Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IR STATINIO TECHNINIŲ PARAMETRŲ PAGAL STATINIŲ AR STATYBOS PRODUKTŲ CHARAKTERISTIKŲ LYGIUS IR KLASES NUSTATYMO KOMPETENCIJOS PRISKYRIMO VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

 

2008 m. balandžio 9 d. Nr. 341

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Priskirti esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetenciją šioms valstybės institucijoms:

1. Aplinkos ministerijai:

1.1. mechaninis atsparumas ir pastovumas – visų paskirčių statiniams, išskyrus 2.1 punkte Susisiekimo ministerijai ir 4.1 punkte – Ūkio ministerijai priskirtą kompetenciją;

1.2. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga – statinio vidaus ir išorės aplinkos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, perteklinės drėgmės, skystųjų ir kietųjų atliekų šalinimo techninių reikalavimų nustatymas visų paskirčių statiniams, išskyrus 3.1 punkte Sveikatos apsaugos ministerijai priskirtą kompetenciją;

1.3. saugus naudojimas – visų paskirčių statiniams, išskyrus 2.2 punkte Susisiekimo ministerijai priskirtą kompetenciją;

1.4. apsauga nuo triukšmo – visų paskirčių statiniams, išskyrus 3.2 punkte Sveikatos apsaugos ministerijai priskirtą kompetenciją;

1.5. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas – visų paskirčių statiniams, išskyrus 4.2 punkte Ūkio ministerijai priskirtą kompetenciją.

2. Susisiekimo ministerijai:

2.1. mechaninis atsparumas ir pastovumas – susisiekimo komunikacijoms: valstybinės reikšmės keliai (išskyrus gatves, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa) ir kelių statiniai, geležinkelis (geležinkelio infrastruktūra), oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai;

2.2. saugus naudojimas: esminio statinio reikalavimo nuostatų dėl transporto saugos nustatymas.

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:

3.1. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga – visų paskirčių statiniams: cheminių medžiagų (teršalų), pašalinių kvapų ore parametrų ribinių verčių nustatymas, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės normavimas, žmogaus kūną veikiančių leidžiamų vibracijos lygių statiniuose nustatymas, pastatų ir patalpų mikroklimato parametrų nustatymas, pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje nustatymas, geriamojo vandens kokybės reikalavimų ir kitų saugos sveikatai reikalavimų nustatymas;

3.2. apsauga nuo triukšmo – statinyje ar šalia statinio esančios aplinkos saugaus žmonių sveikatai akustinio triukšmo ribinių dydžių nustatymas.

4. Ūkio ministerijai:

4.1. mechaninis atsparumas ir pastovumas – energetikos objektams: elektros tinklai ir jų priklausiniai; gamtinių dujų sistemos; gamtinių dujų saugyklos; suskystintų gamtinių dujų importo, eksporto terminalai ir saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai;

4.2. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas – šilumos ir šalčio šaltinių, šilumos gamybos, perdavimo tinklų ir pastato šilumos įrenginių, jų efektyvumo nustatymas visų paskirčių statiniams.

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos: gaisrinė sauga – visų paskirčių statiniams.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Aplinkos ministras                                                                                           Artūras Paulauskas

 

_________________