LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APIBENDRINTŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAAIŠKINIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 28 d. Nr. 1K-036

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 2007, Nr. 72-2831) 26 straipsnio 3 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088 (Žin., 1998, Nr. 81-2267; 2004, Nr. 111-4141) 6.15 punktu,

1. Tvirtinu Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektai, pateikti derinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai iki šio įsakymo įsigaliojimo, toliau derinami pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų derinimo tvarkos aprašą, išskyrus tuos apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektus, dėl kurių Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė pastabas iki 2008 m. vasario 19 dienos.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 29 įsakymą Nr. 337 „Dėl komisijos sudarymo“;

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. 1K-064 „Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 337 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 1K-067 „Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 337 „Dėl komisijos sudarymo“ papildymo“;

3.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1K-245 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 337 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-036

 

APIBENDRINTŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAAIŠKINIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų derinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) (toliau kartu – mokesčių administratoriai) parengtų apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų (toliau – komentarai) projektų derinimo su Lietuvos Respublikos finansų ministerija tvarką ir nustato konsultavimosi su visuomene mechanizmą prieš priimant sprendimą paskelbti oficialią nuomonę mokesčių įstatymų reglamentuojamais klausimais.

 

II. KOMENTARŲ PROJEKTŲ PRELIMINARUS DERINIMAS SU FINANSŲ MINISTERIJA

 

2. Mokesčių administratorių parengti komentarų projektai Finansų ministerijai teikiami su lydraščiu, kurį pasirašo atitinkamo mokesčių administratoriaus vadovas arba jo tam įgaliotas kitas mokesčių administratoriaus valstybės tarnautojas.

3. Mokesčių administratoriai komentarų projektus rengia pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 12 straipsnio 1 dalį. Tuo atveju, jeigu komentuojamos įstatymo nuostatos susijusios su abiejų mokesčių administratorių kompetencija ir jeigu mokesčių administratoriai nesusitaria kitaip, už komentaro projekto parengimą ir paskelbimą internete yra atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri, prieš teikdama komentaro projektą Finansų ministerijai, suderina jį su Muitinės departamentu.

4. Finansų ministerijoje gautas komentaro projektas paskiriamas derinti ir derinamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-251 (Žin., 2003, Nr. 100-4512), nustatyta tvarka.

5. Jeigu su Finansų ministerija derinamas jau galiojančio komentaro pakeitimo projektas, pateikiamas komentaro lyginamasis variantas, atitinkantis Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416).

6. Mokesčių administratoriai, gavę Finansų ministerijos išvadas dėl komentaro projekto, jas įvertina ir imasi atitinkamų šiame punkte numatytų veiksmų.

Jeigu į pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgiama (išskyrus redakcinio pobūdžio pastabas), komentaro projektas (nesuderintos nuostatos) vėl teikiamas derinti Finansų ministerijai, nurodant motyvus, kodėl neatsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus.

Tais atvejais, kai Finansų ministerija iš esmės pritarė komentaro projektui ir (arba) jis patikslintas pagal Finansų ministerijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, ar pateiktosios pastabos, į kurias neatsižvelgiama, yra redakcinio pobūdžio, dėl komentaro (jo suderintos dalies) gali būti pradedama šio aprašo III skyriuje nustatyta konsultavimosi su visuomene procedūra.

 

III. KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE

 

7. Kiekvienas su Finansų ministerija šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka preliminariai suderintas komentaro projektas iki sprendimo dėl jo patvirtinimo priėmimo privalo būti paskelbtas viešai susipažinti.

8. Atitinkamas mokesčių administratorius komentaro projektą paskelbia savo interneto tinklalapyje ir užtikrina technines sąlygas save identifikavusiems suinteresuotiems asmenims pateikti (nuo 5 iki 10 darbo dienų – priklausomai nuo komentaro sudėtingumo ir apimties) dėl komentaro projekto savo pastabas ir pasiūlymus.

9. Mokesčių administratorius įvertina gautas pastabas bei pasiūlymus ir pildo Visuomenės pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl komentarų projektų įvertinimo lentelę pagal šio aprašo priede nustatytą formą. Nevertinamos anoniminės, redakcinio pobūdžio pastabos, pastabos ne dėl komentaro projekto, bet dėl paties komentuojamojo teisės akto, taip pat nekonkretūs, su komentaro projektu nesusiję pasiūlymai.

10. Tuo atveju, jei komentaro projektas buvo patikslintas (išskyrus redakcinio pobūdžio pataisymus) ir (arba) yra pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgta nebuvo, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo pastabų ir pasiūlymų termino, nurodyto šio aprašo 8 punkte, pasibaigimo dienos komentaro projektas pateikiamas galutinai suderinti su Finansų ministerija, mutatis mutandis taikant šio aprašo II skyriuje nustatytas taisykles. Šiuo atveju su komentaro projektu siunčiama ir Visuomenės pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl komentarų projektų įvertinimo lentelė.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Su Finansų ministerija galutinai suderinus komentaro projektą, mokesčių administratoriai gali priimti sprendimą dėl jo patvirtinimo ir paskelbimo. Komentaro projektas laikomas galutinai suderintu ir nesant pagal šio aprašo III skyrių vertintinų pastabų ir pasiūlymų.

 

_________________

 

Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų derinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelės formos pavyzdys)

 

VISUOMENĖS PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KOMENTARŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Teikusio pasiūlymą asmens pavadinimas, vardas, pavardė

Pastabos ir pasiūlymai

Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgė arba neatsižvelgė mokesčių administratorius, trumpa motyvacija

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                        (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

_________________