LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. balandžio 19 d. Nr. IX-269

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 41-1162)

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ir kitų pareigūnų pareiginės algos, priedų, priemokų, kompensacijų ir pašalpų dydį bei mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS