LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 2 d. Nr. D1-106

Vilnius

 

 

Pakeičiu Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr. 106-3931):

1. 1 priede „Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas“ išbraukiu raides „A. V.“;

2. 3 priede „Atliekų apskaitos ataskaitos priedas“ išbraukiu raides „A. V.“;

3. 4 priede „Informacija apie medžiagų, gaunamų susmulkinus eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tvarkymą šalyje“ išbraukiu raides „A. V.“;

4. 5 priede „Informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (dalių), atsirandančių šalyje, eksportą tolesniam apdorojimui“ išbraukiu raides „A. V.“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas