LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. spalio 25 d. Nr. 1259

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2000, Nr. 75-2290) ir išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.

rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1259

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau vadinama – Žemės ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Žemės ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.

2. Žemės ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

Žemės ūkio ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose pateikiami pagrindiniai ministerijos uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Rengiami vienerių, trejų, penkerių ir dešimties metų ministerijos strateginiai veiklos planai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą.

3. Žemės ūkio ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Žemės ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

ii. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Žemės ūkio ministerijos uždaviniai yra:

5.1. formuoti racionalią žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros politiką, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatintų konkurencingos produkcijos gamybą, šalies ūkio modernizavimą, gyventojų užimtumą, užtikrintų pakankamas šių ūkio šakų darbuotojų pajamas;

5.2. formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei žemės reformos, žemės kadastro ir registro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityje, nustatyti valstybinio geodezinio pagrindo, krašto kartografavimo ir georeferencinių duomenų bazių strategiją;

5.3. formuoti žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politiką;

5.4. sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas sparčiai restruktūrizuoti žemės, maisto, žuvininkystės ūkį, nuosekliai ir planingai jį plėtoti integruojantis į Europos Sąjungą;

5.5. sukurti teisines ir ekonomines sąlygas, kad racionaliai funkcionuotų žemės, kapitalo, žaliavų ir produkcijos rinka;

5.6. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis formuoti ir įgyvendinti integruotą kaimo plėtros, regioninę ir struktūrinę politiką žemės, maisto, žuvininkystės ūkio srityse;

5.7. išsaugoti žemės ūkio gyvulių, paukščių, žuvų ir kultūrinių augalų genofondus, rengti ir tvirtinti valstybinės reikšmės vandens telkinių žuvivaisos programas, suderintas su Aplinkos ministerija, nustatyti žuvų gaudymo žuvivaisai ir žuvų įveisimo tvarką;

5.8. nustatyti žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros prioritetus, formuoti racionalią investicijų į šias sritis politiką;

5.9. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant mokslo, švietimo, tobulesnių technologijų taikymo žemės ūkyje, maisto pramonėje ir žuvininkystės ūkyje politiką;

5.10. formuoti ir įgyvendinti valstybinę sėklininkystės, veislininkystės ir pagal kompetenciją – žuvivaisos politiką;

5.11. formuoti melioracijos ir melioracijos investicijų politiką;

5.12. formuoti valstybinę augalų apsaugos ir karantino priemonių įgyvendinimo politiką;

5.13. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir užsienio paramos programų lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, naudojimą.

6. Žemės ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. formuoja žemės, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros regioninę ir struktūrinę strategiją;

6.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos kompetencijos klausimais projektus;

6.3. rengia žemės, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros programų projektus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.4. formuoja žemės, maisto, žuvininkystės ūkio integravimosi į Europos Sąjungą strategiją ir programą, pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais;

6.5. pagal savo kompetenciją formuoja derybų dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas poziciją;

6.6. pagal savo kompetenciją užtikrina įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijai įgyvendinimą;

6.7. pagal savo kompetenciją kontroliuoja valstybės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai programų įgyvendinimą;

6.8. koordinuoja Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) įgyvendinimą;

6.9. pagal savo kompetenciją koordinuoja pasirengimą administruoti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EAGGF) ir Finansinio žuvininkystės orientavimo instrumento (FIFG) paramos įgyvendinimą;

6.10. nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos vykdo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EAGGF) ir Finansinio žuvininkystės orientavimo instrumento (FIFG) mokėjimo institucijos funkcijas;

6.11. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;

6.12. koordinuoja Lietuvos Respublikos žemės, maisto, žuvininkystės ūkio įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovavimą užsienio parodose, mugėse, dalyvauja organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;

6.13. rengia ir nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto;

6.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka valdo fondus ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas šakinėms žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros programoms įgyvendinti;

6.15. formuoja investicijų į žemės ir žuvininkystės ūkį politiką pagal prioritetus, koordinuoja ir kontroliuoja investicijų programų įgyvendinimą;

6.16. formuoja žemės, maisto, žuvininkystės ūkio produktų vidaus rinkos apsaugos ir reguliavimo politiką, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl prekybos skatinimo ir vidaus rinkos ekonominio reguliavimo, skatina žemės ūkio žaliavų, maisto produktų ir žuvininkystės ūkio produkcijos konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose;

6.17. pagal savo kompetenciją organizuoja ir derina užsienio techninės paramos programų, perspektyvinių projektų rengimą, koordinuoja Pasaulio banko, PHARE, dvišales investicijų ir techninės pagalbos programas;

6.18. dalyvauja rengiant žemės ir žuvininkystės ūkio produkcijos, maisto produktų standartus, įdiegiant žemės ir žuvininkystės ūkio produkcijos, maisto produktų sertifikavimo sistemas, atitinkančias tarptautinių standartų reikalavimus;

6.19. tobulina žemės ūkio technikos atitikties įvertinimo sistemą, koordinuoja Europos Sąjungos teisės reikalavimų žemės ūkio technikos srityje įgyvendinimą, technikos bandymus, sertifikavimą;

6.20. koordinuoja žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, su šia technika susijusių saugos reikalavimų rengimą ir įgyvendinimą;

6.21. pagal savo kompetenciją koordinuoja biokuro gamybą ir naudojimą, energetikos žemės ūkyje plėtros ir degalų naudojimo klausimus;

6.22. padeda ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio partneriais;

6.23. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant žemės ūkio specialistų profesinio rengimo standartus, pagrindinio profesinio mokymo, aukštesniųjų ir neuniversitetinių aukštųjų studijų programas, atlieka žemės ūkio specialistų poreikio analizę, teikia rekomendacijas dėl jų rengimo švietimo įstaigoms ir Švietimo ir mokslo ministerijai;

6.24. pagal savo kompetenciją organizuoja mokslo ir technikos pažangos valstybinį valdymą, dalyvauja formuojant specialistų rengimo, konsultavimo, tobulinimosi kryptis ir prioritetus, vadovauja mokslo programų bei projektų finansavimui ir įgyvendinimui, skatina inovacijas;

6.25. organizuoja ūkininkų ir žemės ūkio sistemos specialistų tobulinimąsi, pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant aukštesniųjų žemės ūkio ir žemės ūkio mokyklų pedagogų kvalifikacijos kėlimo programas;

6.26. skatina kaimo savivaldos plėtrą, smulkų ir vidutinį verslą;

6.27. formuoja integruotos kaimo plėtros strategiją, skatina integruotą kaimo plėtrą;

6.28. analizuoja šalies ir užsienio žemės ūkio paslaugų raidos tendencijas, rengia Lietuvos ūkių modernizavimo programas ir raidos prognozes, skatina ir remia kooperacijos ir agroserviso plėtojimą;

6.29. metodiškai vadovauja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos projektavimo, žemės apskaitos, krašto kartografavimo, valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo, georeferencinių duomenų bazių kūrimo, žemės kadastro ir registro darbų vykdymui, kontroliuoja šiuos darbus, kartu su Aplinkos ministerija vykdo nekilnojamojo turto kadastro ir registro vadovaujančios įstaigos funkcijas, koordinuoja nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbus vykdančios valstybės įmonės valdymą, darbų planavimą ir finansavimą;

6.30. įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo;

6.31. rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, atlieka melioracijos darbų valstybinę priežiūrą, sudaro melioracijos įrenginių kadastrą, koordinuoja valstybinių melioracijos tarnybų veiklą;

6.32. rengia valstybinę augalų apsaugos ir karantino strategiją, kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

6.33. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

6.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu vykdo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų steigėjo funkcijas;

6.35. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų vidaus auditą;

6.36. pagal savo kompetenciją teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus dėl privatizavimo programų sudarymo, taip pat duomenis, kurių reikia joms sudaryti;

6.37. rengia tarptautinių susitarimų dėl žvejybos teisės užsienio valstybių ekonominėse zonose projektus, akvakultūros plėtojimo programas, kontroliuoja jų vykdymą;

6.38. skirsto žvejybos limitus ir nustato kvotas verslo subjektams;

6.39. formuoja žaliavų, žemės ūkio produkcijos, maisto produktų kokybės gerinimo sistemą, taip pat žemės, maisto, žuvininkystės ūkio produkcijos kokybės valstybinės priežiūros strategiją;

6.40. sudaro ir tvarko žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų valstybės rezervus;

6.41. nustato ir tobulina apskaitos, atskaitomybės ir informacijos sistemas ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose valstybės įmonėse ir įstaigose;

6.42. rengia rekomendacijas, kaip tvarkyti ūkininkų ir žemės ūkio įmonių apskaitą;

6.43. nustatytąja tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus, siekia, kad būtų išspręstos juose keliamos problemos, teikia teisines konsultacijas ministerijos kompetencijos klausimais;

6.44. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

6.45. formuoja ir tobulina žemės, maisto, žuvininkystės ūkio informacinę sistemą;

6.46. tvarko Žvejybos laivų rejestrą;

6.47. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

III. Žemės ūkio ministerijos teisės

 

7. Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. nustatytąja tvarka gauti iš ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių vykdomųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijos klausimais;

7.2. sudaryti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ministerijos kompetencijos klausimais projektams rengti bei svarstyti, dalyvauti kitų ministerijų komisijų (darbo grupių) veikloje;

7.3. stichinių nelaimių atvejais nustatyti specialiąsias apsaugos ir nelaimių padarinių šalinimo priemones, privalomas visiems žemės valdytojams, savininkams ir naudotojams.

8. Žemės ūkio ministerija turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. Žemės ūkio ministerijos darbo organizavimas

 

9. Žemės ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Žemės ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.7, 11.9 ir 11.10 punktuose.

10. Žemės ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestoms žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Žemės ūkio ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.5. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonės, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedus, tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.7. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.8. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

11.9. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, ministerijos sekretorių – aukščiausią ministerijos karjeros tarnautoją, taip pat įstaigų prie ministerijos vadovus;

11.10. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

11.11. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Žemės ūkio ministras koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o įstaigų prie ministerijos (departamentų, tarnybų, inspekcijų) – per šių įstaigų vadovus.

13. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras vertina jų kompetenciją ir nustato įgaliojimus.

Viceministrai per ministerijos sekretorių ir atitinkamus įstaigų prie ministerijos vadovus organizuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą.

14. Žemės ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti pavaduotoją.

Žemės ūkio ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

15. Žemės ūkio ministerijos sekretorius:

15.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimą, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai įgyvendinti;

15.2. atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

15.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

15.5. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotoją, ministerijos administracijos padalinių vadovus, kitus ministerijos valstybės tarnautojus, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

15.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Žemės ūkio ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Ministras yra kolegijos pirmininkas, o jos nariai – viceministrai, ministerijos sekretorius. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir ministerijos sekretoriaus pavaduotojas, kiti ministerijos, kitų institucijų ir organizacijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

17. Žemės ūkio ministerijoje iš kvalifikuotų specialistų sudaroma Žemės ūkio mokslo taryba, teikianti pasiūlymus žemės ūkio mokslo ir studijų plėtros, žemės ūkio strategijos, mokslinės techninės pažangos žemės ūkyje, maisto pramonėje ir žuvininkystėje klausimais. Prie šios tarybos gali būti sudaromi šakiniai moksliniai techniniai komitetai, nagrinėjantys šakų plėtros klausimus, mokslo, mokymo problemas, teikiantys ministrui pasiūlymus ir išvadas dėl programų, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų. Žemės ūkio mokslo tarybos personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina ministras.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMO IR JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

18. Valstybės tarnautojų priėmimo Žemės ūkio ministerijoje, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

19. Žemės ūkio ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos bei įstaigos ir ministerijos Vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

______________