LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 4 d. Nr. XI-1090

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 72-3008; 2004, Nr. 63-2247)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įmonės, kurios verčiasi energijos ar energijos išteklių, naftos ar naftos produktų gavyba, gamyba, importu, eksportu, prekyba, atgabenimu, išgabenimu, vartojimu, taip pat Lietuvos statistikos departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Lietuvos Respublikos muitinė privalo teikti informaciją Vyriausybės įgaliotai institucijai šio Įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Įmonių teikiamos informacijos apimtį ir jos teikimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija ir Lietuvos statistikos departamentas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________