LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PADALINIŲ IR ASMENŲ, VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE VYKDANČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, VEIKLOS IR BENDRADARBIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 19 d. Nr. 607

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527) 22 straipsnio 3 punktą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 13 straipsnio 1 punktą ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), įgyvendinimo priemonių plano II skyriaus pirmojo skirsnio 2 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisykles (toliau vadinama – šios Taisyklės).

2. Nustatyti, kad šios Taisyklės privalomos valstybės ar savivaldybės įstaigoms, kurios Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka yra įsteigusios padalinius korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti arba yra paskyrusios asmenis, kuriems pavesta atlikti šią funkciją.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                                            Virgilijus Bulovas

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607

 

PADALINIŲ IR ASMENŲ, VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE

VYKDANČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, VEIKLOS IR

BENDRADARBIAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau vadinama – padaliniai ir asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę), veiklą ir bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis.

2. Šiose Taisyklėse sąvoka „valstybės ar savivaldybės įstaiga“ vartojama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 57-2297).

 

II. PADALINIŲ IR ASMENŲ, VYKDANČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, VEIKLA

 

3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymui įgyvendinti valstybės ar savivaldybių įstaigose gali būti steigiami korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdantys padaliniai arba skiriami asmenys, kuriems pavedama atlikti šią funkciją. Apie nurodytų asmenų paskyrimo ar atskirų padalinių steigimo tikslingumą sprendžia valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į įstaigos struktūrą ir veiklos specifiką, korupcijos raiškos galimybes, įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir įstaigai patvirtintus asignavimus.

4. Padalinių ar asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose turi būti nustatomos šios funkcijos:

4.1. atlikti valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. rengti valstybės ar savivaldybės įstaigos institucinių, taip pat šakinių kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;

4.3. teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius valstybės ar savivaldybės įstaigoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

4.4. analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovu paviešinti kitiems valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;

4.5. teikti valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje, kad šioje įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;

4.6. bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais valstybės ar savivaldybės įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

4.7. atlikti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu valstybės ar savivaldybės įstaigoje susijusią veiklą.

5. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos analizę antikorupciniu požiūriu (toliau vadinama – korupcijos rizikos analizė) ir pateikus jos vadovui motyvuotas išvadas, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui teikia pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti.

6. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pasiūlius institucijai parengti institucines ar šakines kovos su korupcija programas, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, parengia nurodytas programas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

7. Institucinės ar šakinės kovos su korupcija programos rengiamos atsižvelgiant į korupcijos rizikos analizės metu gautus duomenis, esamą korupcijos prevencijos praktiką, Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir metodines rekomendacijas. Rengdami kovos su korupcija programas, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, atsižvelgia į atitinkamoje valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytus korupcijos faktus. Analizuojant nustatytą korupcijos faktą, atsižvelgiama į veikos padarymo aplinkybes – laiką, vietą, asmens, padariusio korupcinę veiką, veiksmų pobūdį, jo veikimo (neveikimo) paskatas, kokio intereso buvo siekiama darant korupcinę veiką, kokios teisės aktų nuostatos pažeistos, ar jos tobulintinos. Įvertinę šias aplinkybes, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui pateikia motyvuotus pasiūlymus, kaip išvengti korupcinių veikų ateityje.

8. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, prižiūri ir koordinuoja institucinių programų įgyvendinimą valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, teikia pasiūlymus įstaigos struktūrinių padalinių ir valstybės ar savivaldybės įstaigų vadovams, apibendrina atskirų įstaigos struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant institucines ir šakines kovos su korupcija programas, prireikus teikia pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

9. Kontroliuodami ir koordinuodami institucinių kovos su korupcija programų įgyvendinimą, padaliniai ar asmenys valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka gali teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai pasiūlymus dėl kovos su korupcija programų, šių Taisyklių, kitų teisės aktų, skirtų kovoti su korupcija ar užkirsti kelią jos apraiškoms, tobulinimo.

10. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, savo iniciatyva, darbuotojų prašymu, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo nurodymu valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlieka antikorupcinį švietimą, orientuoja darbuotojus, kad jie laikytųsi elgesio kodeksuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinių veikų ar interesų konflikto jų veikloje, nurodo, kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis.

11. Gavę informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, nedelsdami informuoja valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą valstybės ar savivaldybės įstaigos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

III. PADALINIŲ IR ASMENŲ, VYKDANČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR

KONTROLĘ, BENDRADARBIAVIMAS

 

12. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiauja su kitais valstybės ar savivaldybės įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, kad kuo veiksmingiau užkirstų kelią korupcinėms veikoms. Bendradarbiavimas tarp valstybės ar savivaldybių įstaigų vyksta šiose įstaigose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

13. Bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, pasiūlymų teikimą, reagavimą į gautus pasiūlymus, veiksmų derinimą, metodinės pagalbos teikimą, kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti.

14. Bendradarbiavimas grindžiamas teisėtumo, sąžiningumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais.

15. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtarti padarę korupcines veikas, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežasčių atsiradimui ar plitimui įstaigoje.

16. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, surenka ir pateikia valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui informaciją, kurios reikia korupcijos rizikos analizei atlikti. Valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovas, įvertinęs šios informacijos patikimumą ir kokybę, pateikia ją Specialiųjų tyrimų tarnybai. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, rinkdami informaciją, kurios reikia korupcijos rizikos analizei atlikti, kartu gali pateikti pasiūlymų, kokius teisės aktus reikia tobulinti ar veiksmus atlikti, kad būtų išvengta korupcijos apraiškų valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje.

17. Padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiaudami valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali prašyti kitų valstybės ar savivaldybės įstaigos struktūrinių padalinių, kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir jose dirbančių asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, metodinės pagalbos korupcijos prevencijos klausimais. Norėdami gauti metodinės informacijos korupcijos prevencijos klausimais iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ar kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia motyvuotą prašymą tai valstybės ar savivaldybės įstaigai, iš kurios norima gauti informacijos. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi prašymą, privalo pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka suteikti prašomą informaciją.

18. Gavę paklausimą, susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, iš kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos, padaliniai ar asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, turi valstybės ar savivaldybės įstaigos ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta. Bendradarbiaujantys asmenys keičiasi informacija raštu arba žodžiu. Prireikus asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, organizuoja susitikimus su valstybės ar savivaldybės įstaigos padaliniais ar kitose valstybės ar savivaldybės įstaigose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.

19. Už šių Taisyklių laikymąsi, informacijos pateikimą laiku ir bendradarbiavimą atsako asmenys, vykdantys korupcijos prevenciją ir kontrolę, tokią veiklą atliekančių padalinių vadovai, taip pat valstybės ar savivaldybių įstaigos.

______________