VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIMINIMO APIE PAREIGĄ PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS IR SUMOKĖTI MOKESČIUS FR0255 FORMOS

 

2001 m. spalio 2 d. Nr. 235

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 18 straipsniu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatais (Žin., 1997, Nr. 87-2212) ir siekdamas pagerinti mokesčių deklaravimą bei sumokėjimą:

1. Tvirtinu pridedamą Priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus ir sumokėti mokesčius FR0255 formą (toliau – FR0255 forma).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms naudoti FR0255 formą.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Registrų ir duomenų tvarkymo skyriui FR0255 formą pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 88 „Dėl raginimo mokestines prievoles įvykdyti geruoju ir priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus bei ataskaitas formų patvirtinimo“.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                     MINDAUGAS STRUMSKIS


 

Forma FR0255 patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235

 

_________________________________________________________________

                                                    (Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius)

 

Kam______________________________________________________________

                  (Mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas, adresai)

               __________________________________________________________________

 

 

PRIMINIMAS

APIE PAREIGĄ PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS IR SUMOKĖTI MOKESČIUS

200__m.___________ d. Nr. ________

 

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad įstatymų nustatytais terminais Jūs nepateikėte tokių deklaracijų ir nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų:

 

_________________________ pateikimo terminas iki _________________________________

_________________________ pateikimo terminas iki _________________________________

_________________________ pateikimo terminas iki _________________________________

_________________________ pateikimo terminas iki _________________________________

_________________________ pateikimo terminas iki _________________________________

 

Prašome išvardytus dokumentus iki 200__ m. _________ d. pateikti____________________

________________________________________________________________________________

                                                                    (AVMI teritorinio skyriaus adresas, kabinetas, tel.)

ir sumokėti įstatymų numatytus mokesčius.

Primename, kad už deklaracijų, žinių, ataskaitų nepateikimą ir už mokesčių administratoriaus nurodymų nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė, o už vengimą mokėti mokesčius ir įmokas – baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 325 straipsnio 1 dalį.

 

_____________________________________________________________________________

             (Pareigūno pareigos)                                                        (Parašas)                                             (Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Priminimą gavau                                                    __                                 ___________________

                  (Mokesčių mokėtojo (atstovaujančio asmens)          (Parašas)                                          (Data)

                             vardas, pavardė)

______________