Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. 638 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1144

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827; 2009, Nr. 77-3181, Nr. 110-4672):

1.1. Įrašyti 5.2 punkte po žodžių „ir saugumo“ žodžius „bei Europos Sąjungos“.

1.2. Įrašyti 5.3 punkte po žodžių „ir saugumo“ žodžius „bei Europos Sąjungos“.

1.3. Papildyti šiuo 5.4 punktu:

5.4. palaikyti ir stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva, padėti užsienio lietuvių bendruomenėms saugoti gimtąją kalbą, tautinę kultūrą, tapatumą, skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į valstybės gyvenimą.“

1.4. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos prioritetines kryptis:

6.1.1. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (toliau vadinama – NATO) ir kitose tarptautinio saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose;

6.1.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse karinėse ir civilinėse operacijose ir misijose politiką;

6.1.3. koordinuoja Lietuvos užsienio prekybos politikos formavimą, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja ją įgyvendinant;

6.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos ekonominio saugumo užtikrinimo politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ekonominio saugumo užtikrinimo priemonių;

6.1.5. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl tarptautinių eksporto kontrolės režimų, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo strateginių prekių kontrolę;

6.1.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos vizų politiką;

6.1.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio politiką žmogaus teisių srityje, koordinuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą šioje srityje, teikia joms pasiūlymus dėl šios politikos formavimo ir įgyvendinimo;

6.1.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja asmenų įsidarbinimo ir delegavimo į tarptautines organizacijas ir institucijas, Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtas institucijas, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtas organizacijas (konsorciumus), civilines tarptautines operacijas ar misijas ir užsienio valstybių institucijas politikos formavimą ir įgyvendinimą;

6.1.9. atlieka Lietuvos Respublikos atstovų atranką į tarptautinių organizacijų rengiamas rinkimų stebėjimo misijas, nustato dalyvavimo šiose misijose prioritetus ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimą jose;

6.1.10. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinę, viešosios diplomatijos ir kultūros politiką užsienyje;

6.1.11. koordinuoja priemonių, kuriomis siekiama pristatyti Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslus ir uždavinius, vykdymą, sudaro palankias sąlygas jas įgyvendinti;

6.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politikos formavimą:

6.2.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais;

6.2.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryboje svarstomais klausimais;

6.2.3. koordinuoja Lietuvos Respublikos politikos formavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos rengimą Europos Sąjungos Tarybos nuolatinių atstovų komiteto posėdžiuose svarstomais klausimais;

6.2.4. koordinuoja pasirengimą Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai;

6.2.5. koordinuoja visuomenės informavimą apie Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politikos prioritetus;

6.2.6. koordinuoja atstovavimą Lietuvai Europos Sąjungos institucijose;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politiką:

6.3.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos politiką Europos Sąjungos konstitucinės sandaros ir raidos, Europos Sąjungos institucijų, jos plėtros, išorinių santykių, bendrosios užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais;

6.3.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos užsienio prekybos politiką ir pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos sprendimų šiais klausimais priėmimo procese;

6.3.3. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir pačią Europos Sąjungos politiką vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai klausimais, koordinuoja Europos Sąjungos Dvynių ir TAIEX programų įgyvendinimą;

6.3.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

6.3.5. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.3.6. administruoja iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus ir duomenis, siunčiamus per ribotos prieigos ir įslaptintus ryšių tinklus, pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina šių tinklų mazgų darbą;

6.3.7. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

6.4. analizuoja tarptautinę padėtį, tarptautinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms:

6.4.1. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimo, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų, tarp jų ir kylančių iš Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO, įgyvendinimo;

6.4.2. inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; seka pasaulines vystomojo bendradarbiavimo politikos tendencijas, derina su jomis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; perima Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo patirtį;

6.4.3. analizuoja valstybių partnerių vystymosi poreikius, derindama Lietuvos Respublikos nacionalinius užsienio politikos prioritetus su valstybės partnerės nacionaliniais interesais;

6.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienyje:

6.5.1. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.5.2. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėse organizacijose, sudaro su jomis tarptautines sutartis;

6.5.3. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą kovos su terorizmu klausimais;

6.5.4. koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, užtikrina jų išimčių taikymą, pagal kompetenciją vykdo ekonominių, politinių ir susisiekimo sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

6.5.5. pagal kompetenciją dalyvauja skatinant eksportą ir investicijas;

6.5.6. koordinuoja pranešimų, ataskaitų ir atsakymų apie žmogaus teises pateikimą tarptautinėms ir užsienio valstybių institucijoms, pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių srityje;

6.5.7. koordinuoja kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo, išimtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų nustatymo klausimais;

6.5.8. dalyvauja koordinuojant tarptautinės donorų bendruomenės pastangas ir veiklą valstybėse partnerėse;

6.5.9. atlieka veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimu, galiojimu ar veikimu;

6.5.10. organizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių vykdymo kontrolę;

6.5.11. tarpininkauja užmezgant ir palaikant Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ryšius;

6.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais valstybės politiką:

6.6.1. dalyvauja formuojant valstybės santykių su užsienio lietuviais strategiją;

6.6.2. dalyvauja koordinuojant Lietuvos institucijų veiksmus, skirtus stiprinti ryšiams su užsienio lietuviais, įtraukti juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;

6.6.3. organizuoja diasporos būklės stebėsenos tyrimus, nustato užsienio lietuvių poreikius, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų veiklą;

6.6.4. kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis rengia Globalios Lietuvos strategiją ir dalyvauja ją įgyvendinant;

6.6.5. kartu su kitomis institucijomis rengia užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir neformaliojo užsienio lietuvių lituanistinio švietimo įstaigų rėmimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, atrenka projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;

6.6.6. kartu su kitomis institucijomis atrenka specialistus, vykstančius dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, kultūros ir neformaliojo užsienio lietuvių švietimo įstaigas, organizuoja užsienio lietuvių organizacijų atstovams (mokytojams, meno vadovams, jaunimo lyderiams) kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo renginius, parodas, konkursus;

6.6.7. kartu su kitomis institucijomis tiria lituanistinio švietimo mokymo programų, metodinių ir mokymo priemonių poreikį, inicijuoja jų parengimą, leidybą, organizuoja jų sklaidą; teikia metodinę paramą ir informaciją užsienio lietuvių organizacijoms ir įstaigoms;

6.6.8. inicijuoja ir plėtoja specializuotų pasaulio lietuvių socialinių tinklų kūrimą; bendradarbiauja su profesinėmis, akademinėmis ir kitomis tikslinėmis užsienio lietuvių grupėmis – padeda joms plėtoti ryšius su Lietuva;

6.6.9. informuoja ir konsultuoja užsienio lietuvius grįžimo į Tėvynę ir integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir saugumo politikos teisinę bazę:

6.7.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos tarptautiniams sutartiniams įsipareigojimams ir tarptautinei teisei, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu konsultuoja tarptautinės viešosios teisės klausimais;

6.7.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

6.8. pagal kompetenciją tvarko kitus reikalus, susijusius su valstybės užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimu:

6.8.1. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir garbės konsulinių pareigūnų veiklai;

6.8.2. organizuoja konsulinių funkcijų atlikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, užtikrina šių funkcijų atlikimo kontrolę;

6.8.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų atlikimu;

6.8.4. kaupia ir tvarko informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, taip pat valstybės institucijų ir įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromus su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimus, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys; teikia skelbti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis „Valstybės žiniose“;

6.8.5. formuoja ir įgyvendina Lietuvos diplomatinio personalo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka atrenka kandidatus į diplomatinę tarnybą, rūpinasi diplomatų kvalifikacijos tobulinimu, dalyvauja formuojant specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir padėjėjų personalo politiką;

6.8.6. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.8.7. atlieka valstybinio ir diplomatinio protokolo funkcijas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje, valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teikia metodinę pagalbą valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais ir konsultuoja jas šiais klausimais;

6.9. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.10. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.“

2. Šio nutarimo 1.3 punktas ir 1.4 punktu keičiamas 6.6 punktas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 638 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 77-3181).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS