LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE PAVIRŠINIUS VANDENS TELKINIUS, NAUDOJAMUS ARBA NUMATOMUS NAUDOTI GERIAMAJAM VANDENIUI RUOŠTI, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 22 d. Nr. 462

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 25-1019) patvirtintą priemonę „Dėl vandens sektoriaus informacijos teikimo Europos Komisijai“, kurios kodas 3.22.4-T32, bei atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos direktyvų 75/440/EEB „Dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse“ ir 79/869/EEB „Dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui ruošti, matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio“ nuostatas,

1. Tvirtinu Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarką (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentams teikti Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis, reikalingus parengti ataskaitas Europos Komisijai apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrai apibendrinti iš Regionų aplinkos apsaugos departamentų surinktus duomenis ir pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą tvarką rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti;

2.3. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentui teikti Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 75/440/EEB „Dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse“ ir 79/869/EEB „Dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui ruošti, matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio“ nuostatų perkėlimą į nacionalinės teisės aktus;

2.4. Aplinkos ministerijos sekretoriui A. Spruogiui įsakymo vykdymo kontrolę.

3. Nustatau, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtinta Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarka taikoma iki 2008 m. liepos 1 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 462

 

Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI tvarka

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos komisijai tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – užtikrinti, kad nustatyta tvarka būtų parengtos ir pateiktos Europos Komisijai ataskaitos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti.

2. Ši Tvarka suderinta su Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Tarybos) direktyva 91/692/EEB, standartizuojančia ir racionalizuojančia ataskaitų apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų rengimą. Tvarka parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą 95/337/EEB, papildantį sprendimą 92/446/EEB „Dėl klausimynų ataskaitoms apie vandens sektoriaus direktyvas“.

 

II. Ataskaitų Europos Komisijai rengimas ir teikimas

 

3. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Tarybos direktyvos 75/440/EEB 4 ir 8 straipsnių reikalavimus bei Tarybos direktyvos 79/869/EEB reikalavimus rengia ir teikia ataskaitas Europos Komisijai apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti. Agentūra turi teisę iš Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų gauti duomenis ir informaciją, reikalingus parengti ataskaitą Europos Komisijai.

4. Ataskaitoje Europos Komisijai apie paviršinio vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti (toliau – Ataskaita), pateikiama ši informacija:

4.1. apie pagrindinių Tarybos direktyvų 75/440/EEB ir 79/869/EEB nuostatų perkėlimą į nacionalinės teisės aktus;

4.2. A1, A2 ir A3 kategorijų paviršinių vandens telkinių, įvardytų 2001 m. spalio 29 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 531 (Žin., 2001, Nr. 93-3296) 1-oje lentelėje, naudojamų arba numatytų naudoti geriamajam vandeniui ruošti, ir atitinkančių privalomas charakteristikas, nustatytas direktyvos 75/440/EEB II priede:

4.2.1. geografinė informacija (apie vandentakius arba ežerus, naudojamus arba numatytus naudoti geriamajam vandeniui ruošti);

4.2.2. parametras (-ai), kuris (-ie) turi būti pagerintas (-i);

4.2.3. nustatytos kokybės normos, kurias reikia pasiekti;

4.2.4. kokybės gerinimo programa (tarp jų ir kokybės gerinimo grafikas, priemonės, kurių reikia imtis kokybei gerinti bei planuojamos investicijos, pateikiant kiek įmanoma tikslesnius skaičiavimus);

4.3. paviršinių vandens telkinių, neatitinkančių privalomų charakteristikų, nustatytų direktyvos 75/440/EEB II priede (arba nurodytų 2001 m. spalio 29 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 531 (Žin., 2001, Nr. 93-3296) 1-oje lentelėje) A3 kategorijos paviršiniams vandens telkiniams, tačiau pritaikius tam tikras technologijas naudojamų arba numatytų naudoti geriamajam vandeniui ruošti:

4.3.1. geografinė informacija (apie vandentakius arba ežerus, naudojamus arba numatytus naudoti geriamajam vandeniui ruošti);

4.3.2. parametras (-ai), kuris (-ie) turi būti pagerintas (-i);

4.3.3. taikomi arba numatomi taikyti vandens apdorojimo metodai, paruošiant paviršinį vandenį į tinkamą vartoti kaip geriamąjį;

4.3.4. kokybės gerinimo programa (tarp jų ir kokybės gerinimo grafikas, priemonės, kurių reikia imtis kokybei gerinti bei planuojamos investicijos, pateikiant kiek įmanoma tikslesnius skaičiavimus);

4.4. paviršinių vandens telkinių, naudojamų arba numatytų naudoti geriamajam vandeniui ruošti, kuriems taikomos Tarybos direktyvos 75/440/EEB 8 straipsnyje numatytos išimtys:

4.4.1. geografinė informacija (apie vandentakius arba ežerus naudojamus arba numatytus naudoti geriamajam vandeniui ruošti);

4.4.2. parametrai;

4.4.3. išimties galiojimo trukmė;

4.4.4. išimties taikymo priežastys;

4.5. paviršinių vandens telkinių, naudojamų arba numatytų naudoti geriamajam vandeniui ruošti, kiekvieno parametro, nustatyto direktyvos 75/440/EEB II priede, matavimo metodas, CEN arba ISO standarto (ar kito etaloninio metodo) numeris ir metinis mėginių ėmimo ir analizės dažnumo intervalas, nurodytas 2001 m. spalio 29 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 531 (Žin., 2001, Nr. 93-3296) 3-oje lentelėje.

5. Ataskaita Europos Komisijai rengiama pagal šios Tvarkos priede pateiktą formą.

6. Agentūra Ataskaitą už 2002–2004 metus Europos Komisijai pateikia iki 2005 m. birželio 30 d., už 2005–2007 metus – iki 2008 m. birželio 30 d.

______________


Informacijos apie paviršinio vandens

telkinius, naudojamus arba

numatomus naudoti geriamajam

vandeniui ruošti teikimo Europos

Komisijai tvarkos priedas

 

ATASKAITOS APIE PAVIRŠINIUS VANDENS TELKINIUS, NAUDOJAMUS ARBA NUMATOMUS NAUDOTI GERIAMAJAM VANDENIUI RUOŠTI EUROPOS KOMISIJAI TEIKIMO FORMA

 

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS                   VALSTYBĖ NARĖ:                   REGIONAS:

 

1 lentelė.  Informacija apie direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinės teisės aktus

I.

Ar direktyva perkelta į nacionalinės teisės bazę1)

Taip2)

Ne 2)

 

Jeigu perkelta, išvardinami atitinkami teisės aktai:

1.

2.

...

 

 

 

2 lentelė. Geografinė informacija apie vandentakius, naudojamus arba numatytus naudoti geriamajam vandeniui ruošti

Vandentakio kodas

Vandentakio

Baseinas

pavadinimas

ilgis, km

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Geografinė informacija apie naudojamus arba numatytus naudoti geriamajam vandeniui ruošti ežerus

Ežero kodas

Ežero

Baseinas

Koordinatės

pavadinimas

plotas km2

ilguma

platuma

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Kita informacija, apie atskirą paviršinį vandens telkinį, naudojamą arba numatytą naudoti geriamajam vandeniui ruošti3)

I.

Paviršinio vandens telkinio kodas

 

II.

Reikalavimų laikymasis

Taip 2)                 Ne 2)

 

1.

Reikalavimų nesilaikymo priežastys ir taikomi arba numatomi taikyti apdorojimo procesai4)

 

 

2.

Išlygų taikymo priežastys ir jų galiojimo trukmė5)

 

 

 

 

III.

Parametrai*:

pH

...

...

...

...

...

 

1.

Parametrai, kurie turi būti pagerinti6)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parametrai  vandens telkinių, kuriems  taikomos  išlygos 5), 6)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nustatytos kokybės normos, kurios turi būti pasiektos

 

 

 

 

 

 

IV.

Vandens kokybės tobulinimo programa

 

 

Numatytos priemonės7)

 

 

5 lentelė. Informacija apie matavimo metodus ir mėginių ėmimo dažnį 3)

 

Parametrai*

Matavimo metodas

CEN arba ISO standarto (ar kito etaloninio metodo) Nr.

Mėginių ėmimo dažnumas (kartai į metus)

pH

 

 

 

Spalva

 

 

 

.............

 

 

 

______________

 

 1) Pateikiama informacija atskirai apie direktyvos 75/440/EEB ir direktyvos 79/869/EEB nuostatų perkėlimą į nacionalinės teisės aktus (pateikiama tik pirmoje ataskaitoje, kitose ataskaitose – jeigu buvo pakeitimų);

2) Reikalinga pažymėti: X;

3) Į pirmą ataskaitinį laikotarpį turi būti įtraukti tik direktyvos 75/440/EEB II priede A3 kategorijai priskiriami paviršiniai vandenys;

4) Pildoma paviršinio vandens telkiniams, neatitinkantiems privalomų charakteristikų, nustatytų direktyvos 75/440/EEB II priede A3 kategorijos paviršinio vandens telkiniams, tačiau pritaikius tam tikras technologijas naudojamiems arba numatomiems naudoti geriamojo vandens ruošimui;

5) Pildoma paviršinio vandens telkiniams, naudojamiems arba numatytiems naudoti geriamajam vandeniui ruošti, kuriems taikomos Tarybos direktyvos 75/440/EEB 8 straipsnyje numatytos išimtys;

6) Nurodomos tik atitinkamų parametrų skaitmeninės reikšmės;

7) Išvardinamos priemonės, nurodomas jų atlikimo grafikas ir planuojamos investicijos;

* Direktyvos 75/440/EEB II priede arba 2001 m. spalio 29 d. aplinkos ministro įsakyme Nr. 531 (Žin., 2001, Nr. 93-3296) visi nurodyti parametrai;