LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 129, 135, 138 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. gegužės 8 d. Nr. X-1527

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2004, Nr. 72-2492, Nr. 188-6995; 2005, Nr. 81-2945; 2006, Nr. 77-2961; 2007, Nr. 81-3309)

 

1 straipsnis. 129 straipsnio 2 dalies 12 punkto pakeitimas

Pakeisti 129 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles,“.

 

2 straipsnis. 135 straipsnio 2 dalies 12 punkto pakeitimas

Pakeisti 135 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles,“.

 

3 straipsnis. 138 straipsnio 2 dalies 12 punkto pakeitimas

Pakeisti 138 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles,“.

 

4 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 12 punktu:

„12. 2004 m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 291).“

2. Kodekso priedo 12, 13, 14, 15, 16 punktus laikyti atitinkamai 13, 14, 15, 16, 17 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________