.21.6. suleistų anglies dioksido srautų kiekiai ir sudėtis;“.

1.2.19. Išdėstyti 20.3 punktą taip:

20.3. erdviniai duomenys apie naudingųjų iškasenų telkinį, žemės gelmių šiluminės energijos telkinį, požeminio vandens telkinį, vandenvietę ar žemės gelmių ertmę, parengti naudojant 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94 (toliau vadinama – LKS-94), ir jų aprašomieji duomenys:“.

1.2.20. Išdėstyti 20.3.2 punktą taip:

20.3.2. požeminio vandens telkinio, vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos juostų ribos ir jų aprašomieji duomenys: sanitarinės apsaugos zonos juostos tipas;“.

1.2.21. Išdėstyti 20.3.3 punktą taip:

20.3.3. kasybos sklypo ribos ir jų aprašomieji duomenys: plotas, išteklių rūšis, išteklių kiekis;“.

1.2.22. Papildyti 21.11 punktu:

21.11. žemės sklypo kadastrinis numeris;“.

1.2.23. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Registro objektus registruoja Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi iš registro duomenų teikėjų Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386) (toliau vadinama – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka pateiktus dokumentus raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atlikusi šiuos veiksmus:

25.1. registro žemės gelmių išteklių dalies objektai įregistruojami gavus naudingųjų iškasenų telkinio, žemės gelmių šiluminės energijos telkinio, požeminio vandens telkinio, vandenvietės išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo (atitinkamo etapo) dokumentus (ataskaitą) ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse nustatytus dokumentus ir įsigaliojus Lietuvos geologijos tarnybos sprendimui dėl aprobuotų žemės gelmių išteklių telkinio ar žemės gelmių ertmių įrašymo į registrą arba ištyrus ir (arba) leidus naudoti anglies dioksido geologinę saugyklą ir anglies dioksido geologinės saugyklos kompleksą;

25.2. registro gręžinių dalies objektai registruojami gavus Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos užpildytą gręžinio pasą ir sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentus (ataskaitas) ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse numatytus dokumentus;

25.3. registro žemės gelmių tyrimų dalies objektai registruojami gavus Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus žemės gelmių tyrimo registravimo dokumentus.

Gaunami dokumentai registruojami Lietuvos geologijos tarnybos nustatyta tvarka.“

1.2.24. Papildyti 25.1 punktu:

25.1 Registruojamų žemės gelmių tyrimų vieta arba plotas turi būti suderinti su žemės savininkais ir naudotojais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.25. Išdėstyti 27 punktą taip:

27. Lietuvos geologijos tarnyba patikrina registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų ir duomenų autentiškumą, teisingumą ir atitiktį šiuose Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir įrašo (arba atsisako įrašyti) juos į registrą per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo.“

1.2.26. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir / ar duomenų neįrašo, jeigu ji nustato, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, taip pat jeigu pateikti dokumentai neatitinka šiuose Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir / ar kituose teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą įregistruoti objektą ir / ar įrašyti duomenis Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja registro duomenų teikėją, nurodydama šio sprendimo priežastį.

Registro duomenų teikėjai, pašalinę priežastis, dėl kurių Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistravo ir / ar duomenų neįrašė, pakartotinai gali kreiptis dėl objekto registravimo ir / ar duomenų įrašymo.

Lietuvos geologijos tarnyba, turėdama atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali tikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, apie tai pranešdama registro duomenų teikėjui ir nurodydama patikslinimą ir jo priežastį.“

1.2.27. Įrašyti 29 punkte vietoj žodžių „registro tvarkymo įstaigą“ žodžius „registro tvarkytoją“ ir vietoj žodžių „registro tvarkymo įstaiga“ žodžius „registro tvarkytojas“.

1.2.28. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Lietuvos geologijos tarnyba, patikrinusi registrui pateiktus dokumentus ir duomenis, įrašo registro duomenis į registro duomenų bazę ir suteikia registro objektui identifikavimo numerį.“

1.2.29. Išdėstyti 31.2 punktą taip:

31.2. registro gręžinių dalyje – pažyma apie gręžinio įregistravimą ir įregistruoto gręžinio pasas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodami registro duomenų teikėjui prašyme registruoti gręžinį nurodytu būdu: elektroninių ryšių priemonėmis arba išspausdinami, patvirtinami ir išsiunčiami paštu, arba įteikiami asmeniškai. Jeigu prašyme registruoti gręžinį pateikimo būdas nenurodytas, pažyma ir gręžinio pasas pateikiami taip, kaip pateiktas prašymas registruoti gręžinį ir kiti dokumentai;“.

1.2.30. Išdėstyti 31.3 punktą taip:

31.3. registro žemės gelmių tyrimų dalyje – žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinantis dokumentas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodamas elektroninių ryšių priemonėmis arba išspausdinamas, patvirtinamas ir išsiunčiamas paštu ar įteikiamas asmeniškai. Žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinančio dokumento pateikimo būdas nurodomas prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą. Jeigu prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinančio dokumento pateikimo būdas nenurodytas, šis dokumentas pateikiamas taip, kaip pateiktas prašymas registruoti žemės gelmių tyrimą ir kiti dokumentai.

Šių Nuostatų 31.2 ir 31.3 punktuose nurodytų dokumentų, pateiktų raštu, kopijos arba jų antrieji egzemplioriai, taip pat kiti registrui pateikti dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka saugomi Lietuvos geologijos tarnyboje.“

1.2.31. Išdėstyti 32 punktą taip:

32. Įregistruoto žemės gelmių tyrimų objekto duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia bent vienas iš anksčiau tyrimų objektui registruoti pateiktų duomenų: tyrimų rūšis, tikslas arba etapas, ploto ribos (vieta) ir adresas, tyrimų pradžios ir pabaigos datos.

Įregistruoto gręžinio duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia įregistruoto gręžinio savininkas, būklė ar paskirtis.

Žemės gelmių išteklių dalies objektų duomenys keičiami ar papildomi, jeigu pasikeičia būklė, išteklių kategorija ar kiekis, duomenys apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą, erdviniai duomenys.“

1.2.32. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Registro duomenų teikėjas per 10 darbo dienų nuo šių Nuostatų 32 punkte nurodytų duomenų pasikeitimų turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prašymą patikslinti pakitusius duomenis ir Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba per 5 darbo dienas įrašo pakeitimus ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai registro duomenų teikėjui.“

1.2.33. Išdėstyti 34 punktą taip:

34. Žemės gelmių išteklių telkiniai arba žemės gelmių ertmės išregistruojami Lietuvos geologijos tarnybai priėmus sprendimą išbraukti juos iš registro.“

1.2.34. Išdėstyti 36 punktą taip:

36. Žemės gelmių tyrimus, kurie nebuvo pradėti vykdyti iki tyrimų pabaigos datos ir negautas prašymas pakeisti tyrimų pabaigos datą, Lietuvos geologijos tarnyba išregistruoja per 90 kalendorinių dienų nuo minėto termino pabaigos ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša atitinkamam registro duomenų teikėjui.“

1.2.35. Išdėstyti 37 punktą taip:

37. Lietuvos geologijos tarnyba, nustačiusi, kad dėl jos kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir informacija, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.“

1.2.36. Papildyti 42.6 punktu:

42.6. Nekilnojamojo turto registro (žemės sklypo kadastro duomenys: kadastro vietovės kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris); nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys; duomenys, nustatantys daiktinių teisių turėtojus), – šių Nuostatų 20.3, 21.11, 21.7, 22.3 punktuose nurodytiems duomenims tvarkyti.“

1.2.37. Įrašyti 43 punkte vietoj žodžių „registro tvarkymo įstaigai“ žodžius „registro tvarkytojui“.

1.2.38. Įrašyti 44 punkte vietoj žodžių „registro tvarkymo įstaigą“ žodžius „registro tvarkytoją“.

1.2.39. Išdėstyti 47.1 punktą taip:

47.1. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis;“.

1.2.40. Pripažinti netekusiu galios 47.3 punktą.

1.2.41. Išdėstyti 47.4 punktą taip:

47.4. fiziniams asmenims – registre tvarkomus duomenis apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą.“

1.2.42. Išdėstyti 49 punktą taip:

49. Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydžiai tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Jeigu asmenys pageidauja gauti apibendrintą, susistemintą, statistinę ar kitaip apdorotą analitinę registro informaciją, ji teikiama už atlyginimą, apskaičiuotą pagal sąnaudas, patirtas rengiant ir teikiant šią informaciją pagal asmenų pageidavimus.“

1.2.43. Pripažinti netekusiais galios 49.1 ir 49.2 punktus.

1.2.44. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Registro duomenis Lietuvos geologijos tarnyba teikia:

50.1. išduodama išrašus, pažymas ar kitus registro duomenų pagrindu parengtus dokumentus raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;

50.2. teikdama kitą informaciją (kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

50.3. perduodama automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

50.4. pateikdama peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.“

1.2.45. Išdėstyti 51 punktą taip:

51. Registro išrašus, pažymas ir kitus pagal registro duomenis parengtus dokumentus turi teisę teikti tik Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi fizinio arba juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašyme pateikti registro duomenis nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, reikalaujami objektai ir duomenys, duomenų pateikimo būdas. Registro išrašas galioja 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo.“

1.2.46. Išdėstyti 54 punkto antrąją pastraipą taip:

„Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi patikslintus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo ištaisyti registro duomenis ir neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.“

1.2.47. Išdėstyti 55 punktą taip:

55. Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami informuoja Lietuvos geologijos tarnybą. Lietuvos geologijos tarnyba privalo per 10 darbo dienų patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėją, o jeigu jo pateikta informacija nepagrįsta, privalo per nurodytą terminą informuoti apie tai ją pateikusį registro duomenų gavėją.“

1.2.48. Išdėstyti 57 punktą taip:

57. Registro duomenų gavėjas gautus iš registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir informacijos, juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

Registro duomenų gavėjas registro duomenis, išskyrus asmens duomenis, tretiesiems asmenims gali teikti tik pagal pasirašytas su Lietuvos geologijos tarnyba duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai registro duomenų gavėjas naudoja jo pateiktus registrui duomenis.“

1.2.49. Išdėstyti 58 punktą taip:

58. Registro duomenys kompiuterinio ryšio tinklais ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiami duomenys. Lietuvos geologijos tarnyba gali tvirtinti tipines registro duomenų teikimo sutartis, kurios turi būti skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.“

1.2.50. Išdėstyti 59 punktą taip:

59. Lietuvos geologijos tarnyba, išskyrus šių Nuostatų 45 punkte nurodytus atvejus, visuomenės informavimo tikslais skelbia interneto svetainėje registro objektų duomenis, nurodytus šių Nuostatų 18.1, 18.2, 18.3 (išskyrus objekto išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datas), 20.1.1, 20.1.3, 21.1, 21.4, 21.6, 22.2 punktuose. Viešai skelbiami registro duomenys duomenų gavėjui teikiami tik šiam susipažinus su interneto svetainėje paskelbtame registro duomenų naudojimo leidime (licencijoje) nurodytomis registro duomenų naudojimo sąlygomis ir tai patvirtinus. Registro naudojimo leidimo (licencijos) formą rengia ir tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba.“

1.2.51. Įrašyti 60 punkte vietoj žodžių „registro tvarkymo įstaigą“ žodžius „registro tvarkytoją“.

1.2.52. Išdėstyti 61 punktą taip:

61. Registro duomenys ir informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“

1.2.53. Išdėstyti 62 punktą taip:

62. Registro duomenys ir informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.“

1.2.54. Išdėstyti 63 punktą taip:

63. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkytojas ir valdytojas.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS