LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 74-1403);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 967 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 59-1492).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau vadinama – Užsienio reikalų ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Užsienio reikalų ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos užsienio reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Užsienio reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Užsienio reikalų ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus pasams, vizoms įforminti, dokumentams legalizuoti.

4. Užsienio reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Užsienio reikalų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Lietuvos Respublikos užsienio politikos klausimais;

5.2. atstovauti Lietuvos Respublikai užsienyje;

5.3. ginti Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teises bei teisėtus interesus užsienyje.

6. Užsienio reikalų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. formuoja užsienio politikos prioritetines kryptis, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dvišalių bei daugiašalių santykių plėtojimo klausimais ir vykdo priimtus sprendimus;

6.2. analizuoja tarptautinę padėtį, tarpvalstybinės politikos tendencijas, Lietuvos Respublikai prioritetinių valstybių užsienio ir vidaus politiką, tarptautinių organizacijų veiklą, tarptautinės ekonomikos politikos tendencijas, teikia apie tai informaciją kitoms valstybinėms institucijoms;

6.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant užsienio ekonomikos bei prekybos politikos strategiją valstybių, jų grupių ar tarptautinių organizacijų atžvilgiu. Vadovauti tarptautinių sutarčių, įtvirtinančių užsienio prekybos režimus ir kitaip reguliuojančių prekybos santykius su kitomis valstybėmis, jų grupėmis ar tarptautinėmis organizacijomis, taip pat tarptautinių sutarčių dėl investicijų skatinimo bei apsaugos rengimui, deryboms dėl jų, šių sutarčių sudarymui ir vykdymui yra prioritetinė Užsienio reikalų ministerijos kompetencija;

6.4. palaiko diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, taip pat ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;

6.5. vadovauja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų bei garbės konsulų veiklai;

6.6. pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu derasi su užsienio valstybėmis ir sudaro su jomis valstybių sutartis, taip pat sutartis su tarptautinėmis organizacijomis;

6.7. įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas ir prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių;

6.8. organizuoja tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais vykdymo kontrolę;

6.9. sistemina tarptautines sutartis, kitus svarbius tarptautinės teisės aktus;

6.10. tarpininkauja užmezgant ir palaikant ryšius tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų;

6.11. rūpinasi diplomatų parinkimu bei rengimu;

6.12. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinių bei vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.13. vykdo konsulines funkcijas;

6.14. vykdo reprezentacines ir protokolines funkcijas;

6.15. koordinuoja kartu su kitomis Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis techninę užsienio valstybių pagalbą, numato techninės pagalbos politiką ir prioritetus, analizuoja jos naudojimą, teikia techninės pagalbos koordinatoriui rekomendacijas finansavimo klausimais;

6.16. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus, taip pat pasiūlymus, kaip tobulinti įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais;

6.17. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

6.18. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.19. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. pagal savo kompetenciją rengti ir pasirašyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

7.2. gauti iš ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos institucijų informaciją ir pasiūlymus tarptautinių santykių klausimais, sudaryti komisijas (darbo grupes) iš šių institucijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) įstatymų ir kitų teisės aktų tarptautinių santykių klausimais bei tarptautinių sutarčių projektams rengti;

7.3. gauti informaciją apie tai, kaip ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos, vietos savivaldos institucijos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus tarptautinių santykių klausimais, taip pat įsipareigojimus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, už kurių vykdymą jos yra atsakingos;

7.4. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, jų tikslus bei rezultatus;

7.5. gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų apie Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, kitų aukštų pareigūnų oficialius vizitus į užsienio valstybes, šių vizitų tikslus bei rezultatus;

7.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje.

8. Užsienio reikalų ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Užsienio reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Užsienio reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.2, 11.8, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 ir 11.16 punktuose.

10. Užsienio reikalų ministras, vadovaudamas jam pavestai užsienio reikalų sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Užsienio reikalų ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. pasirašo tarptautines sutartis;

11.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.5. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.6. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.8. teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl viceministrų skaičiaus nustatymo, viceministrų skyrimo pareigoms ir atleidimo iš pareigų, drausminių nuobaudų jiems skyrimo ar jų skatinimo;

11.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei departamentų, tarnybų ar inspekcijų prie ministerijos nuostatų projektus;

11.10. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.11. tvirtina ministerijos administracijos padalinių, departamentų, tarnybų ir inspekcijų prie ministerijos, kitų jos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų, valstybės įmonių nuostatus (įstatus);

11.12. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų ministro politinio ar asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus (išskyrus viceministrus), ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros pareigūną, įstaigų prie ministerijos, kitų jos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų, valstybės įmonių vadovus (ministerijos sekretoriaus teikimu); savo iniciatyva atleidžia iš pareigų ministro politinio ar asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus bei kitus ministro skiriamus pareigūnus, pareiškęs nepasitikėjimą jais;

11.13. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

11.14. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl aukščiausių diplomatinių rangų: Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinių rangų suteikimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl diplomatinių atstovų (ambasadorių) skyrimo ir atšaukimo;

11.15. suteikia pagal savo kompetenciją kitus diplomatinius rangus ir skiria bei atšaukia diplomatinių atstovybių darbuotojus;

11.16. įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytais atvejais teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl departamentų ir kitų įstaigų prie ministerijos vadovų skyrimo;

11.17. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Užsienio reikalų ministras vadovauja ministerijos administracijos padaliniams tiesiogiai ar per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o departamentams, tarnyboms ir inspekcijoms prie ministerijos, kitoms jos įsteigtoms ar jai priskirtoms įstaigoms, valstybės įmonėms – per šių institucijų vadovus.

13. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras nustato jų kompetenciją.

Viceministrai rūpinasi jiems ministro skirtais ministerijos darbo barais, per ministerijos sekretorių ir atitinkamus ministerijos įstaigų vadovus koordinuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą, teikia ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

Viceministrai gali vadovauti departamentams prie ministerijos.

14. Užsienio reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti ne daugiau kaip du pavaduotojus (sekretorius).

Užsienio reikalų ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

Prie ministerijos gali būti įsteigti departamentai ir kitos įstaigos.

15. Užsienio reikalų ministerijos sekretorius:

15.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimo organizavimą ir kokybę, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis šiai programai įgyvendinti;

15.2. atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą;

15.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

15.5. ministro pritarimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotojus, ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų vadovus, išskyrus skiriamus ministro, taip pat karjeros tarnautojus bei aptarnaujantįjį personalą;

15.6. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Ministras yra kolegijos pirmininkas, o viceministrai, ministerijos sekretorius, ministerijos sekretoriaus pavaduotojai (sekretoriai), departamentų direktoriai – kolegijos nariai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir kiti ministerijos, kitų institucijų bei organizacijų atstovai. Į ministerijos kolegijos posėdžius gali būti kviečiami Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, be to, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai (šių sutikimu).

Užsienio reikalų ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

17. Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma atestacijos komisija. Atestacijos komisija svarsto darbuotojų profesinį pasirengimą, kompetenciją, dalykines savybes ir praktinę veiklą, jų parinkimą bei atitikimą skiriamąsias ar einamąsias pareigas, dėl darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir konsulinėse įstaigose užsienyje, dėl diplomatų siuntimo mokytis ar stažuotis užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo ir teikia rekomendacijas užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina ir jos pirmininką bei narius skiria užsienio reikalų ministras.

______________