LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS VALSTYBINĖS APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 302

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 3.2 punktą:

1. Tvirtinu Žemės valstybinės apskaitos tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad Žemės valstybinės apskaitos tvarkos 3 punkte įvardyti žemės valstybinės apskaitos duomenų teikėjai parengia duomenis ir pateikia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės padaliniams apskričių centruose ir savivaldybėse kasmet iki sausio 10 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios Žemės ūkio ministerijos 1998 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. 231 „Dėl Valstybinio žemės kadastro suvestinių duomenų parengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 100-2792).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302

 

ŽEMĖS VALSTYBINĖS APSKAITOS TVARKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Žemės valstybinės apskaitos tvarka (toliau vadinama tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės fondo apskaitą pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudotojų grupes bei kadastro rodiklių struktūrą, nustato duomenų, kurių reikia šiems statistikos duomenims parengti, teikėjus, pateikimo tvarką ir surenkamų kadastro rodiklių parengimo darbo organizavimą.

2. Žemės valstybinės apskaitos suvestiniai ir statistikos duomenys rengiami kasmet pagal sausio 1 d. būklę. Duomenys grupuojami pagal miestus, savivaldybių teritorijas, apskričių teritorijas ir šalies teritoriją, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudotojų grupes, žemės naudmenų rūšis, nusausintą ir drėkinamą žemę.

3. Žemės valstybinės apskaitos suvestinių ir statistikos duomenų parengimo atsakingoji institucija – Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė (toliau vadinama Kadastro tvarkytojas). Duomenis, kurių nėra Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ir kurių reikia žemės fondo apskaitai, šios tvarkos nustatyta tvarka kadastro tvarkytojui teikia apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų žemėtvarkos skyriai (toliau vadinama žemėtvarkos skyriai), savivaldybės, miškų urėdijos, nacionaliniai parkai, valstybiniai rezervatai ir kitos institucijos.

4. Kadastro tvarkytojas žemės valstybinės apskaitos suvestinius ir statistikos duomenis rengia Žemės ūkio ministerijos užsakymu valstybės biudžeto lėšomis.

 

II. ŽEMĖS FONDO APSKAITOS suvestinių duomenų turinys

 

5. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys pagal savivaldybių, apskričių ir Lietuvos Respublikos teritoriją rengiami vadovaujantis Žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 1996, Nr. 100-2262) nustatytomis pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties kategorijomis ir žemės nuosavybės bei valdymo formomis:

5.1. Žemės ūkio paskirties žemė:

5.1.1. privati žemė:

5.1.1.1. žemės ūkio veiklai naudojama žemė:

5.1.1.2. sodininkų bendrijų narių žemė;

5.1.2. valstybinė žemė:

5.1.2.1. gyventojų asmeninio ūkio žemė;

5.1.2.2. fizinių asmenų nuomojama žemė;

5.1.2.3. valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė;

5.1.2.4. žemės ūkio įmonių (bendrovių, bendrijų) nuomojama žemė;

5.1.2.5. kitų juridinių asmenų nuomojama žemė;

5.1.2.6. sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė;

5.1.2.7. nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemė.

5.2. Miškų ūkio paskirties žemė:

5.2.1. privati žemė;

5.2.2. valstybinė žemė:

5.2.2.1. miškų urėdijų valdoma žemė;

5.2.2.2. nacionalinių parkų valdoma žemė;

5.2.2.3. kitų juridinių ir fizinių asmenų valdoma arba naudojama žemė.

5.3. Konservacinės paskirties žemė:

5.3.1. valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų rezervatų žemė;

5.3.2. kita konservacinės paskirties žemė.

5.4. Kitos paskirties žemė:

5.4.1. privati žemė:

5.4.1.1. namų valdų žemės sklypai;

5.4.1.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;

5.4.2. valstybinė žemė:

5.4.2.1. namų valdų žemės sklypai;

5.4.2.2. kitokiai veiklai naudojama žemė.

5.5. Valstybinio vandenų fondo žemė.

5.6. Laisvos valstybinės žemės fondas.

6. Atskiroje lentelėje įrašomi suvestiniai duomenys apie ūkininkų ūkių naudojamą žemę.

7. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys rengiami 0,01 ha tikslumu, kiekvienai 5 punkte nurodytai grupei nustatant šiuos rodiklius:

7.1. žemės savininkų ar naudotojų skaičius;

7.2. žemės sklypų skaičius;

7.3. bendras žemės plotas;

7.4. žemės ūkio naudmenos:

7.4.1. ariamoji žemė;

7.4.2. sodai;

7.4.3. pievos ir natūralios ganyklos;

7.5. miškai (miško žemė);

7.6. keliai;

7.7. užstatyta teritorija;

7.8. vandenys;

7.9. kita žemė:

7.9.1. medžių, krūmų želdiniai;

7.9.2. pelkės;

7.9.3. pažeista žemė;

7.9.4. nenaudojama žemė;

7.10. nusausinta žemė;

7.11. drėkinama žemė.

8. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie apskričių, savivaldybių ir Lietuvos Respublikos teritoriją rengiami pagal 1 priedo formą.

9. Žemės fondo apskaitos duomenys apie apskričių ir savivaldybių teritorijose esančių miestų žemę rengiami pagal 2 priedo formą.

10. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie perduotus naudotis (panaudos teise) valstybinės žemės sklypus, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, rengiami pagal 3 priedo formą.

11. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie išnuomotus valstybinės žemės sklypus, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, rengiami pagal 4 priedo formą.

12. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie privačios žemės nuomą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, rengiama pagal 5 priedo formą.

13. Žemės fondo apskaitos duomenys apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą rengiami pagal 6 priedo formą.

 

III. POŽYMIAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA ŽEMĖS NAUDMENŲ RŪŠIS

 

14. Bendrieji reikalavimai žemės naudmenų rūšių nustatymui ir apskaitai:

14.1. Žemės naudmenos apskaitomos pagal kadastrinių matavimų metu vietovėje nustatytas (faktiškai esančias) žemės naudmenų rūšis, neatsižvelgiant į detaliajame plane suprojektuotą ar apskrities viršininko leistą pakeisti žemės naudojimą. Minimalus žemės plotas, kuris apskaitomas atskira žemės naudmena:

14.1.1. miškams, pelkėms, medžių ir krūmų želdiniams – 0,10 ha;

14.1.2. kitoms žemės naudmenoms – 0,04 ha;

14.2. žemės sklypai prie pastatų ir namų valdų gali būti apskaitomi užstatyta teritorija, neišskiriant atskirų žemės naudmenų, jeigu žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,15 ha;

14.3. sodininkų bendrijų narių sodo sklypas, įteisintas namų valdos sklypu, apskaitomas užstatyta teritorija, o kitais atvejais – sodu.

15. Žemės ūkio naudmenas sudaro:

15.1. ariamoji žemė, kuriai priskiriami nuolat dirbami (ariami) ir laikinai nedirbami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalų auginimui, įskaitant daugiamečių žolių pasėlius ir įrengtų kultūrinių ganyklų plotus, pūdymai (juodieji ir sideraliniai), dirvonai (plotai, kurie anksčiau buvo nuolat ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami žemės ūkio augalų auginimui ar pūdymams), daržai, inspektai, laikini polietilenine plėvele dengti šiltnamiai, braškynai ir avietynai;

15.2. sodai, kuriems priskiriami vaismedžiais ir vaiskrūmiais (obelimis, kriaušėmis, slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais ir kt.) užsodinti žemės plotai, kiti vaismedžių ir vaiskrūmių užimti plotai, taip pat sodininkų bendrijų sodų žemės sklypai, jeigu jų naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis nepakeista į kitos paskirties žemę;

15.3. pievos ir natūralios ganyklos. Pievoms priskiriama daugiametėmis pievų žolėmis užsėtos (kultūrinės pievos, įrengtos durpiniuose dirvožemiuose, atlikus melioracinių ir agrotechninių priemonių kompleksą), ar natūraliai apaugę žemės plotai (natūralios užliejamos ir sausuminės pievos), sistemingai naudojami ar galimi panaudoti šienavimui. Natūralioms ganykloms priskiriami plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis pašarinėmis žolėmis ir naudojami arba tinkami naudoti gyvulių ganymui. Pievos laikinai gali būti ganomos. Natūraliose pievose ir ganyklose gali vykti pelkėjimo procesas (pelkėtos pievos ir ganyklos), jose gali būti krūmų, pavienių medžių ar akmenų (krūmuotos ar akmenuotos pievos ir ganyklos). Natūralios pievos ar ganyklos, kuriose dėl supelkėjimo ir apaugimo krūmais ir mišku daugiau kaip 70 proc. ploto išnykusios pašarinės žolės, apskaitomos pelkėmis arba medžių ir krūmų želdiniais.

16. Miškui (miško žemei) priskiriami ne mažesni kaip 0,1 ha žemės plotai, apaugę medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio miško plotai (kirtavietės, degavietės, žuvę medynai, aikštės). Žemės plotai, kuriuose pasodinti miško medžių sodinukai (įveistas miškas) mišku apskaitomi neatsižvelgiant į medžių aukštį. Miškams taip pat priskiriami žemės plotai, užimti kvartalų technologinėmis ir priešgaisrinėmis linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos, žvėrių pašarų aikštelės.

Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku.

Į miško žemę, kurios sąvoka išdėstyta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 34-1161), įeinantys keliai apskaitomi pagal 17 punktą (keliai), o žemė, skirta miškui įveisti (jeigu ji dar nėra apsodinta mišku) apskaitoma esama žemės naudmena (pagal faktišką naudojimą).

Skirtumai tarp miško žemės, apskaitytos valstybinio miškotvarkos instituto atliekamoje miškų apskaitoje, plotų ir miško plotų, apskaitytų rengiant žemės fondo apskaitos suvestinius duomenis, paaiškinami šios tvarkos 34 punkto nurodytame aiškinamajame rašte.

17. Keliams priskiriami žemės plotai, užimti inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui (išskyrus miestų gatves, kurios priskiriamos užstatytai teritorijai). Keliu užimtą plotą sudaro sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai (tiltai, viadukai, automobilių sustojimui ir stovėjimui skirtos vietos, vandens pralaidos, nubėgimo latakai, eismo reguliavimo priemonės ir kt.). Žemės juostos, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias, minimalų plotį nustato Kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076) ir Vietinių kelių tinklo projektavimo, jų priklausomybės, naudojimo ir priežiūros laikinieji nuostatai (Žin., 1992, Nr. 33-1017). Jeigu kelias netelpa šiais teisės aktais nustatytoje juostoje, tai keliu užimtos žemės ribos nustatomos 1 metro atstumu nuo griovio, pylimo pado ar iškasos išorinių kraštų.

Kaimo vietovėse keliams priskiriami žemės plotai nuolat naudojami mechaninių ir kinkomojo transporto priemonių, žemės ūkio technikos privažiavimui prie sodybų, statinių, žemės sklypų, miškų (miškuose prie atskirų sklypų, kitų objektų ir medienos išvežimui), vandens telkinių ar gyvuliams ginti, nors juose neįrengtos sankasos, grioviai, kiti kelio įrengimai ir važiuojamoji kelio dalis neužpilta smėliu ar žvyru (lauko ir miško keliai). Keliams taip pat priskiriama žemės sklypo dalis, kuriai nustatytas kelio servitutas – teisė per kito savininko žemę privažiuoti prie kitų žemės sklypų ar kituose sklypuose esančių pastatų ir kitų objektų.

Geležinkelio užimtas žemės plotas, kurį sudaro sankasa, iškasa, važiuojamoji dalis (bėgiai), grioviai, traukinių eismo reguliavimo priemonės, kiti geležinkelio įrenginiai ir jų apsauginė zona, apskaitomas keliu. Geležinkelio juostoje esanti kita žemė apskaitoma pagal faktiškai esamas žemės naudmenas. Geležinkelio stočių teritorijose esanti žemė priskiriama užstatytai teritorijai arba, atsižvelgiant į esamą situaciją, apskaitoma pagal faktiškai esamas naudmenas.

Magistraliniais (tarptautinio susisiekimo), krašto (jungiantys magistralinius kelius, administracinių vienetų centrus ir didžiuosius miestus arba besijungiantys vienas su kitu), rajoniniais (jungiantys krašto kelius, miestus, kaimus, kitus objektus), vietiniais (jungiantys rajoninius kelius, kaimus, taip pat naudojami vietiniam susisiekimui) keliais užimti žemės plotai priskiriami kitos paskirties žemei. Kiti keliai priskiriami atitinkamai žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės ar kitos paskirties žemei priklausomai nuo jų buvimo vietos.

18. Užstatytai teritorijai priskiriama statinių, išskyrus 17 punkte nurodytus objektus, užimta žemė; gatvės, skverai, aikštės, stadionai, aerodromai, kiemai, aplinkos elementai (gazonai, šaligatviai, aikštelės); veikiančios ir uždarytos kapinės bei joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai; namų valdų žemės sklypai; stiklu dengtų šiltnamių plotai; kitais įrenginiais (išskyrus eksploatuojamus karjerus) užimti žemės plotai.

Naujų žemės sklypų, suformuotų pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus ir skirtų gyvenamųjų namų ar ūkinių, kultūros, poilsio, sporto bei kitų objektų statybai, plotai iki statybos darbų pradžios apskaitomi pagal faktiškai esamas žemės naudmenas. Šių žemės sklypų kadastro duomenys turi būti tikslinami atlikus statybos darbus ir pateikus kadastrinių matavimų dokumentus statinių įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

19. Vandenims priskiriama vidaus paviršinio vandens telkiniai (žemės reljefo įdubos, nuolat arba periodiškai užpildytos tekančiu ar stovinčiu vandeniu): tai Kuršių marios, ežerai, upės, upeliai, tvenkiniai (įrengti žuvininkystei ir kt. tikslams), kanalai, grioviai (išskyrus pakelių), didesnės kaip 0,04 ha kūdros. Apskaičiuojant vandens telkinio plotą, kanalo ar griovio plotis matuojamas nuo šlaito krašto, pridedant 1 m pakrantės juostos plotį. Ežerų, upių, tvenkinių kranto linija atitinka daugiametį vidutinį vandens horizonto lygį. Kastinės kūdros ribos sutampa su jos šlaito kraštu.

20. Kitą žemę sudaro:

20.1. medžių ir krūmų želdiniai, kuriems priskiriami miškais neapskaitomi želdiniai ir žėliniai, miestuose ir kaimuose žmogaus įveisti parkai, užsodinti ar natūraliai medžiais apaugę plotai iki 0,1 ha, žemė, užimta dirbtinai įveistais ar natūraliai apaugusiais krūmais (sumedėjusiais, iš vieno kelmo daug stiebų išaugančiais, augalais). Pavieniai medžiai, jų eilės ir gyvatvorės medžių ir krūmų želdiniams priskiriami tik tais atvejais, kai sudaro ne mažesnio kaip 0,10 ha ploto kontūrą;

20.2. pelkės, kurioms priskiriami įmirkę žemės plotai su charakteringa pelkių augalija, kuriuose vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių sluoksnis. Pelkėms taip pat priskiriami durpynai (juose durpių sluoksnis ne mažesnis kaip 30 cm);

20.3. pažeista žemė, kuriai priskiriami eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai. Po eksploatacijos rekultivuoti arba nenumatyti rekultivuoti (vadovaujantis Aplinkos ministerijos 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 147 „Dėl metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“ (Žin., 1999, Nr. 47-1504)) karjerai pažeistai žemei nepriskiriami, o apskaitomi atkurta arba susiformavusia žemės naudmena (mišku, medžių ir krūmų želdiniais, pievomis ir natūraliomis ganyklomis, vandenimis ir kt.);

20.4. nenaudojama žemė, kuriai priskiriami žemės ūkio augalų auginimui netinkami arba dėl mažos ūkinės vertės dirvožemių negalimi nuolatos naudoti ganymui ir šienavimui statūs kalvų šlaitai, skardžiai, akmenynai ir smėlynai (jeigu jie nepriskirti miško žemei, medžių ir krūmų želdiniams ar kitai naudmenai), pelkėti duburėliai, duobės, nuošliaužos, nuogriuvos, griovos, išgraužos, skardžiai, dykvietės. Nenaudojamai žemei gali būti priskiriamos nugriautų statinių liekanomis užimtos ir nesutvarkytos teritorijos (nepriskirtos užstatytai teritorijai), kurios nenaudojamos žemės ir miškų ūkio ar kitokiai veiklai, miškų ūkio paskirties žemės plotai po aukštos įtampos elektros linijomis, jeigu ten neauginami miško augalai ir plotas pagal požymius nepriskirtinas žemės ūkio ar kitoms naudmenoms, prie tvenkinių pylimai ir kita žemė, nepriskirta užstatytai teritorijai, keliams, pelkėms ar kitoms žemės naudmenoms.

21. Konservacinės paskirties žemėje istorijos, archeologijos ir kultūros paminklų teritorijose išskiriamos atskiros faktiškai ten esamos žemės naudmenos, kurios nustatomos pagal požymius, išvardytus šios tvarkos 14–20 punktuose.

22. Žemės sklypai, kuriuose dirvožemio vandens režimas sureguliuotas įrengtomis drenažo sistemomis ar iškastais grioviais, priskiriami nusausintai žemei. Į nusausintos žemės plotą grioviais (vandeniu) užimtas plotas neįskaitomas. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos dirvožemio drėkinimo (augalų lietinimo) sistemos, priskiriami drėkinamai žemei. Į drėkinamos žemės plotą siurblinių užimta žemė (užstatyta teritorija) ir specialiai tam įrengti tvenkiniai (vandenys) neįskaitomi. Plotai, kuriuose įrengtos drenažo ir drėkinimo sistemos, priskiriami drėkinamai žemei.

 

IV. ŽEMĖS FONDO APSKAITOS SUVESTINIų duomenų parengimas

 

23. Žemės fondo apskaitos suvestinių duomenų „Žemės fondo sudėtis ir naudojimas“ lentelėje (1 priedas) atskiros eilutės įrašomos šia tvarka:

23.1. 1 eilutė „Žemės ūkio paskirties žemė“ apima 1.1 ir 1.2 eilučių duomenų sumą;

23.2. 1.1 eilutė „privati žemė“ apima 1.1.1 ir 1.1.2 eilučių duomenų sumą. Duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą privačią žemę parengia kadastro tvarkytojas;

23.3. 1.1.1 eilutėje „žemės ūkio veiklai naudojama žemė“ įrašomi duomenys apie žemės ūkio veiklai naudojamą žemę;

23.4. 1.1.2 eilutėje „sodininkų bendrijų narių žemė“ įrašomi duomenys apie privačius sodininkų bendrijų žemės sklypus, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre. Į šią eilutę neįtraukiami sodų sklypai, kuriems pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis;

23.5. 1.2 eilutė „Valstybinė žemė“ apima likusią (neprivatizuotą) žemės ūkio paskirties žemę (eilučių 1.2.1–1.2.7 duomenų suma);

23.6. 1.2.1 eilutėje „gyventojų asmeninio ūkio žemė“ duomenys apie asmeniniam ūkiui suteiktus ir naudojamus (neprivatizuotus) žemės sklypus įrašomi pagal rajonų žemėtvarkos skyrių pateiktą informaciją. Sklypų skaičius nustatomas iš suvestinių asmeninio ūkio žemės planų žiniaraščiuose nurodyto bendro sklypų skaičiaus, atėmus jau privatizuotų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų skaičių. Žemės naudotojų skaičius ir jų naudojamas žemės plotas nustatomas iš asmeninio ūkio žemės suteikimo dokumentuose (sąrašuose) įrašytų asmenų atėmus asmenis, privatizavusius ir atsisakiusius naudoti žemę, ir tuos asmenis, kuriems žemės sklypų suteikimas naudoti asmeniniam ūkiui nustatyta tvarka buvo panaikintas;

23.7. 1.2.2 eilutėje „fizinių asmenų nuomojama žemė“ įrašomi žemės sklypai, išnuomoti fiziniams asmenims, įskaitant ūkininkus, pagal valstybinės žemės nuomos sutartis. Šiems sklypams taip pat priskiriama žemė, kuri sugrąžinama natūra, suteikiama arba perduodama nuosavybėn neatlygintinai pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558) ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735), ir kuri yra paženklinta vietovėje su teise ja naudotis, tačiau nėra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į šią žemę, arba sprendimas priimtas, bet žemės sklypas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Taip pat šioje eilutėje įrašomi duomenys apie urėdijų, nacionalinių parkų ir valstybinių rezervatų administracijos skirtus sklypus tarnybinėms žemės daloms.

Duomenis apie fiziniams asmenims išnuomotus žemės sklypus ir apie žemės reformos metu suformuotus grąžinti ar pirkti iš valstybės žemės sklypus, neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre, pateikia žemėtvarkos skyriai. Duomenis apie suteiktas tarnybines žemės dalas pateikia urėdijos, nacionaliniai parkai ir valstybiniai rezervatai;

23.8. 1.2.3 eilutėje „valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė“ įrašomi duomenys apie valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų pagal nuomos ir panaudos sutartis naudojamą žemę, kurios plotai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Apie valstybės įmonių naudojamus žemės sklypus, kurie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, informaciją pateikia žemėtvarkos skyriai;

23.9. 1.2.4 eilutėje „žemės ūkio įmonių (bendrovių, bendrijų) nuomojama žemė“ įrašomi duomenys apie šioms įmonėms išnuomotą valstybinę žemę. Duomenis apie žemės ūkio bendrovėms išnuomotus žemės sklypus, kurie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, pateikia žemėtvarkos skyriai;

23.10. 1.2.5 eilutėje „kitų juridinių asmenų žemė“ įrašomi duomenys apie kitų įmonių, kurių pagrindinė veikla ne žemės ūkio gamyba, naudojamą žemę. Duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotą kitų juridinių asmenų naudojamą žemę parengia ir pateikia kadastro tvarkytojui žemėtvarkos skyriai;

23.11. 1.2.6 eilutėje „sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė“ įrašomi duomenys apie sodininkų bendrijų naudojamą valstybinę žemę ir jos narių neprivatizuotos žemės sklypų plotus. Duomenis teikia žemėtvarkos skyriai pagal sodininkų bendrijų žemės apskaitą;

23.12. 1.2.7 eilutėje „nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemė“ įrašomi duomenys apie žemės ūkio paskirties žemę, kuri nesuteikta naudotis, neišnuomota ir laikinai nenaudojama. Joje įrašomas žemės plotas, kuris liko iš bendro valstybinės žemės ūkio paskirties žemės ploto (1.2 eilutės) atėmus išnuomotos ir perduotos naudoti žemės plotą (1.2.1–1.2.6 eilutės);

23.13. 2 eilutė „Miškų ūkio paskirties žemė“ apima 2.1–2.2 eilučių duomenų sumą;

23.14. 2.1 eilutėje „privati žemė“ įrašomi duomenys apie privačius miškų ūkio paskirties žemės sklypus, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre;

23.15. 2.2 eilutė „valstybinė žemė“ apima 2.2.1 ir 2.2.2 eilučių duomenų sumą;

23.16. 2.2.1 eilutėje „miškų urėdijų valdoma žemė“ įrašomi duomenys apie miškų urėdijų valdomą (naudojamą) miškų ūkio paskirties žemę. Duomenys apie žemės ūkio naudmenas, kurios suteiktos tarnybinėms daloms, įrašomi į 1.2.3 eilutę. Į miškų urėdijų valdomą žemę neįskaitomi žemės sklypai, kurie pagal įstatymus suformuoti ir paženklinti vietovėje grąžinimui nuosavybėn arba pirkimui iš valstybės ir pagal šią tvarką turi būti įrašyti į 1.2.2 ir 2.2.3 eilutes. Duomenis pagal tvarkos 1 priedo formą parengia ir pateikia kadastro tvarkytojui miškų urėdijos. Miškų urėdijos žemės apskaitos duomenys turi būti suderinti su Valstybiniu miškotvarkos institutu, kuris vadovaudamasis aplinkos ministro 2001 07 02 įsakymu Nr. 352 „Dėl valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2301) atlieka valstybinę miškų apskaitą;

23.17. 2.2.2 eilutėje „nacionalinių parkų valdoma žemė“ įrašomi duomenys apie nacionalinių parkų teritorijose esančią miškų ūkio paskirties žemę, kuriuos parkų administracijos parengia, suderina ir pateikia kadastro tvarkytojui 23.16 punkte nurodyta tvarka;

23.18. 2.2.3 eilutėje „kitų juridinių ir fizinių asmenų valdoma arba naudojama miško žemė“ įrašomi duomenys apie kitų juridinių ir fizinių asmenų naudojamą miškų ūkio paskirties žemę. Į šią eilutę taip pat įrašomi miško ūkio paskirties žemės sklypai, grąžinami pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, kai miško sklypai paženklinti vietovėje, tačiau nėra priimti apskrities viršininko sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo arba sprendimai priimti, bet miško sklypai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šiuos duomenis teikia žemėtvarkos skyriai;

23.19. 3 eilutė „Konservacinės paskirties žemė“ apima 3.1 ir 3.2 eilučių duomenų sumą;

23.20. 3.1 eilutėje „valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų rezervatų žemė“ įrašomi duomenys apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybinių rezervatų ir nacionalinių bei regioninių parkų teritorijose esančių rezervatų žemės plotus, kuriuos suderinusios su žemėtvarkos skyriais pateikia valstybinių rezervatų ir nacionalinių parkų administracijos, miškų urėdijos (apie jų valdomos žemės regioninių parkų teritorijose esančius rezervatus). Iš bendro valstybiniams rezervatams suteikto valdyti žemės ploto turi būti atimti žemės ūkio naudmenų, skirtų tarnybinėms žemės daloms, plotai, kurie įrašomi į 1.2.2 eilutę, taip pat namų valdų žemės sklypų, neįregistruotų Nekilnojamojo turto registre, plotai, kurie įrašomi į 4.2.1 eilutę;

23.21. 3.2 eilutėje „kita konservacinės paskirties žemė“ įrašomi duomenys apie žemės sklypus, kuriuose yra nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų ir šie sklypai vadovaujantis Žemės įstatymu priskiriami konservacinei žemės naudojimo paskirčiai. Šiuos duomenis parengia kadastro tvarkytojas;

23.22. 4 eilutė „Kitos paskirties žemė“ apima 4.1 ir 4.2 eilučių duomenų sumą;

23.23. 4.1 eilutė „privati žemė“ apima 4.1.1 ir 4.1.2 eilučių duomenų sumą. Šiuos duomenis parengia kadastro tvarkytojas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis;

23.24. 4.1.1 eilutėje „namų valdų žemės sklypai“ įrašomi duomenys apie namų valdų privačios žemės sklypus;

23.25. 4.1.2 eilutėje „kitokiai veiklai naudojama žemė“ įrašomi duomenys apie kitus privačius kitos paskirties žemės sklypus, naudojamus arba numatytus panaudoti ūkinei komercinei veiklai;

23.26. 4.2 eilutė „valstybinė žemė“ apima 4.2.1 ir 4.2.2 eilučių duomenų sumą. Duomenis apie šios žemės sklypus, neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre, pateikia žemėtvarkos skyriai;

23.27. 4.2.1 eilutėje „namų valdų žemės sklypai“ įrašomi duomenys apie privačių namų valdoms nuomos teise naudojamus (dar neprivatizuotus) namų valdų žemės sklypus, išskyrus kaimo vietovėje esančias sodybas, priskirtas žemės ūkio paskirties žemei. Į šią eilutę taip pat įrašomi piliečių ir valstybės bendrosios nuosavybės teise valdomi namų valdų žemės sklypai;

23.28. 4.2.2 eilutėje „kitokiai veiklai naudojama žemė“ įrašomi duomenys apie išnuomotus ir suteiktus panaudai valstybinės žemės sklypus, naudojamus įvairios paskirties socialiniams ir pramoniniams objektams, transporto poreikiams, ryšių bei kitoms komunikacijoms, naudingosioms iškasenoms, durpynams eksploatuoti, krašto apsaugai, savivaldybių poreikiams, bendram gyventojų naudojimui ir kitiems tikslams;

23.29. 5 eilutėje „Valstybinio vandenų fondo žemė“ įrašomi vandens telkinių plotai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 5 straipsnio 3 dalies apibrėžimą. Duomenis apie valstybinių vandenų fondą pateikia žemėtvarkos skyriai. Valstybiniams rezervatams, nacionaliniams parkams suteiktoje valdyti žemėje esantys valstybinio fondo vandens telkiniai ir valstybinių bei kitų žuvininkystės ūkių, žemės bendrovių, ūkininkų pagal panaudos ar nuomos sutartis naudojamoje žemėje esantys tvenkiniai priklausomai nuo nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties įrašomi atitinkamai 3.1, 2.2.2, 1.2.4, 1.2.3, 1.2.2 eilutėse;

23.30. 6 eilutė „Laisvos valstybinės žemės fondas“ apima žemės plotus, kurie nėra suteikti naudotis fiziniams ir juridiniams asmenims, neišnuomoti ir neperleisti privatinėn nuosavybėn. Į šią eilutę neįtraukiami neįteisinti naudotis valstybės valdomi žemės ūkio paskirties žemės plotai, kurie bus sugrąžinti, perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar išnuomoti žemės ūkio ir miškų ūkio veiklai pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą (šie plotai apskaityti 1.27 eilutėje). Duomenis apie laisvą valstybinės žemės fondo žemę, kuri neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, kadastro tvarkytojui pateikia žemėtvarkos skyriai;

23.31. eilutė „Iš viso privačios žemės“ apima 1.1, 2.1 ir 4.1 eilučių duomenų sumą;

23.32. eilutė „Iš viso valstybinės žemės“ apima 1.2, 2.2, 3, 4.2, 5 ir 6 eilučių duomenų sumą;

23.33. eilutė „Iš viso Respublikoje žemės“ apima 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 eilučių duomenų sumą.

24. Pildant 1 priedą, savininkų ar naudotojų skaičius nustatomas:

24.1. įrašant privačios žemės savininkų skaičių iš Nekilnojamojo turto registro, priskaičiuojant ir visus bendrasavininkius;

24.2. kai vienos žemės naudojimo paskirties kelis žemės sklypus turi nuosavybės teise arba naudoja vienas asmuo – apskaitoma kaip vieno savininko ar naudotojo, o turint nuosavybės teise arba naudojant skirtingų žemės paskirčių žemės sklypus – apskaitoma kaip atskiro savininko ar naudotojo pagal kiekvieną žemės naudojimo paskirtį.

25. Nustatant žemės ūkio įmonių, miškų urėdijų ir kitų juridinių asmenų naudojamos žemės sklypų, neįregistruotų Nekilnojamojo turto registre, skaičių, žemės sklypu apskaitomas vienodos pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties žemės plotas, esantis viename masyve.

26. Žemės naudmenų plotai nustatomi pagal suvestinius duomenis, atsižvelgiant į jų pokyčius tarp žemės fondo kategorijų, žemės naudotojų grupių bei tarp atskirų žemės naudmenų rūšių.

27. Žemės naudmenų pokyčiai tarp atskirų žemės naudmenų rūšių apskaičiuojami panaudojant šią informaciją:

27.1. žemėlapius, žemės sklypų planus ir žemėtvarkos projektus rengiančių asmenų duomenis apie kartografinės medžiagos patikslinimą;

27.2. miškotvarkos, valstybinės miškų inventorizacijos bei kitus duomenis apie miškų plotų pokyčius, parengtus vadovaujantis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 371/237 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų kartografavimo bei įrašymo valstybiniame žemės kadastre tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 48-1840) patvirtinta tvarka;

27.3. fizinių ir juridinių asmenų, nustatyta tvarka gavusių leidimą pakeisti žemės ūkio naudmenų rūšis arba vykdyti statybos ir miško sodinimo darbus, duomenis apie dėl šių darbų pakitusius žemės naudmenų plotus;

27.4. žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravusių žemės ūkio produkcijos gamintojų duomenis apie pakitusius žemės ūkio naudmenų plotus.

28. Nusausintos žemės ir drėkinamos žemės plotų pokyčius (bendro ploto bei suvestinių duomenų pagal žemės fondo kategorijas ir žemės naudotojų grupes) žemėtvarkos skyriams pateikia savivaldybių žemės ūkio skyriai.

 

V. žemės fondo apskaitos suvestinių duomenų parengimo organizavimas

 

29. Žemės fondo apskaitos suvestinius duomenis pagal savivaldybių teritorijas, žemės fondo kategorijas bei naudotojų grupes parengia kadastro tvarkytojo padaliniai apskričių centruose ir savivaldybėse, panaudodami Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje esančią informaciją ir duomenis, kuriuos teikia šios tvarkos 23–28 punktuose nurodytos institucijos.

30. Kadastro tvarkytojo padaliniai savivaldybių teritorijų žemės fondo apskaitos suvestinėms parengti reikalingus duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus parengia kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Apskričių viršininkų administracijų žemėtvarkos skyriai, miškų urėdijos, nacionaliniai parkai bei kiti duomenų teikėjai žemės apskaitos duomenis parengia pagal šios tvarkos 1 ir 2 priedų formas ir kadastro tvarkytojo padaliniams pateikia kasmet iki sausio 10 dienos.

31. Kadastro tvarkytojo padaliniai iš duomenų teikėjų gautus žemės apskaitos duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus išanalizuoja (prireikus grąžina duomenų teikėjams patikslinti) pagal nekilnojamojo turto registro duomenų bazėse esančią informaciją ir gautus duomenis parengia savivaldybės teritorijos žemės valstybinės apskaitos suvestines (1 ir 2 priedo formoje), kurios suderinamos su apskričių viršininkų administracijų žemėtvarkos skyriumi. Savivaldybės teritorijos nusausintos ir drėkinamos žemės plotai (1 priedas) taip pat suderinami su savivaldybės atsakingu melioracijos specialistu, o miestų žemės naudojimo duomenys (2 priedas) – su savivaldybės skyriumi, kuriam pavesta spręsti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimus.

32. Suvestinius duomenis pagal tvarkos 3, 4 ir 5 priedo lenteles parengia kadastro tvarkytojas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje esančią informaciją.

33. Suvestinius duomenis apie Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkininkų naudojamą žemę pagal 6 priedo lentelę, taip pat ūkininkų ūkių naudojamų žemėnaudų grupavimo pagal bendrą ir žemės ūkio naudmenų plotą (išskiriant skaičiumi ir procentais) pagal 7 priedo lentelę parengia žemėtvarkos skyriai ir pateikia kadastro tvarkytojo padaliniams. Šioms lentelėms parengti reikalingus duomenis žemėtvarkos skyriams teikia savivaldybių žemės ūkių skyriai. Į registruotų ūkininkų ūkių naudojamą žemę įskaitoma ūkininkui ir ūkio nariams privačios nuosavybės teise priklausanti žemė bei išsinuomota iš kitų žemės savininkų ir valstybės žemė. Šioms lentelėms užpildyti bei 7 priedo lentelei parengti rajono žemėtvarkos skyrius parengia pagalbinę lentelę, kurioje įrašomi visi ūkininkai iš savivaldybės žemės ūkio skyriaus tvarkomo Ūkininkų ūkių registro. Registro duomenys patikrinami pagal žemėtvarkos skyrių suderintus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenis, kurie rengiami vadovaujantis žemės ūkio ministro 2002 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 97 „Dėl Informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlių teikimo, apdorojimo ir valstybės paramos administravimo tvarkos 2002 metais“ (Žin., 2002, Nr. 32-1225) nustatyta tvarka. Nustačius, kad ūkininkas deklaravo didesnį naudojamos žemės plotą, nei įregistruotas Ūkininko ūkio registre, lentelėje įrašomas deklaruotas plotas.

Pagal lentelės suvestinius duomenis užpildoma 6 priedo lentelė. Panaudojant pagalbinę lentelę, atliekamas ūkininkų žemėnaudų grupavimas pagal dydį (bendrą plotą) ir užpildoma 7 lentelė.

34. Kadastro tvarkytojo padaliniai, paruošę savivaldybės teritorijos žemės valstybinės apskaitos suvestines, parengia aiškinamąjį raštą, kuriame išdėsto žemės naudojimo pasikeitimus per ataskaitinius metus ir nurodo priežastis, dėl ko įvyko žemės naudojimo pokyčiai tarp žemės fondo kategorijų, žemės naudmenų bei žemės naudotojų grupių.

35. Kadastro tvarkytojo padaliniai parengtas savivaldybės teritorijos žemės valstybinės apskaitos suvestines (1 ir 2 priedas) perduoda kadastro tvarkytojui jo nustatyta tvarka ir terminais. Kartu perduodamos 6 ir 7 priedo lentelės apie įregistruotų ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Prie suvestinių pridedamas aiškinamasis raštas, tvarkos 23 punkte nurodytų institucijų parengti valstybinės žemės sklypų, neįregistruotų Nekilnojamojo turto registre, apskaitos duomenys ir esminius žemės naudmenų bei naudojimo pasikeitimus (išskyrus privačios žemės didėjimą) įteisinančių dokumentų kopijos.

36. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš savo padalinių savivaldybių teritorijų žemės valstybinės apskaitos suvestines, parengia Lietuvos Respublikos žemės fondo suvestinius duomenis (1–2 priedas) pagal apskričių teritorijas, žemės naudmenas, žemės fondo kategorijas ir žemės naudotojų grupes, kuriuos kasmet iki vasario 15 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai. Taip pat pateikia žemės apskaitos statistinius duomenis pagal 3–7 priedus ir aiškinamąjį raštą dėl per ataskaitinius metus įvykusių žemės naudmenų plotų ir naudojimo pasikeitimų.

37. Žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotai institucijai – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos aprobavus ir pritarus žemės valstybinės apskaitos duomenims, kadastro tvarkytojas parengia ir išleidžia statistikos leidinį apie Lietuvos Respublikos žemės fondo atitinkamų metų sausio 1 d. būklę. Leidinys papildomas diagramomis, charakterizuojančiomis Lietuvos Respublikos žemės fondo struktūrą pagal žemės naudmenas, tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudotojų grupes, žemės valdymo nuosavybės formas ir pasikeitimus per paskutinius 5 metus bei kitus rodiklius. Diagramų skaičius ir jų turinys suderinamas su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kadastro tvarkytojas leidinio „Lietuvos Respublikos žemės fondas“ tiražą iki kovo 15 dienos pateikia Nacionalinei žemės tarnybai, kuri nustatytą kiekį egzempliorių pagal jos patvirtintą žemės valstybinės apskaitos suvestinių duomenų vartotojų sąrašą perduoda Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, apskričių viršininkams, savivaldybėms, mokslo ir mokymo įstaigoms ir kitoms institucijoms.

______________

 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

1 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

                                                                    

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE ŽEMĖS FONDO SUDĖTĮ IR NAUDOJIMĄ

_________ M. SAUSIO 1 D.

 

_________ Nr.________

                                                                                                                                            (data)

Vilnius

 

 

Eil.Nr.

Žemės fondo kategorijos

Žemės savininkų ar naudotojų skaičius

Žemės sklypų skaičius

Bendras plotas

Žemės ūkio naudmenos

Miškai (miško žemė)

Keliai

Užstatyta teritorija

Vandenys

Kita žemė

Nusausinta žemė

Drėkinama žemė

iš viso

iš jų

iš viso

iš jos

ariama žemė

sodai

pievos ir natūralios ganyklos

medžių ir krūmų želdiniai

pelkės

pažeista žemė

kita žemė

1.

Žemės ūkio paskirties žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Privati žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Žemės ūkio veiklai naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Sodininkų bendrijų narių žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Valstybinė žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Gyventojų asmeninio ūkio žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Fizinių asmenų nuomojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

Valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Žemės ūkio įmonių (bendrovių, bendrijų) nuomojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

Kitų juridinių asmenų nuomojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

Sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

Nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Miškų ūkio paskirties žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Privati žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Valstybinė žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Miškų urėdijų valdoma žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Nacionalinių parkų valdoma žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

Kitų juridinių ir fizinių asmenų valdoma arba naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Konservacinės paskirties žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų rezervatų žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kita konservacinės paskirties žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kitos paskirties žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Privati žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Namų valdų žemės sklypai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Kitokiai veiklai naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Valstybinė žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

Namų valdų žemės sklypai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Kitokiai veiklai naudojama žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Valstybinio vandenų fondo žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Laisvos valstybinės žemės fondas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso privačios žemės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybinės žemės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso Respublikoje žemės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

2 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE APSKRIČIŲ IR SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE ESANČIŲ MIestų ŽEMĖS NAUDOJIMĄ

_________ M. SAUSIO 1 D.

 

_________ Nr.________

                                                                                                                                            (data)

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Apskritys, savivaldybės, miestai

Bendras plotas

Žemės ūkio naudmenos

Miškai

Užstatyta teritorija

Vandenys

Kita žemė

Privati žemė

iš viso

iš jos namų valdų žemės sklypai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

3 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

___________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE Panaudai suteiktus valstybinės žemės sklypus, įregistruotus

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

_________ M. SAUSIO 1 D.

 

_________ Nr.________

                                                                       (data)

 

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Apskritys, savivaldybės

Įregistruota valstybinės žemės, suteiktos panaudai iš viso

Iš jų

Žemės ūkio paskirties žemė

Miškų ūkio paskirties žemė

Kitos paskirties žemė

 

 

Sklypų skaičius

Plotas, ha

Sklypų skaičius

Plotas,

ha

Sklypų skaičius

Plotas, ha

Sklypų skaičius

Plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

4 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

___________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE IŠNUOMOTUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS, ĮREGISTRUOTUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

_________ M. SAUSIO 1 D.

 

_________ Nr.________

                                                                                                                                                (data)

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Apskritys, savivaldybės

Įregistruota išnuomotos valstybinės žemės

Iš jos

Žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų bendrijų)

Sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

Miškų ūkio paskirties žemė

Kitos paskirties žemė

Vandens telkiniai

Iš viso

Iš jų namų valdų žemės sklypai

Sklypų sk.

Plotas, ha

Sklypų sk.

Plotas, ha

Sklypų sk.

Plotas, ha

Sklypų sk.

Plotas, ha

Sklypų sk.

Plotas,

ha

Sklypų sk.

Plotas, ha

Sklypų sk.

Plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

5 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

___________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE PRIVAČIOS ŽEMĖS NUOMĄ, ĮREGISTRUOTĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

 

_________ Nr.________

                                                                                                                                                (data)

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Apskritys, miestų savivaldybės

Išnuomota žemės iš viso

Iš jos

sklypų skaičius

plotas, ha

žemės ūkio paskirties žemė be sodininkų bendrijų žemės

miškų ūkio paskirties žemė

 

kitos paskirties žemė

(5+7+9+11)

(6+8+10+12)

sklypų skaičius

plotas, ha

sklypų skaičius

plotas, ha

 

sklypų skaičius

plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

6 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

___________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE ŪKININKŲ ŪKIŲ ŽEMĖS NAUDOJIMĄ

 

_________ Nr.________

                                                                                                                                                (data)

 

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Apskritys, miestų savivaldybės

Ūkininkų ūkių registre įregistruotų

Ūkininkų ūkių naudojamos žemės plotas, ha

Iš bendro ploto

bendras plotas, ha

Iš jo

ūkininkui ar ūkio nariams nuosavybės teise priklausančios žemės ūkio paskirties žemės plotas, ha

išsinuomotos iš kitų asmenų privačios žemės ūkio paskirties žemės plotas, ha

išsinuomotos iš valstybės žemės ūkio paskirties žemės plotas, ha

ūkių skaičius

žemės sklypų skaičius

žemės ūkio naudmenos, ha

ariama žemė, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________


 

Žemės valstybinės apskaitos tvarkos

7 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

_____________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

ŪKININKŲ ŪKIŲ ŽEMĖNAUDŲ GRUPAVIMAS PAGAL BENDRĄ PLOTĄ

 

___________Nr.__________

                                                                                                                            (data)

 

Vilnius

 

Apskritys ir savivaldybės

Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą, ha

Iš viso ūkių

Tenka vienam ūkiui

 

 

 

Iki 1

1–3

3–10

10–20

20–30

30–50

50–80

80–100

100–150

150–200

200–300

300–500

>500

ūkių sk.

ūkių žemėnaudų plotas

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                ________________________                                               

                          (pareigos)                                                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda – pavardė, vardas, telefonas)

______________