LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1253

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio antrosios dalies papildymas

Papildyti 3 straipsnio antrąją dalį 8 punktu ir visą dalį išdėstyti taip:

„Nuo mokesčio atleidžiama:

1) užsienio valstybių diplomatinės ir konsulinės atstovybės, jei jų atstovaujamose valstybėse Lietuvos Respublikos diplomatinė ar konsulinė atstovybės yra atleistos nuo tokių pat ar analogiškų mokesčių;

2) sveikatos apsaugos, mokslo ir studijų, švietimo, kultūros, sporto, socialinės globos ir rūpybos bei vaikų ikimokyklinės įstaigos, įmonės ir organizacijos;

3) gyvenamųjų namų eksploatavimo, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijos, aptarnaujančios tik savo narius;

4) žemės ūkio įmonės;

5) aklųjų, kurčiųjų ir kitų invalidų draugijos ir jų įmonės;

6) labdaros fondai bei labdaros organizacijos;

7) valstybinės įmonės;

8) laisvųjų ekonominių zonų įmonės.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________