LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 44:2003 „VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. V-201

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327) 12 ir 13 straipsniais ir įgyvendindamas gėlo ir mineralinio požeminio vandens apsaugos bei ūkinės veiklos reguliavimo reikalavimus vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos juostose:

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 44:2003 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 115 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės“ (Žin., 2000, Nr. 20-515).

3. Pavedu ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2003 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. V-201

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 44:2003

„VANDENVIEČIŲ SANITARINių APSAUGOS ZONų NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios higienos normos tikslas – numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio geriamojo ir natūralaus mineralinio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.

2. Šios higienos normos reikalavimai taikomi visoms naudojamoms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms:

2.1. viešai tiekiančioms daugiau kaip 10 m3 vandens per parą;

2.2. urbanizuotose teritorijose esamoms vandenvietėms, kur nėra galimybių sudaryti visų sanitarinės apsaugos zonos juostų, išskyrus griežto režimo juostą;

2.3. natūralaus mineralinio vandens vandenvietėms, neatsižvelgiant į tiekiamą ar išgaunamą vandens kiekį;

2.4. išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje.

3. Higienos normos reikalavimai taikomi ir versmėms (šaltiniams), jeigu jos naudojamos viešajam geriamojo vandens tiekimui.

4. Higienos norma privaloma vandens tiekėjams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kontrolę atliekančioms institucijoms, projektuotojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

 

II. NUORODOS

 

5. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335).

5.2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615).

5.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391).

5.4. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 126-2938; 1998, Nr. 96-2655).

5.5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832).

5.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2001, Nr. 108-3902).

5.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327).

5.8. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652).

5.9. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin., 2001, Nr. 102-3634).

5.10. Žemės gelmių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 (Žin., 2002, Nr. 44-1676).

5.11. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906).

5.12. Laikinasis detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 402 (Žin., 1999, Nr. 109-3198; 2000, Nr. 66-2003).

5.13. Teritorijų planavimo dokumentų registravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 323 (Žin., 2000, Nr. 76-2307).

5.14. Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 1998, Nr. 97-2693).

5.15. Žemės sklypo ribų specialiųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 1999, Nr. 54-1741).

5.16. Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472 (Žin., 2001, Nr. 83-2906).

5.17. Lietuvos higienos norma HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 1998, Nr. 105-2926, 1999, Nr. 69-2198).

5.18. Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 6 (Žin., 2002, Nr. 32-1240).

 

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

6. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

6.1. apribotasis vandeningasis sluoksnis vandeningasis sluoksnis, kurio gamtinės ribos turi įtakos požeminio vandens režimui;

6.2. cheminės taršos apribojimo juosta (3-ioji) sanitarinės apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama cheminė tarša;

6.3. daugiasluoksnė storymė požeminio vandens telkinys ar jo dalis, sudaryta iš vandeningųjų, mažai laidžių vandeniui sluoksnių ir vandensparų;

6.4. griežto režimo apsaugos juosta (1-oji) arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens siurbimu, gerinimu ir tiekimu;

6.5. geriamojo vandens viešasis tiekimas – ūkinė komercinė veikla, skirta nepertraukiamai vandentiekio skirstomuoju tinklu ar cisternomis geriamąjį vandenį tiekti gyvenamajai vietovei, jos daliai ar grupei vandens vartotojų daugiau kaip 60 parų per metus. Viešajam tiekimui priskiriama ir nekomercinė veikla, kai geriamuoju vandeniu apsirūpinama individualiai, jeigu vandens tiekimo įrenginiais per parą patiekiama daugiau kaip 10 m3 vandens arba vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų;

6.6. hidrogeologinis langas plotai žemės gelmėse, kur vandeningieji sluoksniai per išsipleišėjusias juos skiriančias vandensparas turi tiesioginį hidraulinį ryšį;

6.7. infiltracinė vandenvietė vandenvietė iš požeminio vandens telkinio, kurio eksploataciniai ištekliai dirbtinai papildomi;

6.8. krantinė vandenvietė vandenvietė iš požeminio vandens telkinio, kurio eksploatacinių išteklių didelė dalis gali formuotis vandeniui infiltruojantis iš paviršinio vandens šaltinio;

6.9. mažai (pusiau) laidus vandeniui sluoksnis uoliena, kuri menkai praleidžia vandenį ir dujas (santykinė vandenspara): aleuritas, durpės, liosas, priesmėlis, priemolis ir kt. Filtracijos koeficientas 10-4 – 10-2 m/d;

6.10. mikrobinės taršos apribojimo juosta (2-oji) sanitarinės apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama mikrobinė ir cheminė tarša;

6.11. neapribotasis vandeningasis sluoksnis – vandeningasis sluoksnis, kuriame kaptažo įrenginiai yra tokiu nuotoliu nuo jo gamtinių ribų, jog nustatant hidrodinaminius parametrus ir vandens išteklius galima nepaisyti tų ribų poveikio;

6.12. regioninė vandenspara vandeniui nelaidus uolienų sluoksnis (tankus molis, masyvios magminės ir kitokios uolienos), kurio filtracijos koeficientas mažesnis negu 10-5-10-6 m/d, o storis didesnis nei 50–100 metrų;

6.13. sąlyginai (pusiau) izoliuotas vandeningasis sluoksnis vandensparomis ar mažai laidžiais vandeniui sluoksniais nevisiškai izoliuotas vandeningasis sluoksnis;

6.14. sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – nustatyta saugoma apie vandenvietę teritorija, kurioje ribojama ūkinė veikla;

6.15. tiesioginis medžiagų išleidimas į požeminius vandenis – medžiagų išleidimas į požeminį vandenį, neperleidžiant jų per dirvą ar podirvį;

6.16. urbanizuotos teritorijos – užstatytos statiniais teritorijos su naudojamais žemės sklypais ir inžineriniais tinklais, bendro naudojimo želdynais, taip pat valstybinių kelių ir geležinkelių kompleksų teritorijos. Urbanizuotoms teritorijoms priklauso: gyvenamoji, pramoninė, visuomeninės paskirties, komercinė, infrastruktūros, bendrojo naudojimo ir kitos teritorijos, nurodytos savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose;

6.17. vandenvietė – teritorija, kurioje įrengti kaptažo ir kiti inžineriniai įrenginiai, kuriais išgaunamas vanduo į vandentiekio sistemą (pirmasis pakėlimas);

6.18. vandeningasis sluoksnis vandeniu užpildytas vienalytis arba artimos litologinės sudėties bei filtracinių savybių uolienų sluoksnis;

6.19. vandenspara vienalytė arba nevienalytė uolienų storymė, nelaidi arba mažai laidi vandeniui;

6.20. vandens kaptažo įrenginys – specialus įrenginys, pritaikytas požeminiam vandeniui paimti;

6.21. vandenvietės kaptažo sritis – vandenvietės mitybos srities dalis (projekcija žemės paviršiuje), kurioje judančios požeminio vandens srauto dalelės pasiekia vandenvietę per jos egzistavimo laiką;

6.22. vandenvietės kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje – vandenvietės kaptažo srities dalis arba visa kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje (projekcija žemės paviršiuje), iš kurios judančios vandens srauto dalelės pasiekia eksploatuojamą vandeningąjį sluoksnį per vandenvietės egzistavimo laiką;

6.23. vandenvietės mitybos sritis – teritorija, iš kurios judančios požeminio vandens srauto dalelės pasiekia vandenvietę;

6.24. vandenvietės SAZ specialusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos dydį ir ribas bei šios teritorijos tvarkymo reikalavimus.

 

IV. VANDENVIEČIŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

 

7. Lietuvos vandenvietės yra dviejų tipų – eksploatuojančios neapribotuosius vandeninguosius sluoksnius (pirmas tipas) ir eksploatuojančios apribotuosius vandeninguosius sluoksnius (antras tipas). Izoliuotus neapribotuosius vandeninguosius sluoksnius daugiasluoksnėse storymėse eksploatuojančios gėlo požeminio vandens vandenvietės (pirmas tipas) paplitusios šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje ir įrengtos spūdiniuose vandeninguosiuose sluoksniuose, slūgsančiuose 100–250 m gylyje po triaso regionine vandenspara, kurios storis 50–180 m. Šio tipo natūralaus mineralinio vandens vandenvietės paplitusios beveik visoje Lietuvoje ir įrengtos po triaso ir giliau slūgsančiomis regioninėmis vandensparomis. Be to, šio tipo natūralaus mineralinio vandens vandenvietes dar galima įrengti ir gana giliai (150–400 m gylyje), virš regioninių vandensparų slūgsančiuose ir vietinėmis vandensparomis saugiai perdengtuose daugiasluoksnės storymės apatiniuose vandeninguosiuose sluoksniuose.

8. Pagal ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu pobūdį vandenvietės yra suskirstytos į tris grupes, aštuonis pogrupius (šios higienos normos 1 priedas):

8.1. I grupė – uždaros vandenvietės;

8.2. II grupė – pusiau uždaros vandenvietės, kurios skirstomos į pogrupius: uždaresnės – daugiasluoksnėse storymėse (IIa1) ir prieupinės (IIa2); atviresnės – daugiasluoksnėse storymėse (IIb1) ir prieupinės (IIb2);

8.3. III grupė – atviros vandenvietės, kurios skirstomos į pogrupius: gruntinės (IIIa); krantinės (IIIb1) ir infiltracinės (IIIb2).

9. Gėlo ir natūralaus mineralinio požeminio vandens vandenvietės, eksploatuojančios daugiasluoksnių storymių aukštesnius vandeninguosius sluoksnius Lietuvos lygumose, priskiriamos IIa1 pogrupiui, o aukštumose bei karstiniame regione –IIb1 pogrupiui. IIa1 pogrupio vandenviečių eksploataciniai sluoksniai iš viršaus izoliuoti nestorais, tačiau apribotais, mažai laidžiais vandeniui sluoksniais. IIb1 pogrupio vandenviečių eksploatuojami vandeningieji sluoksniai tik sąlyginai izoliuoti, o pritekėjimas dažnai vyksta per hidrogeologinius langus. IIa2 ir IIb2 – tai pusiau uždaros prieupinės vandenvietės, eksploatuojančios daugiasluoksnių storymių vandeninguosius sluoksnius, daugiau (IIa2 pogrupis) ar mažiau (IIb2 pogrupis) izoliuotus nuo paviršinių vandens šaltinių.

10. IIIa pogrupiui priskiriamos vandenvietės, įrengtos neapribotuose gruntinio vandens sluoksniuose. Gėlo vandens vandenviečių eksploatacinius išteklius sudaro tik gruntinio vandens srautas ir atmosferiniai krituliai, o natūralaus mineralinio vandens eksploatacinius išteklius formuoja dar ir iš gilesnių sluoksnių atitekantis natūralus mineralinis vanduo.

11. IIIb1 ir IIIb2 pogrupiams priskiriamos atviros krantinės gėlo bei natūralaus mineralinio vandens ir infiltracinės gėlo vandens vandenvietės – tai padidintos rizikos vandenvietės. Jų eksploatuojami vandeningieji sluoksniai tiesiogiai arba per išsipleišėjusias vandensparas turi ryšį su paviršinio vandens šaltiniais, pasipildo atvirų telkinių vandeniu arba atmosferos krituliais.

 

V. VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS

 

12. Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį, turi būti sudaroma vandenvietės sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ), kuri susideda iš trijų juostų (1-oji, 2-oji, 3-ioji).

13. 1-oji juosta, vadinama griežto režimo apsaugos juosta (toliau – 1-oji juosta), skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius. 1-osios juostos atstumai turi būti ne mažesni kaip:

13.1. nuo I grupės vandenviečių – 5 m;

13.2. nuo IIa1 pogrupio vandenviečių – 15 m;

13.3. nuo IIa2, IIb1, IIb2 pogrupio vandenviečių – 25 m;

13.4. nuo IIIa, IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių ir infiltracinių įrenginių – 50 m.

14. 2-oji juosta, vadinama mikrobinės taršos apribojimo juosta (toliau – 2-oji juosta), skirta apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės ir cheminės taršos.

15. 2-osios juostos matmenys visų tipų vandenvietėms turi būti apskaičiuojami taip, kad mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per:

15.1. 400 parų – vandenviečių, naudojančių gruntinius vandeninguosius sluoksnius;

15.2. 200 parų – vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius.

16. 3-ioji juosta, vadinama cheminės taršos apribojimo juosta (toliau – 3-ioji juosta), skirta apsaugoti vandenvietę nuo cheminės taršos. 3-ioji juosta gali susidėti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b (kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje).

17. 3-iosios juostos 3a ir 3b sektorių matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 25 metus, o patekę į gruntinį vandeningąjį sluoksnį – per 50 metų.

18. Vandenviečių, kurių vandens ištekliai pasipildo iš paviršinių vandens telkinių (marių, upių, ežerų, tvenkinių), 2-oji juosta paviršiniame vandens telkinyje nustatoma 500 m atstumu (upėse pasroviui – 250 m), o 3-ioji juosta – 3 km atstumu nuo vandenvietės (upėse pasroviui – 250 m).

19. IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių 2-oji ir 3-ioji juostos upėje gali sutapti. Jos nustatomos pasroviui už 250 m nuo kraštinių kaptažo įrenginių. Upėje prieš srovę 2-oji ir 3-ioji juostos prilyginamos apskaičiuotam vandenvietės 3-iosios juostos pločiui.

20. Nutekamojo vandens išleistuvai į upę, kurios vanduo papildo vandenvietės išteklius, iki 3-iosios juostos ribos turi būti įrengti tokiu atstumu, kurio pakaktų paviršiniam vandeniui apsivalyti nuo cheminių ir mikrobinių teršalų.

 

VI. VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS JUOSTŲ NUSTATYMo REIKALAVIMAI

 

21. SAZ nustatoma visų grupių vandenvietėms:

21.1. esamoms ir naujai projektuojamoms I ir II grupių vandenvietėms, viešai tiekiančioms 10 – 100 m3 vandens per parą, taip pat urbanizuotose teritorijose esamoms vandenvietėms, kur nėra galimybių sudaryti visų SAZ juostų (išskyrus 1-ąją). Šioms vandenvietėms nustatoma 1-oji juosta pagal šios higienos normos 13 punkto reikalavimus ir 50 m atstumu nuo gręžinio – 50 m taršos apribojimo juosta.

21.2. esamoms ir naujai projektuojamoms I ir II grupių vandenvietėms, viešai tiekiančioms daugiau kaip 100 m3 vandens per parą, natūralaus mineralinio vandens vandenvietėms, III grupės vandenvietėms nepriklausomai nuo tiekiamo ar išgaunamo vandens kiekio, ir išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje. Šioms vandenvietėms nustatoma 1-oji juosta pagal šios higienos normos 13 punkto reikalavimus ir nustatoma ar apskaičiuojamos 2-oji ir 3-ioji juostos pagal šios higienos normos 15–19 punktų reikalavimus.

22. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų skaičiavimus gali atlikti tik juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) suteiktą leidimą hidrogeologiniams tyrimams ir požeminio vandens paieškai ir žvalgybai [5.9].

23. SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos skaičiuojamos maksimaliam planuojamam vandenvietės debitui, o išžvalgytoms požeminio vandens telkinių vandenvietėms, kurių ištekliai aprobuoti, tačiau nenaudojami, bet gali būti naudojami ateityje, – aprobuotų išteklių kiekiui.

24. Visų pogrupių vandenviečių 2-osios ir 3-iosios juostos apskaičiuojamos analitiniais ir grafiniais metodais arba nustatomos analogijos būdu, matematiniais modeliais (kai vandenvietėje yra kelių tipų kaptažo įrenginiai, labai sudėtingos hidrogeologinės sąlygos, srauto struktūra) arba eksperimentiniu būdu. Rekomenduojami vandenviečių SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodai pateikti šios higienos normos 2 priede.

25. Vandenvietės SAZ nustatymo projektas (ataskaita) (toliau – SAZ projektas) rengiamas atsižvelgiant į vandens tiekimo sistemos plėtros perspektyvą. SAZ projekte turi būti pateikiama tokia aprašomoji ir grafinė informacija [5.10]:

25.1. duomenys apie vandenvietę:

25.1.1. pavadinimas ir savininkas;

25.1.2. vandenvietės adresas;

25.1.3. gręžinio (gręžinių) identifikavimo numeris (numeriai) žemės gelmių registre;

25.1.4. gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo numeris (esamoms vandenvietėms), maksimalus naudojamo ir planuojamo naudoti (atsižvelgiant į 10 metų perspektyvą) vandens kiekis (m3/d);

25.1.5. duomenys apie požeminio vandens gavybą;

25.1.6. vandenvietės centro ir kiekvieno gręžinio koordinatės LKS – 94 koordinačių sistemoje;

25.2. vandenvietės ir jos apylinkių geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, kuriomis remiantis nustatomi vandenvietės grupė ir pogrupis;

25.3. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodika, jos pasirinkimo pagrindimas;

25.4. hidrogeologiniai vandeningojo sluoksnio parametrai, naudoti SAZ 2-ajai ir 3-iajai juostoms nustatyti;

25.5. vandenvietės hidrodinaminio režimo analizė, jeigu tokia reikalinga hidrogeologinių parametrų įvertinimui ar SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymui;

25.6. eksploatuojamo požeminio vandens kokybės rodikliai;

25.7. žemėlapis, kuriame nurodytos SAZ juostų ribos, kaptažo sritys ir jų matmenys gruntiniame vandeningajame sluoksnyje (žemėlapyje nurodomos apskaičiuotosios, modeliavimo būdu nustatytos, ir rekomenduojamos, pritaikytos vietovės elementams, SAZ juostų ribos);

25.8. žemėlapyje nurodytose SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų ribose turi būti pažymėti esami objektai, kurių ūkinė veikla reguliuojama pagal šios higienos normos reikalavimus;

25.9. SAZ projekto priede pateikiamos šių objektų koordinatės ar jų sklypų ribos LKS – 94 koordinačių sistemoje, jų veiklos pobūdis ir rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės.

26. Pagal 25 punkto reikalavimus parengtą SAZ projektą vandenvietės savininkas pristato Lietuvos geologijos tarnybai ekspertizei ir tvirtinti.

27. Lietuvos geologijos tarnyba ne vėliau kaip per 15 dienų atlieka projekto ekspertizę ir priima sprendimą dėl jo tvirtinimo. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui tarp vandenvietės savininko ir Lietuvos geologijos tarnybos, pastaroji gali paskirti nepriklausomą ekspertą papildomai SAZ projekto ekspertizei atlikti. Šio eksperto paslaugas apmoka vandenvietės savininkas.

28. Lietuvos geologijos tarnyba parengia ekspertizės išvadas, kurios yra privalomos vandenvietės savininkui. Ekspertizės išvados nerašomos, jei SAZ projektas tvirtinamas be pastabų.

29. Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintas SAZ projekto kopijas vandenvietės savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

VII. vandenviečių naudojimo sąlygos URBANIZUOTOSE teritorijose

 

30. Vandenviečių, kurių SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos yra urbanizuotose teritorijose ir kurios tiekia vidutiniškai daugiau kaip 300 m3 vandens per parą, tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygoms nustatyti SAZ projekte, be informacijos, nurodytos šios higienos normos 25 punkte, turi būti išnagrinėta ir pateikta:

30.1. naudojamo požeminio vandens hidrodinaminio ir hidrocheminio monitoringo duomenų analizė;

30.2. požeminio vandens dinamika ir vandens išteklių formavimosi ypatumai natūraliomis ir dėl vandenvietės naudojimo sutrikdytomis sąlygomis;

30.3. požeminio vandens cheminė sudėtis, mikrobinė tarša bei fizikinės savybės pagal HN 24:1998 [5.17];

30.4. požeminio vandens telkinio (vandeningojo sluoksnio) ryšys su gruntiniu ir kitais vandeningaisiais sluoksniais bei paviršiniu vandeniu, to vandens cheminė sudėtis;

30.5. pjezometrinis lygis ir maksimalus leidžiamas lygio pažemėjimas vandens naudojimo metu;

30.6. hidrogeologiniai vandeningojo sluoksnio parametrai ir galimo išgauti požeminio vandens ištekliai;

30.7. požeminio vandens monitoringo sistema ir geriamojo vandens programinės priežiūros planas;

30.8. geriamojo vandens vartotojų aprūpinimo saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu alternatyvų analizė;

30.9. tiekiamo vartotojams geriamojo vandens programinės priežiūros (monitoringo) rezultatai.

31. Šios higienos normos 30 punkte nurodytus duomenis vandenvietės savininkas gauna iš Lietuvos geologijos tarnybos fonduose sukauptų duomenų bazės arba iš specialiai vandenvietės savininko užsakytų ir atliktų požeminio vandens žvalgymo darbų ataskaitų.

32. Pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus parengtą SAZ projektą vandenvietės savininkas pristato Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijai (toliau – Komisija), RAAD, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai [5.18].

33. Komisija analizuoja ir įvertina pateiktus požeminio vandens išteklių detalios ir/arba papildomos žvalgybos darbų geologinius duomenis:

33.1. darbų metodikos patikimumą;

33.2. darbų apimčių pagrįstumą;

33.3. išteklių kiekio ir kokybės nustatymo patikimumą;

33.4. išteklių kategorijos (identifikavimo kodo) atitiktį požeminio vandens eksploatacinių išteklių klasifikacijų reikalavimams;

33.5. vandenvietės naudojimo sąlygas.

34. Jeigu nustatomi aprobavimui pateikto darbo trūkumai, Komisija nurodo jų pašalinimo būdus ir priemones bei pakartotinio išteklių aprobavimo sąlygas ir terminą. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui tarp vandenvietės savininko ir Komisijos, pastaroji gali paskirti nepriklausomą ekspertą papildomai projekto ekspertizei atlikti. Šio eksperto paslaugas apmoka vandenvietės savininkas.

35. Komisija, įvertinusi geologinius duomenis ir atsižvelgusi į RAAD, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadas bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastabas dėl požeminio ir tiekiamo vartotojams geriamojo vandens saugos ir kokybės, per 45 dienas nuo SAZ projekto pristatymo datos priima sprendimą aprobuoti įvertintų išteklių kiekį, kokybę ir išteklių kategoriją.

36. Komisijos protokole nurodomos tolesnio vandenvietės naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygos. Protokolas yra pagrindas gauti leidimą naudoti vandens išteklius geriamojo vandens viešajam tiekimui.

37. Pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus parengto SAZ projekto ir Komisijos protokolo kopijas vandenvietės savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, RAAD, visuomenės sveikatos centrui apskrityje, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

38. Vandenvietės, kurios SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos yra urbanizuotose teritorijose ir kuri tiekia vidutiniškai mažiau kaip 300 m3 vandens per parą, tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygoms nustatyti vandenvietės savininkas SAZ projektą, parengtą pagal šios higienos normos 25 ir 30 punktų reikalavimus, pateikia RAAD, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir Lietuvos geologijos tarnybai.

39. Lietuvos geologijos tarnyba, atsižvelgdama į SAZ projekte pateiktus duomenis, tiekiamo vandens programinės priežiūros rezultatus, šios higienos normos 38 punkte minimų institucijų išvadas (pastabas), nustato vandenvietės tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygas, kurios yra pagrindas gauti leidimą naudoti vandens išteklius geriamojo vandens viešajam tiekimui.

40. Vandenvietės, kurios SAZ projektas parengtas pagal šios higienos normos 38 punktą, savininkas SAZ projekto ir Lietuvos geologijos tarnybos nustatytų vandenvietės tolesnio naudojimo geriamojo vandens tiekimo sąlygų kopiją pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, RAAD, visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

VIII. VANDENVIEČIŲ SANITARINių APSAUGOS ZONŲ STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

41. Vadovaudamasi SAZ projektu, savivaldybė, kurios teritorijoje yra vandenvietė, organizuoja saugomos teritorijos – vandenvietės SAZ steigimą ir apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka [5.1–5.3, 5.5–5.7, 5.10–5.15].

42. Savivaldybė vandenvietės SAZ specialųjį planą parengia, derina ir tvirtina Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka [5.3, 5.11–5.15].

43. Kai vandenvietės SAZ ribos yra kelių savivaldybių teritorijose, vandenvietės SAZ steigimą ir apsaugą koordinuoja apskrities viršininkas [5.4].

44. Savivaldybės parengtas, suderintas ir patvirtintas vandenvietės SAZ specialusis planas registruojamas savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žemės gelmių registre [5.10, 5.13].

45. Vandenvietės SAZ specialiojo plano dokumentų (vandenvietės SAZ brėžiniai, patvirtinimo dokumentai) kopijos, patvirtintos savivaldybės, pateikiamos visuomenės sveikatos centrui apskrityje, Lietuvos geologijos tarnybai, vandenviečių SAZ kontroliuojančioms institucijoms (RAAD, teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai).

 

IX. ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS

 

46. Fizinius ir juridinius asmenis, kurie vandenviečių SAZ 2-ojoje ir 3-iojoje juostose vykdo ūkinę veiklą, savivaldos institucijos privalo informuoti apie šioje higienos normoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus [5.3–5.8, 5.15].

47. Patvirtintos vandenviečių SAZ juostos turi būti žymimos rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, o ūkinė veikla reguliuojama pagal šioje higienos normoje nustatytus apribojimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus [5.3, 5.8, 5.11–5.15]:

47.1. 1-oji juosta turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė turi būti užrakinta, gręžinio žiotys sandarios), turi būti čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. III b1 ir III b2 pogrupių vandenviečių šioje juostoje į paviršinio vandens telkinius draudžiama išleisti nutekamuosius vandenis, maudytis, skalbti, žvejoti, girdyti ir ganyti gyvulius, naudoti chemines medžiagas ir preparatus bei trąšas, gilinti paviršinio vandens telkinių dugną ar kasti iš jų naudingąsias iškasenas (jei tai pablogintų krantinių ir infiltracinių vandenviečių išgaunamo vandens kokybę);

47.2. vandenviečių, nurodytų šios higienos normos 21.1 punkte, 50 m taršos apribojimo juostoje draudžiama teršti šiukšlėmis, mėšlu, srutomis, buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis, statyti naftos produktų, mineralinių, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėlius, degalines, pramoninių atliekų saugyklas, steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti nuotekų kaupimo ir valymo įrenginius, mėšlo saugyklas, siloso tranšėjas, statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones, naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, tiesti geležinkelius;

47.3. keliuose, kertančiuose III grupės vandenviečių 2-ąją juostą, turi būti įrengti greitį ribojantys kelio ženklai;

47.4. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose (nepriklausomai ar yra kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje) neturi būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus gręžinius, skirtus požeminio vandens būklei stebėti;

47.5. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose į požeminius vandeninguosius sluoksnius draudžiama tiesiogiai išleisti valytus ir nevalytus pramoninius, buitinius nutekamuosius vandenis, pavojingas, radioaktyviąsias ir kenksmingas chemines medžiagas ir preparatus [5.16];

47.6. siekiant išvengti paviršinės taršos nuplovimo į vandenvietės teritoriją, I ir II grupės vandenviečių, neturinčių kaptažo srities gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, 2-ojoje juostoje reglamentuojama veikla nurodyta šios higienos normos 3 priede;

47.7. kiti ūkinės veiklos ribojimai taikomi tik vandenviečių SAZ 3-iosios juostos dalims, esančioms vandenvietės kaptažo srities gruntiniame vandeningajame sluoksnyje. Ūkinės veiklos ribojimo reikalavimai pateikti šios higienos normos 3 priede;

47.8. jei II grupės vandenvietėms nebuvo apskaičiuota kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, tai tokios vandenvietės SAZ ribose taikomi visi šios higienos normos 3 priede pateikti ūkinės veiklos ribojimo reikalavimai.

48. Lietuvos vandenviečių pogrupiai pagal eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių izoliuotumą ir taršos rizikos laipsnį pateikti šios higienos normos 4 priede.

 

X. ATSAKOMYBĖ

 

49. Už pažeidimus 1-ojoje juostoje atsako vandenvietės savininkas.

50. Už pažeidimus 2-ojoje ir 3-iojoje juostose atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo ūkinę veiklą šiose juostose.

51. Fiziniai ir juridiniai asmenys už šios higienos normos pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 


Lietuvos higienos normos HN 44:2003

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų

nustatymas ir priežiūra“

1 priedas

 

LIETUVOS VANDENVIEČIŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

 

Vandenviečių grupės

uždaros

pusiau uždaros

atviros

Vandenviečių pogrupiai

 

uždaresnės

atviresnės

gruntinės

krantinės

infiltracinės

daugiasluoksnėse storymėse

prieupinės

daugiasluoksnėse storymėse

prieupinės

I

IIa1

IIa2

IIb1

IIb2

IIIa

IIIb1

IIIb2

______________

 

 


Lietuvos higienos normos HN 44:2003

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų

nustatymas ir priežiūra“

2 priedas

 

Rekomenduojami Sanitarinių Apsaugos Zonų juostų nustatymo metodai

 

1. Rekomenduojami vandenviečių SAZ juostų nustatymo metodai skirstomi į dvi pagrindines grupes:

1.1. Analitiniai skaičiavimai. Taikant šį metodą, naudojami požeminio vandens filtracijos bei migracijos diferencialinių lygčių analitiniai sprendimai yra detaliai išnagrinėti. Jie leidžia nustatyti vandenvietės kaptažo sritis tik eksploatuojamame sluoksnyje.

1.2. Matematiniai modeliai

1.2.1. Pusiau analitiniai arba kombinuoti matematiniai modeliai. Pagal juos požeminio vandens filtracijos lygtis sprendžiama baigtinių skirtumų (rečiau baigtinių elementų) metodu, o vandenvietės kaptažo sritis nustatoma analitiniais sprendimais. Jie leidžia skaičiavimuose įskaityti sudėtingas ribines sąlygas, filtracinių savybių, vertikalios srūvos iš aukščiau slūgsančių vandeningųjų sluoksnių, horizonto (vandeningojo sluoksnio) storio kaitą plane, vandenviečių sąveiką ir daug kitų veiksnių, kurių negalima apskaičiuoti analitiniais skaičiavimais. Rekomenduojama programinė įranga – JAV Aplinkos agentūros programa WHPA (Well Head Protection Area), taip pat WinFLOW, WinTran, FLOWPATH ir kt. Šio tipo modeliai, kaip ir analitinių skaičiavimo metodai, leidžia nustatyti vandenvietės kaptažo sritis tik eksploatuojamame sluoksnyje. Norint šiuose modeliuose apibrėžti tarpsluoksninės vandenvietės kaptažo sritį gruntiniame vandeningajame sluoksnyje, reikalingi papildomi hidrodinaminiai skaičiavimai.

1.2.2. Trimačiai (erdviniai) matematiniai modeliai. Pagal šiuos modelius bet kuriame skaičiuojamame taške įvertinama filtracijos greičio analitė tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi. Gaunamas erdvinis kintantis laike filtracijos greičio ir tėkmės linijų laukas, kuriame modeliuojama elementarių vandens dalelių migracija pagal srauto tėkmės linijas bei apibrėžiamos vandenvietės kaptažo sritys visuose daugiasluoksnės storymės vandeninguosiuose sluoksniuose, tarp jų ir gruntiniame. Rekomenduojama programinė įranga – MODFLOW, MODFLOW2000, AQUA3D, FEFLOW (požeminio vandens filtracijos modeliavimui) bei MODPATH, PATH3D (elementarių vandens dalelių migracijos modeliavimui).

2. SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymo metodų taikymo principai

2.1. I ir III grupių vandenvietėms, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos gali būti nustatomos tiek analitiniais skaičiavimais, tiek matematiniais modeliais.

2.2. II grupės vandenvietėse būtina įvertinti, ar formuosis jų kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje. Jei ji formuosis, SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų nustatymui, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, turėtų būti naudojami trimačiai (erdviniai) matematiniai arba pusiau analitiniai matematiniai modeliai su papildomais hidrodinaminiais skaičiavimais. Jei II grupės vandenvietės kaptažo sritis gruntiniame vandeningajame sluoksnyje nesiformuoja, jos SAZ 2-oji ir 3-ioji juostos, atsižvelgiant į hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą, gali būti nustatomos tiek analitiniais skaičiavimais, tiek matematiniais modeliais.

______________

 


 

Lietuvos higienos normos HN 44:2003

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų

nustatymas ir priežiūra“

3 priedas

 

ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ 2-OJOJE IR 3-IOJOJE JUOSTOSE

 

Ūkinė veikla

Mikrobinės taršos apribojimo juosta (2-oji juosta)

Cheminės taršos apribojimo juosta (3-ioji juosta)

vandenviečių grupės

vandenviečių grupės

I

II

III

I

II

III

1. Gyvenamieji namai be kanalizacijos tinklų

O

´

´

+

+

´

2. Gyvenamieji ir visuomeniniai namai su kanalizacijos tinklais

+

+

O

+

+

+

3. Kolektyviniai sodai, daržai

+

´

´

+

+

O

4. Nuotekų valymo įrenginiai su išleistuvais į paviršinius vandenis

+

O

´

+

+

O

5. Nuotekų dumblo sandėliavimas

O

O

´

+

+

O

6. Asenizacijos ir filtracijos laukai, kiti požeminės filtracijos įrenginiai

O

´

´

+

+

´

7. Tręšimas nuotekomis, srutomis

O

¾

¾

+

O

¾

8. Tręšimas nuotekų dumblu

O

¾

¾

+

O

O

9. Kapinės

O

´

´

+

O

´

10. Gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonės

O

´

´

+

O

O

11. Mėšlo saugyklos, siloso tranšėjos, kompostavimo aikštelės

O

´

´

+

O

O

12. Organinių ir mineralinių trąšų naudojimas

O

O

¾

+

+

+

13. Pesticidų ir herbicidų naudojimas

O

¾

¾

+

¾

¾

14. Pesticidų ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų gamyba ir sandėliai

´

´

´

+

´

´

15. Užterštos žemės ir grunto valymo aikštelės

O

´

´

+

O

´

16. Kritusių gyvulių, jų atliekų užkasimas

O

´

´

+

O

O

17. Pramoninė žvejyba, žuvivaisa

+

+

O

+

+

+

18. Naftos produktų saugyklos (degalinės, tepalų, mazuto, krosnių kuro, žalios naftos ir kt. saugyklos)

O

´

´

+

O

´

19. Buitinių ir pavojingų atliekų sąvartynai

´

´

´

O

´

´

20. Inertinių medžiagų sąvartynai

+

O

´

+

O

´

21. Regioniniai ir krašto keliai

+

+

O

+

+

+

22. Kiti keliai

+

+

+

+

+

+

23. Geležinkeliai

´

´

´

+

O

O

24. Remonto dirbtuvės, plovyklos

+

O

O

+

O

O

25. Naudingų iškasenų karjerai

+

O

´

+

O

O

26. Paviršinio vandens telkinių dugno gilinimas, grunto kasimas

+

O

O

+

O

O

27. Naujų gręžinių gręžimas (išskyrus tiriamuosius, stebėjimo ir kt., nesusijusius su vandens išteklių naudojimu)

´

´

´

O

O

O

28. Kita veikla/objektai, galintys bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis ir preparatais užteršti požeminį vandenį

+

´

´

+

´

´

 

¾                        draudžiama;

´                          nauja statyba (veikla) draudžiama, o esami objektai – atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą;

O                          nauja statyba (veikla) ir esami objektai leidžiami atsižvelgiant į galimo poveikio įvertinimą;

+                          neribojama.

 

______________

 


Lietuvos higienos normos HN 44:2003

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų

nustatymas ir priežiūra“

4 priedas

 

STAMBESNIŲJŲ LIETUVOS GĖLO IR NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ SUSKIRSTYMAS Į POGRUPIUS

 

Adresas (rajonas, miestas, kaimas)

Vandenvietės pavadinimas

Eksploatuojamo vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas

Vandenvietės pogrupis

Gėlo vandens vandenvietės

 

 

 

Akmenės r.

Papilės

P2

IIa1

Akmenės r.

Ventos

D3fm

IIa1

Akmenės r., Gaudžiočių k.

N. Akmenės II

D3fm

IIa1

Akmenės r., N. Akmenės mst.

N. Akmenės I

P2, D3fm

IIa1

Alytaus mst.

Vidzgirio

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Alytaus r.

Daugų

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Alytaus r.

Radžiūnų

Q(agII-Ižm-dn), K2

IIb2

Alytaus r.

Simno

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Alytaus r.

Strielčių

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Anykščių mst.

Anykščių

D3-2šv-up

IIb1

Anykščių r.

Svėdasų

D3-2šv-up

IIb1

Anykščių r.

Kavarsko

D3-2šv-up

IIb1

Anykščių r.

Troškūnų

D3-2šv-up

IIb1

Biržų mst.

Biržų

D3-2šv-up

IIb1

Biržų mst.

Astravo

D3-2šv-up

IIa1

Biržų r.

Nemunėlio Radviliškio

D3-2šv-up

IIb1

Biržų r.

Vabalninko

D3kp-s

IIb1

Druskininkų mst.

Druskininkų II

K2

IIb2

Druskininkų sav.

Leipalingio

Q(agIII)

IIb1

Elektrėnų mst.

Elektrėnų I

Q

IIb1

Elektrėnų mst.

Elektrėnų II

Q

IIb1

Ignalinos mst.

Ignalinos

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Ignalinos r.

Didžiasalio

Q

IIb1

Ignalinos r.

Dūkšto

Q(agIIIgr-vr, agIII-IIvr-žm)

IIb1

Ignalinos r.

Vidiškių

Q(agII-I), D3-2šv-up

IIb1

Ignalinos r., Visagino mst.

Atominės elektrinės

D3-2šv-up

IIb1

Jonavos r., Pabartonių k.

Pabartonių

P2

IIb2

Jonavos r.

Dumsių

D3-2šv-up

IIa1

Jonavos r.

Ruklos

D3-2šv-up

IIa1

Jonavos r.

Žeimių

D3-2šv-up

IIa1

Jonavos r.

Upninkų

D3-2šv-up

IIa1

Joniškio mst.

Joniškio

D3-2šv-up

IIa1

Joniškio r.

Gasčiūnų

D3fm

IIa1

Joniškio r.

Gataučių

D3fm

IIa1

Joniškio r.

Satkūnų

D3st

IIa1

Joniškio r.

Skaistgirio

D3fm

IIa1

Joniškio r.

Žagarės

D3fm

IIa1

Jurbarko r.

Klausučių

K2-1

IIa1

Jurbarko r.

Seredžiaus

J3cl

IIa1

Jurbarko r.

Smalininkų

Q(agIIIbl-gr)

IIa1

Jurbarko r.

Veliuonos

K2-1

IIa1

Jurbarko r., Kalnėnų k.

Jurbarko

Q(aIV, agIIIbl)

IIIb1

Kaišiadorių mst.

Kaišiadorių

P2

IIa1

Kaišiadorių r.

Gudienos

Q(agIIIbl-gr), D3-2šv-up

IIa1

Kaišiadorių r.

Kruonio

Q(agIIIbl-gr)

IIa1

Kaišiadorių r.

Pravieniškių

Q (grunt.)

IIIa

Kaišiadorių r.

Rumšiškių

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Kauno mst.

Kleboniškio

Q(aIV)

IIIb1

Kauno mst.

Petrašiūnų

Q

IIIb1

Kauno mst.

Vičiūnų

Q(aIV)

IIIb1

Kauno mst.

Eigulių

Q(aIV)

IIIb2

Kauno mst.

Vaišvydavos

K2-1

IIa1

Kauno r.

Babtų

Q(agIII)

IIb1

Kauno r.

Ežerėlio

Q

IIa1

Kauno r.

Garliavos

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Kauno r.

Karmėlavos

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Kauno r.

Neveronių

Q(agII-Ižm-dn)

IIa1

Kauno r.

Raudondvario

Q(aIV, agIIIbl-gr)

IIIb1

Kauno r.

Vilkijos

Q(agIdn-dz)

IIa1

Kazlų Rūdos mst.

Kazlų Rūdos

K2

IIa1

Kėdainių mst.

Kėdainių I (Smilgos)

D3kp-s, D3-2šv-up

IIa1

Kėdainių mst.

Kėdainių II

D3-2šv-up

IIa1

Kėdainių r.

Vilainių

D3-2šv-up

IIa1

Kėdainių r.

Labūnavos

D3kp-s

IIa1

Kėdainių r.

Akademijos

D3-2šv-up

IIa1

Kėdainių r.

Josvainių

D3s-kp

IIa1

Kėdainių r.

Lančiūnavos

D3-2šv-up

IIa1

Kelmės mst.

Kelmės

P2, D3fm, D3st

I

Kelmės r.

Tytuvėnų

D3st

I

Kelmės r.

Užvenčio

P2, D3st

I

Klaipėdos mst.

Klaipėdos I

P2

I

Klaipėdos mst.

Klaipėdos II

P2

I

Klaipėdos mst.

Klaipėdos III

Q(mIV)

IIIb2

Klaipėdos r.

Endriejavo

J3cl

IIa1

Klaipėdos r.

Drevernos

K2

IIa1

Klaipėdos r.

Agluonėnų

K2

IIa1

Klaipėdos r.

Drevernos

J3cl

IIa1

Klaipėdos r.

Kretingalės

P2

I

Klaipėdos r.

Veiviržėnų

J3cl

IIa1

Klaipėdos r.

Vėžaičių

J3cl

IIa1

Klaipėdos r.

Priekulės

K2-1

IIa1

Klaipėdos r.

Gargždų

J3cl

IIa1

Kretingos mst.

Kretingos

P2, D3fm

I

Kretingos r.

Kartenos

Q

IIa1

Kretingos r.

Kartenos

P2, D3fm

I

Kretingos r.

Kūlupėnų

P2, D3fm

I

Kretingos r.

Salantų

P2

I

Kretingos r.

Šventosios

D3fm

I

Kretingos r.

Vidmantų

Q

IIa1

Kupiškio mst.

Kupiškio

D3kp-s, D3-2šv-up

IIa1

Lazdijų mst.

Lazdijų

P

IIb1

Lazdijų r.

Seirijų

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Lazdijų r.

Veisiejų

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Marijampolės mst.

Marijampolės I

K2

IIa1

Marijampolės r.

Antanavo

Q(agIII), K2

IIa1

Marijampolės r.

Kalvarijos

K2

IIb1

Marijampolės r.

Liudvinavo

K2

IIa1

Marijampolės r.

Sasnavos

Q(agIIIbl-gr, agIII-

IIvr-žm)

IIa1

Mažeikių mst.

Mažeikių I

D3fm

IIa1

Mažeikių r.

Viekšnių

D3fm

IIa1

Mažeikių r.

AB „Mažeikių nafta“

D3fm

IIa1

Mažeikių r.

Sedos

P2

I

Mažeikių r., Pumpurų k.

Mažeikių II

D3fm

IIa1

Molėtų mst.

Molėtų

Q(agII-Ižm-dn), D3-2šv-up

IIb1

Molėtų r.

Dubingių

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Neringos mst.

Juodkrantės

Q(vIV-mIV)

IIIa

Neringos mst.

Nidos

Q(vIV-mIV)

IIIb1

Pakruojo mst.

Pakruojo

D3st, D3šv-up

IIa1

Pakruojo r.

Linkuvos

D3šv-up

IIa1

Palangos mst.

Palangos I

D3fm

I

Palangos mst.

Palangos II

P2, D3fm

I

Palangos mst.

Palangos III

D3fm

I

Panevėžio mst.

Panevėžio I

D3-2šv-up

IIa1

Panevėžio r.

Krekenavos

D3-2šv-up

IIa1

Panevėžio r.

Upytės

D3-2šv-up

IIa1

Panevėžio r.

Naujamiesčio

D3-2šv-up

IIa1

Panevėžio r.

Ramygalos

D3-2šv-up

IIa1

Panevėžio r., Karsakiškio k.

Panevėžio II

D3-2šv-up

IIa1

Pasvalio mst.

Pasvalio

D3-2šv-up

IIb1

Pasvalio r.

Pušaloto

D3-2šv-up

IIa1

Pasvalio r.

Joniškėlio

D3-2šv-up

IIa1

Plungės mst.

Plungės

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Plungės r.

Aleksandravo

P2

I

Plungės r.

Rietavo

Q(agIIIbl, agII-Ižm-dn)

IIb1

Prienų mst.

Prienų

Q(agII-Ižm-dn)

IIa1

Prienų r.

Veiverių

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Prienų r.

Jiezno

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Prienų r.

Stakliškių

Q(agII-Ižm-dn)

IIa1

Prienų r., Nemajūnų k.

Birštono II

Q(aIV, agIII-IIvr-žm, agII-Ižm-dn)

IIIb1

Radviliškio mst.

Radviliškio

D3st

IIb1

Radviliškio r.

Aukštelkų

D3st

IIb1

Radviliškio r.

Baisogalos

P2, D3st

IIb1

Radviliškio r.

Kutiškių

P2

IIb1

Radviliškio r.

Šeduvos

D3st

IIb1

Raseinių r.

Ariogalos

D3st

IIb1

Raseinių r.

Ariogalos

Q(aIV)

IIIa

Raseinių r.

Betygalos

D3st

IIb1

Raseinių r.

Girkalnio

Q

IIa1

Raseinių r.

Šiluvos

P2

IIb1

Raseinių r.

Raseinių

Q(aIV)

IIIb1

Raseinių r.

Raseinių

J3cl

IIa1

Rokiškio mst.

Rokiškio

D3-2šv-up

IIb1

Rokiškio r.

Obelių

D3-2šv-up

IIb1

Skuodo mst.

Skuodo

P2, D3fm

I

Skuodo r.

Barstyčių

P2

I

Skuodo r.

Ylakių

P2

I

Skuodo r.

Vindeikių

P2

I

Skuodo r.

Mosėdžio

P2

I

Šakių mst.

Šakių

K2-1

IIa1

Šakių r.

Griškabūdžio

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Šakių r.

K. Naumiesčio

K2

IIa1

Šakių r.

Gelgaudiškio, Skaistakiemio

Q(grunt.)

IIIa

Šakių r.

Kidulių

K2-1

IIa1

Šakių r.

Lukšių

K2-1

IIa1

Šalčininkų mst.

Šalčininkų

Q(agIdn-dz), P2,

IIb1

Šalčininkų r.

Jašiūnų

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Šalčininkų r.

Eišiškių

Q(agIIIgr-vr)

IIb1

Šiaulių mst.

Šiaulių II (Birutės)

D3st, P2

IIa1

Šiaulių mst.

Šiaulių I (Lepšių)

D3st

IIb1

Šiaulių mst. Rėkyva

Šiaulių III

P2

IIb1

Šiaulių r.

Kuršėnų I

P2

I

Šiaulių r.

Kuršėnų II

P2

I

Šiaulių r., Bubių k.

Šiaulių IV

D3st

I

Šilalės mst.

Šilalės I

Q(agIIIgr-vr)

IIb1

Šilalės mst.

Šilalės II

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Šilalės r.

Kvėdarnos

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Šilalės r.

Pajūralio

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Šilutės mst.

Šilutės

K2

IIa1

Šilutės r.

Juknaičių

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Kintų

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Pagėgių

K2

IIa1

Šilutės r.

Ramučių

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Rusnės

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Saugų

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Švėkšnos

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Usėnų

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Vilkyškių

K2-1

IIa1

Šilutės r.

Natkiškių

K2-1

IIa1

Širvintų mst.

Širvintų I

Q(agIIIgr-vr, agII-Ižm-dn)

IIb1

Širvintų r., Kalnalaukio k.

Širvintų II

D3-2šv-up

IIb1

Švenčionių r.

Švenčionėlių

Q(agIII-IIvr-žm, agII-I žm-dn)

IIb1

Švenčionų mst.

Švenčionių

Q(agIIIgr-vr, agII-Ižm-dn)

IIb1

Tauragės mst.

Tauragės

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa2

Tauragės r.

Skaudvilės

Q

IIa1

Tauragės r.

Skaudvilės

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Tauragės r.

Taurų

K1

IIa1

Tauragės r.

Žygaičių

K1

IIa1

Telšių mst.

Telšių I

Q(agIII gr-vr)

IIb1

Telšių mst.

Telšių I

P2

I

Telšių r.

Žarėnų

Q(agIIIgr-vr)

IIb1

Telšių r.

Viešvėnų

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Telšių r.

Varnių

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Telšių r., Kungių k.

Telšių II

Q(agIII gr-vr)

IIb1

Trakų mst.

Trakų

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Trakų r.

Paluknio

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Trakų r.

Aukštadvario

Q(agIII)

IIb1

Trakų r.

Lentvario

Q(agIII-IIvr-žm (grunt.))

IIIa

Trakų r., Krivašiūnų k.

Vievio I

Q(agII-Ižm-dn), D3-2šv-up

IIb1

Ukmergės mst.

Ukmergės

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Utenos r.

Sudeikių

D3-2šv-up

IIb1

Utenos r.

Tauragnų

Q(agIII-IIvr-žm, agIdn-dz)

IIb1

Utenos r.

Užpalių

Q(agIII-IIvr-žm, agII-Ižm-dn)

IIb1

Utenos r., Kaliekių k.

Utenos

D3-2šv-up

IIb1

Varėnos mst.

Varėnos I

Q(agIIIbl-gr)

IIIa

Varėnos r.

Matuizų

Q(agIII)

IIIa

Varėnos r.

Merkinės

Q(agIII)

IIb1

Varėnos r., Latežerio k.

Druskininkų III

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Vilkaviškio mst.

Vilkaviškio I

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Bartninkų

Q(agIII-IIvr-žm)

IIa1

Vilkaviškio r.

Šeimenos

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Keturvalakių

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Klausučių

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Pajevonio

Q(agII-Ižm-dn)

IIa1

Vilkaviškio r.

Pilviškių

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Vištyčio

Q(agIII)

IIa1

Vilkaviškio r.

Kybartų

K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Kybartų

Q(agIII-IIvr-žm), K2

IIa1

Vilkaviškio r.

Virbalio

K2

IIa1

Vilkaviškio r., Gižų k.

Marijampolės II

K2

IIa1

Vilkaviškio r., Vaičlaukio k.

Vilkaviškio II

K2

IIa1

Vilniaus mst.

Grigiškių

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst.

Salininkų

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus mst.

Trakų Vokės

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst.

Puškorių

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst., Aukštieji Paneriai

Vilniaus XVI

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus mst., Bukčiai

Vilniaus X

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst., Jankiškės

Vilniaus XI

Q(agII-Ižm-dn)

IIIb1

Vilniaus mst., Naujoji Vilnia

Vilniaus XIII

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst., Pagiriai

Vilniaus XX

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst., Sereikiškės

Vilniaus I

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst., Smėlynė

Vilniaus XII

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst., Trinapolis

Vilniaus VIII

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst., Tuputiškės

Vilniaus II

Q(agII-Ižm-dn)

IIa2

Vilniaus mst., Turniškės

Vilniaus IX

Q(agII-Ižm-dn)

IIIb1

Vilniaus mst., Verkiai

Vilniaus XV

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst., Vingis

Vilniaus VI

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst., Žemieji Paneriai

Vilniaus VII

Q(agII-Ižm-dn)

IIIa

Vilniaus r.

Avižienių

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus r.

Maišiagalos

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus r.

Nemėžio

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus r.

Riešės

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus r.

Nemenčinės

Q(agII-Ižm-dn)

IIb1

Vilniaus r.

Valčiūnų

Q(agIIIgr-vr)

IIb1

Vilniaus r. Nemenčinės mstl.

Vilniaus XVIII

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus r., Karveliškių k.

Vilniaus XIX

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus mst. Pečiukai

Vilniaus XVII

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Vilniaus r., Virių k.

Vilniaus XIV

Q(agII-Ižm-dn)

IIb2

Zarasų r.

Antalieptės

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Avilių

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Dusetų

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Kumpuolių

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Magučių

Q(agIII-IIvr-žm)

IIb1

Zarasų r.

Salako

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Šaulių

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Šniukštų

D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Štadvilių

Q(agIII), D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r.

Užtiltės

Q, D3-2šv-up

IIb1

Zarasų r., Dimitriškių k.

Zarasų

D3-2šv-up

IIb1

 

 

 

 

Natūralaus mineralinio vandens vandenvietės

 

 

Alytaus r.

Nemunaitis

P2

I

Anykščių mst.

Šilelis

D1

I

Birštono mst.

Birštono senoji gydykla

Q(agIII-II vr-žm)

IIb2

Birštono mst.

Birštono senoji gydykla

T1

I

Birštono mst.

Birštono senoji gydykla

K2cm+K1

IIa2

Birštono mst.

Birštono eksper. gydykla

K2cm+K1

IIa2

Birštono mst.

Birštono eksper. gydykla

T1

I

Birštono mst.

Birštono naujoji gydykla

K2

IIb2

Birštono mst.

Birštono naujoji gydykla

K2cm+K1

IIa2

Birštono mst.

Birštono naujoji gydykla

Cm1

I

Birštono mst.

Versmė

T1

I

Birštono mst.

Išpilstymo cechas

Q (agII-I žm-dn)

IIb2

Biržų mst.

Biržai

D2pr+D1

I

Biržų r.

Likėnų gydykla

D2pr+D1

I

Biržų r.

Likėnų gydykla

Cm1

I

Druskininkų mst.

Druskininkų gydykla

Q(aIV, agIII-II vr-žm)

IIIb1

Druskininkų mst.

Druskininkų gydykla

K2

IIb2

Druskininkų mst.

Druskininkų gydykla

K2cm+K1

IIa2

Druskininkų mst.

Eglė

T1

I

Druskininkų mst.

Hermis

K2

IIb2

Druskininkų. mst.

Druskininkų gydykla

T1

I

Kauno mst.

Šiluminiai tinklai

Cm1

I

Kauno r.

Mažosios Lapės

K1

IIa2

Marijampolės r.

Antanavas

K2

IIa1

Mažeikių mst.

Mažeikių lokys

D2pr+D1

I

Palangos mst.

Palangos gydykla

D3kr-st-ys

I

Palangos mst.

Palangos gydykla

D3t-kp-s

I

Palangos mst.

Palangos gydykla

D3šv

I

Palangos mst.

Palangos gydykla

D2up

I

Palangos mst.

Basanavičiaus g.

D3kr-st

I

Panevėžio r.

Berčiūnai

Cm1

I

Prienų r.

Stakliškės

P2

I

Radviliškio r.

Alksniupiai

D1

I

Rokiškio mst.

Rokiškis

D2pr+D1

I

Šiaulių mst.

Gubernija

D2pr+D1

I

Trakų r.

Abromiškės

S2

I

Trakų r.

Abromiškės

Cm1

I

Varėnos mst.

Varėna

Cm1+PR3V

I

Vilniaus mst.

Aukštieji Paneriai

Cm1

I

Vilniaus mst.

Aukštieji Paneriai

PR3V

I

Vilniaus mst.

Antakalnis

PR1

I

Vilniaus mst.

Liepkalnis

Cm1

I

______________