Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės

 

SUTARTIS

dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, DALINIŲ STUDIJŲ, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo IR MENO laipsnių tarpusavio pripažinimo

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lenkijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,

siekdamos plėtoti draugiškus abiejų šalių santykius,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 1994 m. balandžio 26 d. Vilniuje, nuostatomis,

atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse, pasirašytą 1998 m. gruodžio 17 d. Vilniuje,

atsižvelgdamos į konvenciją dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse, pasirašytą 1997 m. balandžio 11 d. Lisabonoje,

atsižvelgdamos į 1999 m. birželio 19 d. Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo mokslo erdvė“ nuostatas,

siekdamos skatinti bendradarbiavimą aukštojo mokslo, mokslo ir meno srityse,

norėdamos palengvinti mokslo ir studijų institucijų studentų bei darbuotojų mobilumą,

susitaria:

 

1 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis, vadovaudamasi šia Sutartimi, pripažįsta kitos Susitariančiosios Šalies valstybės mokslo ir studijų institucijose vykusias dalines studijas ir suteiktas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo ar meno laipsnius.

2. Ši Sutartis nustato sąlygas ir nurodo dokumentus, suteikiančius teisę pradėti ir tęsti aukštojo mokslo studijas, įgyti aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo ar meno laipsnius atitinkamose abiejų Susitariančiųjų Šalių valstybių mokslo ir studijų institucijose.

3. Institucijų, įvardytų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, sąrašai yra pateikti šios Sutarties 1 ir 2 prieduose.

 

2 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublikoje įgytas Brandos atestatas arba jam prilygintas dokumentas ir Lenkijos Respublikoje įgytas Świadectwo dojrzałości arba jam prilygintas dokumentas suteikia teisę stoti į kitos Susitariančiosios Šalies valstybės aukštąsias mokyklas.

2. Stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas ir tvarką nustato kiekvienos Susitariančiosios Šalies valstybės teisės aktai.

 

3 straipsnis

 

1. Suinteresuoto asmens prašymu Susitariančiųjų Šalių valstybių mokslo ir studijų institucijų bus pripažįstamos dalinės studijos, pasiekti rezultatai bei išlaikyti egzaminai, jeigu studijos pagal studijų programas vyko institucijose, išvardytose 1 ir 2 prieduose.

2. Jeigu tarp studijų programų yra esminių skirtumų, dalinių studijų pripažinimas gali priklausyti nuo papildomų egzaminų išlaikymo.

 

4 straipsnis

 

1. Asmuo, Lietuvos Respublikoje baigęs neuniversitetinių studijų programą ir įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją, siekdamas Lenkijos Respublikoje įgyti licencjat aukštojo mokslo kvalifikaciją arba ją atitinkančią kvalifikaciją, turi teisę kreiptis, kad šių studijų rezultatai būtų įskaityti pagal Lenkijos Respublikos teisės aktus.

2. Bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, įgyti Lietuvos Respublikoje, suteikia teisę pradėti magistro lygio studijas Lenkijos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal Lenkijos Respublikos teisės aktus.

Licencjat ar jį atitinkanti aukštojo mokslo kvalifikacija, įgyti Lenkijos Respublikoje, suteikia teisę pradėti antrosios pakopos studijas Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3. Asmuo, Lietuvos Respublikoje baigęs specialiųjų profesinių studijų programą ir įgijęs profesinę kvalifikaciją, siekdamas Lenkijos Respublikoje įgyti magister kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją, turi teisę kreiptis, kad šių studijų rezultatai būtų įskaityti pagal Lenkijos Respublikos teisės aktus.

4. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė kvalifikacija, įgyti Lietuvos Respublikoje, suteikia teisę siekti Lenkijos Respublikoje įgyti mokslo laipsnį doktor ar laipsnį doktor sztuki pagal Lenkijos Respublikos teisės aktus.

Magister ar jį atitinkanti aukštojo mokslo kvalifikacija, įgyti Lenkijos Respublikoje, suteikia teisę į trečiosios pakopos studijas Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5. Daktaro mokslo laipsnis arba meno licenciato kvalifikacinis laipsnis, įgytas Lietuvos Respublikoje, suteikia teisę siekti įgyti mokslo laipsnį doktor habilitowany arba laipsnį doktor habilitowany sztuki Lenkijos Respublikoje pagal Lenkijos Respublikos teisės aktus.

Mokslo laipsniai doktor, laipsniai doktor sztuki arba dailės ir meno disciplinų I laipsnio kvalifikacijos (kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych), įgyti Lenkijos Respublikoje, suteikia teisę siekti įgyti habilituoto daktaro mokslo laipsnį Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

5 straipsnis

 

Asmuo, įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo ar meno laipsnį bei dailės ir meno disciplinų I arba II laipsnio kvalifikacijas (kwalifikacje I lub II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych) vienoje iš Susitariančiųjų Šalių valstybių, turi teisę jais naudotis kitoje tokiu pavadinimu, koks yra naudojamas valstybėje, kurioje jis buvo įgytas. Pavadinimų ir laipsnių santrumpos gali būti vartojamos tokios formos, kokia yra įprasta ar nustatyta juos suteikusioje valstybėje.

 

6 straipsnis

 

1. Susitariančiosios Šalys, tarpusavyje pripažindamos aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo ir meno laipsnius, remiasi palyginamąja lentele, kuri yra šios Sutarties 3 priedas.

2. Kvalifikacijų pripažinimą siekiant verstis reglamentuojama profesija ar profesine veikla nustato atitinkami Susitariančiųjų Šalių valstybių teisės aktai.

3. Teisę verstis profesine veikla reglamentuoja kiekvienos Susitariančiosios Šalies valstybės teisės aktai.

 

7 straipsnis

 

1. Šiai Sutarčiai tinkamai įgyvendinti Susitariančiosios Šalys sudaro dvišalę ekspertų komisiją, į kurią kiekviena Susitariančioji Šalis paskiria po 3 narius. Kiekviena Susitariančioji Šalis kitai Susitariančiajai Šaliai raštu perduoda savo paskirtų komisijos narių sąrašą.

2. Ekspertų komisija turi įgaliojimus atnaujinti ir papildyti šios Sutarties priedus bei spręsti visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius klausimus.

3. Ekspertų komisija renkasi vienos iš Susitariančiųjų Šalių pageidavimu paeiliui Lietuvos Respublikoje arba Lenkijos Respublikoje.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai, kad įvykdytos valstybės vidaus teisės aktų nustatytos sąlygos, būtinos šiai Sutarčiai įsigalioti. Ši Sutartis įsigalioja pirmąją trečio mėnesio, einančio po vėlesnės notos gavimo, dieną.

 

9 straipsnis

 

Ši Sutartis sudaroma dešimties metų laikotarpiui. Ji automatiškai pratęsiama kitam dešimties metų laikotarpiui, jei likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki to laikotarpio pabaigos nė viena Susitariančioji Šalis nenutraukia jos nota. Tokiu atveju ši Sutartis netenka galios praėjus vieneriems metams nuo dienos, kai kita Susitariančioji Šalis gauna notą dėl šios Sutarties nutraukimo.

 

Ši Sutartis pasirašyta 2005 m. kovo 9 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių ir lenkų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

Lietuvos respublikos

Lenkijos Respublikos

vyriausybės vardu

vyriausybės vardu

______________