LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 173 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. birželio 1 d. Nr. D1-300

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766; 2002, Nr. 60-2464; 2003, Nr. 84-3834), 11.5 punktu,

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586):

1.1. Reglamento 13.2 papunktį išdėstau taip:

13.2. savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai yra statybos bei statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės (toliau – Statybos taisyklės), Lietuvos standartai, techniniai liudijimai. Jie tampa privalomi, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad taisykles, standartus, liudijimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomos sutartį sudariusioms šalims;“;

1.2. Reglamento 2 lentelės skiltyje „Normavimo sritys“ pirmoje pastraipoje po žodžių „statinio statymo“ įrašau žodžius „bei naudojimo ir techninės priežiūros“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS